Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Działanie enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE) w naczyniach krezkowych szczurów zatruwanych ołowiem i kadmem.
Tytuł angielski: The effect of angiotensin converting enzyme in vascular mesenteric bed of rats poisoned with lead and cadmium.
Autorzy: Wróbel Joanna, Skoczyńska Anna
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.131-136, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Metale ciężkie mogą wpływać na ciśnienie tętnicze przez oddziaływanie na śródbłonkowy układ renina-angiotensyna. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pojedynczej i złożonej ekspozycji na działanie ołowiu i kadmu w dawkach hipertensyjnych na tkankowy układ angiotensyny u szczurów. W izolowanym łożysku tętnicy krezkowej górnej szczura próbowano ocenić indukowaną syntezę angiotensyny II (AII) oraz reaktywność ściany naczyń na AII i norepinefrynę stosowaną przed i po podaniu blokera receptora angiotensynowego. ACE podawany w infuzji indukował wzrost ciśnienia perfuzyjnego tylko w naczyniach szczurów zatruwanych kadmem. W grupie tej AII stosowana podczas infuzji ACE powodowała nieco silniejszy skurcz naczyń niż w pozostałych grupach szczurów, a losartan znosił presyjne działanie AII. Udział mechanizmu angiotensynowego (klininowego) w regulacji oporu naczyniowego u szczurów zatruwanych kadmem jest więc większy niż u szczurów zatruwanych ołowiem lub łącznie ołowiem i kadmem oraz kontrolnych. Można przypuszczać, że u osób z nadciśnieniem tętniczym narażonych na działanie kadmu, inhibitory ACE oraz leki blokujące receptory AT-1 mogą działać silniej niż u osób nienarażonych na działanie tego metalu.

  Streszczenie angielskie: Heavy metals can increase the arterial blood pressure by influencing the endothelial renin-angiotensin system. The aim of this study was to determine the effect of single and combined exposure to lead and cadmium at hypertensive doses on the tissue renin-angiotensin system in rats. An attempt was made to assay the induced synthesis of angiotensin II (AII) in the isolated mesenteric rat bad, as well as the reactivity of vessels to AII and norepinephrine used before and after infusion of angiotensis receptor blocker. Angiotensin converting enzyme (ACE), used in infusion, induced slight increase in perfusion pressure only in mesenteric vessels of cadmium poisoned rats. In this group, AII given during ACE infusion induced slightly stronger vasoconstriction than in other groups of rats, and losartan, used in infusion totally eliminated the pressor effect of AII. Therefore, the share of endothelial renin-angiotensin system in the regulation of vessel resistance was greater than in mesenteric bed of lead-poisoned rats or controls. It is likely that the effect of ACE inhibitors and blockers of the AII receptors may be slightly stronger in persons with arterial hypertension exposed to cadmium in non-exposed patients.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego.
  Tytuł angielski: The impact of lead and cadmium on the immune system.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.259-264, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła ekspozycja na działanie ołowiu i kadmu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na co wskazują nieliczne jak dotąd, badania epidemiologiczne i kliniczne. Bezpośrednia immunotoksyczność metali ciężkich jest obecnie oceniana w różnych modelach in vitro. Metale cięążkie mogą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu na różnych jej etapach, modyfikując reakcje zapalne typu wczesnego i późnego, między inymi przez wpływ na liczbę krążących limfocytów T i B, komórek NK oraz komórek pamięci immunologicznej. Doniesienia wskazują, że ołów i kadm wpływają na limfocyty CD+4 i B, stymulując produkcję cytokin oraz przeciwciał IgE, co może być związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby atopowe w populacjach narażonych na działanie tych metali. Badania kliniczne osób zawodowo narażonych na ołów wykazały zmniejszenie liczby limfocytów T i B oraz znaczne zmnjejszenie liczby komórek NK, pełniących ważną funkcję przeciwnowotworową. Z kolei u policjantów służby drogowej stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów CD8 biorących udział w odpowiedzi cytotoksycznej i zmniejszoną limfocytów B (CD5) oraz towarzyszący tym zmianom wzrost poziomu IgA w surowicy. Odmienny wpływ ołowiu na odpowiedź immunologiczną humoralną (zmniejszone wytwarzania IgA i IgG), predysponują osoby narażone do zwiększonej zapadalności na infekcje i nowotwory, wykazano u hutników. Wpływ metali ciężkich na układ immunologiczny jest wielokierunkowy, nie do końca poznany i wymaga dalszych ...

  Streszczenie angielskie: A long-lastng exposure to lead and cadmium may cause changes in the immune response. Until now only a few reports have addressed this problem. At present, the direct immunotoxicity of heavy metals is the subject of extensive studies, especially on in vitro models. Heavy metals may regulate the immune response of the body at its different stages, modyfing early and late inflammatory reactions, among others through changing the number of circulation B and T lymphocytes, NK cells and immunological memory cells. Some authors show that lead and cadmium stimulate the production of cytokines and IgE antibodies, which can be the reason for the increased number of atopic diseases in populations exposed to these two metals. Clinical tests in patients occupationally exposed to lead revealed the diminished number of B and T lymphocytes, and a considerable decrease in the number of NK cells. Other authors noted the increased number of CD8+ lymphocytes, which play a pivotal role in cytotoxic response, and the decrease number of B lymphocytes together with the increased IgA levels in policemen of road service. In copper smelters some changes in humoral response can be detected, e.g. a lower production of IgA and IgG, predisposing them to infections and cancers. To elucidate the exact impact of heavy metals on the immunological response further investigations are reqired. The growing pollution of the environment by heawy metals probably contributes to the enhanced incidence of ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczeń cholesterolu w subklasach lipoprotein o dużej gęstości.
  Tytuł angielski: The utility of high density lipoprotein cholesterol subclasses measurement.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Turczyn Barbara, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Derkacz Arkadiusz, Poręba Rafał
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.525-532, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem planowanych badań była ocena przydatności oznaczeń cholesterolu zawartego w subklasach lipoprotein o dużej gęstości (HDL2 i HDL3) w osoczu krwi z rozpoznaniem normocholesterolemii i miażdżycy tętnic wieńcowych serca lub choroby rozrostowej krwi. Analizie poddano wyniki badań chorych z prawidłowymi wartościami cholesterolu całkowitego w surowicy, mimo iż miażdżycy naczyń wieńcowych towarzyszy najczęściej hipercholesterolemia, a chorobom rozrostowym krwi obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego. Miało to na celu określenie zmian w metabolizmie cholesterolu HDL2 i HDL3 zachodzących niezależnie od zmian zawartości cholesterolu w innych lipoproteinach. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że u pacjentów z rozpoznaniem miażdżycy naczyń wieńcowych i normolipemią występuje obniżenie stężenia cholesterolu w subklasach HDL2 i HDL3 w osoczu. U pacjentów z rozpoznaniem choroby rozrostowej krwi i normocholesterolemią, niewielkie obniżenie stężenia cholesterolu w subklasie HDL3 może być związane z umiarkowaną hipertriglicerydemią. W obu grupach badanych obniżenie zawartości HDL cholesterolu w osoczu towarzyszyła zwiększona peroksydacja lipidów we krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to estimate the cholesterol concentrations in high density lipoprotein subfractions (HDL2 and HDL3) in plasma of patients with normocholesterolemia and atherosclerosis of coronary arteries and in patients with myeloproliferative diseases. Blood samples from patients with normal plasma cholesterol levels were analyzed in spite of the fact that atherosclerosis of coronary arteries usually exist with hypercholesterolemia and myeloproliferative diseases usually ciexist with hypercholesterolemia. In this way we wanted to determine changes in HDL2 i HDL3 metabolism which occur independently from changes of cholesterol levels in other lipoproteins. Our results showed that in patients suffering from artherosclerosis of coronary arteries with normolipidemia the lowering of plasma cholesterol level in subfractions HDL2 and HDL3 was observed. In patients with myeloproliferative disease with normocholesterolemia the slight lowering of cholesterol level in subfraction HDL3 may be connected with moderate hypertriglyceridemia. In both groups the lowering of HDL cholersterol in plasma was accompanied with the increased lipid peroxidation.


  4/7

  Tytuł oryginału: Przeciwmiażdżycowe działanie lipoprotein o dużej gęstości.
  Tytuł angielski: Antiatherogenic effect of plasma high density lipoprotein.
  Autorzy: Turczyn Barbara, Skoczyńska Anna
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (4) s.499-520, il., tab., bibliogr. [103] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies show the existence of the negative linear correlation between low plasma high density lipoprotein (HDL) and frequency of coronary heart disease (CHD). The low HDL concentration is connected also with the increasing risk of vascular crash in central nervous system. Probably the main mechanism of antiatherogenic action of HDL is its participate in the reserve cholesterol transport. Four stages are included in this process: the transport of free cholesterol from cells to extracellular acceptors (HDL); estrification of HDL cholesterol; transport of cholesterol esters from HDL and LDL and uptake of these lipoproteins and cholesterol esters in the liver. The key role in selective uptake in liver and its transport to cells plays scavenger receptor BI. It seems probably that it is also applied in mechanism of efflux of cholesterol from cells. To other properties of antiatherogenic action of DHL belongs its antithrombotic effect: inhibition of adhesion and aggregation of platelets and inactivation of plasma Va and VIIIa factors resulting from participation of HDL as cofactor in protein C activation. HDL prevents also atherogenic modification of LDL by connected with paraxonase (PON1) activity.


  5/7

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego zatrucia ołowiem na syntezę i działanie tlenku azotu w naczyniach krezkowych u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Stojek Ewa, Skoczyńska Anna (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 we Wrocławiu, [Akademia Medyczna Katedra Anatomii Patologicznej, Zakład Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu]
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 257 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20176

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska


  6/7

  Tytuł oryginału: Charakterystyka szczepów Neisseria meningitidis izolowanych w regionie kieleckim od dzieci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Characteristics of Neisseria meningitidis isolated in the Kielce region from children with meningitis.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Patrzałek Marian, Piotrowska Mirosława, Klarowicz Anna, Hryniewicz Waleria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.929-935, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Szczepy N. meningitidis pozostają jedną z głównych przyczyn zachorowań i śmiertelności na świecie, zwłaszcza wśród dzieci. Celem pracy była analiza szczepów meningokokowych wyhodowanych od pacjentów z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w regionie kieleckim, gdzie liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie w Krajowym Ośrodku Referencyjnym ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i procent szczepów z obniżoną wrażliwością na penicylinę są najwyższe w Polsce. Fenotypowanie i metody biologii molekularnej wykazały heterogenność badanej populacji izolatów, jednak region ten powinien być brany pod uwagę jako potencjalny rezerwuar szczepów o obniżonej wrażliwości na penicylinę.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPARs) w zapobieganiu miażdżycy.
  Tytuł angielski: The antiatherogenic role of peroxisome proliferator activated receptors (PPARs).
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Turczyn Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1125-1131, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  stosując format: