Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEMENIUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Kliniczna ocena mieszanki mlecznej zagęszczonej stosowanej u niemowląt z rozpoznanym refluksem żołądkowo-przełykowym.
Tytuł angielski: Clinical assessment of thickened formula in infants with gastroesophageal reflux.
Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Białokoz Irena, Lebensztejn Dariusz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.37-44, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanej w karmieniu metodą podwójnie ślepej próby zagęszczonej mieszanki mlecznej ("antyrefluksowej") w zmniejszaniu uporczywości, tj. częstości i intensywności ulewań u niemowląt. Badaniem objęto 24 niemowlęta w wieku od 3 tygodnia do 4 miesiąca życia, u których występowały uporczywe ulewania. Podczas badania nie obserwowano istotnych różnic (p = 0,13) w częstości i objętości ulewań pomiędzy dziećmi z grupy I kontrolnej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną) a z grupy II badanej (karmionych mieszanką mleczną zagęszczoną), aczkolwiek obserwowano tendencję do skuteczniejszego ich ustępowania u niemowląt otrzymujących mleczną mieszankę "antyrefluksową". Różnice w obrębie grupy odnoszące się do uporczywości ulewań przed badaniem i podczas badania były znamienne u dzieci z obu grup; wykazano częstsze ustępowanie ulewań u niemowląt karmionych zagęszczoną mieszanką mleczną (p - 0,031 u dzieci z grupy I w przeciwieństwie do p = 0,0023 u dzieci z grupy II). Analizując wartości podstawowych parametrów pH-metrycznych przełyku rejestrowanych u niemowląt z obu grup stwierdzono znamienną poprawę wyłącznie indeksu reflksu żołądkowo-przełykowego u otrzymujących mieszankę zagęszczoną (p 0,001), czego nie obserwowano u dzieci z grupy kontrolnej (p = 0,09). Składnik zagęszczający zawarty w stosowanej mieszance mlecznej przyspieszał kliniczną remisję ulewań i wpływał na normalizację wartości wybranych parametrów pH-metrycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was clinical assessment in a double-blind placebo-controlled study of the efficacy of thickened formula ("anti-regurgitation" formula) in decreasing the frequency and intensity of regurgitation in infants. Due to severe and persistent regurgitation, 24 infants aged 3 weeks to 4 months were investigated. During the study there were no significant differences in the frequency and volume of regurgitation between the control group I (with milk non-thickened formula) and the examined group II (with the thickened formula) (P = 0.13), but a tendency towards more efficient decrease of regurgitation was observed in the group that received the "anti-regurgitation" formula. The differences within the groups before and during the study were significant in both groups, with the better reduction of regurgitations in the group with thickened formula (P = 0.031 in group I vs. P = 0.0023 in group II). Analysis of the basic pH-metric parameter values showed significant improvement exclusively in the ER index in group II receiving thickened formula (P 0.001), which was not observed in the control group I (P = 0.09). The milk-thickening agent added to infant formula hastened clinical remission of regurgitation and affected the normalization of selected pH-metric parameter values.


  2/4

  Tytuł oryginału: Korelacja wyników badań: pH-metrycznego i radiologiczengo stosowanych u dzieci z podejrzeniem refluksu żołądkowo-przełykowego.
  Tytuł angielski: Comparative assessment of diagnostic methods used in the evaluation of gastroesophageal reflux in children.
  Autorzy: Semeniuk Janusz, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Białokoz Irena, Krasnow Aleksander
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.11-16, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Całodobowe monitorowaanie pH śródprzełykowego jest powszechnie uznane jako najczulszy test diagnostyczny na potwierdzenie obecności refluksu żołądkowo-przełykowego (rpż). Kontrowersyjnie oceniana jest rola badań rentgenowskich górnego odcinka przewodu pokarmowgo z barytem w wykrywaniu rpż, mimo dotychczas wieloletniego ich stosowania. Cel pracy: Celem pracy jest określenie użyteczności i dokładności obu powyższych metod diagnostycznych w wykrywaniu rpż. Materiał i metody: Przebadano 117 dzieci obojga płci w wieku od 3 lat do 15 lat (x = 8,7 lat), zgłaszających zróżnicowane objawy refluksowe. Wyniki: Wykonane badania rentgenowskie, oceniające stan morfologiczny połączenia żołądkowo-przełykowego, wykazały sponatniczny refluks żołądkowo-przełykowy (rżp), u 26 proc badanych, u których jego istnienie potwierdzono uprzednio całodobowym monitorowaniem pH śródprzełykowego. Zastosowanie zabiegów prowokujących (test wodny/syfonowy, zmiana ułożenia) zwiększyło czułość wykrywania rżp badaniem radiologicznym do 70 proc., zaś jego pozytywną wartość przewidywania do 80 proc. U 5 młodych pacjentów klinicznie manifestujący się rpż wykryto badaniem radiologicznym pomimo braku jego potwierdzenia monitorowaniem pH śródprzełykowego. Stwierdzono istotnie wyższy odsetek czasu trwania pH poniżej 4,0 w pozycji stojącej u pacjentów, którzy mieli rżp (9,8 ń 1,2 proc.) w porównaniu do tych, u których rżp nie wykryto w badaniach radiologicznych z barytem (7,0 ń 0,9 proc.) (p = ...

  Streszczenie angielskie: Background: Continuous 24-hour esophageal pH monitoring is generally considered as the most sensitive diagnostic test fot the gastroesophageal reflux (GER) confirmation. A lot of controversy still remains as far as the role of barium esophagogram in GER diagnosis is concerned, despite its long duration of applying. Aim of the study: The aim of the study the assessment of the usefulness and accurracy of radiological method with barium and its comparative evaluation to 24-hour esophagaeal pH monitoring in GER diagnosis. Material and methods: We examined 117 children, both sexes, aged 3 to 25 years (mean age - 8.7 years) with varied clinical presentation of GER symptoms. Results: The positive radiological findings were documented in 26 p.c. of the investigated children, in whom simultaneously GER was confirmed in continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The application of GER provocative manoeuvers (water-siphon tes, change of the position) improved the sensitivity of GER diagnosis in radiological method to 70 p.c. and its positive predictide value to 80 p.c. In 5 patients with GER clinical manifestation, barium esophagogram showed the presence of GER, while it was not confirmed by continuous 24-hour esophageal pH monitoring. The significant higher percentage of pH duration below 4.0 in position was found in patients with positive GER radiological findings (9.8 ń 1.2 p.c.) comparing to the patients with negative radiological results (7.0 ń 0.9 p.c.) (p = 0.2). ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Kaczmarski Maciej, Maciorkowska Elżbieta, Semeniuk Janusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.44, 46-48, 50, 52, 54, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono organizację diagnostyki i możliwości terapii na poszczególnych poziomach opieki nad dzieckiem. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie dietetyczne i farmakologiczne.


  4/4

  Tytuł oryginału: Nadwrażliwość pokarmowa - uwarunkowania wiekowe.
  Autorzy: Kaczmarski Maciej, Semeniuk Janusz
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.13-14, il., tab. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: