Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIWIŃSKA-ZIÓŁKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Zastosowanie metody immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) i metod chromatograficznych do analizy p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w moczu i materiale niebiologicznym.
Tytuł angielski: Application of the fluorescence polarization immunoassay and chromatographic methods for determination of p-methoxyamphetamine (PMA) and p-methoxymethamphetamine (PMMA) in urine and non-biological material.
Autorzy: Błachut Dariusz, Szukalski Bogdan, Siwińska-Ziółkowska Agnieszka, Widecka Emilia
Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.13-27, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,374

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano przydatność testu amfetaminowego TDx do wykrywania narkotyków, tj. zmodyfikowanych pochodnych amfetaminy. Reaktywność krzyżowa przeciwciał testu wobec PMMA i MDA jest duża (ponad 100 proc. dla stężenia 500 ng/ml), co stwarza możliwość użycia metody FPIA do skryningowego badania moczu na obecność tych narkotyków, jeśli mocz nie zawiera innych związków reagujących z przeciwciałami. Przy spełnieniu tego warunku możliwe jest również wykrycie hydroksylowych metabolitów - p-OH-A i p-OH-MA, chociaż reaktywność przeciwciał jest w tym przypadku znacznie niższa (dla stężenia 500 ng/ml odpowiednio 40 proc. i 60 proc.). Natomiast reaktywność krzyżowa PMA i MDE jest znikoma i ich wykrycie przy użyciu testu TDx jest praktycznie niemożliwe. Metodą chromatografii gazowej z detekcją mas (GC-MS) i zastosowaniem derywatyzacji rozdzielono i zidentyfikowano PMA, PMMA i ich hydroksylowe metabolity w obecności innych psychoaktywnych związków występujących na polskim rynku narkotykowym: amfetaminy, metamfetaminy, ŕ-fenyloetyloaminy, MDMA, MDA i MDE. W moczu 23-letniego mężczyzny, zmarłego nagle prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków, oraz we fragmencie tabletki znalezionej przy denacie wykryto PMA, PMMA, endorfinę i amfetaminę. Oznaczona zawartość tych narkotyków we fragmencie tabletki wynosiła: PMA - 16 proc., PMMA - 13 proc., efedryna - 4 proc., amfetamina - 1 proc. Stwierdzono również, że badany materiał zawiera śladowe ilości p-metoksyetyloamfetaminy, ...

  Streszczenie angielskie: Suitability of the TDx amphetamine test in detection of amphetamine-related drugs of abuse was tested. It was found that cross reactivity of the test antibodies is very high for PMMA and MDA (over 100 p.c. at the concentration of 500 ng/ml), which makes it possible to use the FPIA method in screening of urine samples for the presence of these drugs, providing the urine does not contain other cross reactive substances. This condition being fulfilled, it is also possible to detect the hydroxylated metabolites - p-OH-A and p-OH-MA, although the cross reactivity of the antibodies is in this case much lower (at 500 ng/ml 40 and 60 p.c. respectively). However, cross reactivity for PMA and MDE is negligible, and their detection with the TDx test is practically impossible. Following derivatization, PMA, PMMA and their hydroxylated metabolites were separated and identified by gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS) in the presence of other psychoactive substances, which abound on Polish illicit drug market, i.e.: amphetamine, methamphetamine, ŕ-phenylethylamine, MDMA, MDA and MDE. Analysis of the urine of a 23 year old man, who died suddenly, presumably due to an overdose of drugs, and of the tablet fragment found near the body, revealed the presence of PMA, PMMA, ephedrine and amphetamine. The composition of drugs in the tablet fragment was: PMA - 16 p.c.; PMMA - 13 p.c.; ephedrine - 4 p.c.; amphetamine 1 p.c. Trace amounts of p-methoxyethylamphetamine, ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Przypadki śmiertelnych zatruć z udziałem p-metoksyamfetaminy (PMA) i p-metoksymetamfetaminy (PMMA) w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie.
  Tytuł angielski: Cases of fatal p-methoxyamphetamine (PMA) and p-methoxymethaphetamine intoxication in the material of Forensic Department of Warsaw Medical Academy.
  Autorzy: Siwińska-Ziółkowska Agnieszka, Widecka-Deptuch Emilia
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.47-57, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto opisy przypadków zatruć śmiertelnych z udziałem nowych na polskim rynku narkotykowym pochodnych amfetaminy, jakimi są p-metoksyamfetamina (PMA) i p-metoksymetamfetamina (PMMA). Przedstawiono wyniki badań toksykologicznych materiału biologicznego przy zastosowaniu metody immunofluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) oraz techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrmetrią mas (GC/MS). Stężenie związków z klasy amfetamin we krwi w badaniach przypadkowych wynosiło 5,28 - 40, 56 ćg/ml (średnio 21,04 ćg/ml), a w moczu 45,38 - 638,27 ćg/ml (średnio 312,92 ćg/ml). W czterech spośród siedmiu opisywanych przypadków stwierdzono także obecność kokainy. PMA i PMMA w sześciu przypadkach występowały razem w materiale biologicznym, tylko w jednym przypadku stwierdzono jedynie obecność samego PMMA.

  Streszczenie angielskie: The paper deals with fatal cases of intoxication by the derivatives of amphetamine (p-methoxyamphetamine and p-methoxymetaphetamine) witch recently appeared in Poland. The results of investigation based on fluorescence polarisation immunoassay (FPIA) combined with gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) technique are presented. The concentration of amphetamine class compounds in blood of the examined cases was 5,28 - 40,56 ćg/ml (mean 21,04 ćg/ml) and in urine 45,38 - 638,27 ćg/ml (mean 312,92 ćg/ml). In 4 out of 7 cases cocaine was also detected. In 6 cases PMA and PMMA were found together in biological material whereas PMMA alone was detected in one sample only.

  stosując format: