Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKÓRZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ocena kontraktu Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2002 w wybranych oddziałach lecznictwa zamkniętego SPZOZ województwa lubelskiego.
Tytuł angielski: Evaluation of the Lublin Regional Health Board contract in 2002 in the selected departments of the state hospital health service of the Lublin region. P. 2: Medical staff as a criterion of contract evaluation.
Autorzy: Grochowski Leszek, Włoch Krzysztof, Skórzyńska Hanna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.698-702, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano wartość kontraktu z Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych (LRKCh) przypadającego na 1 etat lekarski i 1 etat pielęgniarski w szpitalach zespolonych województwa lubelskiego - w czterech podstawowych oddziałach. Analiza wykorzystania istniejących zasobów kadrowych wykazała znaczne różnice w średniej wartości kontraktu na 1 etat lekarski, a także na 1 etat pielęgniarski w wybranych podstawowych oddziałach. Zaobserwowane różnice występują zarówno w oddziałach o tej samej specjalności, jak i między oddziałami o różnej specjalności tworzą tym samym różne warunki potencjalnej intensywności pracy w badanych jednostkach.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the value of the contract of the Lublin Regional Health Board per 1 physician's and 1 nurse's post in the hospitals of the Lublin region in four basic departments. According to the usage of existing staff resources, the evaluation revealed significant differences in the average contract value per 1 physician's and 1 nurse's post in the selected departments. The differences are observed in the departments of the same and of different specialties, therefore they create different conditions for potential intensity of work in the examined units.


  2/10

  Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne bezrobotnych - możliwości i formy ich zaspokajania.
  Tytuł angielski: Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa B., Pacian Anna, Skórzyńska Hanna, Żołnierczuk-Kieliszek Dorota
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.762-767, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Najbardziej dotkliwym kosztem przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju jest wysoki poziom bezrobocia, pociągający za sobą liczne negatywne konsekwencje. W społecznych następstwach bezrobocia niebagatelne znaczenie odgrywają skutki zdrowotne ponoszone przez samych bezrobotnych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Celem badań było rozpoznanie problemów zdrowotnych osób pozostających bez pracy oraz możliwości i form ich zaspokajania. Badania przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2002 wśród 200 zarejestrowanych w rejonowym i powiatowym urzędach pracy w Lublinie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows za pomocą testu chý na niezależność, przyjmując poziom istotności p ó 0,05. Wyniki badań wykazały, że brak pracy i pogarszające się warunki życia wpłynęły negatywnie na ogólny stan zdrowia bezrobotnych, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Najczęściej występującymi dolegliwościami psychosomatycznymi były: bóle głowy, brzucha, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, zaburzenia snu. Bezczynność zawodowa przyczynia się również do wystąpienia zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że bezrobotni, głównie z racji złej sytuacji finansowej ograniczają realizację swoich potrzeb zdrowotnych oraz nie podejmują właściwego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The most painful price to pay for social and economic transformations in our country is high level of unemployment, triggering all kinds of negative consequences. Health consequences that the unemployed as well as their families and the whole society suffer from play an important role in social consequences of unemployment. The aim of the study was to recognize the health problems of jobless people as well as the possibilities and forms of solving these problems The research was carried out in April 2002 among 200 unemployed people registered in the Regional and District Labour Office in Lublin. The instrument of the research was a survey questionnaire. The results of the research showed that the lack of job and worsening standard of living had a negative influence on the general state of health of the unemployed. Long-lasting unemployment also influenced the deterioration of physical health among the respondents. The most frequent psychosomatic ailments were: headaches, stomachaches, nausea and vomiting, pains in the chest, lack of appetite, sleep disorders. Unemployment also contributed to the occurrence of mental diseases, diseases of the circulatory and digestive systems.


  3/10

  Tytuł oryginału: Przemoc wobec dzieci jako zagrożenie zdrowotne populacji w wieku rozwojowym w ocenie lekarzy pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Violence against children a health danger for the population at growing age in the opinions of general practitioners.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.55-62, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzypadki krzywdzenia dzieci powszechnie występujące, choć dosyć często nierozpoznawalne, są poważnym problemem społecznym na świecie, a także w naszym kraju. W profilaktyce tego zjawiska znamienną rolę odgrywają te grupy zawodowe, które mają częsty, bliski kontakt z dziećmi i znają środowisko rodzinne, m.in. lekarze. Badania ankietowe prowadzone w grupie 96 lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej miały ocenić ich umiejętności rozpoznawania u dzieci przejawów i następstw zdrowotnych stosowanej przemocy przez dorosłych. 61,3 proc. badanej grupy lekarzy spotkało się w swojej praktyce z dziećmi, wobec których stosowane były różne formy przemocy. Najczęściej dostrzegane i najlepiej rozpoznawane były objawy będące następstwem krzywdzenia fizycznego (54,7 proc. ankietowanych) oraz skutki zaniedbań potrzeb biologicznych i emocjonalnych dzieci (84,8 proc.), a także konsekwencje przemocy psychicznej (66,3 proc.). Rzadziej kojarzono patologie u dzieci z wykorzystywaniem seksualnym (22,7 proc.). Najczęstszymi przyczynami omawianego zjawiska według obserwacji lekarzy były: alkoholizm w rodzinie, konflikty rodzinne, środowisko kryminogenne, rzadziej choroba psychiczna czy wygórowane ambicje rodziców, nieadekwatne do możliwości dziecka. Skuteczność podejmowanych interwencji w znanych przypadkach ZMD była niewielka - tylko 16,3 proc. z nich zakończyło się pomyślnie dla dzieci. Ważnym problemem wymagającym działań edukacyjnych okazała się niewiedza i brak kompetencji 30 ...

  Streszczenie angielskie: The cases of child maltreatment commonly occurring, though quite ferquently unrecognizable, are serious social problem in the world as well as in our country. The greatest part in the preventive teratment of this phenomenon is played by those professional groups that have ferquent, close contact with children and know family environment, amog others doctors. The survey research carried out in the group of 96 doctors working in basic health service were supposed to evaluate their abilities to recognize in children symptoms and health consequences of violence applied by adults. During their practice 61.3 p.c. of the doctors under the survey have observed child maltreatment in various form. The most easily observed and recognizable were the symptoms of physical battering (54.7 p.c. of the respondents) and negligence of basic biological and emotional needs (84.8 p.c.) as well as the consequences of mental abuse (66.3 p.c.). Pathologies in children were less frequently associated with sexual abuse (22.7 p.c.). The most frequent causes of the phenomenon under analysis, according to doctors, include: alcoholism in the family, family conflicts, crime-prone environment, more seldom mental disease or excessive ambitions of the parents inadequate to children's capabilities. The efficiency of the interventions undertaken in well-known cases of battered child syndrome was low - only 16.3 p.c. of them had a positive final for the children. As results from the survey the lack of ...


  4/10

  Tytuł oryginału: The analysis of the structure of suicidal behaviours in the region of the Lublin voivodship in the years 1997-1999.
  Tytuł polski: Analiza struktury zachowań samobójczych w rejonie województwa lubelskiego w latach 1997-1999.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Skórzyńska Hanna, Makara-Studzińska Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.92-96, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/10

  Tytuł oryginału: Attitudes of young people towards problems connected with human procreation.
  Tytuł polski: Postawy młodzieży wobec zagadnień związanych z prokreacją człowieka.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Pacian Anna, Grochowski Leszek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.269-277, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/10

  Tytuł oryginału: Krzywdzenie dzieci przez dorosłych. Ocena skali zjawiska i umiejętności rozpoznawania go przez nauczycieli.
  Tytuł angielski: Child abuse - evaluation of the scale of the phenomenon and teachers' skills in recognising it.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.351-355, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skali stosowania przez dorosłych przemocy względem dzieci i umiejętności dostrzegania jej przejawów przez nauczycieli. Nauczyciele, z racji codziennych wielogodzinnych kontaktów z dziećmi, mają szansę wczesnego itnerweniowania, dlatego na tej grupie zawodowej skupiła się uwaga autorek. Postanowiono sprawdzić, czy nauczyciele są przygotowani do rozpoznawania tzw. zespołu dziecka maltretowanego, czy podejmują działania profilaktyczne, czy są przygotowani do udzielania pomocy poszkodowanym dzieciom. Badaniami ankietowymi objęto 141 nauczycieli szkół podstawowych z Lublina i okolic. Najczęściej dostrzegali oni u dzieci zaniedbania bytowe i emocjonalne. Około 50 proc. respondentów zetknęło się z uczniami maltertowanymi psychicznie i fizycznie przez rodziców, 12 proc. zna dzieci wykorzystywane seksualnie. Najczęściej podłożem przemocy są patologie społeczne (alkoholizm, konflikty rodzinne, rodzina niepełna), rzadziej - choroba psychiczna, czy wygórowane ambicje rodziców. Nauczyciele zazwyczaj zgłaszali potrzebę dokształcania w zakresie umiejętności rozpoznawania zespołu dziecka maltertowanego, interweniowania oraz podejmowania działań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the scale of various forms of child abuse and teachers' skills to recognise them. Teachers, thanks to many-hour, everyday contacts with children, have an opportunity of early intervention, and that is why the authors focused on this occupational group. They decided to evaluate whether teachers were prepared to recognise the Battered Child Syndrome, Undertook prophylactic activities, and were prepared to help abused children. The study covered 141 primary school teachers from Lublin and its surroundings. The symptosm of neglect of a child's existenitla and emotional needs were most frequently observed. About 50 p.c. of teachers had contact with pupils who were psychologically and physically abused by their parents, and 12 p.c of respondents had contact with children who were sexually abused. The most frequently observed basis of child abuse are social pathologies (alcoholism, family conflicts, incomplete family), less frequently - mental disorders or excessive parents' ambitions. The teachers generally declared the need of speical training to be able to recognise the Battered Child Syndrome, to intervene and to undertake prophylactic activities.


  7/10

  Tytuł oryginału: Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych wśród emerytów i rencistów w zreformowanej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.56-68, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/10

  Tytuł oryginału: General practitioners' opinions on the intake of painkillers among patients.
  Tytuł polski: Opinie lekarzy pierwszego kontaktu na temat spożycia leków przeciwbólowych przez pacjentów.
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.407-412, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena spożycia leków przeciwbólowych przez pacjentów na podstawie opinii lekarzy pierwszego kontaktu. W ich praktyce wśród stanów chorobowych przebiegających z dolegliwościami bólowymi dominowały przypadki z bólem przewlekłym (64,3 proc.), zdecydowanie rzadsze były ostre stany bólowe w przebiegu chorób (35,7 proc.). Ankietowani lekarze dostrzegają zjawisko nadużywania leków przeciwbólowych przez pacjentów przewlekle chorych. Niekontrolowane samoleczenie jest możliwe dzięki wciąż łatwej dostępności do tego typu leków. Nadmierne stosowanie w terapii leków analgetycznych wynika często z braku równoczesnego stosowania innych metod leczenia bólu, np. z zakresu fizkoterapii, psychoterapii. Ponad połowa badanych lekarzy (67,1 proc.) dostrzega negatywne konsekwencje w postaci uzależnienia od specyfików przeciwbólowych.

  Streszczenie angielskie: The goal of this paper is to evaluate the consumption of painkillers among patients on the basis of the opinions of general pracititioners. The most frequent ailments including pain symptoms were the cases of long-continued pain (64.3 p.c.); less frequent were acute pain syndromes in the course of a disease (35.7 p.c.). The phenomenon of the excessive use of painkillers among patients with long-continued pain syndromes is observed by the GPs. Uncontrolled self-treatment is possible owing to an easy access to this type of medicaments. The excessive use of analgesic medicines in therpay frequently results from the lack of simultaneous application of other methods of pain treatment e.g., in physiotherapy, psychotherapy. Long lasting use of various types of painkillers can lead to drug addiction. This problem is observed by over a half of the GPs (67.1 p.c.).


  9/10

  Tytuł oryginału: The demand for health education among patients with diabetes.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną wśród pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.579-588, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja chorego na cukrzycę jest od wielu lat stałym elementem leczenia. Nadal jednak system szkoleń w zakresie tej choroby jest niedoskonały, a wiedza chorych na ten temat niewystarczająca. Celem pracy było określenie stopnia zapotrzebowania na edukację zdrowotną wśród pacjentów z cukrzycą poprzez ocenę poziomu ich wiedzy. Badaniami objęto 130 chorych na cukrzycę w wieku od 18 do 96 lat z czasem trwania choroby od roku do ponad 20 lat. Stan wiedzy pacjentów na temat tego schorzenia oceniono przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza ankiety. Zastosowana ankieta obejmowała 54 pytania z których część dotyczyła ogólnych informacji o chorych na cukrzycę. Dalsza część ankiety badała wiedzę w zakresie istoty tej choroby, powikłań, samokontroli, stylu życia oraz zawierała pytania dotyczące źródeł zdobytej wiedzy na jej temat, udziału w spotkaniach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących postępowania w cukrzycy oraz samooceny poziomu wiedzy. Z badań wynika, że 54,6 proc. chorych nie potrafi wyjaśnić, na czym polega cukrzyca typu 1. Również 39,2 proc. pacjentów nie zna istoty cukrzycy typu 2. Nikt z chorych nie potrafił bezbłędnie wskazać wszystkich objawów występujących w stanie hiperglikemii lub hipoglikemii, jak również narządów i układów, w których najczęściej występują późne powikłania. Ponad 1/3 badanych nie zna zasad prawidłowego żywienia w cukrzycy. Żaden z chorych nie potrafił poprawnie wskazać wszystkich badań kontrolnych, które powinny być wykonywane u ...

  Streszczenie angielskie: Education of the sick with diabetes has been a stable element of treatment for plenty of years. However, the system of trainings related to this disease is still not perfect and the knowledge of patietns about this subject is insufficient. The objective of the study was to determine the demand for health education among patients with diabetes by means of evaluating the level of their knowledge. The study included 130 people suffering from diabetes at the age from 18 to 96 with the disease duration ranging from one year to above 20 years. The levle of patients' knwoledge about this disease was examined with the use of the survey questionnaire, especially designed for these reasons. The applied survey consisted of 54 quesitons of which a substantial part was concerned with general information about people suffering from diabetes. Further sections of the survey explored the knowledge about the nature of the disease, its complications, self-control, lifestyle and contained the questions concerning the sources of the acquired knowledge on this subject, participation in educational meetings and trainings concerning the issue of coping with diabetes as well as self-evaluation of the level of knowledge. The survey shows that 54.6 p.c. of the respondents cannot explain the mechanisms of type 1 diabetes, while 39.2 p.c. of the patietns do not know the nature of type 2 diabetes. None of the patients was able to enumerate all the symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia or the ...


  10/10

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne i medyczne uwarunkowania zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Psychosocial and medical conditions for suicidal behaviours among children and young people in Lublin province.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Makara-Studzińska Marta, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.428-434, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ludzie młodzi należą do grupy szczególnie zagrożonej samobójstwami. Okres dojrzewania i wchodzenia w dorosłość związany jest często z silnymi emocjami. Nienadążanie dojrzałości umysłowej i emocjonalnej za biologiczną powoduje niestabilność psychiki i skrajne nastroje. W tym okresie zaburzone reakcji w rodzinie lub utrata nadziei na udaną przyszłość wywołują często nieadekwatne do rzeczywistości poczucie beznadziejności. Samobójstwo kojarzy się młodym ludziom z wyborem wolności, stanowiąc najczęściej wyraz demonstracji lub prowokacji, a także próbę zwrócenia uwagi na swoje potrzeby. Celem pracy było poznanie przyczyn podjęcia najtragiczniejszej decyzji, jaką jest przerwanie własnego życia. Metodą badawczą była dotycząca samobójstw analiza danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz karty zgonów w województwie lubelskim. Badaniem objęto zamachy samobójcze w okresie od 1.01.1997 do 30.12.2000. Najbardziej niepokojące są przypadki samobójstw dzieci, stanowiące aż 40,6 proc. przyczyn zgonów wśród osób między 10 a 14 rokiem życia. Najczęstszymi przyczynami są w tej grupie brak poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i miłości ze strony rodziców. Pomiędzy 15 a 24 rokiem życia możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy przyczyn: głębokie przeżycia związane z rozstaniem z ukochaną osobą, czyli zawód miłosny, oraz choroby (postępujący rozwój i brak perspektyw na wyleczenie) bądź kalectwo. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział dzieci i młodzieży w zgonach ...

  Streszczenie angielskie: Young people belong to the group especially exposed to suicidal behaviours. The period of puberty and early adolescence is full of strong emotions and feelings. Mental and emotional maturity do not follow biological one, which results in extreme moods and unstable psyche. Disturbed relations within the family or loss of hope for successful future very often evoke feeling of hopelessness inadequate to everyday life problems. That is why suicide seems to be the best solution to get rid of all problems. It is also one of the ways to demonstrate the needs of young people. The aim of the study is to recognize a number of conditions affecting the decision on committing a suicide. The method was based on statistical analysis of data stored in the District Police Headquarters in Lublin as well as death certificates in Lublin Province. Analysis included suicides among inhabitants of Lublin Province. The study comprised suicides committed between 1 January 1997 - 30 December 2000. Results: Cases of suicides among children are the ost worrying ones. They constitute 40.6 p.c. death causes among people between 10-14 years. The most frequent causes include: lack of security, understanding and lover from parents. Two main groups of causes may be distinguished in people between 15-24 years. The first one includes deep experiences related to breaking up with a loving person. The second group is associated with biological side of our life that is somatic diseases, their progression ...

  stosując format: