Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKALIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze a choroba wieńcowa. Jak często w badanej angiograficznie populacji nadciśnienie jest jedynym izolowanym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej?
Tytuł angielski: Arterial hypertension and coronary artery disease. How often is arterial hypertension isolated coronary artery disease risk factor in angiographically examined patients?
Autorzy: Nowosad Halina, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Poręba Rafał, Węgłowski Jan, Biały Dariusz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.307-312, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Coraz częściej w literaturze podkreśla się duże znaczenie nadciśnienia tętniczego w powstawaniu miażdżycy tętnic wieńcowych. Terapia nadciśnienia nie przynosi natomiast spodziewanych wyników, tzn. są one wyraźnie gorsze niż w profilaktyce udarów mózgowych. Cel pracy. Przeprowadzono ocenę chorych z potiwerdzoną angiograficznie chorobą wieńcową. Następnie określono udział nadciśnienia tętniczego jako czynnika ryzyka u tych chorych. Materiał i metoda. Spośród chorych badanych w okresie 1999-2000 wybrano w sposób przypadkowy 5000 osób, u których stwierdzono istotne zwężenia tętnic wieńcowych. Analizowano występujące w tej grupie czynniki ryzyka choroby wieńcowej ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. U wszystkich chorych wykonano ponadto badanie echokardiograficzne, oceniając wskaźniki zmieniające się pod wpływem nadciśnienia. Wyniki. Wykazano, że w badanym materiale tylko u 9,4 proc. nadciśnienie tętnicze było izolowanym czynnikiem ryzyka. U 61 proc. były to inne, powszechnie przyjęte czynniki ryzyka, bez nadciśnienia tętniczego. U 29 proc. badanych oprócz nadciśneinia występowały inne czynniki ryzyka. Wnioski. Izolowane nadciśnienie tętnicze jest procentowo najrzadszym czynnikiem ryzyka u chorych ze zmianami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych. Chorobę dwunaczyniową stwierdzano najczęściej u pacjentów bez nadciśnienia, trójnaczyniową u pacjentów bez nadciśnienia i w grupie z nadciśnieniem, ale przy współistniejących innych czynnikach ryzyka.

  Streszczenie angielskie: Background. The important role of arterial hypertension to atherosclerotic process in coronary arteries is more and more frequently postulated. However antihypertensive therapy is not so effective as it is expected, i.e. it does not reduce so much the rate of ischaemic heart disease patietns as brain stroke ones. Objectives. Having analysed coronary arteriography results, we randomized patietns with significant coronary artery stenotic lesions (single-, two and three-vessel disease, disseminated atherosclerosis in coronary arteries). Then we tried to evaluate contribution of arterial hypertension to coronary artery disease in the study group. Material and methods. We randomized 500 patietns with significant coronary artery stenotic lesions, who were hospitalized from 1999 to 2000. We analyzed coronary artery disease risk factors present in the study group with special attention to arterial hypertension. Besides, echocardiographic examination with evaluation of parameters, being influenced by arterial hypertension, was performed in all study patients. Results. We proved that arterial hypertension was the only ischemic heart disease risk factor in 9,4 p.c. of the study group. Other generally known risk factors, ecxept for arterial hypertension, were found in 61 p.c. of the study group. However, arterial hypertension with other risk facotrs was found in 29 p.c. of the study group. Conclusions. Patietns with significant coronary artery stenotic lesions suffer very rarely from arterial hypertension as the only risk factor. Two-vessel disease was most ferquently in patients without history of hypertension...


  2/4

  Tytuł oryginału: Two-year natural course of ischaemic mitral regurgitation in patients treated with surgical revascularisation.
  Tytuł polski: Przebieg niedomykalności mitralnej w 2 lata po pomostowaniu bez operacyjnej korekcji wady.
  Autorzy: Nowosad Halina, Grzelak-Szafrańska Hanna, Marszałek Edyta, Goździk Anna, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Kustrzycki Wojciech, Poręba Rafał
  Opracowanie edytorskie: Rawczyńska-Englert Irena (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.510-516, il., tab., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. Mitral regurgitation is often present in patients with coronary artery disease (CAD) who undergo coronary artery by-pass grafting (CABG). Prior to surgery, the indications for mitral valve replacement (MVR) must be considered in each patient. Aim. To assess the natural history of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients who underwent CABG about were not selected for simultaneous MVR. Methods. The study comprised 54 patients (12 females, mean age 62.4 ń 9.7 years) with CAD and mild to moderate ( 40 p.c. of left atrial area) mitral regurgitation. Echocardiographic examination was performed before CABG, in the early postoperative period and two years after CABG. The mitral regurgitation area, dimension of the left atrium, and left ventricular diameter as well as function were evaluated. Results. A decrease in the mean value of mitral regurgitation expressed as per cent of the left atrial area both in the early and two year follow-up examinations was observed. No left atrial or left ventricular enlargement was noted. A trend towards an improvement of the left ventricular ejection fraction was observed. Conclusions. Our results sggest that conservative treatment of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients undergoing CABG is justified.


  3/4

  Tytuł oryginału: Porównanie wartości wskaźników klinicznych i echokardiograficznych w ocenie niedokrwienia mięśnia sercowego przed i po zabiegu przezskórnej angioplastyki wieńcowej : praca doktorska
  Autorzy: Skalik Robert, Nowosad Halina (promot.).; Akademia Medyczna Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra i Klinika Chirurgii Serca we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibliogr. 188 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19853

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Serce sportowca w obrazie echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Athletic heart in echocardiography imaging.
  Autorzy: Biały Dariusz, Derkacz Arkadiusz, Nowosad Halina, Skalik Robert, Marszałek Edyta, Poręba Rafał, Zagrobelny Zdzisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.529-536, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wyniki pomiarów echokardiograficznych u zawodników wyczynowo uprawiających sport porównano z wynikami osób aktywnych fizycznie. Materiał i metody: badaniem objęto 96 sportowców wyczynowych. Uwzględniając uprawianą dyscyplinę, podzielono ich na wykonujących wysiłki statyczne (S), dynamiczne (D) oraz mieszane (SD). Oceniając osiągane wyniki, zawodników podzielono na mistrzów świata (MS), mistrzów Europy (ME) i mistrzów Polski (MP). Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 studentów AWF nietrenujących wyczynowo. U wszystkich osób wykonano badania echokardiograficzne i oceniono wymiary serca, kurczliwość i czynność rozkurczową lewej komory. Wyniki: Uwzględniając rodzaj wykonywanego wysiłku, w grupie S obserwowano mniejszy wymiar skurczowy lewej komory w stosunku do grup D i DS (odpowiednio 28,9 mm vs. 32,2 mmi 32,7 mm), natomiast masa lewej komory była większa w grupie D w stosunku do grupy K (273 g vs. 219 g). Czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) we wszystkich grupach badanych był dłuższy w stosunku do grupy K (82-83 ms vs. 74 ms). Średnie ciśnienie w tęnticy płucnej (MPAP) w grupie S i DS było niższe w stosunku do grup D i K (odpowiednio 11,8 i 11,1 vs. 15,5 i 17,4 mm Hg). Uwzględniając podział sportowców według osiąganych wyników, masa lewej komory była wię sza w grupie MŚ w stosunku do grupy K (261 g vs. 219 g), IVRT był dłuższy w grupie MP w stosunku do grupy K (83 ms vs. 74 ms), a MPAP było niższe w grupach MP i ME w stosunku do grupy K (odpowiednio 11,4 i 13,1 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was evaluation of echocardiographic parameters in endurance training athletes who were compared with fit persons. Material and methods: 96 athletes enterd the study. As concerns the type of sport discipline the study group was divided into: static (S), dynamic (D) and composite (DS) exercise subgroups. As to the sport competition achievements the athletes were divided into: World (MŚ), Europe's (ME) and Poland's (MP) champions. 30 students from Sport Academy entered the control group (K). Echocardiographic examination, included evaluation of heart dimensions and Doppler left ventricle (LV) diastolic parameters was performed. Results: As regards the type of exercise, the end-systolic LV dimension was smaller in group S in comparison with groups D and DS (28.9 mm vs. 32.2 mm and 32.7 mm, respectively). Instead LV mass was bigger in D in comparison with group K (273 g vs. 219 g). Moreover isovolumic relaxation time (IVRT) in all athletes' groups was longer in comparison with control group (S - 82 ms, D - 82 ms, DS - 83 vs. K - 74 ms). The mean pulmoanry artery pressure (MPAP) in groups S and DS was lower in comparison with groups D and K (11.8 and 11.1 vs. 15.5 and 17.4 mm Hg). Considering sport competition achievements in the studied athletes, LV mass was bigger in MŚ than in group K (261 vs. 219 g). IVRT was longer in MP than in group K (83 ms vs. 74 ms). MPAP was lower in MP and ME in comparison with group K (11.4 and 13.1 vs. 17.4 ...

  stosując format: