Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEKANOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Żywienie enteralne dzieci leczonych chirurgicznie - przydatność i tolerancja mieszanek przemysłowych Peptison i Nutrison.
Tytuł angielski: Usefulness and tolerance of the enteral feeding with Peptison and Nutrison in children submitted to surgical treatment.
Autorzy: Raczyńska Magdalena, Siekanowicz Piotr, Sawicz-Birkowska Krystyna, Godziński Jan, Aleksandrowicz Tomasz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Postawową korzyścią wczesnego żywienia enteralnego w chirurgii jest pobudzenie rozwoju i czynności przewodu pokarmowego. Rola żywienia dojelitowego w chirurgii dorosłych znacznie wzrosła w ostatnich latach, u dzieci wymaga jednak dalszych badań ze względu na konieczność oceny tolerancji, korzyści i kosztów leczenia. Cel pracy. Celem pracy jest ocena tolerancji preparatów fabrycznych ubogo- i bezresztkowych Nutrison i Peptison firmy Ovita Nutricia, stosowanych do żywienia enteralnego u dzieci leczonych w oddziałach chirurgicznych. Materiał i metody. Dwie różne diety przemysłowe - Peptison i Nutrison (Ovita Nutricia) były podawane 30 pacjentom oparzonym, z guzami litymi i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, u których wskazania do żywienia standardu szpitalnego były ograniczone. U wszystkich pacjentów kontrolowano masę ciała, stężenia białek w surowicy krwi oraz jonów, a także oceniono tolerancję i akcepatację podawanych mieszanek. Wyniki. W czasie leczenia u 26 z 30 pacjentów masa ciała wzrosła o 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, u 3 chorych wzrosła powyżej 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, a u jednego pacjenta masa ciała zmniejszyła się o 14,8 proc. Stężenie jonów w surowicy krwi u wszystkich dzieci pozostawało w granicach normy. Stężenie albumin w surowicy krwi u 2 pacjentów mieściło się w przedziale 19-25 g/l, u 11 pacjentó wynosiło 26-30 g/l, u 15 pacjentów 31-35 g/l, a u 2 powyżej 35 g/l. U 2 chorych zaobserwowano ...

  Streszczenie angielskie: Background. Basic advantages of the early enteral nutrition in surgery are easy metabolic survey and stimulation of the alimentary tract. However the role of the enteral feeding in general surgery has markedly increased in last decades, its usefulness and tolerance in children needs further studies. Objectives. The aim analysis is to assess the usefulness and tolerance of the Nutrison - low in residue liquid feed and Peptison - complete liquid elemental feed (Ovita Nutricia) in the eneteral feding in paediatric surgical patients. Material and methods. Two modern formulas - Peptison and Nutrison (Ovita Nutricia) were administered to 30 patietns with malignancies, trauma and surgical diseases of the alimentary tract. Weight, serum ionogram, serum albumin, tolerance and patients acceptation of the taste of Peptison and Nutrison were evaluated. Results. In 22 of 30 patients the body weight did not change during the treatment over 10 p.c. of the initial weight, in 3 of them it increased slightly over 10 p.c. In one, the body weight decerased of 14.8 p.c. The serum ionogram did not exceed the normal limits in any patietns. The serum albumin were between 19 and 25 g/l in 2 patietns, between 26-30 g/l in 11, between 31-35 g/l in 15 and above 35 g/l in 2. In 2 patietns the tolerance of both formulas was altered by vomiting and diarrhoea. Eight patietns hardly accepted the taste of the Peptison and Nutrison, 21 patients did not commented on it, and 1 patient found the feeding ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: Lower urinary tract function in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał, Patkowski Dariusz, Siekanowicz Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.279-281, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczny wzrost liczby wykonywanych badań przepływów cewkowych u dzieci w diagnostyce schorzeń dolnych dróg moczowych. Badanie to stosuje się również w poszukiwaniu przyczyn zakażeń układu moczowego. Celem pracy była próba ustalenia zależności pomiędzy infekcjami układu moczowego a parametrami przepływu cewkowego ocenianymi w badaniu urolfowmetrycznym. Spośród pacjentów Pracowni Badań Urodynamicznych Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przeanalizowano wybraną losowo grupę 379 osób. Oceniano typowe parametry badania uroflowmetrycznego u dzieci z zakażeniem układu moczowego (ZUM) w odniesieniu do grupy kontrolnej (GK). Przeprowadzono analizę statystyczną dla porównania wyników w obu grupach. W badanej grupie znalazło się 94 pacjentów w wieku 5 - 15 lat (średnia 9,1 lat, Me - 9 lat) z pierwotnym ZUM (84 dziewczynki i 10 chłopców). Grupę kontrolną stanowiło 195 pacjentów (średni wiek 9,6 lat). Szczegółowej analizie poddano objętość oddawanego moczu, zaleganie po mikcji, maksymalny i średni przepływ cewkowy oraz czas mikcji. Wyniki przedstawiono jako średnią oraz odchylenie standardowe dla każdego z tych parametrów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi wielkościami przy poziomie istotności p 0.05.

  Streszczenie angielskie: During the last decade more and more urodynamic studies in children have been performed as a step in diagnostic process of urinary tract diseases in children. Such a procedure is done to diagnose a cause of urinary tract infection as well. The aim of our study was to evaluate uroflowmetric parameters in children with urinary tract infections and try to find typical signs. Among the children examined at the Department as an out-patient we randomly selected the group of 379 patients. There were 94 patients afflicted with urinary tract infection without any special predisposing factors. The range of age was 5 - 15 years (ave - 9.1, Me - 9). There were 84 girls and 10 boys. A control group consisted of 195 patient in the range of age 5 - 16 years (ave 9.6). We analised standard parameters of the uroflowmetric protocol (maximal and average flow, urinary bladder volume, residual volume, and time flow). Results were presented as average (X) and standard deviation (SD). There was no statistically significant difference between both group (p 0.05).

  stosując format: