Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEWERYNEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Osteoporoza - metody zapobiegania i leczenia.
Tytuł angielski: Osteoporosis - methods of prophylaxis and treatment.
Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Sewerynek Ewa, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.552-557, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,015

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, mającej charakter przeglądowy, zostały przedstawione podstawowe zasady zapobiegania i leczenia osteoporozy. Omówiono także epidemiologię, czynniki ryzyka złamań i przyczyny osteoporozy wtórnej.

  Streszczenie angielskie: In the present review paper, the general rules of treatment and prophylaxis for osteoporosis were described. The epidemiology, risk factors of fractures, reasons of secondary osteoporosis were also discussed.


  2/6

  Tytuł oryginału: Osteoporoza wtórna w przebiegu chorób endokrynologicznych.
  Tytuł angielski: Secondary osteoporosis in the endocrine diseases.
  Autorzy: Sewerynek Ewa, Halecki Maciej, Stawerska Renata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.558-563, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca ma na celu ukazanie ryzyka osteoporozy w przebiegu takich chorób endokrynologicznych jak: nadczynność tarczycy, choroba i zespół Cushinga, nadczynność przytarczyc, hipogonadyzm, hiperprolaktynemia, akromegalia, jadłowstręt psychiczny, cukrzyca oraz w trakcie stosowania hormonów tarczycy i glikokortykosteroidów. Problem osteoporozy wtórnej jest niedoceniany przez wielu lekarzy, a nabiera szczególnego znaczenia w grupach ryzyka wystąpienia osteoporozy takich jak: płeć żeńska, rasa biała, przedwczesna menopauza, niska wyjściowa masa kostna, obciążające wywiady rodzinne w kierunku występowania złamań osteoporotycznych, nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna, nadużywanie alkoholu i kawy.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at presenting the risk of osteoporosis in the course of such endocrine diseases as: hyperthyroidism, Cushing diseases and Cushing syndrome, hyperparathyroidism, hypogonadism, hyperprolactinaemia, acromegaly, anorexia nervosa, diabetes mellitus, and in the application of thyroid hormone or glucocorticosteroid preparations. The problem of secondary osteoporosis has been neglected by many physicians while its significance is particularly noticeable in risk groups of osteoporosis development, such as female sex, white race, premature menopause, low bone mass, familial history of oasteoporotic fractures, inappropriate diet, little physical activity and alcohol and cofee abuse.


  3/6

  Tytuł oryginału: Udział melatoniny i propylotiouracylu w procesach utleniania zachodzących w trakcie podawania jodku potasu u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Endokrynologii, Zakład Tyreologii w Łodzi
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr. 183 poz., stereszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  4/6

  Tytuł oryginału: Antyoksydacyjna rola propylotiouracylu.
  Tytuł angielski: Antioxidative role of propylthiouracil.
  Autorzy: Wiktorska Joanna, Lewiński Andrzej, Sewerynek Ewa
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.357-363, bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hormony tarczycy mają bezpośredni wpływ na syntezę i aktywnośc enzymów łańcucha oddechowego w mitochondriach, a w wysokich stężeniach - zwiększają metabolizm tlenowy i wtórnie produkcję wolnych rodników. Wielu autorów wskazuje na nasilenie peroksydacji lipidów w przebiegu tyreotoksykozy. Propylotriouracyl jest powszechnie stosowanym lekiem w nadczynności tarczycy. Istnieją doniesienia, iż leki przeciwtarczycowe zmniejszają stres oksydacyjny. Wykazano, że propylotiouracyl może bezpośrednio neutralizować rodnik hydroksylowy i nadtlenek wodoru, ale jest mniej aktywny niż anionorodnik ponadtlenkowy. Wiadomo również, że terapia z użyciem propylotiouracylu zmniejsza peroksydację lipidów w hipertyrozie. Efekt ten może wynikać z antyoksydacyjnego działania leku. Jednakże, inni autorzy twierdzą, że protekcyjne działanie proopylotiouracylu jest konsekwencją przywrócenia eutyreozy. Warto podkreślić, że podejmowane są próby zastosowania propyltiouracylu w leczeniu chorób pozatarczycowych, gdzie wykorzystywane są jego właściwości antyoksydacyjne i immunomodulacyjne.

  Streszczenie angielskie: Thyroid hormones have immediate influence on synthesis and activity of respiratory chain enzymes in mitochondria, and in high concentrations - intensify oxidative metabolism and - seconadry - free radicals formation. Many authors points on intensification of lipid peroxidation in course of hyperthyroidism. Propylthiouracil is widely used in the therapy of hyperthyroidism. There is also evidence that thyrostatic drugs may reduce the oxidative stress per se. It has been shown that propylthiouracil can directly scavenge hydroxyl radical and hydrogen peroxide; but it is, however, less reactive than superoxidative radical. It is known that the therapy with use of propylthiouracyl diminishes lipid peroxidation in hyperthyroidism. This effect - perhaps - results from antioxidative activities of this drug. However other authors claim that protective activity of propylthiouracyl is a consequence of restoration of eurothyroidism. It is worth mentioning that propylthiouracil has been tested in the therapy of certain extrathyroid diseases, taking into account its antioxidative and immunomodulary properties.


  5/6

  Tytuł oryginału: Effect of iodine on oxidative stress in selected rat organs.
  Tytuł polski: Wpływ jodu na stres oksydacyjny w wybranych narządach szczura.
  Autorzy: Świerczyńska-Machura Dominika, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.181-189, il., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Podawanie jodku potasu zwierzętom hodowanym na terenach niedoboru jodu, może indukować martwicę i włóknienie gruczołu tarczowego. Uważa się iż morfologiczne i czynnościowe zmiany w tarczycy mogą być związane z procesami oksydacyjnymi. Peroksydacja lipidów jest najlepiej poznanym biologicznym, wolnorodnikowym, wieloetapowym procesem, w którym najczęściej oznaczanym parametrem jest dialdehyd malonowy (MDA). Many i wsp. [1991] wykazali wzrost stężenia MDA w tarczycy zwierząt otrzymujących duże dawki jodków oraz częściowy ochronny wpływ antyoksydantów. Celem pracy była ocena procesów oksydacyjnych zachodzących w czterech narządach (wątrobie, mózgu, płucu i nerce) u szczurów otrzymujących różne dawki jodku potasu w diecie. Wykazano, wzrost stężenia MDA w badanych narządach, w porównaniu z grupą kontrolną. W niektórych tkankach (wątroba, nerki) obserwowano spadek stężenia MDA dla grup o wysokiej zawartości jodu. Wykazano także wzrost poziomu zasad Schiffa (SB) w płucu, mózgu i wątrobie w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki otrzymanych stężeń MDA i SB wskazują na udział jodku potasu w procesach oksydacyjnych nie tylko w tarczycy, ale także w innych narządach. Nasze wyniki potwierdzają narządowe różnice w peroksydacji lipidów, które mogą być związane z odmienną wrażliwością badanych tkanek na skutki stresu oksydacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Iodine administration to animals, kept in iodine-deficient areas, can induce necrosis and fibrosis of the thyroid gland. It is belied that structural and functional changes of the thyroid may be related to oxidative processes. Lipid peroxidation is the most well-known biological, free-radical process with several stages, and malondialdehyde is the most often detected parameter. Many et al. [1991] have found increased malondialdehyde concentrations in animal thyroid glands after high doses of iodine and a partial protection by antioxidants. The goal of the study was to evaluate oxidative processes in four rat organs (the liver, brain, lung and kidney) during treatment with different doses of iodine. We found increased MDA concentrations in each organ, compared to that in the control group. in some tissues (liver, kidney), a decrease of MDA was noted for groups with high concentrations of iodide in diet. We also noted increased SB levels in the lung, the brain and the liver, when compared to those observed in controls. The results of malondialdehyde and Schiff's base concentrations indicate that iodine is involved in oxidative processes not only in the thyroid but also in other organs. Our results confirm the differences of organ lipid peroxidation, which may be related to different sensitivity rates of examined tissues to oxidative damage.


  6/6

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: A clinical picture of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Syrenicz Anhelli, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.203-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z nadczynnością tarczycy, niezależnie od jej etiologii, w wyniku nadmiernej aktywacji układu współczulnego może wystąpić obrzęk powiek i/lub retrakcja powiek oraz nadmierne łzawienie. Zmiany te zwykle ustępuje samoistnie w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Do obrazu klinicznego naciekowej postaci oftalmopatii Gravesa należą zmiany powiekowe, spojówkowe, uszkodzenia rogówki, wytrzeszcz i zaburzenia ruchomości mięśni okoruchowych. U większości pacjentów zmiany obrzękowo-naciekowe w tkankach miękkich oczodołów samoistnie ustępują, u części mogą utrzymywać się przez wiele lat. U 5 - 10 proc. chorych z oftalmopatią Gravesa dochodzi do progresji zmian ocznych i rozwoju ciężkiej naciekowej postaci oftalmopatii, wymagającej skojarzonego leczenia wysokimi dawkami pulsacyjnie podawanych glikokortykosteroidów i napromienieniem przestrzeni pozagałkowej.

  Streszczenie angielskie: Patients with hyperthyroidism, due to enhanced sympathetic stimulation, may have lid retraction, eyelid edema na excessive lacrimation. These symptoms usually withdraw in the course of treatment of hyperthryoidism. A clinical picture of infiltrative Grawes' ophthalmopathy includes eyelid and conjunctival lesions, corneal injury, exophthalmos, and extraocular muscle dysfunction. In most of patients with Graves' ophthalmopathy, the soft tissue inflammatory changes that affect the retroorbital space, may spontaneously regress within several months or may persist for years. In 5 - 10 p.c. patients with Graves' ophthalmopathy, the progress of the disease results in severe, infiltrative opthalmopathy which requres a combined treatment with high-dose steroid pulse therapy and irradiation of the retroorbital space.

  stosując format: