Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKÓRA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej.
Tytuł angielski: Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process.
Autorzy: Skóra Jan, Patrzałek Dariusz, Janczak Dariusz, Barć Piotr, Stępiński Piotr, Szyber Piotr
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.126-135, il., tab., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena reakcji na wszczepienie protezy naczyniowej z PTFE. Materiał i metodyka. Wszczepiono przęsło aortalno-udowe 16 psom. Oznaczano następujące wskaźniki: leukocytozę i elastazę leukocytarną przed zabiegiem, po 2 tyg. i 1, 3, 6 mies. po nim. Po 6 mies. zwierzęta selekcjonowano, pobierano protezę wraz z tętnicą i aortą celem przeprowadzenia badania immunohistochemicznego. Wyniki. Po zabiegu następował istotny statystycznie spadek liczby krwinek białych w 2 tyg. pooperacyjnym. Następnie miał miejsce znamienny statystycznie wzrost liczby leukocytów. W dwa tygodnie po zabiegu notowano znamienny statystycznie wzrost poziomu elastazy leukocytarnej. Następnie obserwowano stały spadek aktywności elastazy aż do 6 mies. po zabiegu. Obecność enzymów proteolitycznych: kolagenazy i dysmutazy w macierzy pozakomórkowej stwierdzono w obrębie zespoleń we wszystkich warstwach tętnicy oraz w powstającej warstwie wewnętrznej i zewnętrznej protezy naczyniowej. W zespoleniu dystalnym liczba złogów znacznika kolagenazy i dysmutazy oraz stopień infiltracji macierzy pozakomorkowej były zdecydowanie większe od analogicznych zmian w zespoleniu proksymalnym. Zestawienie otrzymanych wyników potwierdza zjawisko zwiększonej ekspresji enzymów leukocytarnych: kolagenazy i dysmutazy w obrębie zespolenia dystalnego w stosunku do zespolenia proksymalnego. Wniosek. Wykazano cechy przewlekłej reakcji zapalnej uogólnionej i miejscowej, szczególnie nasilonej w obrębie zespolenia dystalnego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine local and general reactions following PTFE vascular prostheses implantation in dog models. Material and methods. We performed an aortofemoral bypass in 16 animals. Estimated parameters included: WBC and PMN elastase levels (before surgery and 2 weeks, 1, 3, 6 months after). Six months after surgery all dogs underwent autopsy, the prothesis with anastomosed arteries being closely examined, microscopically (immunohistochemistry, morphology). Results. Two weeks after surgery WBC and PMN elastase statistically decreased. During further follow-up they have slowly reached preoperative values (six months). Leukocytic enzymes: collagenase and dimutase were detected in the matrix of arteries and neointimae, especially close to the anastomoses. Distal anastomoses presented a greater amount of leukocytic enzymes, in comparison to proximal ines. Conclusion. We noted a chronic inflammatory reaction, both general and local, especially in distal prosthetic-arterial anastomoses.


  2/7

  Tytuł oryginału: Zmiany organizacji i zadań inspekcji farmaceutycznej.
  Tytuł angielski: Changes in the organization and tasks of pharmaceutical inspection.
  Autorzy: Olczyk-Andryszek Teresa, Skóra Barbara, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (8) s.385-389, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this study we have analyzed changes of the aims and development structure of pharmaceutical inspection. In 1993-2000 the amount of pharmacies controlled by one inspector has increased considerably (51,8 - 92,0). The widest range of cases involved staff and drug problems has been observed in 1994. During analysis period about 72 p.c. of pharmacies have been controlled. 11,2 p.c. of all the controls included druggist's shops. 50 p.c. of skilled workers (courses in 1992-97) have resigned of the employement in pharmaceutical inspection.


  3/7

  Tytuł oryginału: Napromienianie połowy ciała (HBI) w paliatywnym leczeniu mnogich przerzutów nowotworowych - obecne poglądy.
  Tytuł angielski: Half body irradiation (HBI) in palliative treatment of multiple cancer metastases - contemporary evaluation.
  Autorzy: Wójcik Magdalena, Ząbek Magdalena, Rzeźnik Daniel, Skóra Tomasz, Sas-Korczyńska Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.395-399, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności napromieniania połowy ciała (HBI) w porównaniu z alternatywnymi metodami paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. HBI jest skuteczną i bezpieczną techniką postępowania paliatywnego, po której szybko uzyskuje się zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych. Współczynnik zmniejszenia dolegliwości bólowych waha się od 67 do 84 proc., z czego całkowite zniesienie bólu obserwuje się u 20 - 73 proc. chorych. U 80 proc. chorych zmniejszenie dolegliwości bólowych obserwuje się w ciągu 7 dni po FBI, z czego u 25 - 70 proc. chorych efekt ten jest obserwowany w ciągu pierwszych 24 - 48 godz. po zastosowanym leczeniu. Średni czas trwania pozytywnego efektu paliatywnego wynosi 3 - 5 mies. HBI stosowane jest jako jednorazowe napromienianie (SD-HBI) lub w sposób frakcjonowany (F-HBI). Frakcjonowane HBI umożliwia podanie wyższej dawki całkowitej przy zmniejszeniu ryzyka powikłań. W FBI z kolei stosowanie jednorazowego HBI wymaga krótszej hospitalizacji i pozwala na szybkie uzyskanie pozytywnego efektu paliatywnego. Badania nad wpływem czynników zwiększających skuteczność HBI: mizonidazolu, nikotynamidu, hemopoetycznych czynników wzrostu nie wykazały ich jednoznacznej efektywności, a wstępne wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach klinicznych. HBI jest skuteczną metodą paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. Pozwala hamować progresję przerzutów, powoduje zmniejszenie liczby ognisk nowotworu, poprawia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this review is to evaluate the efficacy of HBI as a method of palliative treatment of multiple cancer metastases and compare it with other alternate methods of radiotherapy. The sources of the analysis are articles available in Medline base. HBI is an efficient and safe method of palliative treatment which has the potential to improve completely or partially pain response. The overall response rate of HBI was 67 - 94 p.c. with a 20 - 73 p.c. complete response rate. The pain decrease is observed in 25 - 70 p.c. patients during the first 24 - 48 hours after HBI, and had been performed in 7-day time in 80 p.c. patients. HBI is applied as one-single dose (SD) or fractionation scheme (F-HBI). The fractionation HBI gives a chance to apply higher total dose while a decrease in the risk of adverse effects. However, one-single dose HBI recquires shorter hospitalization and enchances earlier positive paliative effects. Other from of HBI therapy is combination of HBI and local radiotherapy (LFI) which increases efficacy of these treatments alone. Such combination allows to decrease the risk of pain progression and the pain free survival is longer. Some studies comparing efficacy of HBI with therapies providing additional factors that had been expected to improve efficacy of radiotherapy (misonidasole, nicotinamide), or decreased complications (G-CSF, GM-GSF) were also considered in this review. However, they do not directly indicate the prevall of such combinations ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena stanu odżywienia chorych przyjętych do leczenia szpitalnego na podstawie badania wieloośrodkowego w Polsce.
  Tytuł angielski: Nutrition evaluation of patients admitted to hospital treatment on the basis of multicentre investigation in Poland.
  Autorzy: Zawada-Kwiatkowska Ewa, Skóra Piotr
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.270-272, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy poddano ocenie stan odżywienia chorych przyjętych do hospitalizacji oraz wpływ niedożywienia na wyniki leczenia, występowania powikłań, czas hospitalizaci i koszty z nią związane. Ocenę tę uzyskano na podstawie badań wieloośrodkowych przeprowadzonych w Polsce w 2001 r.


  5/7

  Tytuł oryginału: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis.
  Tytuł polski: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych.
  Autorzy: Skóra Jan, Barć Piotr, Janczak Dariusz, Korta Krzysztof, Ruciński Artur, Pawłowski Stanisław, Pupka Artur, Kałuża Grzegorz, Szyber Piotr
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.45-53, il., tab., bibliogr. 47 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cele pracy była próba lepszego poznania procsów wgajania się protezy naczyniowej w układ tętniczy i powstawanie neointimy. Materiał i metody. Badania prowadzono na 16 psach, którym wszczepiono protezę z PTFE w odcinku aortalno-udowym o średnicy 6 mm. Po upływie 6 miesięcy zwierzęta sekcjonowano, a protezę wraz z aortą i tętnicą udową pobierano i wykonywano badania okolicy zespolenia naczyniowego proksymalnego i dustalnego w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym. Wyniki: Stwierdzono, że błona wewnętrzna zespolenia dystalnego była grubsza. Wyniki były wysoce znamiennie statystycznie (p = 0,0000000002824). W oberębie zespolenia dystalnego w porównaniu z proksymalnym stwierdzono makrofagi i granulocyty - wykazano cechy czynnej reakcji zapalnej. Liczniejsze były miofibroblasty i większe złogi kolagenu. Wnioski. Różnice w zespoleniu proksymalny, są wynikiem oddziaływań hemodynamicznych, bardziej nasilonych w zespoleniu dystalnym naprężeń stycznych (tangential stress), działających prostopadle do naczynia. Przerost neointimy w obrębie zespolenia dystalnego jest więc spowodowany przez czynniki hemodynamiczne, biologiczną niezgodność protezy i tętnicy (compliance mismath). Wydłużenie podudzia procesów zapalnych wywołuje powstanie neointimy, ale także wzmożoną produkcję kolagenu, przerost, pogrubienie błony wewnętrznej. Wywołuje to zaburzenia hemodynamiczne, wzrost oporu naczyniowego, turbulentny przepływ, co może powodować powikłania kliniczne - zakrzepicę protezy, infekcję protezy późną, tętniak zespolenia.


  6/7

  Tytuł oryginału: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques.
  Autorzy: Jaremko Małgorzata, Paradowski Bogusław, Leszek Jerzy, Skóra Jan, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.107-113, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chlamydia pneumoniae causes a range of the respiratory tract diseases in human and according to references has been associated with other clinical manifestations, including Alzheimer's disease, atherosclerosis, asthma and multiple sclerosis. The aim of this study were to determine the presence of C. pneumoniae DNA in atherosclerotic plaques and in cerebrospinal fluids of patients with Alzheimer disease. Bacterial DNA were preparated using the Chelex method and were screened by nested PCR reaction for fragment of the 16 S rRNA gene. The primers pairs HL-1, HR-1, and HM-1, HR-1 producing the 437-bp and 229-bp products, respectively. We showed the presence of C. pneumoniae DNA in 40 p.c. of cerebrospinal fluids and in 31 p.c. of atherosclerotic plaques. In conclusion, nested PCR detection of the fragment of bacterial 16 S rRNA gene is suitable technique to evidence of C. pneumoniae in human tissues.


  7/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie homograftu tętniczego w leczeniu ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: The use of the arterial homograft in treatment of local prosthetic graft infection - report of two cases.
  Autorzy: Pupka Artur, Skóra Jan, Dawiskiba Tomasz, Szyber Piotr
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.183-186, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Infekcja po wszczepieniu protez z materiałów sztucznych stanowi ogrommny problem w chirurgii naczyniowej. W pracy przedstawiono 2 przypadki zakażenia protezy naczyniowej aortalno-dwuudowej, ograniczone do dystalnej części ramienia. Ze względu na brak efektu leczenia przy zastosowaniu metod klasycznych chorych operowano, wymieniając zakażony odcinek na homograft tętniczy. Kontrola pooperacyjna wykazała ustąpienie infekcji.

  Streszczenie angielskie: Infection after vascular operations, particularly after synthetic prosthetic graft implantation, remains a serious complication of reconstructive vascular surgery. In this paper there are presented two cases of bifurcated graft infection limited to the distal part of one of the branches. Because of the unsatisfactory results of conventional treatment, the patients underwent in situ replacement of the infected prosthesis with an artetrial homograft. The postoperative check-up revealed the complete remission of infection.

  stosując format: