Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKŁADZIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Profesjonalizmy lekarskie zebrane podczas orbitotomii metodą Kronleina.
Tytuł angielski: Medical expressions collected during Kronleins orbitotomy.
Autorzy: Steczko Andrzej, Olszewski Eugeniusz, Składzień Jacek
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.115-116, bibliogr. 4 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wypowiedzi lekarskich określanych mianem profesjonalizmów. Na podstawie materiału leksykalnego zebranego w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych (orbitotomii) uzasadniono konieczność i funkcjonalność posługiwania się przez kadrę medyczną zdaniami eliptycznymi, ograniczonymi najczęściej do jednego wyrazu - nosiciela sensu.

  Streszczenie angielskie: The paper analyses medical expressions which are reffered to as professional terms. The lexical data were collected during performing orbitotomy. The authors confirm the necessity and useffulnes of the application by medical staff of brief statements, usually confined to one word or phrase which conveys the main meaning.


  2/16

  Tytuł oryginału: Malformacja naczyniowa oczodołu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Orbital venous anomaly - case report.
  Autorzy: Składzień Jacek, Urbanik Andrzej, Obtułowicz Magdalena
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.32-34, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Orbital venous anomalies are very rare congenital changes. In presented case 36 old woman the main symptoms of illness were the feeling of falling out of a bulbus oculi and tratient amblyopia. The additional diagnostic tools confirmed the orbital congenital varix. After the operation a regression of all symptoms disappeared.


  3/16

  Tytuł oryginału: Testy językowe w badaniu elektroglottograficznym.
  Tytuł angielski: Language tests in electroglottography.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek, Carlson Eva, Modrzejewski Maciej, Stręk Paweł
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.327-331, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań EEG u 24 zdrowych osób, 16 kobiet i 8 mężczyzn. Osoby badane artykułowały samogłoski a, o, u, słowa Ala, Ola, Ula oraz krótkie zdanie "Dziś jest ładna pogoda", głosem o średnim natężeniu. Za pomocą laryngografu processor PC LX i oprogramowaniu Speech Studio w wersji 1.04 obliczono wartości nieregularności i Qx. Średni wiek kobiet i mężczyzn nie różnił się. Różnice średnich wartości Qx uzyskane dla poszczególnych testów językowych nie różniły się istotnie w teście ANOVA. Natomiast różnice średnich wartości nieregularności były statystycznie istotne. Po odrzuceniu wartości skrajnej, uzyskanej dla zdania testowego, nie potwierdzono różnic między testami samogłoskowymi i słownymi. Różnice średnich wartości nieregularności i Qx miedzy grupami mężczyzn i kobiet nie były istotne statystycznie, z wyjątkiem jednego testu. Wybór jednego z zastosowanych testów językowych nie ma wpływu na wynik Qx u osób zdrowych. Wybór testu zdaniowego ma wpływ na wartość nieregularności.

  Streszczenie angielskie: An Electroglottograph (Fourcin Laryngograph Processor) was used to determine, whether there was a significant difference in degree of Irregularity in vocal fold vibration (p.c. Irregularity) or Contact Quotient (Qx) in the vocal fold vibratory cycle (Lx) between different phonatory tasks and between men and women. The most recent software package, "Speech Studio", was used to analyse the data. The subjects were 24 healthy subjedts, 16 females and 8 males, aged from 22 to 71. The tasks consisted of sustained volwels: a, o, u, short words: Ala, Ola, Ula and a short phrase in Polish, spoken at comfortable pitch and volume. The average age of females and males did not differ significantly on t-testing. The results showed there were no statistically significant differences between mean values of Qx between phonatory tasks on ANOVA testing. However, the differences between mean values of p.c. Irregularity were significantly different between tasks. The p.c. Irregularity obtained for the phrase, was significantly different from the values obtained for the sustained volwes and single words. The values for the latter two did not differ significantly. The difference between male and female Qx and p.c. Irregularity values were not significant on t-testing except for p.c. Irregularity for the word "Ola", which was greater in men. Our findings show tht for calculation of Qx either sustained vowel phonation, single words or phrases may be used.P.c. Orregularity of vocal fold vibration is however task dependent.


  4/16

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne neuroendokrynnego raka krtani.
  Tytuł angielski: Diagnostic difficulties of neuroendocrinne carcinoma of the larynx.
  Autorzy: Trąbka-Zawicki Paweł, Składzień Jacek, Zawiliński Jarosław, Wierzchowski Wojciech
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.433-435, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek wielkokomórkowego raka neuroendokrynnego krtani. Sześćdziesięciosześcioletni mężczyzna był poddany całkowitemu usunięciu krtani z powodu czerniaka. W pooperacyjnym badaniu histopatologicznym stwierdzono wielkokomórkowego, neuroendokrynnego raka. Zwrócono uwagę na błędne rozpoznanie przedopracyjne, które ograniczyło operację węzłową. Niemniej, autorzy podkreślają trudności we właściwej ocenie patomorfologicznej, wymagającej przeprowadzenia odpowiednich testów immunohistochemicznych. Omówiono leczenie oraz rokowanie.

  Streszczenie angielskie: The rare case of the large cell neuroendocrinic carcinoma of larynx was described. 66 years old man was treated by total laryngectomy because of melanoma. Postoperative, immunohistochemical study shoved large cell neuroendocrinic carcinoma. A special emphasis was put ont the preoperative misdiagnose, limiting neck dissection. The authors point out, however, the difficulties of the pathologic differentiation caused by similarity of these tumors. The treatment and prognosis are discussed.


  5/16

  Tytuł oryginału: Promienica ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of the middle ear.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Wierzchowski Wojciech, Maciejak Krzysztof
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.369-371, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pierwotnej promienicy ucha środkowego. Omówiono częstotliwość schorzenia, obraz kliniczny, diagnostykę, patologię i leczenie. Chory jest w obserwacji 20-miesięcznej bez objawów nawrotu choroby w dobrym stanie ogólnym i miejscowym.

  Streszczenie angielskie: The authors present the case of primary actinomycosis of the middle ear. The frequency of this disease, treatment and pathological diagnosis are discussed. A check-up examination 20 months after the last surgery of the ear revealed a good local at general condition of the patient.


  6/16

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki różnicowej ziarniny w oczodole.
  Tytuł angielski: Problems of differential diagnosis of orbital granulation.
  Autorzy: Zagólski Olaf, Składzień Jacek
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.683-686, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg kliniczny trzech chorych z guzami oczodołu utworzonymi przez ziarninę, które wymagały diagnostyki różnicowej w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania klinicznego. Wykonwyano rozszerzoną diagnostykę immunologiczną.


  7/16

  Tytuł oryginału: Ocena biologicznej tolerancji protezki strzemienia.
  Tytuł angielski: Evaluation of stapes prothesis biocompability.
  Autorzy: Składzień Jacek, Trąbka-Zawicki Paweł, Tomaszewska Romana
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.687-688, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej z otosklerozą, której w 1982 r. zastąpiono strzemię tarflenową protezką. Po 18 latach, podczas reoperacji, protezkę usunięto. W uchu środkowym nie znaleziono zmian świadczących o nietolerancji protezki, natomiast w ocenie histopatologicznej stwierdzono reakcję typu ciała obcego.


  8/16

  Tytuł oryginału: Pierwszy w historii Kliniki Otolaryngologicznej CM UJ w Krakowie przypadek przerzutu do oczodołu prawego nowotworu o lokalizacji pierwotnej pozagałkowej.
  Tytuł angielski: The first case of metastatic tumor of the right orbit in Otolaryngologyst Department Jagiellonian University in Kraków.
  Autorzy: Wiatr Maciej, Składzień Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.551-553, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisujemy przypadek 30 letniej kobiety, która została przyjęta do naszego szpitala z powodu guza oczodołu prawego. Jest to pierwszy przypadek guza przerzutowego o takiej lokalizacji w Klinice Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Okazało się, że punktem wyjścia zmiany był rak sutka. Przedstawiamy cechy charakterystyczne guza oczodołu prawego i porównujemy je z cechami przerzutów do oczodołu lewego u pacjentów leczonych w naszej klinice. Rak sutka jest najczęstszą przyczyną przerzutów do oczodołu u kobiet. Guzy przezrutowe w oczodole prawym są rzadkością, lecz występują.

  Streszczenie angielskie: We report the case of a 30-year old woman, who was admitted to our hospital because of tumor of the right orbit. It is the first case of metastatic tumor in this cocalisation in the Otolaryngologyst Department of the Jagiellonian University in Kraków. It appeared, that mammary cancer was the primary localization of the lession. We present characteristic features of that tumor nad we compare them with features of the metastasis to the left orbit in patients who were treated in our Department. Breast carcinoma is the most common reason of metastasis to orbit in women. Metastatic tumors in the right orbit are rare, but they can appear.


  9/16

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w mikronaczyniowej rekonstrukcji płatem powięziowo-skórnym z przedramienia.
  Tytuł angielski: Our experiences in microvascular reconstruction with free forearm skin flap.
  Autorzy: Modrzejewski Maciej, Składzień Jacek, Stręk Paweł, Tomik Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.533-536, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wolny płat skórno-powięziowy z przedramienia został zastosowany u 14 chorych. Ubytek tkanek objemował gardło środkowe u 6 chorych, zachyłek gruszkowaty u 2, błonę śluzową policzka u 1, krtaniową część gardła u 4 chorych oraz rozległy ubytek części środkowej gardła, twarde i miękkie podniebienie u 1 chorego. Do chwili obecnej żyje 11 chorych, w tym 1 ze wznową choroby nowotworowej. Najważniejszym elementem wytworzenia płata mikronaczyniowego jest prawidłowość połączenia żylnego. Chorzy po operacji odtwórczym płatem mikronaczyniowym wykazują mniejszy odsetek powikłań (przetoki). Interesującą perspektywę stwarza połączenie techniki mikronaczyniowej (rekonstrukcja części gardła) z operacjami częściowymi krtani. Wolny płat mikronaczyniowy skórno-powięziowy z przedramienia jest skuteczny i przydtany do różnorodnych operacji odtwórczych w zakresie głowy i szyi.


  10/16

  Tytuł oryginału: Wewnątrzczaszkowe powikłania zapalenia ucha.
  Tytuł angielski: Intracranial complications of inflammation of the middle ear.
  Autorzy: Składzień Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.5-7, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Prior to the development of intracranial complications of chronic or acute inflammation of the middle ear some warning symptoms can be observed. These signs are: earache, headache, sudden profound hearing loss, vertigo, chills, and fever. The spread of infection from the middle ear to the cranial cavity involves such mechanisms as bone erosion, thrombophlebitis, periphlebitis and inflammation of bone tissue. Complications are managed by surgery and intravenous administration of antibiotics.


  11/16

  Tytuł oryginału: Objawy ze strony górnych dróg oddechowych w chorobach układowych.
  Tytuł angielski: Upper respiratory symptoms in systemic diseases.
  Autorzy: Świerczyńska Monika, Stręk Paweł, Składzień Jacek, Niżankowska-Mogilnicka Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.24,26-28, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The signs and symptoms of upper respiratory tract pathology may often be the initial marker for an underlying systemic disease - a connective tissue disorder, granulomatous disease, hematological/oncological disease, nutritional or metabolic disorder, and others. It takes diligence and a high degree of suspicion for the physician to make the proper diagnosis. in this paper we focus on autoimmune disorders and granulomatous diseases characterised by frequent upper respiratory tract involvement.


  12/16

  Tytuł oryginału: Guz mieszany - problem przemiany złośliwej.
  Tytuł angielski: The problem of malignancy in pleomorphic adenoma.
  Autorzy: Dutsch-Wicherek Magdalena, Składzień Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.39-41, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article briefly presents a review of the main tumors of salivary glands. We also present the problem of malignancy in pleomorphic adenoma. We consider the pathology and treatment of these tumors.


  13/16

  Tytuł oryginału: Przerzuty nowotworowe z nieznanego ogniska pierwotnego.
  Tytuł angielski: Metastatic carcinoma of unknown origin in the neck.
  Autorzy: Dutsch-Wicherek Magdalena, Składzień Jacek, Modrzejewski Maciej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.41-45, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Patients with metastatic carcinoma of unknown primary site represent 5 to 10 p.c. of all cancer patients. In such case the symptoms or signs develop at a metastatic site and the diagnosis is made by biopsy of a metastatic lesion. We present a review of the pathology, diagnosis and management of metastatic tumors of unknown primary site. We also describe three patients treated in the Otolaryngological Clinicl of Jagiellonian University Hospital in Cracow.


  14/16

  Tytuł oryginału: Powikłania opryszczkowe po laryngologicznych zabiegach operacyjnych.
  Tytuł angielski: Herpetic complications after otolaryngological operations.
  Autorzy: Gawlik Jolanta, Składzień Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.46-48, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We present viral complications caused by Herpes Simplex viruses that occur after otolaryngological operations. On the basis of retrospective analysis of patients' data we conclude that the majority of these complications in our department occurred after tonsillectomy.


  15/16

  Tytuł oryginału: Głuchota starcza.
  Tytuł angielski: Presbyacusis.
  Autorzy: Składzień Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.32-33, bibligor. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Presbyacusis is a common ailment of elderly and senile age. Most frequently it impairs the hearing of high tones and deteriorates the level of word discrimination. Presbyacusis is usually accompanied by hearing of additional sounds - tinnitus and presbyvertigo. Causal treatment is impossible. Pharmacological treatment concentrates on reducing the intensity of the tinnitus and delaying the degenerative process of the inner ear. Hearing aids are the only real remedy.


  16/16

  Tytuł oryginału: Aktualne poglądy na temat operacyjnych metod leczenia chirurgicznego zaburzeń drożności nosa spowodowanych zmianami w obrębie małżowin nosowych.
  Tytuł angielski: Contemporary views on surgical procedures in the treatment hypertrophic nasal conchae.
  Autorzy: Oleś Krzysztof, Składzień Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1011-1012, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne leczenie polegające na zmniejszeniu wielkości małżowin nosowych nadal jest kontrowersyjne. Decyzja o takim leczeniu może być podjęta dopiero po wyczerpaniu wszelkich innych sposobów. Można też łączyć ścięcie przerosłych małżowin z operacją przegrody nosa. Najrzadziej stosujemy wycięcie całej małżowiny, częściej tylko tkanki miękkie małżowiny, a najlepsze jest podśluzówkowe wycięcie przerosłej tkanki. U wybranych chorych można stsować krioterapię.

  Streszczenie angielskie: Surgical treatment aimining at decreasing the size of the nasal conchae is controversial and it should be performed only after all alternative kinds of therapy have appeared unsuccessful. The incision of hypertrophic nasal conchae can also be performed together with the operation of the nasal septum. The excision of the entire concha is performed very infrequently. Usually, only the soft tissue of the concha is excised, but the excision of the hypertrophied tissue is most desirable. Some patient may undergo the cryotherapy.

  stosując format: