Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIDOROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ schematu leczenia na częstość hospitalizacji i rokowanie u chorych na przewlekłą niewydolność serca w obserwacji 3-letniej.
Tytuł angielski: Influence of therapy schedule on hospitalization frequency and prognosis in heart failure in 3 yre. observations.
Autorzy: Sidorowicz Krystyna, Tkacz Ewaryst, Poloński Lech
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.30-35, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chorzy z przewlekłą niewydolnością serca są obciążeni wysokim ryzykiem zgonu. Wciąż poszukuje się metod skuteczniejszego leczenia i nowych wskaźników umożliwiających wiarygodne rokowanie. W prezentowanym badaniu retrospektywnej analizie poddano 106 chorych z ciężkim uszkodzeniem serca i objawami jego niewydolności: 72 z niedokrwiennym, 20 z pozapalnym, 7 z nadciśnieniowym i 7 z idiopatycznym. Kryterium włączenia do badań było występowanie zmniejszonej frakcji wyrzutowej lewej komory (ó 30 proc.) w badaniu echokardiograficzny, objawów niewydolności serca w badaniu klinicznym i testach laboratoryjnych. Obserwacja trwała 36 ń 16,5 miesięcy. Analizowano wpływ na losy chorych wybranych parametrów uzyskanych przy przyjęciu do szpitala z badania klinicznego, monitorowania holterowskiego, rtg klatki piersiowej oraz stężenia Na i K w surowicy. Przeprowadzono też analizę przeżycia chorych leczonych standardowo (ST), z dodatkiem leku beta-adrenolitycznego (ST + á), z dodatkiem amiodaronu (ST + AMIO) lu obu leków łącznie (ST + á + AMIO). W czasie obserwacji zmarły 64 osoby (60 proc.), u 4 wykonano przeszczep serca (4 proc.), 38 osób przeżyło obserwację bez konieczności wykonania transplantacji serca (36 proc.). Wśród badanych parametrów znaczenie prognostyczne w modelowaniu wieloczynnikowym wykazały: frakcja wyrzutowa, cechy zastoju płucnego, wartość tętna i ciśnienia tętniczego skurczowego, stężenie Na i K w surowicy. Lepsze efekty leczenia i dłuższe przeżycie uzyskano u ...

  Streszczenie angielskie: Patients with severe systolic heart left ventricle dysfunction determine a group loaded by high mortality. Continuous search for prognostic factors as well as treatment methods influencing a prognosis coming from clinical effects of applied prescriptions and survival in the metioned group of patients can be observed in many published reports. In the presented work a retrospective analysis has been performed iwht regard to 106 patients with severe heart lesion: 72 cases with ischaemic disease, 20 cases with post-inflammation heart lesion, 7 cases with hypertension and 7 cases with idiopathic congestive cardiomyopathy. The main criterion including particular patietn into the group under analysis was less of equal to 30 p.c. ejection fraction confirmed by echocardiographical examination and generally understand heart insufficiency in the clinical examination and laboratory tests. The observation period concerning patietns qualified to the analyzed group incorporated 36 ń 16.5 months. Influence of the parameters obtained from clinical, electrocardiographical, Holter monitoring, chest X-Ray, and serum concentration of both sodium (Na) and potassium (K) have been analyzed. Also the survival analysis has been performed for patients treated: according standard procedures, with addition of beta-adrenolytic drug, with addition of amiodaron, with addition of combination of both beta-adrenolytic drug and amiodaron. During the observation 64 patietns have died (60 p.c.), 4 ...


  2/6

  Tytuł oryginału: W dążeniu do doskonałości... Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Komisji Bioetycznych, Warszawa 24 listopada 2001 r.
  Autorzy: Sidorowicz Sławomir
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (3) s.215-218, il. - 1 Krajowa Konferencja Komisji Bioetycznych Warszawa 24.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Konflikt interesów i jego wpływ na naukę i medycynę.
  Tytuł angielski: Conflict of interes and its significance in science and medicine.
  Autorzy: Sidorowicz Sławomir
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.308-310, il. - Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  4/6

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia usprawniającego chorych po złamaniach okołokrętarzowych operowanych metodą Endera, DHS-Hiploc oraz gwoździem Gamma : praca doktorska
  Autorzy: Sidorowicz Janusz, Dobosiewicz Krystyna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach, [Szpital Rejonowy Murcki-Janów Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Katowicach]
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20028

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: " Narodowa Ochrona Zdrowia" Ministerstwa Zdrowia - czy tędy droga?
  Autorzy: Sidorowicz Władysław
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.55-62, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Minister odpowiedzialny za zdrowie opublikował dokument pt. Narodowa Ochrona Zdrowia, w któ ym planuje scentralizowanie struktur i włądzy. W artykule wskazuje się, że jest to sprzeczne nie tylko z zasadą pomocniczości, z procesem transformacji kraju toczącym się od 1989 roku, ale także z nowoczesnymi tendencjami socjologii. Koncepcja społęcznego kapitału jako zdolności do międzyludzkiej współpracy w ramach grupy lub organizacji dla osiągnięcia wspólnych celów została wprowadzona przez J. Colemana. Zaufanie, zdolność budowania poziomych, dobrowolnych więzi zostąły uznane za nową, zasadniczej wartości formę kapitału. WYwiera ona nie tylko wpływ na rozwój ekonomiczny, ale silnei wpływa na indywisualne i publiczne zdrowie. Z tej perspektywy dokonuje się krytycznej oceny większości idei ministra. Nie ma takze żadnych przekonujących dowodów, że program ten poprawi istniejącą sytuację. Wskazuje się na konieczności określenia modelu opieki zdrowotnej, miejsc w jego strukturze lekarzy rodzinnych, specjalistów, rejonu działania różnych szpitali. Omawia się także model służby zdrowia proponowany przez ekspertów szwedzkich w "Estonia Hospital master Plan 2015". W konkluzji stwierdza się koniecznosć wypracowania lepszego programu Narodowej Ochrony Zdrowia.

  Streszczenie angielskie: Minister responsible for health published document called National Health Care, in which he plans to centralize structures and power. In this article it's shown that this tendency is not only against constitutional principle of subsidiary and processes of transformation in our country since 1989, but also against modern trends in sociology. Conception of social capital, as an ability to interpersonal cooperation in group or organization to achieve common goals was imposed by J. Coleman. Trust, capacity to build horizontal, voluntary bonds is recognized as a new, and of crucial value form of capital. It influence not only economic growth but has also strong effect individual and public health. from this perspective it's critically recognized most of minister ideas. And also there are no evidences that his program wil improve present situation. it's also shown necessity of clarifying funcitonal model of health care, place in their structures family doctors, specialists, and catchment's area for different hosptials. It's also discussed model of health servicese offered by Swedish experts in master Plan for Estonia. In conclusion - there is necessary to work out betteer plan of National Health Care.


  6/6

  Tytuł oryginału: Building "Social Capital" and Public Health in Wroclaw.
  Autorzy: Bossert Thomas, Sidorowicz Władysław
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.172-174, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  stosując format: