Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIWIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  2/3

  Tytuł oryginału: Występowanie torbieli koloidowych przysadki mózgowej.
  Tytuł angielski: Colloid cysts of the pituitary gland.
  Autorzy: Zieliński Grzegorz, Podgórski Jan K., Siwik Jan, Warczyńska Agnieszka, Zgliczyński Wojciech
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.293-306, il., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Torbiele koloidowe przysadki mózgowej są bardzo rzadkimi zmianami patologicznymi występującymi w okolicy skrzyżowania wzrokowego. Ich patogeneza nie jest do końca wyjaśniona. Lokalizują się na pograniczu płata przedniego i tylnego przysadki. Ze względu na położenie torbiele koloidowe wywołują objawy niedoczynności przysadki mózgowej, moczówkę prostą, zaburzenia widzenia, itp. Są także przyczyną udarów przysadki. Najdokładniejszą metodą ich obrazowania jest badanie rezonansu magnetycznego z kontrastem. W okresie od stycznia 1996 do lutego 2001 roku wykonano 503 przezklinowe eksploracje siodła tureckiego. U 7 osób (jeden z pacjentów był operowany przezczaszkowo) stwierdzono torbiel koloidową przysadki z towarzyszącymi zaburzeniami funkcji układu podwzgórzowo-przysadkowego. Najczęściej obserwowanymi objawami były bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i mlekotok. Moczówka prosta w okresie przedoperacyjnym występowała u dwóch pacjentek. Torbiel koloidowa była przyczyną udaru przysadki w jednym przypadku. U dwojga chorych stwierdzano ograniczenie pola widzenia. Wszystkich chorych leczono operacyjnie. Szścioro chorych poddano eksploaracji siodła tureckiego z dostępu przezklinowego, a jednego z pacjentów operowano przezczaszkowo. W okresie pooperacyjnym oceniano funkcję układu podwzgórzowo-przysadkowego w odniesieniu do stanu wyjściowego. Zabieg operacyjny z dostępu przezklinowego jest bezpieczną metodą leczenia torbieli koloidowych przysadki.

  Streszczenie angielskie: Colloid cysts of the pituitary gland are very rare pathological lesions occurring in sellar region. Their pathogenesis is not clear. They are located between the anterior and posterior lobe of the pituitary. Colloid cysts of the pituitary gland are space occupying lesions and induce hypopituitarism, diabetes insipidus, visual disturbances, ect. They cause pituitary apoplexy too. Magnetic resonance imaging is the prefered neurodiagnostic method in evaluating these lesions. 503 transsphenoidal procedures were performed from January 1996 to February 2001. Hypothalamo-hypophyseal dysfunction was caused by colloid cyst in seven cases. The most frequently presenting symptoms were headaches, oligomenorrhea and loss of libido. Diabetes insipidus was found in two cases before surgery. Colloid cyst induced pituitary apoplexy in one patient. Two patients presented visual disturbances. All our patients were operated on. We performed six transsphenoidal procedures and one transcranial operation. postoperatively, the endocrine function of the pituitary gland was evaluated. We concluded that transsphenoidal operation is a safe method for treating colloid cyst located in the sellar region.


  3/3

  Tytuł oryginału: Dysplazja włóknista kości udowej - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Fibrous dysplasia of the femoral bone - a clinical case.
  Autorzy: Dembińska Anna, Kowalski Ireneusz Marek, Siwik Piotr
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.41-58, il., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysplazja włóknista kości jest schorzeniem dość rzadko opisywanym. W piśmiennictwie spotykamy zazwyczaj pojedyncze przykłady kliniczne analizujące przyczyny etiologiczne oraz rozwiązania lecznicze głównie ortopedyczne. Celem niniejszej pracy była próba analizy komplementarnego postępowania rehabilitacyjno-profilaktycznego w torbielowato-włóknistym zwyrodnieniu kośćca w wieku rozwojowym. Przedstawiono przypadek 17-letniej dziewczynki w 8-letniej obserwacji przebiegu choroby, diagnostyki i jej całościowego leczenia. Ukazano trudności w zapobieganiu rozwoju schorzenia, powikłanego złamaniami patologicznymi, zaburzeniami chodu oraz statyki miednicy i kręgosłupa. Rehabilitację ukierunkowano głównie na poprawę zakresu ruchomości w stawach biodrowych poprzez ćwiczenia czynne w odciążeniu przy jednoczesnym unikaniu przeciążeń w osi długiej kości udowych. Stosowano zapobieganie wtórnym zanikom mięśniowym. Efektem wytyczonej i wdrożonej rehabilitacji było utrzymanie pełnej sprawności funkcjonalnej chorej w całym dotychczasowym okresie leczenia.

  Streszczenie angielskie: Fibrous bone dysplasia (FBD) is a rare disease, reported as clinical case studies with suggested treatment procedures, mainly orthopaedic. The aim of this study was to review a combined, rehabilitative and preventive, approach to the treatment of fibrocystic bone degeneration in the adolescence period. The presented case was a girl aged 17 years, with an 8 year-history of the disease. Problems associated with preventing an expansion of the disease complicated by pathological fractures, disorders of gait an of the statics of the pelvis and spine were discussed. The rehabilitation, aimed at improving the range of movement at hip joints, consisted of active exercises at zero load, taking care not to overload the femoral bones axially. Secondary muscle atrophy was actively prevented. The effect of the designed and implemented rehabilitation programme was a full functional fitness of the patient throughout the entire treatment period.

  stosując format: