Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SETKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wrzodziejące zapalenie jelit z towarzyszącymi zmianami skórnymi - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Ulcerative colitis coexisting with skin changes - presentation of two cases.
Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Setkowicz Małgorzata, Szybiński Piotr, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.63-68, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają 2 przypadki colitis ulcerosa z towarzyszącymi zmianami skórnymi. W przypadku pierwszym 28-letniej chorej ze skórnymi objawami piodermii zgorzelinowej i wrzodziejącym zapaleniem jelit o bardzo ciężkim przebiegu, rozległy zabieg chirurgiczny - wycięcia części jelita oraz terapia ogólna steroidami dały bardzo dobry efekt terapeutyczny w obu chorobach. W drugim przedstawianym przypadku u 23-letniej pacjentki, wrzodziejącemu zapaleniu jelit towarzyszyły zmiany skórne typu rumienia guzowatego. Tutaj również terapia ogólna dała bardzo zadowalający efekt w obu schorzeniach. Na podstawie danych z piśmiennictwa podjęto próbę poszukiwania powiązań patogenetycznych między colitis ulcerosa a towarzyszącymi chorobami skóry.

  Streszczenie angielskie: Authors present two cases of colitis ulcerosa coexisting with skin diseases. The first case was 28-year-old woman with skin symptoms of pyoderma gangrenosum and seriously advanced ulcerative colitis. The patient benefited from wide resection of the colon and steroid therapy. The second patients was 23-year-old woman with erythema nodosum coexisting with ulcerative colitis. In this case steroid therapy also gave very good effects. Pathogenetic connections between those diseases based on the medical reports are discussed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Kortykosteroidy w miejscowej terapii chorób skóry - korzyści i efekty uboczne.
  Tytuł angielski: Topical corticosteroids in dermatology-advantages and side effects.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.170-174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przełomowe, zdaniem autorów, etapy badań naukowych dotyczące steroidów stosowanych miejscowo prowadzące do zredukowania ich niepożądanych działań i poprawienia indeksu terapeutycznego. Zwrócono uwagę na wielorakość czynników, od których zależy wchłanianie steroidów przez skórę (rodzaj leku, postać, rodzaj opatrunku, region skóry, nasilenie stanu zapalnego, różnica w budowie skóry dziecka i dorosłego, czas aplikacji). Przedstawiono mechanizm przeciwzapalny, przeciwświądowy, antyproliferacyjny działania steroidów warunkujących ich miejscowy efekt terapeutyczny. Przytoczono cztero- i siedmiostopniową - pomocną w codziennej praktyce lekarskiej - klasyfikację uwzględniającą siłę działania steroidów miejscowych. Podano najczęstsze powikłania ogólnoustrojowe, a zwłaszcza miejscowe przy przewlekłej aplikacji steroidów na skórę.

  Streszczenie angielskie: In the article, the authors have presented the crucial stages of scientific research concerning topical steroids which contribute to reduce undesirable side effects and to improve the therapeutic index. Attention has been paid to the variety of factors which influence the absorption of steroids by the skin (kinds of drugs, their forms, types of dressing, regions of the skin, time of application). The mechanism of antiinflammatory, antipruritic and antiproliferation actions of steroids, conditioning their topical therapeutic effect, has been given. A four - and seven-graded classification, which takes into consideration the force of action of the topical steroids and is helpful in the daily medical practice, has been mentioned. There have been also listed most common systemic complications and especially the effects of chronic topical application of steroids on the skin.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rodzinna choroba Dariera i upośledzenie umysłowe u matki i jej dwóch synów.
  Tytuł angielski: Familial Darier disease and mental retardation in mother and her two sons.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Pelc Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.946-949, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Dariera (Darier disease, DD) jest rzadkim, dziedzicznie uwarunkowanym schorzeniem, które rozpoczyna się w wieku dojrzewania lub we wczesnym okresie dojrzałości. Mężczyźni chorują znacznie częściej i przebiegi DD jest u nich cięższy niż u kobiet. Wielu dermatologów obserwowało u chorych z DD zaburzenia neuropsychiatryczne: psychozy, depresje i rzadko upośledzenie umysłowe. Przedstawiono rodzinną chorobę Dariera u matki i jej dwóch synów. Przebieg choroby i obraz zmian skórnych u obu mężczyzn był typowy. Natomiast zarówno płeć chorej, jak i pojawienie się pierwszych zmian skórnych dopiero w 52 roku życia, a także ostry przebieg choroby (przypominający chorobę Lyell'a) nie są typowe dla DD. U wszystkich trzech chorych oprócz zmian skórnych stwierdzono rzadko opisywane w chorobie Dariera upośledzenie umysłowe.

  Streszczenie angielskie: Darier disease (DD) is an uncommon genetic skin disorder, which begins in adolescence or early adult life. This disease is observed more often among men and where the disease course is more severe. Many dermatologists observe in patients with DD neuropsychaitric disorders: psychosis, depression and rare mental retardation. We present familial DD in a mother and her two sons. Men demosntrated a typical onset and course of the disease. The onset of the disease in the 52nd year of age and the skin lesions (more characterisitc for the Lyell disease) which occurred suddenly in women, were atypical. Besides skin lesions, mental retardation with a variaous degree of intensity was observed in all three patients.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne po niesterydowych lekach przeciwzapalnych - pięcioletnie badanie retrospektywne.
  Tytuł angielski: Cutaneous changes occurring after taking non-steroidal anti-inflammatory drugs - five-years' retrospective studies.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Kiełtyka Agnieszka, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.968-972, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowań na dermatozy polekowe, które wymagają pomocy specjalistycznej oraz hosptializacji. Szczególnie dotyczy to dermatoz po niesterydowych lekach przeciwzapalnych (NLPZ), z uwagi na ich szerokie zastosowanie, możliwość nabycia bez recepty oraz intensywną reklamę przez media. Autorzy artykułu chcieli przedstawić skalę tego problemu analizując grupę chorych hosptializowanych w Klinice Dermatologii w Krakowie w latach 1997-2001. Zwrócono uwagę na wielorakość zmian skórnych po NLPZ. Przedstawiono także te dermatozy, które nie są powszechnie postrzegane jako polekowe. Ogółem poddano analizie dokumentację medyczną 193 chorych z podejrzeniem polekowego charakteru zmian skórnych. Dany lek uznano za przyczynę rozwijającej się choroby w oparciu o metodę zalecaną przez French Drug Surveillance Network. U 31 chorych udowodniono związek zmian skórnych z zażywaniem NLPZ. W analizowanej grupie chorych dominowały kobiety (61,3 proc.), średnia wieku badanych wynosiła 42 lata. Zaobserwowano wzrost częstosci występowania deramtoz po NLPZ w odniesieniu do wszystkich hosptializowanych (od 0,48 proc. w 1997 roku do 0,99 proc. w 2001 roku). Spośród leków odpowiedzialnych za wywołanie zmian skórnych wymagających hospitalizacji na pierwszym miejscu znalazła sie aspiryna, na drugim pyralgin, na trzecim paracetamol. Wśród zmian skórnych po NLPZ dominowała pokrzywka. Znacznie rzadziej występowąły inne zmiany skórne: np. rumień wysiękowy wielopostaciowy ...

  Streszczenie angielskie: In the last years we can observe an increase incidence of dematoses after drug administration which later require specialistic help and hospitalization. It especially concerns with nonsteroidal, anti-inflammatory drugs (considering their widespread application, possiblity of purchasing them without prescription and large media advertising. The authors of this article wanted to present the significance of this problem analysing a group of patients at the Department of Dermatology in Cracow in the years 1997-2001. Attention was paid to a variety of cutaneous changes after they had been treated with nonsteroidal anti-inflamamtory drugs (NSAID). The dermatoses which are not commonly considered as drug related, have also been presented. In general, medical documentation of 193 patients being suspected of having symptoms of drug related character of cutaneous changes were presented. The given drug was recognized as being the cause of disease development based on the method recommended by the Freench Surveillance Network. In 31 patients a connection of the cutaneous changes with NSAID administration was proved. In the analysed group of patients, women dominated (61.3 p.c.), the mean age of the examined patients was 42 years. The increase in occurrence frequency of dermatoses after taking NSAID was observed in regard to all the hospitalized patients (from 0.48 p.c. in the year 1997 to 0.99 p.c. in the year 2001). From among the drugs responsible for causing cutaneous changes ...

  stosując format: