Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKIERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze samoistne u dzieci
Autorzy: Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka
Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.67-74, tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
Sygnatura GBL: 735,339

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Psychologiczna charakterystyka dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a.
  Tytuł angielski: Psychological characteristics of children suffering from Duchenne muscular dystrophy.
  Autorzy: Dubiel Justyna, Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.811-814, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przebadano 39 chorych z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a pod kątem coeny ich funkcjonowania intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego, a także scharakteryzowano ich sytuację szkolną, dostęp do rehabilitacji i jakość postaw wychowawczych w ich rodzinach. Nie stwierdzono istotnych różnic ilorazów inteligencji między dziećmi badanymi a populacją osób zdrowych.

  Streszczenie angielskie: The authors examined intelectual and socio-emotional functioning of 39 subjects suffering from Duchenne muscular dystrophy. Their school situation, access to rehabilitaion and a quality of familial upbringing attitude were characterized, as well. No significant differences concerning I.Q. between sick children and healthy population were found.


  3/3

  Tytuł oryginału: Arterial hypertension in children treated at the Katowice Department of Pediatric Cardiology between 1993-2000.
  Tytuł polski: Nadciśnienie tętnicze u dzieci leczonych w latach 1993-2000 w katowickiej Klinice Kardiologii Dziecięcej.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.759-761, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można znaleźć częstą opinię, że 1-3 proc. populacji dziecięcej ma nadciśnienie tętnicze. Wartość ta zależy od przyjętego kryterium rozpoznania i badanej populacji (wiek, płeć, rasa, itp.). Celem naszej pracy było przedstwienie licznej grupy 271 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia w naszym ośrodku w latach 1993-2000. Były to dzieci od wieku noworodkowego aż do 18 lat (średnia wieku = 13,75 ń 4,5 lat). W okresie badań można badań można było zauważyć prawie czterokrotny wzrost rocznej liczby chorych z nadciśneiniem wśród wszystkich pacjentów klinki. Na podstawie naszego materiału można stwierdzić jak bardzo występowanie nadciśneinia zależy od wieku dzieci. Aż 3/4 naszych pacjentów stanowiły nastolatki w wieku równym lub przekraczajacym 14 lat. W grupie nastolatków zawarte też były wszystkie przypadki nadciśnienia samoistnego. Prawie 70 proc. badanych dizeci to chłopcy. U połowy opisywanych chorych istniały zmiany typowe dla nadciśnienia na dnie oka. Można sądzić, że 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (tzw. Holeter ciśneiniowy) ma dużą wartość u dzici. Liczba pomiarów przekraczających normę w czasie Holtera ciśneiniowego korelowałą z obecnością zmian naczyniowych na dnie oka. Autorzy konkudują, że nadciśnieniu należy poświęcić więcej uwagi w populacji pediatrycznej. Np. w naszej poprzedniej pracy, ogłoszonej w 2000 roku wykazano, że u 2,3 proc. szkolnych dzieci z nadciśnieniem choroby ta nie była wcześniej podejrzewana.

  Streszczenie angielskie: In the literature, one can find a common opinion that 1-3 p.c. of the children population suffers from arterial hypertension. This rate depends on the diagnostic criterion and the studied population (age, sex, race etc). The aim of this work was to present a rather alrge group (271 patients) treated for hypertension in our centre between 1993-2000. The ranged children from newborns to 18 year olds (mean = 13.75 ń 4.5 years). In the study period, there is approximately a four fold annual increase in the number of hypertensive patients among all patients of the pediatric cardiology units. On the basis of our material, the rate of arterial hypertension depends on the age of the pediatric patients with as many as 3/4 of the children being teenagers ň 14 years old. In the teenager group, all cases of essential hypertension were observed. Almost 70 p.c. of the studied children were boys. In about half the studied group, hypertensive changes on the eye fundus were found. One can suspect that automatic 24-hour measurement of arterial hypertension (so called "tension Holter") is of great value in chidlren. A number of individual measurements exeeding the norm during "tension Holter" correlated with eye fundus vessel changes. In conclusion more attention should be paid to arterial hypertension in children. For example, in our previous paper published in 2000 it was stated that among 2.3 p.c. of "healthy" school children who suffered from arterial hypertension, non of these children were suspected of suffering from arterial hypertension.

  stosując format: