Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEJA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Związek stresujących wydarzeń życiowych z rozwojem raka gruczołu piersiowego.
Tytuł angielski: Relationship between stressful life events with the development of breast cancer.
Autorzy: Sieja Krzysztof, Bartków Aleksandra, Ananicz Bogumiła, Stanosz Stanisław
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.121-124, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak gruczołu piersiowego jako nowotwór związany z układem neurohormonalnym i immunologicznym, jest prawdopodobnie jednym z nowotworów najbardziej podatnych na wpływ stresujących wydarzeń życiowych. Przedstawiono przebieg reakcji stresowej i mechanizmy, przez które stres wpływa negatywnie na funkcje psychofizjologiczne. Krytyczne zdarzenia życiowe sprawiające trudności w przystosowaniu się do nich nazwane zostały stresującymi wydarzeniami życiowymi (stressful life events). W skali punktowej społecznego dostosowania pierwsze miejsce w średniej wartości punktowej kolejno zajmują: śmierć małżonka lub dziecka, rozwód, separacja, pobyt w więzieniu, śmierć członka bliskiej rodziny, własny uraz lub choroba. W wielu opracowaniach zalicza się utratę bliskiej osoby do kategorii bardzo stresujących wydarzeń życiowych (severe live events). Utrata bliskiej osoby jest często wykorzystywanym miernikiem stresu psychologicznego. W części cytowanych prac wykazano związek między stresującymi wydarzeniami życiowymi a rakiem gruczołu piersiowego. Natomiast w innych pracach nie potwierdzono hipotezy o istnieniu zależności między stresem psychologicznym a zachorowalnością na raka gruczołu piersiowego, co jednak może być związane z niedostatecznym metodologicznym opracowaniem tych badań. Jakkolwiek zakres wniosków dotyczących zależności między stresem i wystąpieniem raka piersi jest ograniczony ze względu na sposób pomiaru stresujących wydarzeń życiowych, to jednak ryzyko następowej diagnozy ...

  Streszczenie angielskie: Breast cancer as a neoplasm associated with neurohormoal and immunological systems is probably one of the neopasms being most susceptible to the influence of stressful life events. The course of stress reaction and the mechanisms by which the stress influences the physiological functions were presented. Critical life events causing difficulties in the readjustement are termed stressful life events. On the social adjustment scale - the first items in the average points rating appeared to be the deaths of the spouse or child, divorce, separation, imprisonment, the death of close family member, own trauma or disease. In many papers the bereavement falls into the severe life events categories. Bereavement of close person is often use to measure psychological stress. In one part of the cited works the relationship between stressful life events and breast cancer was disclosed. However in other part the hypothesis as to the existence of relationship between psychological stress and the incidence of breast cancer was not confirmed. The above finding may be linked with insuficient methodological elaboration of these investigation. Although the range of findings concerning the relationship between stress and the occurrence of breast cancer is limited due to the mode of measuring the life events, the risk of subsequent diagniosis of breast cancer may be related with: 1) the number of cumulated life events beling experienced by the subject, 2) the extent of stress perceived by ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Knockdown of spinal opioid receptors by antisense targeting á-arrestin reduces morphine tolerance and allodynia in rat.
  Autorzy: Przewłocka Barbara, Sieja Agnieszka, Starowicz Katarzyna, Maj Marcin, Bilecki Wiktor, Przewłocki Ryszard
  Źródło: Neurosci. Lett. 2002: 325 (2) s.107-110, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 305,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The development of morphine tolerance and sciatic nerve injury-induced allodynia after functional knockdown of spinal opioid receptors using antisense oligonucleotides targetin á-arrestin was investigated. Ineffectiveness of morphine in neuropathic pain suggests an implication of the same mechanism in these two processes. The development of morphine tolerance (10 ćg intrathecally (i.th.), every 12 h) was significantly inhibited in rats, which received i.th. á-arrestin antisenses (2 nM). Acute and chronic (6 days) i.th. administration of antisenses antagonized the allodynia in the rat model of neuropathic pain. Our results demonstrated that i.th. administration of á-arrestin antisenses delayed development of tolerance to morphine and nerve injury-induced cold allodynia, which suggest that both of the investigated phenomena may be mediated by a similar mechanism, e.g. receptor desensitization. Moreover, the antisense oligonucleotides targeting á-arrestin may constitute a new approach to the therapy of neuropathic pain.


  3/6

  Tytuł oryginału: Stężenia prolaktyny i estrogenów u kobiet ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego.
  Tytuł angielski: The concentrations of prolactin and estrogens in women with fibrocystic changes in the breast.
  Autorzy: Sieja Krzysztof, Stanosz Stanisław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.594-599, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki analizy stężeń prolaktyny i estrogenów w surowicy krwi u kobiet ze zmianami włóknisto - torbielowatymi gruczołu piersiowego (Fibrocystic changes of the breast - FCC) w przedziałach wiekowych 40-44 i 45-51 lat. Stwierdzono, że czynnościowa hiperprolaktynemia i względny hiperestrogenizm są czynnikami ryzyka rozwoju FCC.

  Streszczenie angielskie: Objective and study design: To evaluate the concentrations of prolactin and estrogens in blood sera in women with fibrocystic changes in the breast (FCC). Material and methods: The control group consisted of 32 women without any pathological changes in the breast (mean age 44,9 ń 4,4 y.). The studied group comprised 81 women having FCC (mean age 45,5 ń 3,5 y.). Both groups were divided into two subgroups according to age: the first subgroup ranged 40-44y. and the second 45-51 y. The hormonal profiles, namely: prolactin in basal conditions (PRL I), and after metoclopramide - test (PRL II), folitropin (FSH), lutropin (LH), estradiol (E2), progesterone (P) were assayed by means of "bioMerioux" kits. Estron (E1) was assayed by means of "DBC Diagnostic^kits. Results: In both subgroups of the study group (40-44 and 45-51 y.) a significantly higher (p 0,001) concentration of prolactin was shown after metoclopramide test, as well as significantly higher percentage increase in prolactin after metoclopramide test (p 0,001) were shown in comparison with the control group. In age compartment of 40-44 y. in the study group significantly lower (p 0,005), progesterone - estradiol index (PEL) was found in comparison with the control group. In age compartment of 45-51 y. a progesterone - estradiol index (PEL) in study group was significantly lower (p 0,05) in comparison with the control group. Conclusion: Functional hyperprolactinemia and realative hyperestrogenism are risk factors of the development concerning fibrocystic changes in the breast.


  4/6

  Tytuł oryginału: The cyclic guanosine 3'-, 5'-monophosphate concentration and estrogens in women with primary hipotonia.
  Tytuł polski: Stężenie cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z pierwotną hypotonią.
  Autorzy: Stanosz Stanisław, Bartoszczuk Piotr, Sieja Krzysztof, Justyńska Grażyna, Stanosz Małgorzata
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (1) s.29-35, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cykliczny 3'-, 5'-monofosforan guanozyny (cGMP) jest najsilniejszym naturalnym czynnikiem rozszerzającym naczynia krwionośne śródbłonkowe, jednak jego rola jako "przekaźnika II stopnia" (second messenger) jest znacznie mniej znana niż rola cAMP. Fizjologicznym aktywatorem sGC jest śródbłonkowy czynnik rozkurczający naczynia (EDRF) - tlenek azotu (NO). Cel pracy. Celem pracy jest ocena stężeń cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny i estrogenów u kobiet z hipotonią oraz określenie zależności między stężeniami cyklicznego 3'-, 5'-monofosforanu guanozyny a ciśnieniem tętniczym skurczowym, rozkurczowym, średnim ciśnieniem tętniczym i stężeniami estrogenów. Materiał i metody. Badaniem objęto 80 kobiet w wieku 40 - 50 lat z negatywnym wywiadem chorobowym. Badane podzielono na dwie grupy. Grupę I (kontrolną) stanowiło 19 kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tetniczego krwi. Grupa II (badana) obejmowała 61 kobiet z obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi, u których skurczowe ciśnienie tętnicze nie przekraczało 105 mm Hg (14,7 kPa). Oceniano średnią wartość ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średnia ciśnienia tętniczego (MAP). Materiałem biologicznym do oznaczenia cGMP była krew. Stężenie cGMP oznaczano metodą immunoenzymatyczną za pomocą zestawu firmy AMERSHAM, stężenie estradiolu II - metodą fluoroimmunologiczną za pomocą zestawu firmy bioMerieux, stężenie estronu w surowicy krwi - metodą radioimmunologiczną przy użyciu zestawu firmy Diagnostic System Laboratories, Inc. Corporate Headquarters. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej według programu komputerowego...


  5/6

  Tytuł oryginału: Reactivity of the sympathetic nervous system and the development of fibrocystic changes in the breast from practitioner's point of view.
  Autorzy: Sieja K., Stanosz S., Błaszczyk M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.309-313, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: The hypothesis was put forward about the relationship catecholamines with the development of fibrocystic changes in the breast leading on evoluational basis from fibrous subtype, through cystic to fibrocystic. Material and methods: The study included 113 menstruating women. The control group comprised 32 healthy women (mean age 44.9 ń 4.4). The study group included 81 women (mean age 45.5 ń 3.5 y.) with fibrocystic changes in their breasts. Both groups were divided into two age comparments: from 40 to 44 and from 45 to 51 years. The women with fibrocystic changes in their breasts were divided into three subtypes: fibrous, cystic and fibrocystic. Plasma catecholamines concentrations were determined. Results: In women with fibrocystic changes in breasts in age comparment fromm 40 to 44 years, concentratrion of adreneline (p 0.05) was in blood sera significantly higher than in the control group whereas concentration of dopamine was markedly lower. In the age compartment from 45 to 51 years the concentrations of dopamine (p 0.001) was also significantly lower as compared with the control group. Conclusions: 1. Elevated concentration of adrenaline and noradrenaline and decreased of dopamine in blood serum suggest that these monoamines may participate in the pathogenesis of fibrocystic changes of the breasts. 2. Disturbances in catecholamines concentration in women with fibrocystic changes of the breasts indicate the existence of adrenergic system hyperactivity in these women in comparison with the healthly ones. 3. From practitioner's point of view the...


  6/6

  Tytuł oryginału: Prolaktyna a stres w rozwoju zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet.
  Tytuł angielski: Prolactin and stress in the development of the fibrocystic changes of the breasts in women.
  Autorzy: Sieja Krzysztof, Stanosz Stanisław, Torbe Bogdan, Pulut Żaneta, Zając Robert
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.11-15, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zweryfikowanie hipotezy o związku stresu z rozwojem zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego w oparciu o marker stresu, którym jest prolaktyna. Badania przeprowadzono u 113 kobiet. Grupa kontrolna obejmowała 32 kobiety (44,9 ń 4,4 lat) bez zmian w gruczole piersiowym, a badania 81 kobiet (45,5 ń 3,5 lat) ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego. Oznaczono stężenie prolaktyny (PRL) w warunkach podstawowych oraz po teście czynnościowym z metoklopramidem (MCP). Obliczono procent wzrostu stężenia PRL we krwi po teście z MCP. U kobiet ze zmianami włóknisto-torbielowatymi gruczołu piersiowego stwierdzono dużą rezerwę przysadkową w wydzielaniu prolaktyny. We własnym biochemicznym kryterium stresu za wartość graniczną PRL po teście z MCP przyjęto średnią arytmetyczną plus/minus odchylanie standardowe (-chi ń SD) grupy kontrolnej. Stwierdzono, że powyższe kryterium różnicuje kobiety bez stresu i zs stresem w grupie badanej i kontrolnej. Wnioski: 1. Zwiększone stężenie prolaktyny, jako markera stresu w surowicy krwi wskazuje na udział czynników stresogennych w patogenezie zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet. 2. Czynnościowa hiperprolaktynemia jest czynnikiem ryzyka rozwoju zmian włóknisto-torbielowatych gruczołu piersiowego u kobiet.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to verify the hypothesis concerning the relationship between stress and the development of fibrocystic changes in the breasts relying on stress marker, which is prolactin. The study was performed in 113 women. The control group included 32 women (44,9 ń 4,4 y.) without any changes in their breasts and study one comprised 81 women (45,5 ń 3,5 y.) with fibrocystic changes of the breasts. The concentration of the prolactin (PRL) in basal conditions and after functional tests with metoclopromide (MCP) was evaluated. The percentage in the increase of PRL in blood sera after MCP-test was calculated. Large hypophysis reserve was disclosed in the secretion of PRL in women with fibrocystic changes of the breasts. The following own biochemical stress-criterion as the borderline value of PRL was accepted as being mean arithmetical plus/minus standard error value of control group (X ń SD). It was stated that, the above mentioned criterion differentiates women without and with stress in the study and control groups. Conclusions: 1. Increased concentrations of prolactin-as a stress marker in blood serum indicates the participation of stress factors in the pathogenesis of fibrocystic changes of the breasts. 2. Functional hyperprolactinemia is risk factor in the development of fibrocystic changes in breasts of women.

  stosując format: