Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIRKO
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zespół Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser (MRKH syndrom); diagnostyka, leczenie - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser Syndrome (MRKH syndrome); management, treatment - own experiences.
Autorzy: Sirko I., Zieliński T., Poręba R.
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.45-48, bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia rozwojowe dotyczące przewodów okołośródnerczowych są jednymi z najczęściej występujących anomalii w obrębie kobiecego narządu rodnego. Agenezja lub hipoplazja pochwy z towarzyszącą częściową lub całkowitą agenezją trzonu macicy, przy najczęściej zachowanej prawidłowej morfologii i funkcji jajników, znane są pod nazwą zespołu Mayer-Rokitansky-Kstner-Hauser (MRKH syndrom). Zespół ten występuje z częstością ok. 1/4-5 tys. kobiet. Ze względu na silnie traumatyzujący wpływ na psychikę młodych kobiet, niezdolnych do podjęcia współżycia płciowego, jak i niemożność zajścia w ciążę, stanowi poważny problem w praktyce ginekologicznej. Najczęściwj kobiety te, jeszcze jako nastolatki trafiają do specjalistów ginekologii dziecięcej i dziewczęcej z powodu amenorrhoea. W pracy przedstawiono doświadczenia własne, dotyczące diagnostyki, rozpoznawania oraz leczenia zespołu MRKH, na przestrzeni ostatnich 4 lat.

  Streszczenie angielskie: Ductus paramesonephricus (Mullerian duct) abnormalities are the most frequently encountered anomalies, concerning female reproductive organs. Vaginal agenesis or hipoplasia associated with absent or rudimentary uterus, but with normal ovarian morphology and function, is known as Mayer-Rokitansky-Kstnej-Hauser syndrome (MRKH syndrome). One of 4 to 5 thousands females is afficted with MRKH syndrome. Due to its strong influence on psychological sphere suffering women, unable to normal intercourses as well as conceive, utero-vaginal atresia accounts for serious gynaecological problem. Mostly, these girls are seen by adolescent gynaecologists, as a teenagers, because of primary amenorrhaea. This study presents our four recent years experiences, concerning management, diagnosis and treatment of MRKH syndrome.


  2/3

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych metod ultrasonograficznych w ocenie masy ciała płodów bliźniaczych.
  Tytuł angielski: A usefulness of selected ultrasonographic methods in estimation of twin-foetus weight.
  Autorzy: Jastrzębski Arkadiusz, Poręba Ryszard, Sirko Izabella, Zieliński Tomasz, Kucharzewski Marcin
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.264-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Pomimo zastosowania nowych metod ultrasonograficznych dokładna i precyzyjna ocena masy płodu wciąż stanowi ważny problem diagnostyczny. Zarówno badanie kliniczne, jak i diagnostyka ultrasonograficzna są obarczone błędami. Badanie jest dodatkowo utrudnione w przypadku ciąży bliźniaczej. Matematyczne formuły, które znajdują zastosowanie w ocenie masy płodu pojedynczego, w ciąży bliźniaczej wydają się mniej przydatne. Celem pracy było porównanie dokładności różnych metod ultrasonograficznej oceny masy płodów bliźniaczych w odniesieniu do masy oznaczonej po porodzie. U 27 kobiet z ciążą bliźniaczą wykonwyano w okresie 10 dni przed porodem badania ultrasonograficzne, w trakcie których oceniano masę płodu według reguł: Sheparda, McCalluma oraz Hadlocka. Po porodzie dokonano pomiarów masy noworodków, a następnie wyliczono błąd procentowy według formuły: proc. błędu = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - oczekiwana masa płodu; BW - masa urodzeniowa). Dla bliźniaka pierwszego, odpowiednio dla kolejnych reguł, uzyskano następujące wartości: -2,23; -4,13; -7,38. Dla bliźniaka drugiego liczby te przyjmowały kolejno wartości: 0,45; 0,59; -3,91. Stwierdzono, że najbardziej przydatna w prognozowaniu masy płodów w ciąży bliźniaczej jest metoda Sheparda, a indywidualna ocena każdego z płodów jest bardziej znamiennym wskaźnikiem w prognozowaniu wystapienia wewnątrzmacicznego zatrzymania wzrostu płodu (IUGR) niż ocena różnicy mas ciała między bliźniakami.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of three mathematical methods, based on ultrasound examination, in order to estimate foetal weight in twins and compare them with actual birth weight. Retrospective analysis of ultrasonicly assessed 27 pairs of twin babies, who were born within 10 day of ultrasound examination and then outcome's comparison with newborn weight, measured just after the delivery. The ultrasonic measurements were performed to calculate estimated foetal weight using mathematical models of Shepard, McCallum and Hadlock. All outcomes were compared to birth weight. Statistical analysis, employed in our research, was percentage error according to formula: p.c. = (EFW - BW) x 100/EFW (EFW - estimated foetal weight, BW - birth weight). The mean foetal weight calculated according to Shepard's method was 2605,9 g and 2651,6 g relatively for the first (I) and second (II) twin baby. By using McCallum's method outcomes were as follows: (I) - 2558,4 g (II) - 2655,4 g and for Hadlock's method: (I) - 2480,9 g and (II) - 2540,3 g. Actual birth weight came to 2664,1 g for (I) and 2639 g for (II). Percentage error was found - 2,23, using Shepard's method, - 4,13, using McCallum's method and - 7,38, using Hadlock's method, for the first twin-baby. Relatively, for the second twin-baby, values were found as follows: 0,45, 0,59, - 3,91. Shepard's method is the most helpful in prediction of birth weight in twin pregnancy. Separate evaluation of each of twin babies can be more significant indicator in prognosis of appearance of intrauterine growth retardation (IUGR), comparatively to evaluation of weight's discordance between both twin-foetuses.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena tolerancji trójfazowego preparatu antykoncepcyjnego Tri Minulet.
  Tytuł angielski: Estimation of the tolerance of triphasic contraceptive preparation, Tri Minulet.
  Autorzy: Sirko Izabella, Szypuła Ilona, Zieliński Tomasz, Urgacz Agnieszka
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.32-36, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Środki hormonalne uważane są za najskuteczniejsze metody antykoncepcyjne. Doustne tabletki antykoncepcyjne dostępne są w postaci mono- i trójfazowych preparatów. Preparaty trójfazowe ze zmieniajcą się 3-krotnie zawartością składnika estrogenowego i progestagennego w 21-dniowym systemie podawania DTA naśladują w pewnym stopniu cykl miesiączkowy. Zróżnicowanie dawek hormonów może u niektorych kobiet mieć wpływ na tolerancję preparatu. Objawy niepożądane są jedną z przyczyn rezygnacji ze stosowania danego preparatu. Celem pracy była ocena tolerancji nowego trójfazowego preparatu antykoncepcyjnego Tri Minulet podczas pierwszych trzech miesięcy stosowania. Analiza dotczyła tolerancji preparatu, występowania objawów niepożądanych oraz zmian w badaniu przedmiotowym u 30 pacjentek, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej. Dane uzyskane podczas pierwszej wizyty oraz po 1. i 3. miesiącach stosowania preparatu notowane były w specjalnym protokole, a następnie poddane ocenie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na cechy cyklu i krwawienia miesięczne. Otrzymane wyniki pozwoliły na wysunięcie wniosków o dobrej tolerancji i kontroli cyklu oraz braku poważnyuch objawow niepożądanych podczas stosowania preparatu Tri Minulet.

  stosując format: