Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEROŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ płucnej niewydolności oddychania na czynność autonomicznego układu nerwowego u niemowląt.
Tytuł angielski: The influence of respiratory insufficiency on autonomic nervous system function in infants.
Autorzy: Gumprecht Kamila, Sieroń-Rokicka Bogusława, Gumprecht Janusz, Grzeszczak Władysław
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.373-381, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu umiarkowanej niewydolności oddychania, nie wymagającej mechanicznej wentylacji, na aktywność sercowo-naczyniową autonomicznego układu nerwowego oraz wzajemnych zależności tej aktywności między układem współczulnym i przywspółczulnym niemowląt. Posłużono się analizą widmową zmienności rytmu serca (HRV) w zakresie niskich (LF: 0,05 - 0,2 Hz) częstotliwości przy użyciu systemu MEDEA HRV. Częstotliwości te są uznanymi wskaźnikami modulacji węzła zatokowo-przedsionkowego odpowiednio przez układy współczulny i przywspółczulny. Stosunek mocy widma w zakresie składowych LF i HF (LF/HF) przedstawia wzajemną relację aktywności układów współczulnego i przywspółczulnego, natomiast całkowita moc widma HRV jest wskaźnikiem aktywności całego układu wegetatywnego. Badaniami objęto 44 niemowląt, w tym 29 z niewydolnością oddychania, u których badania wykonano dwukrotnie, w okresie zaburzeń oddychania i po wyleczeniu (40 - 64 dzień od pierwszego badania) oraz 15 zdrowych niemowląt (grupa kontrolna) badanych jednokrotnie. Wskazano, że niewydolność oddychania zwiększa istotnie aktywność sercowo-naczyniową układu przywspółczulnego, a tym samym zwiększa aktywność układu autonomicznego. Stwierdzono ponadto, że niewydolność oddychania zmienia wzajemną zależność aktywności sercowo-naczyniowej układów współczulnego i przywspółczulnego, a po ustąpieniu niewydolności oddychania zaburzenia aktywności tych układów ulegają normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of the respiratory insufficiency in infants treated conservatively or with the use of mechanical lung ventilation, on cardiovascular activity of the autonomic nervous system and interdependence of the sympathic and parasympathic system in infants. The vascular autonomic nervous system functions were estimated by the power spectrum analysis of the heart rate variability (PS/HRV) using MEDEA HRV system. HRV spectrum analysis was limited to low (LF: 0.05 - 0.2 Hz) and high (HF: 0.2 - 0.6 Hz) frequency components, which were indicators of the sinoatrial node modulation by sympathic (LF) or parasympathic (HF) nervous system. LE/HF ratio presents the independence of the sympathic and parasympathic nervous system activity, and the total power spectrum of the HRV is the whole vegetative system activity index. The medical research was carried out in 44 infants. They included 29 infants with respiratory insufficiency conservatively treated in intensive care unit and 15 healthy control subject. All infants with respiratory insufficiency were examined twice: during respiratory insufficiency and after recovery (40 - 64 days from first examination). Healthy infants were examined only once. According to the HRV parameters analysis it was proved that in infants respiratory insufficiency has significant influence on the increased cardiovascular activity of the parasympathic system, and increased cardiovascular activity of the autonomic nervouus system. Respiratory insufficiency significantly changes relationship between cardiovascular activity of the sympathic and parasympathic nervous system...


  2/5

  Tytuł oryginału: The effect of whole-body cryotherapy on lipids parameters in experimental rat model.
  Tytuł polski: Wpływ ogólnoustrojowej krioterapii na parametry lipidowe u szczurów.
  Autorzy: Skrzep-Poloczek Bronisława, Romuk Ewa, Birkner Ewa, Wiśniowska Bernadeta, Beck Brygida, Jagodziński Leszek, Stanek Agata, Teister Maria, Sieroń Aleksander
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.7-13, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainetersowania oddziaływaniem niskich temepratur na organizmy żywe. Temepraturuy kriogeniczne (krańcowo niskie) są coraz częściej stosowane w medycynie i biologii. Szybko rozwijająca się krioterapia wykorzystuje działanie niskich temepartur do stymulowania fizjologicznych reakcji organizmu na zimno. Zastosowanie ogólnoustrojowe temperatur kriogenicznych wywołuje wiele reakcji: przeciwbólową, nerwowo-mięśniową, przeciwobrzękową, odpornościową, hormonalną oraz krążeniową. Ich podstawą są procesy termoregulacji. Brak doniesień na temat zachowania się zwierząt poddanych stymulacyjnemu działaniu krioterapii ogólnoustrojowej skłonił nas do ustalenia optymalnych warunków stosowania właśnie u nich krioterapii. Celem naszej pracy była ocena wpływu niskiej temperatury na parametry lipidowe szczurów. Badania przeprowadzano na 30 szczurach rasy Wistar, samcach o ciężarze ciała 317 ń 24 g. Zwierzęta podzielono na 5 grup po 6 szczurów w każdej. Grupa A została poddana 5-dniowej ekspozycji na temperaturę -60 řC, grupa B - 10-dniowej ekspozycji na temperaturę -60řC, grupa C - 5 dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa D - 10-dniowej ekspozycji na temp. -90řC, grupa E - kontrola bez ekspozycji. Czas trwania jednego zabiegu wynosił minutę. Po zakończonym cyklu ekspozycji w pobranych próbkach krwi oznaczyliśmy cholesterol całkowity, trójglicerydy oraz cholesterol HDL i LDL (metodą enzymatyczną - zestawami firmy Alpha Diagnostics. Na podstawie uzyskanych wyników mmożna wyciągnąć wniosek, że ...

  Streszczenie angielskie: The main objectives of this study were to quantify in whole body cryotherapy rat model changes in serum lipid profile (plasma triglycerides, total cholesterol, HDL-cholesterol, VLDL + LDL cholesterol). Studies were carried out on 30 adult male Wistar FL rats. Animals were randomized into five groups (6 rats each). Group A - rats exposured for temperature -60řC for 5 days, group B - rats exposured for temperature -60řC for 10 days, group C - rats exposured for temperature -90 řC for 5 days, group D - rats exposured for temperature -90řC for 10 days and group E - control rats - without exposure on cryotherapy. We have observed decrease in body weight of animals exposured for temperature -90řC for 5 and 10 days. Whole body cryotherapy by lowering HDL-C and LDL-C fraction and increasing TG level seems to influence lipoprotein metabolism.


  3/5

  Tytuł oryginału: Wpływ pól magnetycznych o zakresach terapeutycznych na proces gojenia sie skóry i tkanek miękkich.
  Tytuł angielski: The influence of magnetic fields in therapeutic parameters on the healing of skin and soft tissues.
  Autorzy: Sieroń Aleksander, Glinka Marek
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (4) s.153-158, bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe problemy patofizjologiczne zaburzeń gojenia się ran przewlekłych oraz wykorzystanie terapii wolnozmiennymi polami magnetycznymi, jako leczenia wspomagającego. Wielozmienne pola magnetryczne aktywują procesy regeneracyjne w ranach przewlekłych oraz powstrzymują dalszą destrukcję tkanek, stabilizują błony komórkowe poprzez hamowanie procesów peroksydacji. W sytuacjach powikłanego gojenia ran magnetoterapia wspomaga klasyczną terapię chirurgiczną, jest bezpieczną i stosunkowo tanią metodą coraz szerzej wykorzystywaną obecnie zarówno w chirurgii, ortopedii, jak i dermatologii i rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: The basic pathophysiological problems of disorders in chronic wound healing and the use of extremely low frequency magnetic fields, as a complement factor in the therapy are presented in the article. Extremely low frequency magnetic fields stimulate the activity of regeneration processes in chronic wounds and delay in tissues, destruction. They inhibit the destabilisation of cellular membranes and lipid peroxidation. Magnetotherapy can be useful and practical supplement in the treatment of chronic wounds with minimal contraindication, very often used in general surgery, orthopedics, dermatoplogy and rehabilitation.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wpływ propranololu i werapamilu na zawartość kolagenu i proteoglikanów w miofibroblastach ściany naczynia w warunkach stresu oksydacyjnego : praca doktorska
  Autorzy: Niedoba Maciej, Sieroń Aleksander (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej w Zabrzu
  Źródło: 2002, 60 k. : il., tab., bibliogr. 101 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  5/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie kliniczne wolnozmiennych pól magnetycznych - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Clinical application of extremely low frequency magnetic fields - own experience.
  Autorzy: Jędrzejewski Piotr, Cieślik Tadeusz, Sieroń Aleksander
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.195-197, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ciągu ostatnich 30 lat wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu zmiennych pól magentycznych w leczeniu schorzeń. Udokumentowano ich znaczący wpływ na procesy regeneracji tkanek oraz zaobserwowano silny efekt analgetyczny. W wielu jednostkach chorobowych, np. w owrzodzeniu podudzi, magnetoterapia i magnetostymulacja zostały stałym elementem procesu leczenia. Materiał i metody. Badaniem objęto chorych z bólami okolicy twarzy towarzyszących neuralgii nerwu trójdzielnego i artropatii stawu skroniowo-żuchwowego. Wszystkich poddano serii zabiegów magnetostymulacji z użyciem aparatu VIOFOR JPS. Wyniki. Uzyskano dobre wyniki w postaci znacznego zmniejszenia dolegliwości lub zupełnej utraty bólu. Wnioski. Magnetostymulacja jako nieinwazyjna forma terapii może być z powodzeniem stosowana w leczeniu bólów okolicy twarzy o różnej etiologii.

  Streszczenie angielskie: Background. For the last 30 years a lot of emphasis has been put to using variable magnetic fields in the treatment of many diseases. Its considerable influence on tissue regeneration processes and strong analgesic activity have been recorded. In numerous diseases i.e. crural ulceration, magnetotherapy and magnetostimulation have been included into the treatment process. Material and methods. The experiment as carried out on patients suffering from trigeminal neuralgia and temporomandibular joint arthropathy. All the patients underwent a series of physiotherapeutic interventions with extremely low frequency magnetic fields using apparatus VIOFOR JPS. Results. Promising results have been acquired in the form of considerable decrease of pain or complete relief. Conclusion. Magnetostimulation as non-invasive form of therapy can be successfully use in facial region pain treatment.

  stosując format: