Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIMON
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: O**6-Alkylguanine-DNA-alkyltransferase activity in peripheral leukocytes, smoking and risk of lung cancer.
Autorzy: Boffetta Paolo, Nyberg Fredrik, Mukeria Anush, Benhamou Simone, Constantinescu Vali, Batura-Gabryel Halina, Brske-Hohlfeld Irene, Schmid Giovanni, Simonato Lorenzo, Pelkonen P„ivi, Hall Janet
Źródło: Cancer Lett. 2002: 180 (1) s.33-39, tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura GBL: 306,023

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The level of activity of O**6-alkalguanine-DNA-alkytransferase (AGT), a DNA repair enzyme, in blood lymphocytes may be a marker of susceptibility to lung cancer. We measured the AGT activity level, expressed as plomes of repaired bases/mg protein, in leukocytes of 153 lung cancer cases (of whom 80 were never smokers) and 106 controls (76 never smokers) enrolled in eight centres from seven countries. Subjects were interviewed with respect to active smoking and exposure to environmental tobacco smoke (ETS). Among never smokers, the odds ratios (ORs) of lung cancer were 1.3 (95 p.c. confidence interval 0.5-3.9), 1.5 (0.6-4.1) and 1.4 (0.5-3.8) in quartiles of decreasing AGT activity level, as compared to the upper quartile (P value of test for linear trend 0.6). Corresponding ORs among smokers were 3.4 (0.9-13), 2.0 (0.5-8.3) and 0.4 (0.1-1.6) (P value of test for linear trend 0.4). No interaction was suggested between AGT activity level and either cumulative smoking or exposure to ETS. Reduced AGT activity was not clearly associated with increased lung cancer risk in either smokers or non-smokers. However, the small size of our study argues for a prudent interpretation of our results.


  2/22

  Tytuł oryginału: Jednoczesne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) i typu C (HCV).
  Tytuł angielski: Coinfection with hepatitis B virus (HBV) and hepatitis virus C (HCV).
  Autorzy: Simon Krzysztof, Inglot Małgorzata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.589-594, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/22

  Tytuł oryginału: Prevalence of significant carotid artery stenosis in patients with transient ischaemic attack.
  Autorzy: Rappeport Yael, Simonsen Lene, Christensen Hanne, Boysen Gudrun
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR317-CR320, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Carotid artery stenosis is one of the risk factors for transient ischaemic attack (TIA) and stroke. The purpose of this study was to investigate the prevalence of carotid artery stenosis and the prevalence of candidates for carotid endarterectomy in a hospital-based cohort of TIA patients under 71 years of age. This retrospective study included 205 patients with TIA admitted to an acute stroke unit. A carotid Doppler sonography was performed in 114 patients with TIAs in the internal carotid artery territory and a mean age of 60 years. Based on Doppler examinations, the patients were divided into 4 groups according to the following degrees of stenosis: 40 - 59 p.c., 60 - 79 p.c., 80 - 99 p.c. stenosis, and occlusion. Doppler examinations showed that 5 p.c. had a 40 - 59 p.c. stenosis, 5 p.c. had stenosis 60 p.c. and 4 p.c. had occlusion of the relevant internal carotid artery. Carotid endarterectomy was done in 2 p.c. of the patients. Carotid artery stenosis was associated with a history of angina pectoris and myocardial infarction in univariate analysis, but not in multivariate analysis. The prevalence of significant carotid artery stenosis on the relevant side in patients with TIA was quite low: only 5 p.c. had a degree of stenosis where carotid endarterectomy should be considered. Only 2 p.c. eventually had carotid endarterectomy.


  4/22

  Tytuł oryginału: Contemporary epidemiological threats and bioterrorism.
  Tytuł polski: Współczesne zagrożenia epidemiologiczne i bioterroryzm.
  Autorzy: Simon Krzysztof
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.287-292, tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: W latach siedemdziesiątych XX w. pojawiły się opinie, że choroby zakaźne zostaną stopniowo i na trwałe wyeliminowane w najbliższym czasie. Wiązało się to z postępem we wszystkich dziedzinach życia człowieka, poprawą warunków sanitarnych, rozwojem szczepień ochronnych, sytnezą coraz to nowszych generacji leków hamujących rozwój lub zabijających drobnoustroje, w tym antybiotyków, co zaowocowało postępującą eliminacją klasycznych chorób zakaźnych. Niestety, według danych z 1990 r., na 50 467 000 zarejestrowanych zgonów na świecie, z powodu chorób zakaźnych (w tym zapalenia płuc) zmarło aż 13 628 999 osób. Jest to większa liczba niż z powodu następstw choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu łącznie. Dziś wiemy z całą pewnością, że poglądy o trwałej eradykacji chorób zakaźnych były przedwczesne i błędne. Czynniki zakaźne i choroby zakaźne, w nowszym ujęciu choroby infekcyjne, zawsze będą stanowić istotny problem zdrowotny społęczeństw, niezależnie od postępu technologicznego i stopnia zamożności, choć profil tych chorób oraz ich obraz kliniczny zmienia się i będzie podlegał stałej ewolucji.

  Streszczenie angielskie: In the 70-ties, the statements appeared claiming that infectious diseases were soon to be gradually and effectively eliminated. It was connected with the progress taking place in all the domains of human life, sanitary conditions improvement, preventive vaccination, new generation drugs synthesis including antibiotics which resulted in gradual elimination of classical ifnectious diseases. Unfortunately, in accordance with the data from 1990, 13 628 999 persons died of infectious diseases (out of 50 467 000 deaths registered in the world). It is a bigger number than the one characteristic for stroke and myocardial ischaemia all together. Today, it is obious that opinions of infectious diseases permanent eradication were untimely and wrong. Infectious factors and diseases will always be the social problem regardless technological problem or welth, however, the diseases profile as well as clinical image undergo constant evolution.


  5/22

  Tytuł oryginału: Przydatność diagnostyki ultrasonograficznej układu wrotnego w nadciśnieniu wrotnym z marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonographic diagnostic of portal system in portal hypertension with liver cirrhosis.
  Autorzy: Róg-Malinowski Maciej, Moroń Krzysztof, Simon Krzysztof, Śliwiński Tadeusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.319-328, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Diagnostyka ultradźwiękowa należy do rutynowych badań. Aktualnie jest wiodącą metodą w diagnostyce wielu narządów i tkanek oraz cennym uzupełnieniem badań radilogicznych, KT, MRI oraz badań izotopowych. Diagnostyka USG z wykorzystaniem metody Dopplera i możliwość dokonywania pomiarów na podstawie obrazu 2D stworzyły nowe możliwości diagnostyczne u stale wzrastającej liczby pajcentów z przewlekłą hepatopatią. Konieczne wydaje się określenie obiektywnych, łatwych i możliwie pewnych ultrasonograficznych cech nadciśnienia wrotnego. Cel pracy. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej badań USG w nadciśnieniu wrotnym. Materiał i metody. Wykonywano następujące badania: geometryczne pomiary płatów wątroby, ocenę wartości współczynnika C/RL, średnicę żyły śledzionowej i wrotnej w cyklu oddechowym, prędkość i zakres przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, kierunek przepływu krwi przez żyłę wrotną w cyklu oddechowym, objętość minutową przepływu krwi przez żyłę wrotną. W badaniach własnych skorzystano z poszerzenia standardowego badania USG o metodę Dopplera, wyniki poddane zostały analizie komputerowej i statystycznej. Badano 80-osobową grupę pacjentów z rozpoznanym klnicznie nadciśnieniem wrotnym na tle marskości wątroby o różnej etiologii w stopniu zaawansowania A według klasyfikacji Childa. Grupę kontrolną stanowiło 40 zdrowych osób w zbliżonym przedziale wiekowym. Wyniki. Wyniki badań orpacowano na podstawie analizy statystycznej. Spośród ...

  Streszczenie angielskie: Background. Ultrasonographic diagnostic has recently become permanent part of routine examination. At present it is a leading method in the diagnostic of many organs and tissues as well as significant complementary element toKT, MRI radiological tests and to isotopic tests. I eraly 70-ies ultrasonography acquierd new diagnostic potential following the inroduction of the Doppler's measurement of blood flow speed into USG diagnostic and the possibility of taking measurements on 2 D image. Due to ever-increasing number of patietns with chronic heatitis, it becomes essential to dtermine the objective, available and reliable enough ultrasonographic features of portal hypertension. Objectives. The aim of the paper was to evaluate the diagnostic value of USG examination in protal hypertension. Materials and methods. The following measurements were takne during the tests: geometric measurement of liver lobes, evaluation of C/RL ratio, the diameterm of lien vein and portal vein in a breathing cycle, speed and spectrum of blood flow through portal veins in a breathing cycle, direction of blood flow through portal vein in a breathing cycle, volume per minute of blood flow through portal vein. The studies made use of the Doppler's method to supplement a standard USG examination, which gave the possibility of non-invasive determination of hemodynamic parameters of portal circulation simultaneously with the computer and statistic analysis of the obtained results. The tests covered ...


  6/22

  Tytuł oryginału: Prawostronna ablacja nawracającego częstoskurczu komorowego po zawale ściany przedniej.
  Tytuł angielski: Right-sided ablation of post-infarction recurrent ventricular tachycardia - a case report.
  Autorzy: Baszko Artur, Simon Ron D. B., Gill Jaswinder S., Błaszczyk Krzysztof, Cieśliński Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.55-58, il., bibliogr. 9 poz., sum. + bibliogr. 1 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek chorego z częstoskurczem komorowym po zawale ściany przedniej, którego ablacja została wykonana po prawej stronie przegrody międzykomorowej. Częstoskurcz prezentował morfologię LBBB oraz oś lewo-górną. W miejscu skutecznej ablacji stwierdzono niskonapięciowy potencjał diastoliczny poprzedzający zespół QRS, utajone przejęcie częstoskurczu oraz pauzę postymulacyjną równą cyklowi częstoskurczu, co sugerowało wyjście z wewnętrznego obwodu reentry.

  Streszczenie angielskie: A case of a 70-year-old male with recurrent ventricular tachycardia following anterior myocardial infarction is presented. Arrhytmia was successfully ablated in the interventricular septum, using a right-sided approach. Electrophysiological aspects of ventricular tachycardia ablation are discussed.


  7/22

  Tytuł oryginału: Historia naturalna zakażenia HIV a zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym.
  Tytuł angielski: Natural history of the HIV infection and changes in the central nervous system.
  Autorzy: Gładysz Andrzej, Szymczak Aleksandra, Simon Krzysztof
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.6-16, tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego (oun) następuje już w pierwszych dniach infekcji HIV. Oun uważa się za jeden z najważniejszych rezerwuarów wirusa w ustroju. Unikalne własności fizjologiczne oun sprawiają, że replikacja HIV w jego obrębie jest w pewnym stopniu niezależna i różna od jej mechanizmów ogólnoustrojowych. Autorzy przedstawiają historię naturalną zakażenia oun przez HIV oraz najczęstsze, związane z nim zaburzenia neurologiczne w odniesieniu do stadiów zakażenia oraz prawdopodobnych mechanizmów atakowania oun przez wirusa i wywoływania zmian neurodegeneracyjnych.


  8/22

  Tytuł oryginału: Induction of long term peripheral microchimerism in non-human primates in a model of xenogeneic peripheral tolerance induction.
  Autorzy: Simon A. R., Schr”der C., Martin U., Tessmann R., Templin C., Laaf G., Wiebe K., Steinhoff G., Lapin B., Chikobava M., Haverich A.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.40-45, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • małpy
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Xenotransplantation represents a promising solution to the ever increasing shortage of donor organs in allotransplantation. However, due to different and stronger models of rejection, successful xenotransplantation will require different organ-protective regimes from those used in allogenic transplantation today. Since one can simply increase the dosage of the drugs used, immunomodulation or tolerance induction of the recipient would be the most desirable approach. Transfusion of donor leukocytes has been shown to downregulate recipient responses or even induce peripheral tolerance in small animal models. Since the infusion of donor cells represents a relatively simple approach, as one can purify and compose the inoculum exactly before infusion, we studied whether this approach can be successfully employed in a preclinical swine to nonhuman primate model of peripheral tolerance induction/immunomodulation. In our model, baboons underwent sequential column adsorption and complement blockade. The animals received only initial immunosuppression with cyclophosphamide. No further immunosuppression was given. Subsequently all animals received 1-3x10**10 porcine splenocytes i.v. Development and maintainance of chimerism was analyzed by sequential flow cytometric and PCR analyses. Other parameters studied included effects of the preparatory induction protocol. We could show that a low level of chimerism is maintained in these animals for up to 1,5 years, despite the fact that they received no additional immunosuppression after the initial one. At no time of the experiment did any animal...


  9/22

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu dializy otrzewnowej na czynności transportowe otrzewnej ściennej i jelita szczura w badaniach in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Kupsz Justyna, Simon Marek (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patofizjologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19915

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  10/22

  Tytuł oryginału: Clinical and epidemiological assessment of hepatitis C virus infection among voluntary blood donors.
  Autorzy: Łabędzka Hanna, Simon Krzysztof, Gładysz Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR591-CR596, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This study analyzes the clinical and epidemiological characteristics of patients infected with hepatitis C virus (HCV), with emphasis on differences between voluntary multiple blood donors, first time blood donors, and non-donating patients with chronic or acute hepatitis C. Material/Methods: Our epidemiological and clinical assessment covered 119 voluntary blood donors, as well as 92 HCV patients and were seen in the same hosptal. Results: A variety of potential HCV transmission routes variety was demonstrated in both examined groups. The main infection routes were associated with diagnostic and therapeutic procedures performed in medical service units. Substantial time divergence was found between probable HCV infection and onset of first symptoms suggesting liver pathology or HCV antibody detection. No subjects from either groups showed specific symptoms pointing univocally at liver disease. Hepatomegaly was the most common symptom observed on physicial examination. No pathology of other organs which could possibly be associated with HCV infection was found in any patient. Increased aminotransferase activity was found in over 40 p.c of the donors, and over 90 p.c. of the non-donating patients on first examination. Liver biopsy histological assessment delivered the most reliable information concerning the degeree of liver pathology degree, which was slight in most cases. Conclusions: Multiple voluntary blood donation does not influence the clinical picture and sourse of HVC infection, not does it not increase the risk of HCV infection.


  11/22

  Tytuł oryginału: Porzucanie leczenia (drop-out) w trakcie psychoterapii zaburzeń odżywiania.
  Tytuł angielski: Dropouts in psychotherapy of eating disorders.
  Autorzy: Sala Paweł, Marchewka Daniel, Simon Witold
  Źródło: Psychoterapia 2002 (1) s.33-40, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przeglądowa przedstawiająca wyniki badań czynników wpływających na przerywanie terapii. Dokonano porównań dotyczących różnych definicji porzucania leczenia. Większość omawianych w artykule prac poddaje analizie cechy pacjentów, bardzo nieliczne badania rozpatrują w skąpym zakresie także właściwości charakteryzujące terapeutę.


  12/22

  Tytuł oryginału: Stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby związanymi z zakżeniami HCV i HBV : praca doktorska
  Autorzy: Sulka Agnieszka, Simon Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 123 k. : il., tab., bibliogr. 154 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/22

  Tytuł oryginału: Role of fasting serum C-peptide as a predictor of cardiovascular risk associated with the metabolic X-syndrome.
  Autorzy: Haban Peter, Simoncic Robert, Zidekova Eva, Ozdin Lubomir
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR175-CR179, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Insulin resistance with increased insulin and C-peptide levels is the basis of the metabolic X-syndrome, so it is reasonable to expect them to be a good predictor of associated cardiovascular risk factors. Material/Methods: A total of 29 paitents (21 postmenopausal women and 8 men) with type 2 diabetes mellitus (mean duration 14.6 years, 95 p.c. CI 11.9 to 17.3 years), all older than 50, were studied for possible links between fasting serum C-peptide levels and other vascular risk factors. The mean value of the C-peptide in the group was 0.627 nmol/l (95 p.c. CI: 0.464 to 0.789 nmol/l). Results: We found statistically signifcant correlations between C-peptide and traicylglycerosl (TG; r - 0.474; p = 0.009), HDL-cholesterol (inverse; r = -0.567; p = 0.001) and various lipoprotein rations: atherogenic index (= total/DHL cholesterol: r = 0.599; p = 0.0006) or TG/HDL (r = 0.587; p = 0.0008). C-peptide also correlated with the body mass index (BMI: r = 0.519; p = 0.004) and leptin (r = 0.492; p = 0.007). After the coefficient CpG (C-epeptide x fasting glycemia) was introduced, the correlations with lipoproteins became even stronger. Conclusion: We suggest that elevated (fasting) serum C-peptide levels constitute a clinically important marker of the cardiovascular risks associated with the metabolic X-syndrome. It can be used as an effective tool for the early detection of diabetic patients at particular risk for atherosclerotic cardiovascular diseases and needing early preventive measures or aggressive treatment.


  14/22

  Tytuł oryginału: Alergiczny nieżyt nosa i jego wpływ na astmę. Raport ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma). Raport przygotowany we współpracxy ze Światową Organizacją Zdrowia.
  Autorzy: Bousquet Jean, Cauwenberge Paul B. van, Khaltaev Nikolai, Ait-Khaled Nadia, Annesi-Maesano Isabella, Bachert Claus, Baena-Cagnani Carlos, Bateman Eric, Bonini Sergio, Canonica Giorgio Walter, Carlsen Kai-Hakon, Demoly Pascal, Durham Stephen R., Enarson Donald, Fokkens Wytske J., Wijk Roy Gerth van, Horwarth Peter, Ivanova Nathalia A., Kemp James P., Klossek Jean-Michel, Lockey Richard F., Lund Valerie, Mackay Ian S., Malling Hans-J”rgen, Meltzer Eli O., Mygind Niels, Okuda Minoru, Pawankar Ruby, Price David, Scadding Glenis K., Simons F. Estelle R., Szczeklik Andrzej, Valovirta Erkka, Vignola Antonio M., Wang De-Yun, Warner John O., Weiss Kevin B.
  Opracowanie edytorskie: Gawlewicz-Mroczka Agnieszka (Tł.), Mejza Filip (tł.), Świerczyńska Monika (tł.).
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (7) wyd. spec. s.1-263, il., tab., bibliogr. 2776 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/22

  Tytuł oryginału: Polekowe i toksyczne uszkodzenia wątroby.
  Tytuł angielski: Drug induced and toxic liver damage.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Piszko Paweł
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.34-38, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieją dwa podstawowe mechanizmy toksycznego działania leków: tzw. toksyczność wewnętrzna, będąca jedną z postaci niepożądanej reakcji na lek - reakcja przewidywalna, zależna od dawki i możliwa do odtworzenia na modelu zwierzęcym oraz idiosynkrazja - terminem tym określa się niespodziewaną i szczególnie niepożądaną reakcją na lek, niezwiązaną z zastosowaną dawką i niemożliwą do odtworzenia na modelu zwierzącym. Niektóre z postaci niepożądanej reakcji na lek mają też charakter reakcji immunologicznej i rozwijają się po różnie długim okresie narażenia na działanie danego środka czy leku. Indukowane lekami oraz toksynami uszkodzenia wątroby mogą klinicznie i biochemcznie naśladować wszystkie inne znane choroby wątroby. Spektrum objawów jest zróżnicowane od bezobjawowego klinicznie niewielkiego wzrostu aktywności aminotransferaz do zagrażającej życiu ostrej niewydolności wątroby. Do jednej z najczęstszych przyczyn ostrej niewydolności wątroby, szczególnie w krajach zachodnich, należy zatrucie acetaminofenem (paracetamolem).


  16/22

  Tytuł oryginału: Możliwość przetrwałej replikacji HBV u chorych wykazujących serologiczne dowody eliminacji wirusa.
  Tytuł angielski: Possibility of peristent replication of HBV in patients with serological evidence of virus elimination.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Piszko Paweł, Rotter Katarzyna, Zalewska Małgorzata, Gładysz Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.506-508, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zakażenie HBV jest jednym z najistotniejszych problemów epidemiologicznych współczesnego świata ze względu na rozpowszechnienie (ok. 350 mln nowych przypadków zakażenia) i kliniczne konsekwencje, w tym przewlekłe zapalenie i marskość wątroby oraz pierwotny rak wątroby. Autorzy omawiają chorych z klinicznymi objawami przewlekłego WZW B. Mimo dowodów serologicznych, w ujęciu tradycyjnym wskazujących na całkowitą eliminację HBV, w jednym przypadku potwierdzono czynną replikację HBV, a w drugim taka replikacja była wysoce prawdopodobna. Obserwacje oparto na wynikach badań molekularnych, histopatologicznych, biochemicznych i reakcji na leczenie lamiwudyną.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis B virus infection remains a major epidemiological health problem worldwide, due to the high prevalence (350 mln new cases per year) and clinical consequences of this infection including chronic hepatitis, liver cirrhosis and primary liver cancer. Two cases of patients with clinical symptoms of chronic hepatitis B without traditional serological markers, pointing to active hepatitis B viral replication, were presented The diagnosis has been confirmed by molecular methods, typical histopathology of liver biopsy specimens, and biochemical improvement after lamivudine treatment.


  17/22

  Tytuł oryginału: Endoskopia w rozpoznawaniu skutków przewlekłego zapalenia wątroby typu C - diagnostyka i terapia w zależności od fazy zaawansowania uszkodzenia i przebudowy wątroby.
  Tytuł angielski: Endoscopy in diagnosis of chronic hepatitis C results-diagnosis and therapy in dependence on phase of advance of damage phase and rebuilt of liver.
  Autorzy: Simon Krzysztof
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.26-34, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Z punktu widzenia praktycznego i charakterystyki używanego sprzętu mówimy o endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego (ezofago-, gastro-, duodeno-, entero-, fistulo-, cholangioskopii) i endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rekto-, sigmo-, kolonoskopii). Z każdą z tych procedur wiąże się wiele metod terapeutycznych na przewodzie pokarmowym. W diagnostyce ostrych i przewlekłych zapaleń wątroby t.C endoskopia przewodu pokarmowego nie odgrywa istotnej roli. Znaczenie badań endoskopowych zdecydowanie wzrasta w przypadku postępującego włóknienia miąższu wątroby i marskości wątroby związanej z HCV, gdzie zmiany w obrębie przewodu pokarmowego obserwuje się aż u ok. 87 proc. pacjentów. Zmiany te można podzielić na: 1). nie związane z nadciśnieniem wrotnym i 2). będące konsekwencją nadciśnienia wrotnego. Do najczęściej obserwowanych zmian nie związanych z nadciśnieniem wrotnym zaliczamy: 1. refluks oesophagitis; 2. candidiasis oesophagitis; 3-różne postacie zapalenia śluzówki żoładka; 4-wrzody trawaienne żołądka i dwunastnicy. Do zmian związnych z nadciśnieniem wrotnym, dostępnych ocenie endoskopowej, zaliczamy żylaki narządów rurowych przewodu pokarmowego, gastro-, entero-, kolopatię wrotną i poszerzenia naczyniowe w żoładku (GAVE). Jednak współcześnie endoskopia ma nie tylko znaczenie diagnostyczne, ale umożliwia też: ocenę skuteczności leczenia farmakologicznegoo, prowadzenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej krwawień z żylaków przełyku i żołądka, jak i leczenia krwawień z przewodu pokarmowego w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The GI endoscopy can be divided into upper GI tract endoscopy (oesophago-, gastro, entero-, fistulo- and cholangioscopy) and lower GI tract endoscopy (recto-, sigmo-, colonoscopy) from practical point of view and the characteristic of used equipment. A lot of therapeutic methods for GI tract with each of these procedures. GI tract endoscopy doesn't play significant part in diagnosis of acute and chronic C hepatitis. Significance of endoscopy procedures decidedly increases in the case of progressive liver fibrosis and liver cirrhosis associated with HCV infection, where changes in GI tract are observed to 87 p.c. patients. These changes can be divided into: 1) nor associated with portal hypertension, 2) these ones caused portal hypertension. The most observed changes not associated with portal hypertension involve: reflux esophagitis, esophageal candidiasis; different variants of gastritis, gastric and duodenal ulcer. To the changes connected with portal hypertension, which are possible for endoscopy assessment, belongs esophageal and gastric, portal-, entero-, colopathy, and gastric antral vascular ectasiae (GAVE). However to-day endoscopy has not only diagnostic significance but also anables: estimationn of pharmacotherapy efficiency, the primary and secondary prophylaxis of bleedings from GI varices as well as therapy of GI bleeding in this group of patients.


  18/22

  Tytuł oryginału: Motywacja a psychoterapia.
  Tytuł angielski: Motivation and psychotherapy.
  Autorzy: Simon Witold, Marchewka Daniel, Sala Paweł
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.5-22, tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono różnorakie teorie motywacji oraz kierunki badań nad motywacją. Scharakteryzowano poszczególne rodzaje motywacji - ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów motywacji w psychoterapii - oraz czynniki motywacyjne wpływające na przebieg terapii. Dokonano również zestawienia etapów zachowania i procesu terapii w kontekście motywacji. Zaprezentowano czynniki motywacyjne istotne w selekcji do psychoterapii oraz techniki terapeutyczne zwiększające motywację pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The article desrcibes different motivation theories and research approaches. Numerous motivation, with the emphasis on motivation for psychotherapy, as well as motivational factors influencing the psychotherapy are characterised. Stages of behaviour and psychotherapy in the motivational context are compared. Motivational factors recognised as inclusion criteria for psychotherapy and therapeutic techniques increasing motivation were outlined.


  19/22

  Tytuł oryginału: Liszaj płaski jamy ustnej u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby związanym z zakażeniem HCV - ocena zależności na podstawie badań własnych.
  Tytuł angielski: Oral lichen planus in patients with chronic hepatitis C infection - an evaluation of the dependence based on the Authors own experience.
  Autorzy: Sulka Agnieszka, Simon Krzysztof, Piszko Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.751-756, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) a występowaniem liszaja płaskiego jamy ustnej (OLP - Oral Lichen Planus). 53 pacjentów (33 mężczyzn, 20 kobiet) zostało podzielonych na dwie grupy. Grupa 1 (39 pacjentów) z rozpoznaniem przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C zostało podzielonych na dwie podgrupy: 1a (19 pacjentów leczonych interferonem-alfa i Ribawiryną) oraz 1b (20 pacjentów oczekujących na leczenie). Grupa 2 obejmowała 14 pacjentów z marskością pozapalną związaną z zakażeniem HCV. OLP stwierdzono w jednym przypadku w grupie 1a (1/19) i w jednym przypadku w grupie 1b (1/20). W grupie 2 nie stwierdzono ani jednego przypadku OLP. Uzyskane wyniki wskazują na niską zależność występowania OLP u pajentów zakażonych HCV, co jest zbieżne z wynikami badań wykonanymi w Europie Zachodniej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the dependence between hepatitis C infection and oral lichen planus (OLP). Fifty-three patients (33 males, 20 females) were divided into two groups. Group 1 (39 patients) with a diagnosis of chronic hepatitis C was divided into two subgroups, 1a (19 patients treated with interferon-alpha and Ribawirin) and 1b (20 patients awaiting interferon treatment). Group 2 comprised of 14 patients with a diagnosis of liver cirrhosis due to chronic hepatitis C infection. OLP was diagnosed in one case in group 1a (1/19) and in one case in group 1b (1/20). There was no evidence of OLP in group 2. The results showed by hepatitis C virus, and the prevalence of OLP in our data is similar to that observed in Western European countries.


  20/22

  Tytuł oryginału: Katepsyna B i białkowe grupy tiolowe w surowicy krwi u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie oraz marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Cathepsin B and thiol groups in the blood serum of patients with chronic viral hepatitis or liver cirrhosis.
  Autorzy: Zuwała-Jagiełło Jolanta, Simon Krzysztof, Rotter Katarzyna, Haczyńska Halina, Warwas Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.391-398, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano zależność aktywności katepsyny B (całkowitej i formy alkalostabilnej), E-glukuronidazy i stężenia białkowych grup tiolowych od etiologicznego czynnika zapalenia wątroby oraz oceniono przydatność tych parametrów w diagnostyce różnicowej przewleklego wirusowego zapalenia i marskości wątroby. Badaniami objęto grupę 47 chorych, u których najczęściej rozpoznawano przewlekłe zapalenie wątroby (pzw) typu - HBV i - HCV oraz marskość wątroby. Dla wszystkich badanych enzymów zaobserwowano istotny statystycznie wzrost wartości u chorych w stosunku do zdrowych. Całkowita aktywność katepsyny B oraz á-glukuronidazy była istotnie wyższa w grupie chorych na marskość wątroby. Stężenie grup tiolowych było istotnie obniżone u pacjentów z pzw - HCV (p 0,001) i z masrkością wątroby (p 0,005) w stosunku do grupy kontrolnej. Jedynie aktywność alkalostabilnej formy katepsyny B różniła się między wyodrębnionymi podgrupami i była znamienne wyższa w podgrupie pzw - HBV w porównaniu od pogrupy pzw - HCV.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of usefulness of measurement of cathepsin B (CB), CB alkaline -stable form and á-glucuronidase activities for diagnosing chronic viral hepatitis and liver cirrhosis compared with measurement of serum thiol groups levels. The study was carried out in 47 patients suffering most often from chronic HBV or HCV hepatitis, liver cirrhosis. In the patients a statistically significant increase of all measured enzymes in comparison to control, were observed. The increase of cathepsin B and á-glucuronidase was higher in the group of patients with liver cirrhosis. Significant decrease of thiol groups concentration was found in serum of patients with chronic hepatitis HCV (p 0,001) and liver cirrhosis (p 0,005) in comparison to control. In groups of patients with chronic hepatitis HBV and hepaitits HCV a significant increase of activity CB alkaline-stable form was observed.


  21/22

  Tytuł oryginału: Choroby przewodu pokarmowego w przebiegu zakażenia HIV.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.19-24, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/22

  Tytuł oryginału: Choroby wątroby i dróg żółciowych związane z zakażeniem HIV.
  Autorzy: Simon Krzysztof, Knysz Brygida, Gąsiorowski Jacek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: [11] wyd. spec. maj s.25-26, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: