Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Zarys chirurgii : podręcznik dla studentów stomatologii
Autorzy: Agrawal Anil Kumar, Bąk Tomasz, Gładysz Andrzej, Grzebieniak Tomasz, Grzebieniak Zygmunt, Jakubaszko Witol, Karwacki Jerzy H., Katib Abdo, Kazanowski Jan, Kibler Jacek, Kielan Wojciech, Koźmiński Jan, Kuchtyn Krystyna, Łazarkiewicz Bogdan, Maag Irma, Machaj Anna, Medyński Jerzy, Milan Magdalena, Piekarz Paweł, Rudnicki Jerzy, Salih Amin, Skalski Adam, Stal Aleksander, Ściborski Romuald, Ściebura Marek, Tarnawa Robert, Winowski Jacek, Woytoń Marek
Opracowanie edytorskie: Grzebieniak Zygmunt (red.).
Źródło: - Wrocław, AM 2002, 323 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 734,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia


  2/13

  Tytuł oryginału: Stosowanie sufraktantu egzogennego w przebiegu atypowych zapaleń płuc.
  Tytuł angielski: Application of exogenous surfactant in the therapy of atypic pneumonia.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata, Mazurak Magdalena, Lachowska Monika, Sikorska Kinga, Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.275-278, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zapaleniach płuc istnieje niedobór surfaktantu, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Od lat prowadzone są badania nad skutecznością stosowania etzogennego surfaktantu jako leczenia wspomagającego w zapaleniach płuc o różnej etiologii. W pracy przedstawiono doniesienia o aktualnie prowadzonych badaniach z zastowaniem surfaktantu egzogennego w zapaleniach płcu o etiologii wirusowej, grzybiczej i pierwotniakowej.

  Streszczenie angielskie: There is a quantitative and qualitative deficiency of surfactant in newborns who suffer from pneumonia. Research on efficiency of applied exogenous surfactant as a method of adjuvant treatment in pneumonia of various ethiology have been carried out for several years. The paper reports results of the recent research on application of exogenous surfactant in the therapy of pneumonia of viral, fungal and protozoal ethiology.


  3/13

  Tytuł oryginału: Nietypowe zastosowania surfaktantu egzogennego w patologiach o etiologii nieinfekcyjnej.
  Tytuł angielski: Expanded uses of exogenous surfactant in non-infectious problems.
  Autorzy: Czyżewska Małgorzata, Hirnle Lidia, Terpińska Ewa, Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.279-286, bibliogr. 75 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Wiele lat stosowania surfaktantu egzogennego w zespole zaburzeń oddychania wcześniaków udowodniło jego korzystne działanie w tej patologii. W ostatnim dziesięcioleciu prowadzono szereg badań i prób klinicznych mających na celu ustalenie przydatności tego leku w innych schorzeniach. W pracy dokonano przeglądu publikacji dotyczących nietypowych zastosowań surfaktantu w następujących patologiach o etiologii nieinfekcyjnej: 1. Zespół aspiracji smółki, 2. Ciężkie uszkodzenie płuc oraz nabyty zespół zaburzeń oddychania (ARDS), 3. Dysplazja oskrzelowo płucna - przewlekła choroba płuc, 8. Przeszczep płuc, 9. Mukowiscydoza, 10. Zapalenie ucha.

  Streszczenie angielskie: The effectivness of surfactant therapy in respiratory distress syndrome in premature infants has been proved for many years of its application. There had been many studies and clinical trials performed for last decade to evaluate the effectivness of surfactant therapy in other patologies. In this paper we reviewed publications concerning the expanded uses of surfactant in: meconim aspiration syndrome, acute respiratory distress syndrome, chronic lung disease, pulmonary hemorrhage, congenital diaphragmatic hernia, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, lung transplantation, cystic fibrosis and otitis media.


  4/13

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem syntetycznym.
  Tytuł angielski: Valuation of chosen parameters of the respiratory mechanics of newborns with the respiratory distress syndrome after the synthetic surfactant treatment.
  Autorzy: Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania (Vt, MV, Cdyn, RR, MAP, Raw mean, PEF) po zastosowaniu surfaktantu syntetycznego. Metody: Grupę badaną stanowiło 30 noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychnia leczonych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu. Parametry mechaniki oddychania oceniono dla oddechów sponatnicznych przed podaniem oraz w godzinę i 12 godzin po podaniu surfaktantu syntetycznego. Wyniki: Obserowowano poprawę parametrów mechaniki oddychania po podaniu surfaktantu syntetycznego. Zmiany parametrów mechaniki oddychania były zależne od wieku płodowego noworodków. Po 12 godzinach od podania surfaktantu w grupie noworodków o wieku płodowym 31-35 t.c. uzyskano istotną poprawę wartości Vt, Cdyn, MAP, Raw mean i PEF, w grupie noworodków o wieku płodowym 29-30 t.c. uzyskano istotną poprawę wartości MAP, Cdyn i PEF, a w grupie noworodków o wieku płodowym 24-27 t.c. uzyskano istotną poprawę jedynie wartości Cdyn i PEF. Wnioski: Zastosowanie surfaktantu syntetycznego daje poprawę parametrów mechaniki oddychania u noworodków z Zespołem Zaburzeń Oddychania. Poprawa parametrów mechaniki oddychania jest najsilniej wyrażona dla noworodków o najwyższym wieku płodowym a najsłabiej dla noworodków o najniższym wieku płodowym.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Valuation of the chosen parameters of respiratory mechanics (Vt, MV, Cdyn, C20/Cdyn MAP, Raw meaan, PEF) after application of synthetic surfactant. Methods: The study consisted of 30 newborns with respiratory distress syndrome treated in Neonatal Clinic of Medical Academy in Wrocław. Parameters of respiratory mechanics were measured for spontaneous breathing before application, 1 hour and 12 hours after application of synthetic surfactant. Results: The improvement of respiratory mechanics parameters was observed after synthesic surfactant application. Changes of respiratory mechanics parameters depended on gestational age of newborns. 12 hours after application of surfactant in group of newborns with gestational age of 31-35 weeks of gestation, substantial improvement of Vt, Cdyn, MAP, Raw mean and PEF values were obtained, in group of newborns with gestational age of 29-30 weeks of gestation, substantinal improvement of MAP, Cdyn and PEF was received; in group of newborns with gestational age of 24-27 weeks, only the significant improvements of Cdyn and PEF were obtained. Conclusion: Application of synthetic surfactant gives significant improvement of respiratory mechanics parameters in newborns with respiratory distress syndrome. The improvement of respiratory mechanics parameters in the best in newborns with the highest gestational age and the weakest in newborns with the lowest gestational age.


  5/13

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses. Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin-Moore type.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz, Skalski Konstanty, Pawlikowski Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.81-84, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto małorozpoznaną problematykę związaną z analizą przyczyn uszkodzeń okienkowych (ażurowych) trzpieni protez Austina-Moore'a. Po naświetleniu aspektów leczenia operacyjnego tymi protezami oraz analizie obserwowanych powikłań i uszkodzeń tych protez, zaproponowano wykonanie oceny przyczyn ich pękania. Zaproponowano również trójparametryczną charakterystykę trzech różnych trzpieni wytypowanych do oceny wytrzymałościowej poprzez zredukowane naprężena Hubera-Misesa. Opracowano modele geometryczne tych protez w systemie komputerowego wspomagania - projektowania. Zdefiniowano warunki obciążeń i mocowanie w biomechanicznym układzie kość - proteza. Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych stawów naprężeń wykazano, że obszarem najbardziej zagrożonym na zniszczenie protez jest otwór pozycjonujący, co też potwierdzono w obserwacji klinicznej. Ustalono, że wytężenie protezy o największej ażurowości limitowane jest istotnie ciężarem ciała chorego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the poorly known problem is tackled of the analysis of the causes of damages to fenestrate (openwork) pins of Austin T. Moore prosthess. After presentation of the aspects of surgical treatment with these prostheses and analysis of the observed complications and damages to these prostheses, an assessment of the causes of their fractures has been proposed. A three-parametrical characteristics has been also proposed, of theree different pins chosen for strenght assessment through reduced Huber-Mises stresses. Geometrical models of these prostheses were developed using a computer-assisted designing system. The weight-bearing conditions and fastening in the biomechanical bone-prosthesis system have been defined. After performing of calculations of numerical conditions of stressed it was demonstrated that the region at the highest risk of prosthesis destruction is the positioning opening which was also confirmed in clinical observations. It was established that the effort of prosthesis of the highest openwork structure is significantly limited by patient's body weight.


  6/13

  Tytuł oryginału: Cor triatriatum sinistrum in children. A congenital cardiac anomaly which is difficult to diagnose.
  Tytuł polski: Lewostronne serce trójprzedsionkowe u dzieci. Wrodzona wada serca trudna diagnostycznie.
  Autorzy: Żyła-Frycz Maria, Baranowska Anna, Białkowski Jacek, Szkutnik Małgorzata, Goldstein Lili, Moll Jacek, Wojtalik Michał, Skalski Janusz, Zembala Marian
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.30-36, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Cor triatriatum (CT) is a rare congenital cardiac anomaly which is difficult to diagnose. Aim. To present study group consisted of 15 patients (mean age 3,4 years, range 0.25-12 years) with CT in whom the results of clinical findings. ECG, chest radiography and echocardiography were analysed. Five patients underwent cardiac catheterisation. Results. Clinical symptoms and ECG as well as radiographic findings were non-specific. The final diagnosis was established based on echocardiographic examination. In all children CT was diagnosed; in addition, there patients had coexisting congenital anomaly such as ventricular septal defect, pulmonary stenosis or atrio-ventricular septal defect. The results of cardiac catheterisation did not change the diagnosis established by echocardiography. Fourteen patients underwent surgical correction. In three patients the intra-operative findings differed slightly from those obtained during echocardiography : in one patient the presence of total anomalous pulmonary venous connection with the right atrium was not confirmed, whereas in the other two patients an additional left superior vena cava connected with the left atrium was found. Two children died in the early post-operative period: one due to low cardiac output syndrome and the second due to central nervous disorder. Conclusions. CT is a congenital cardiac anomaly which may require early surgical intervention. Echocardiography with the use of Doppler technique is the best disagnostic method. During echocardiographic examination, special attention should be paid to venous drainage to the atria.


  7/13

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi.
  Tytuł angielski: Experimental evaluation of intestinal anastomoses using different surgical techniques.
  Autorzy: Rudnicki Jerzy, Skalski Adam, Ściebura Marek, Woytoń Marek, Ściborski Romuald, Kibler Jacek
  Opracowanie edytorskie: Smoczkiewicz Marian (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (12) s.1163-1179, tab., bibliogr. 41 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wartości zespoleń jelitowych wykonywanych różnymi technikami operacyjnymi, tj. za pomocą szycia ręcznego i zespoleń mechanicznych - staplera i pierścienia biofragmentalnego. Aby to osiągnąć zbadano mechaniczną wytrzymałość zespoleń jelitowych na rozciąganie oraz aktywność mioelektryczną jelita cienkiego po zespoleniach jelitowych. Materiał i metodyka. Łącznie do badań wykorzystano 31 świń. Doświadczenia podzielono na dwie części. Pierwszą stanowiły badania mechanicznej wytrzymałości zespoleń na rozciąganie. Materiał stanowiło 21 świń, u których wykonano po 3 zespolenia jelitowe. Zwierzęta podzielono na 3 grupy po 7 osobników, w zależności od czasu po operacji (w dniu zabiegu, po 30 dniach i 90 dniach). Drugą część stanowiły badania aktywności mioelektrycznej jelita cienkiego, wykonane na kolejnych 10 zwierzętach. U wszystkich zwierząt wszczepiano do jelita po 8 elektrod bipolarnych, a następnie badano aktywność mioelektryczną za pomocą 10-kanałowego elektroencefalografu. Podczas kolejnego zabiegu zakładano 3 różne zespolenia jelitowe. Zapisy elektromiograficzne (EMG) wykonywano w 8 i 14 dobie po zabiegu, a następnie co 2 tyg. przez 3 m-ce. Wyniki. Badania wykazały, że największa wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, szczególnie w pierwszych dniach po zabiegu, mają zespolenia przy użyciu pierścieni biofragmentalnych. Aktywność mioelektryczna jelita cienkiego znacznie szybciej powraca do normy po zespoleniach mechanicznych, szczególnie Valtrakiem, niż po zespoleniach ręcznych....


  8/13

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów mechaniki oddychania u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania leczonych surfaktantem syntentycznym : praca doktorska
  Autorzy: Skalski Krzysztof, Gajewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neonatologii we Wrocławiu 2002 s.65-71, 71 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL:

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czy doświadczenie choroby nowotworowej szyjki macicy wpływa na zmianę sposobu wartościowania. Badaniami objęto 25 pacjentek hospitalizowanych z powodu raka szyjki macicy (stanowiły one grupę eksperymentalną) oraz 25 zdrowych kobiet (grupa kontrolna). Zastosowano Skalę Wartości Rokeacha oraz Kwestionariusz do Badania Kryzysu w Wartościowaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że kobiety dotknięte rakiem szyjki macicy cenią te same wartości, co kobiety zdrowe, jednak sama choroba sprzyja odsuwaniu wartości trudnych do zrealizowanai (np. sczęście, dostatnie życie, przyjemność, życie pełne ważeń) na dalszy plan. Rak szyjki macicy wpływa na przypisywanie większej wagi wartościom uniwersalnym, jak bezpieczeństwo narodowe, pokój na świecie, równość. Kobiety leczone z powodu raka szyjki macicy charakteryzują się nieznacznie większym kryzysem wartościowania niż kobiety zdrowe.


  9/13

  Tytuł oryginału: Małoinwazyjne operacje we wrodzonych i nabytych wadach serca u dzieci i dorosłych : wyniki własne
  Autorzy: Haponiuk Ireneusz, Skalski Janusz, Borzymowski Jan, Kaperczak Jacek, Zembala Marian
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.71-77, bibliogr. 23 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/13

  Tytuł oryginału: Laparoskopowe leczenie otyłości - gastroplasty - z użyciem opaski silikonowej (Gastric Banding)
  Autorzy: Kazanowski Jan, Kielan Wojciech, Woytoń Marek, Grzebieniak Zygmunt, Skalski Adam, Tarnawa Robert
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.90-95, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/13

  Tytuł oryginału: Praca Ludwika Przybyłko De pravo organorum situ z 1837 : pierwszy polski opis przepukliny przeponowej oraz wad ułożenia narządów
  Autorzy: Skalski Janusz, Kovalenko Inna, Haponiuk Ireneusz, Turczyński Bolesław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.57-61, il., bibliogr. 7 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XIX wieku


  12/13

  Tytuł oryginału: Terapia monitorowana depresji - nowe perspektywy.
  Tytuł angielski: Therapeutic drug monitoring in depression - new perspectives.
  Autorzy: Radziwoń-Zaleska Maria, Matsumoto Halina, Skalski Michał, Dziklińska Anna, Androsiuk Wojciech, Wakarow Andrzej, Wilkowska Joanna, Matoszko Daria, Kuczyńska Julita, Goluch Justyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.71-80, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 34 patients with diagnosis of depressive episode (ICD-10) were treated for 8 weeks with tricyclic antidepressants (TCA) 22 patients were treated with clomipramine 75-175 mg daily, 11 with imipramine 75-150 mg and 1 with amitryptyline 150 mg. Following parameters were analysed: plasma concentration (FPIA, HPLC), pharmaco-EEG (spectrum power for delta, theta, alfa 1, 2, beta 1, 2, 3 by the use of FFT), clinical improvement (HAMD, HARS, SGI, SERS). 50 p.c. reduction in HAMD was regarded as improvement. Results: no relationship between mental state and plasma concentration of TCA was found, initial results in SERS were prognostic for the course of treatment, pharmaco-EEG was typical for antidepressants after two weeks of treatment and reflects clinical improvement and stabilization of plasma concentration. Comparing the plasma concentration of TCA measured by the use of FPIA and HPLC method may be useful for the implementation of monitoring therapy.


  13/13

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości w walce z krwawieniem pooperacyjnym w kardiochirurgii. Czy rekombinowany aktywowany czynnik VII jest w stanie poprawić wyniki leczenia?
  Tytuł angielski: New facilities in the postoperative strife against bleeding in cardiac surgery. Will the recombinant activated factor VII improve surgical results?
  Autorzy: Skalski Janusz H., Czapla Jerzy, Nadziakiewicz Paweł, Kaczmarski Jacek, Zembala Marian
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.941-945, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezenotwano metody postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku krwawień związanych z leczenime operacyjnym serca, stosowane w Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii ŚAM w Zabrzu. Podano również kompendium najistotniejszych dla praktyki kardiochirurgicznej wiadomości z zakresu patofizjologii procesów krzepnięcia. Omówiono problemy i odrębności związane z zapewnieniem optymalnej hemostazy w krążeniu pozaustrojowym oraz wpływ zabiegu kardiochirurgicznego na procesy krzepnięcia. Następnie dokonano prezentacji własnych obserwacji klinicznych dotyczacych zastosowania rekombinowanego aktywowanego czynnika VII (r.cz. VIIa - NovoSeven, NovoNordisk) u dwojga chorych po wystąpieniu groźnych krwawień okołooperacyjncyh. W pierwszym przypadku krwawienie związane było z przeszczepieniem serca u 37 letniej kobiety, u której dwukrotnie wcześniej przeprowadzano operacje wad zastawkowych serca. Dysfunkcja dwóch, wszczepionych 15 lat wcześniej zastawek, doprowadziła do znacznego uszkodzenia mięśnia sercowego, ze skrajnie cieżką postacią niewydolności krążenia. W 2 miesiące po przeprowadzonym przeszczepie serca chora niestety zmarła z powodu powikłań infekcyjnych. W drugim prezentowanym przypadku zastosowanie r.cz. VIIa dotyczyło poważnego krwawienia u 15-letniego chłopca, również w trakcie reoperacji związanej z leczeniem chirurgicznym złożonej wrodzonej wady serca. Jego leczenie zakończyło się pełnym sukcesem. W obu opisanych przypadkach, obarczonych ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the diagnostic and therapeutic management in bleeding episodes associated with cardiosurgical operations, which constitutes the policy that is employed at Department of Cardiac Surgery and Tranpslantology, Silesian Academy of Medicine, Zabrze, Poland. The paper also presents a compendium of information on the pathophysiology of coagulation processes, most signfiicant from the standpoint of cardiosurgical practice. Separate issues associated with providing optimal hemostasis in patients operated on using cardipulmoanry bypass are discussed, along with the effect of cardiac procedures on coagulation processes. Further, the authors present their clinical observations and experience in the utilization of the recombinant activated factor VII (NovoSeven, NovoNordisk) in two patients with severe perioperative bleeding. In the first case bleeding was associated heart transplantation procedure in a 37-year old woman, who had previously been twice subjected to operations for valvular heart disease. A dysfunction of two artificial valves implanted 15 years previously resulted in considerable heart muscle damage and an extremeally severe form of cardiac insufficiency. Two months after the heart transplant the patient unfortunately died due to infectious complications. In the second patient the recombinant activated factor VII was employed in an attempt at controlling severe bleeding encountered in a 15-year old boy in the course of reoperation in surgical ...

  stosując format: