Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIERAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Serum matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in different histological variants of rheumatoid synovitis.
Autorzy: Klimiuk P. A., Sierakowski S[tanisław], Latosiewicz R[obert], Cylwik B[ohdan], Skowroński J[an], Chwiecko J.
Źródło: Rheumatology 2002: 41 (1) s.78-87, il., tab., bibliogr. 50 poz.
Sygnatura GBL: 303,271

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. Rheumatoid synovitis is characterized by an invasive and tissue-destructive infiltrate of lymphocytes, macrophages and synoviocytes. Matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) produced by these cells are important in the remodelling of the articular tissue in rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to explore whether the serum concentrations of MMPs and their inhibitors were correlated with the histological appearance of the disease. Methods. Tissue and serum samples were obtained from 37 patients with clinically active RA and 30 with osteoarthritis (OA). Morphological analysis allowed the division of RA synovial specimens into two distinct types. In 22 samples only diffuse infiltrates of mononuclear cells without further microanatomical organization were found. In 15 specimens we observed lymphocytic conglomerates with germinal centre-like structures. Serum concentrations of interstitial collagenase (MMP-1), stromelysin-1 (MMP-3), gelatinase B (MMP-9), TIMP-1 and TIMP-2 were measured with an ELISA technique. Results. Unique serum profiles of MMPs and TIMPs were identified in each of the two histological types of RA synovitis. The serum concentrations of MMP-1, MMP-3 and MMP-9 were higher in RA patients than in OA patients used as a control group (P 0.001 for all comparisons). These three MMPs dominated in the serum of RA patients with follicular synovitis compared with those diffuse synovitis (P 0.05, P 0.01 and P 0.001 respectively)...


  2/16

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia niskimi dawkami metotreksatu na gęstość mineralną kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The effect of low dose Methotrexate treatment on bone mineral density in patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.122-125, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena gęstości mineralnej kości (BMD) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) poddanych leczeniu MTX lub SF. Badaniami objęto 56 kobiet w okresie premenopauzalnym z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Gęstość mineralną kości (BMD) kręgosłupa lędźwiowego oceniano metodą DEXA, w chwili rozpoczęcia badania i po 12-miesięcznym okresie leczenia metotreksatem (MTX) lub sulfasalazyną (SF). Z badań wykluczono chore otrzymujące glikokortykosteroidy i inne preparaty o znanym wpływie na metabolizm kostny. Badania ukończyło 23 chorych otrzymujących SF i 22 chorych leczonych MTX. Skumulowana przyjęta dawka MTX wynosiła 590 mg. Nie wykazano różnic w wartościach BMD między grupą leczoną SF i MTX w momencie rozpoczęcia badań ani po 12 miesiącach obserwacji. Jednak u wszystkich chorych, niezależnie od rodzaju leczenia stwierdzono znamienne obniżenie BMD. Średnia procentowa utrata masy kostnej wynosiła 1,7 proc. w grupie MTX i 1,4 proc. w grupie SF. MTX stosowany w niskich dawkach w czasie 12-miesięcznej obserwacji nie nasila szybkości utraty masy kostnej u chorych na RZS.

  Streszczenie angielskie: Objective - to evaluate the bone mineral density (BMD) in patients with rheumatoid arthritis (RA) treated with MTX or SF. The study consisted of 56 premenopausal women diagnosed with rheumatoid arthritis (RA). Bone mineral density (BMD) of the lower lumbar spine was assessed before starting treatment, and again after 12 months of treatment. DEXA scanning was used to evaluate BMD. Corticosteroids or other substances known to after bone metabolism were not administered. 45 women completed the study of whom 23 were treated using SF and 22 MTX. The average dosage of MTX used was calculated to be 590 mg. A significant difference in the BMD of SF and MTX patients was not observed in the pretreatment phase, or after 12 months of treatment. However, in all patients a significant reduction of BMD was observed, irrelevant of the choice of during. The average loss of bone mass was 1.7 p.c. and 1.4 p.c. in the MTX and SF groups, respectively. MTX therapy administered in low doses as assessed after 12 months did not cause a rapid decrease of bone density in patients with RA.


  3/16

  Tytuł oryginału: Cytokiny i ich antagoniści w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Tytuł angielski: Cytokines and their antagonists in the treatment of rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr A., Sierakowski Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.108-112, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą zapalną obejmującą maziówkę stawową i tkanki okołostawowe, często występującą wraz z szeregiem manifestacji układowych. Cytokiny prozapalne pełnią istotną rolę w pobudzaniu reakcji zapalnych i niszczeniu tkanek stawowych. Natomiast ekspresja cytokin przeciwzapalnych w reumatoidalnej maziówce stawowej wydaje się być zbyt niska aby skutecznie zneutralizować ich działanie. W niniejszej pracy przeglądowej przedstwiono możliwości zastosowania alternatywnych metod terapeutycznych modyfikujących układ cytokin, u pacjentów z RZS, w kierunku przewagi cytokin przeciwzapalnych. Szereg prób, w których działanie cytokin prozapalnych było hamowane poprzez środki blokujące ich aktywność lub z zastosowaniem cytokin przeciwzapalnych przyniosło wyraźne efekty kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Rheumatoid arthritis (RA) is chronic inflammatory disease involving synovium and periarticular tissues often with several systemic manifestations. Proinflammatory cytokines play an important role in promoting inflammatory responses and articular tissue destruction. Presence of antiinflammatory cytokines in rheumatoid synovium seems to be too low to effectively neutralize theire action. In this review we describe the possibilities of the alternative treatment strategies modifying the balance of cytokinhe network, in the RA patients, towards antiinflammatory state. Several trials, in which the action of proinflammatory cytokines was inhibed with their specific inhibitors or with anti-inflammatory cytokines, have shown significant cliniacal benefits.


  4/16

  Tytuł oryginału: Choroba zwyrodnieniowa stawów na progu XXI wieku.
  Tytuł angielski: Osteoarthritis at the beginning of the XXIst century.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.2-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hypothesis concerning the pathogenesis of osteoarthritis (OA) are changing at the tern of this century. Induction of local inflammation by osteoarthritis processes are being suggested. New diagnostic methods are being introduced. Osteoarthritis management is going to be rationalised.


  5/16

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: The principles of osteoarthritis diagnosis.
  Autorzy: Sierakowski Stanisław, Mika Jan, Klimiuk Piotr Adrian, Lewandowski Bogdan, Kita Karol, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.4-6, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Actual principles of osteoarthritis (OA) diagnosis including physical examination, joint imagine methods (especially X-Rays and USG), laboratory tests, differential diagnosis are being discussed in detail. Rules have been proposed that radiological OA changes alone are not enough - must be correlated with clinical features such as pain, joint dysfunctions for OA diagnosis.


  6/16

  Tytuł oryginału: Diagnostyka radiologiczna w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Próby klasyfikacji obrazu radiologicznego.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging in osteoarthritis. Radiological classification.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Sierakowski Stanisław, Klimiuk Piotr Adam, Lewandowski Bogdan, Kita Karol
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a chronic process of the cartilage and subchondral bone destruction with coexistence of the repair processes. Beside clinical symptoms diagnosis of the OA is based on the radiological imaging. In this review we describe the imaging methods in the diagnosis of OA and radiological classification of the disease.


  7/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badania ultrasonograficznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Ultrasonography in the diagnosis of osteoarthritis.
  Autorzy: Mika Jan, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.21-25, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Ultrasonography (USG) is a relatively new and very prospective visual method for diagnosis nearly each pathology conerning joints and surrounding structures. Cheap, safety for patients, easy to perform is especially useful in diagnosis of osteoarthritis because we can see not only typical osteoarthritis symptoms involving cartilage, synovium, joint scapula and others but also reaction(s) of soft joint tissue for osteoarthritis pathology including inlammatory process. Technical aspects, ultrasonographic anatomy and USG features of joint pathology including osteoarthritis are describing. Also 4 USG joint pictures are presenting with all details explanations.


  8/16

  Tytuł oryginału: Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych - epidemiologia, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Osteoarthritis of the knee - epidemiology, diagnosis and, management.
  Autorzy: Kita Karol, Sierakowski Stanisław, Lewandowski Bogdan, Klimuk Piotr Adam, Kita Jacek, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.26-30, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis and mainly knee osteoarthritis are the most common chronic diseases that causes of physical disability. The article represents a summary of the current status of clinical aspects of knee osteoarthritis. Special attention was paid to diagnostic criteria, pharmacological and nonpharmacological medical management. Epidemiology, risk factors and radiographic imaging are also described.


  9/16

  Tytuł oryginału: Biodro - przyczyny najczęstszych dolegliwości.
  Tytuł angielski: Hip - causes of most common ailments.
  Autorzy: Lewandowski Bogdan, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Klimiuk Piotr Adam, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.31-36, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the following study we present the causes of hip ailments. The degenerative process of the hip has been discussed with focusing on differential diagnosis with other diseases. Moreover diagnostic and methods have been presented.


  10/16

  Tytuł oryginału: Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Medical management of osteoarthritis.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław, Kita Karol, Lewandowski Bogdan, Muklewicz Elżbieta
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.37-43, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • chirurgia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Osteoarthritis (OA) is a result of the disturbances between mutual degradation and synthesis in the cartilage and subchondral bone. Because of its prevalence OA became a serious social and economical problem. In this review we describe the actual principles of the medical management in patients with OA.


  11/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie nimesulidu w chorobach reumatycznych.
  Tytuł angielski: Nimesulide in rheumatic diseases.
  Autorzy: Klimiuk Piotr Adrian, Sierakowski Stanisław
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (2) s.44-48, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Nimesulide is a preferential inhibitor of cyclooxygenase-2 (COX-2) with strong anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities. However, it appears to exert its effects also through some additional unique mechanisms. There are evidences that nimesulide poses chondroprotective activities. Although, its adverse events are similar to those of other non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs), they were shown to be milder in intensity and less frequent. Nimesulide is well-tolerated and effective drug also in the geriatric population. This review describes the pharmacokinetics, mechanisms of action, safety and the applications of nimesulide in the treatment of rheumatic diseases.


  12/16

  Tytuł oryginału: MR in neurological syndromes of connective tissue diseases.
  Autorzy: Walecki Jerzy, Sierakowski Stanisław, Lewszuk Andrzej, Sulik Agnieszka, Tarasów Eugeniusz, Łebkowska Urszula
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.MT105-MT111, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurological complications in the course of SLE are mostly associated with vascular chagnes. An important role in their pathogenesis is played by immune mechanisms. The aim of the study was to determine the value of modern imging techniques, with special refrence to selected MR sequences (FLAIR, DWI) in the diagnosis of cerebral changes in patients with neurological symptoms of SLE. Fifty patients with neurological symptoms of SLE underwent CT and MR of CNS in routine sequences. In 12 cases EPI DWI sequences were also performed. Serum levels of antinuclear, anti-native DNA and antiphospholipid antibodies were also determined. The changes in CNS were detected in 48 patients in MR and in 42 patients in CT. Focal changes were observed in 29 cases, while atrophic chagnes were seen in the majority of subjects. In 10 cases, DWI showed changes typical for acute stroke. The extend and advancement of changes in CT and MR correlated with the severity of neurological symptoms; there was also a correlation between the changes and elevated levels of antiphosphlipid antibodies. FLAIR was useful in the detection of gliosis and cortical scar, while DWI enabled us to detect acute ischaemic foci and to distinguish them from coexistent scars. MRI with FLAIR and DWI sequences enhances the sensivity and specifity of neuroimaging techniques in the diagnosis of neropsychiatric disease in SLE. There is a correlation between elevated titre of antiphospholipid antibodies and the presence of vascular changes in patients with neurological manifestations of SLE.


  13/16

  Tytuł oryginału: Soluble adhesion molecules (ICAM-1, VCAM-1, and E-selectin) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with distinct variants of rheumatoid synovitis.
  Autorzy: Klimiuk P. A., Sierakowski S., Latosiewicz R., Cylwik J. P., Cylwik B., Skowroński J., Chwiecko J.
  Źródło: Ann. Rheum. Dis. 2002: 61 (9) s.804-809, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 310,264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Cell adhesion molecules and endothelial growth factors have an important role in the infiltrating of rheumatoid synovium with mononuclear cells, leading to the initiation and progression of the disease. Objective: To investigate whether the serum profile of soluble adhesion molecules and of vascular endothelial growth factor (VEGF) is associated with the histological apperance of rheumatoid arthritis (RA). Methods; Serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (slCAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), E-selectin (sE-selectin), and VEGF were assessed by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in 40 patients with RA and 32 patients with osteoarthritis (OA). Results: Histological analysis of synovium specimens distinguished two types of rheumatoid synovitis. Twenty four RA samples presented diffuse infiltrates of mononuclear cells without any further microanatomical organisation, whereas in the remaining 16 samples lymphocytic follicles with germinal centrelike structures were identified. In comparison with patients with OA, constituting a control group, higher serum concentrations of slCAM-1 (p 0.001), sE-selectin (p,0.01), and VEGF (p0.001) were detected in patients with RA. Raised concentrations of slCAM-1, and VEGF dominated in the serum of patients with RA with follicular synovitis compared with those with diffuse synovitis (p 0.01 for all comparisons). The serum concentrations of slCAM-1, sVCAM-1, and VEGF correlated with markers of disease activity such as the erytchrocyte sedimentation rate and C reactive ...


  14/16

  Tytuł oryginału: Analiza stężenia metaloproteinaz i tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w surowicy chorych z różnymi postaciami histologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów
  Autorzy: Klimiuk Piotr A., Latosiewicz Robert, Sierakowski Stanisław, Cylwik Bohdan, Skowroński Jan, Chwiećko Justyna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.334-335, tab. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna żelu borowinowego w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.
  Tytuł angielski: Analysis of peloid gel therapy in the treatment of osteoarthritis.
  Autorzy: Muklewicz Elżbieta, Klimiuk Piotr A., Sierakowski Stanisław
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (3) s.146-154, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej i tolerancji borowiny w postaci żelu u 40 pacjentów z choroba zwyrodnieniową stawów (25 osób z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych i 15 osób z choroba zwyrodnieniową kręgosłupa). Ta nowa postać leku już po 3 tygodniach okazała się skuteczna w zmniejszeniu dolegliwości bólowych w obrębie stawów. W trakcie leczenia nie obserwowano miejscowych lub uogólnionych odczynów alergicznych ani też innych objawów niepożadanych. Żel borowinowy poprzez zmniejszenie dolegliwości bólowych wpływa na polepszenie jakoci życia pacjentów oraz ograniczenie stosowania doustnych leków przeciwbólowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment of the peloid gel efficacy and tolerability in the group of 40 patients with osteoarthritis (25 patients with gonarthrosis and 15 with spondylosis). This new form of the drug decreased pain in joints after 3 weeks of the treatment. During therapy local or systemic allergic or other adverse effects were not observed. Peloid gel through the analgesic action increases the quality of the life and decreases the use of oral analgesic drugs.


  16/16

  Tytuł oryginału: Zmiany składu cukrowego immunoglobuliny G w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów : praca doktorska
  Autorzy: Gindzieńska-Sieśkiewicz Ewa Joanna, Sierakowski Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: 2002, [8], 63 k. : il., tab., bibliogr. 61 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20585

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: