Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIERADZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Beryloza w środowisku pracy - etiologia i postępowanie lekarskie.
Tytuł angielski: Berylliosis: etiology and clinical approach.
Autorzy: Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.151-160, bibliogr. 89 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnym środowisku pracy beryl i jego związki są odpowiedzialne za rozwój przewlekłej berylozy płuc, choroby rozpoznawanej u 5 proc. populacji narażonej. Badania epidemiologiczne i toksykologiczne dostarczają coraz liczniejszych dowodów na to, że normatywy higieniczne ekspozycji na beryl powinny ulec zaostrzeniu. W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat patomechanizmu berylozy, etiologii i źródeł narażenia na beryl i jego związki. Omówiono również ważniejsze aspekty medycznego postępowania profilaktycznego, diagnostyki i leczenia. Autorzy oparli się na źródłach medycznych, jak również pochodzących z materiałów źródłowych organizacji ochrony zdrowia pracujących oraz instytucji rządowych.

  Streszczenie angielskie: Beryllium is a metal responsible for the incidence of chronic beryllium disease - an illness affecting from 2 to 5 p.c. of workers exposed to this metal and its compounds. There is a growing evidence provided by epidemiological and toxicological studies that exposuree limits for workers dealing with beryllium should be revised. This paper gathers epidemiological and pathological data particularly on chronic beryllium toxicity and carcinogenesis. It also reviews the most important aspects of beryllium toxicology and explains the mechanisms of its effect on humans. In addition, the paper presents suggestions on the diagnosis and treatment of berylliosis. The content of the paper is based on medical data, as well as on reference materials of national and international organizations and governmental agencies.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego.
  Tytuł angielski: The impact of lead and cadmium on the immune system.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.259-264, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła ekspozycja na działanie ołowiu i kadmu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na co wskazują nieliczne jak dotąd, badania epidemiologiczne i kliniczne. Bezpośrednia immunotoksyczność metali ciężkich jest obecnie oceniana w różnych modelach in vitro. Metale cięążkie mogą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu na różnych jej etapach, modyfikując reakcje zapalne typu wczesnego i późnego, między inymi przez wpływ na liczbę krążących limfocytów T i B, komórek NK oraz komórek pamięci immunologicznej. Doniesienia wskazują, że ołów i kadm wpływają na limfocyty CD+4 i B, stymulując produkcję cytokin oraz przeciwciał IgE, co może być związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby atopowe w populacjach narażonych na działanie tych metali. Badania kliniczne osób zawodowo narażonych na ołów wykazały zmniejszenie liczby limfocytów T i B oraz znaczne zmnjejszenie liczby komórek NK, pełniących ważną funkcję przeciwnowotworową. Z kolei u policjantów służby drogowej stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów CD8 biorących udział w odpowiedzi cytotoksycznej i zmniejszoną limfocytów B (CD5) oraz towarzyszący tym zmianom wzrost poziomu IgA w surowicy. Odmienny wpływ ołowiu na odpowiedź immunologiczną humoralną (zmniejszone wytwarzania IgA i IgG), predysponują osoby narażone do zwiększonej zapadalności na infekcje i nowotwory, wykazano u hutników. Wpływ metali ciężkich na układ immunologiczny jest wielokierunkowy, nie do końca poznany i wymaga dalszych ...

  Streszczenie angielskie: A long-lastng exposure to lead and cadmium may cause changes in the immune response. Until now only a few reports have addressed this problem. At present, the direct immunotoxicity of heavy metals is the subject of extensive studies, especially on in vitro models. Heavy metals may regulate the immune response of the body at its different stages, modyfing early and late inflammatory reactions, among others through changing the number of circulation B and T lymphocytes, NK cells and immunological memory cells. Some authors show that lead and cadmium stimulate the production of cytokines and IgE antibodies, which can be the reason for the increased number of atopic diseases in populations exposed to these two metals. Clinical tests in patients occupationally exposed to lead revealed the diminished number of B and T lymphocytes, and a considerable decrease in the number of NK cells. Other authors noted the increased number of CD8+ lymphocytes, which play a pivotal role in cytotoxic response, and the decrease number of B lymphocytes together with the increased IgA levels in policemen of road service. In copper smelters some changes in humoral response can be detected, e.g. a lower production of IgA and IgG, predisposing them to infections and cancers. To elucidate the exact impact of heavy metals on the immunological response further investigations are reqired. The growing pollution of the environment by heawy metals probably contributes to the enhanced incidence of ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na produkcję śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida.
  Tytuł angielski: Influence of the medium on the ability to slime production by strains of selected species of Candida.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa, Krawiecka Dorota
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.97-100, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zdolność do produkcji śluzu jest uważana za wskaźnik patogenności grzybów Candidia. Cel pracy: 1. Porównanie częstości wytwarzania śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzajów Candida, 2. Ocena wpływu stężenia glukozy w bulionie Sabouradua i tryptozowo-sojowym na ujawnienie tej cechy u grzybów z rodzaju Candida. Materiał i metody: Badaniem objęto 151 szczepów Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis i 10 - Candida parapsilosis) izolowanych z różnych materiałów klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w dwóch bydgoskich szpitalach. Identyfikację do gatunmku przeprowadzono przy użyciu systemu VITEK (bioM‚rieux). Wytwarzanie śluzu oceniano według zmodyfikowanej metody Christensena w dwoch podłożach płynnych z różnymi stężeniami glukozy (bulion Sabourauda z 8 proc. glukozą, bulion Saborauda z 16 proc. glujkozą; bulion tryptozowo-sojowy z 8 proc. glukozą, bulion tryptozowo-sojowy z 16 proc. glukozą). Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w częstości wytwarzania śluzu przez szczepy z gatunku C. tropicalis w porównaniu z pozostałymi badanymi gatunkami: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0,004) oraz C. albicans (p 0,00001). Nie stwierdzono wpływu stężenia glukozy w podłożu Saburauda i bulionie tryptozowo-sojowym na zdolność szczepów z gatunku C. albicans, C. tropicalis i c. parapsilosis do produkcji śluzu. Szczepy z gatunku C. glabrata znamiennie częściej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Slime appeares to be a significant virulence factor for some strains of Candida. The study aims: The objective of the present study was: 1) comoparison of the frequency of slime production by strains of selected species of Candida, 2) assessment of the influence of various concentrations of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability of Candida species to slime production. Material and methods: The material consisted of 105 strains of Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis and 10 - Candida parapsilosis). The strains were isolated from different clinical materials taken from patients hospitalized in two hospitals in Bydgoszcz isolates were identified by using the VITEK system (bioM‚rieux). Slime production was determined by using a modification of Christensen's method. The ability to slime production was examined in two different media: Sabouraud broth supplemented with glucose (final concentration 8 p.c. and 16 p.c.) and Trypcase-soy broth supplemented with glucose (final concentration 8 and 16 p.c.). Results: There was a statistically significant difference in the slime production between Candida tropicalis and other strains: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0.004) and C. albicans (p 0.00001). There was not found influence of the concentration of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability to slime production by C. albicans, C. tropicalis and C. ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości szczepów z gatunku Candida albicans i Candida tropicalis na wybrane antymikotyki przy użyciu Fungitestu.
  Tytuł angielski: Assessment of the susceptibility of Candida albicans and Candida tropicalis strains to antifungal agents by using Fungitest.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (4) s.209-213, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Infekcje grzybicze są wywoływane głównie przez grzyby z rodzaju Candida, szczególnie C. albicans i C. tropicalis. Drobnoustroje te są coraz częściej postrzegane jako ważne patogeny szpitalne. Cel pracy: Celem pracy była ocena wrażliwości 45 szczepów z rodzaju Candida wyhodowanych z materiałów klinicznych, na 6 antymikotyków (amfoterycynę B, 5-fluorocytozynę, ketokonazol, mikonazol, itrakonazol i flukonazol). Materiał i metody: Badaniem objęto 16 szczepów C. albicans i 29 szczepów C. tropicalis. Identyfikację przeprowadzono za pomocą automatycznego systemu VITEK (bioM‚rieux). Wrażliwość oznaczono mikrometodą rozcieńczeniową (Fungitest, Biorad Polska). Wyniki: Nie stwierdzono różnic we wrażliwości C. albicans i C. tropicalis na amfoterycynę B (100 proc. wrażliwości). Wśród C. albicans wykazano 6,2 proc. szczepów opornych na 5-fluorocytozynę. Wszystkie badane szczepy C. tropicalis pozostawały wrażliwe na ten lek. Szczepów wrażliwych na mikonazol, ketokonazol, flukonazol i itrakonazol stwierdzono, odpowiednio: 10,3, 20,7, 55,2 i 17,2 proc. wśród C. tropicalis oraz 87,5, 87,5, 87,5 i 81,3 proc. wśród C. albicans. Wnioski: 1.Wśród szczepów C. albicans i C. tropicalis występował wysoki odsetek szczepów wrażliwych na amfoterycynę B i 5-fluorocytozynę. Oporność na azole była częstsza C. tropicalis niż wśród C. albicans. 2. Rutynowe oznaczanie wrażliwości klinicznych izolatów Candida spp. umożliwia monitorowanie oporności na leki przecigrzybicze.

  stosując format: