Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEMCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Ocena ryzyka wystąpienia porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: Estimation of the risk premature labor.
Autorzy: Cencelewicz Anna, Żórawska Xymena, Kraczkowski Janusz J., Smoleń Agata, Robak Jacek M., Semczuk Marian
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.493-498, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/18

  Tytuł oryginału: Zakrzepica żyły jajnikowej lewej jako powikłanie po cięciu cesarskim - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Ovarian vein thrombosis as complication after cesarean section - case report.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Kwaśniewska Anna, Robak Jacek M., Semczuk Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.185-186, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/18

  Tytuł oryginału: Isradypina - antagonista wapnia, jej oddziaływanie na podwyższony doświadczalnie opór naczyń płodowo-łożyskowych.
  Tytuł angielski: Isradipin - calcium antagonist. Influence on increased perfusion pressure of human fetoplacental vessels in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Kwaśniewska Anna, Rogowska Wanda, Semczuk Marian
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • ciąża


  4/18

  Tytuł oryginału: Identyfikacja sekwencji kodującej i regulatorowej receptora RAR-ŕ w śródnabłonkowej neoplazji oraz w rakach inwazyjnych szyjki macicy skojarzonych z infekcją HPV typami 16 i 18.
  Tytuł angielski: Identification of encoding and regulatory sequences of RAR-ŕ receptor in intraepithelial neoplasia and in invasive cervical carcinomas associated with HPV types 16 and 18.
  Autorzy: Kwaśniewska Anna, Zimna Katarzyna, Sominka Justyna, Goździcka-Józefiak Anna, Semczuk Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.167-170, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 27 Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Szczecin 15.09. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza sekwencji regulatorowej (w rejonie 5 genu) i kodującej receptora RAR-ŕ w dysplazjach szyjki macicy i rakach inwazyjnych skojarzonych z infekcją PHV. Identyfikację sekwencji DNA różnych typów wirusa HPV przeprowadzono stosując reakcję łańcuchową polimeryzacji (PCR), z wykorzystaniem specyficznych starterów. Metodę PCR-SSCP stosowano do analizy sekwencji receptora RAR-ŕ. Wykazano zmiany w strukturze sekwencji regulatorowej i kodującej badanego receptora RAR. Największe zmiany stwierdzono w DNA izolowanym z komórek tkanek adenocarcinoma colli uteri.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was the analysis of regulatory (region 5 gen) and encoding sequences of RAR-ŕ receptor in cervical dysplasia and invasive cancer associated with HPV infection. A PCR method with the use of specific primers was applied to amplify and detected DNA sequence of various HPV types. A PCR-SSCP method was used to analyse the sequence of RAR-ŕ receptor. The study revealed changes in structure of regulatory and encoding sequences of the investigated RAR receptor. Utmost changes were found in DNA isolated from tissues with diagnosis of adenocarcinoma colli uteri.


  5/18

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Bacterial infections in cystic fibrosis.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta, Łopaciuk Urszula
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.517-523, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono zmiany w zakresie układu oddechowego i towarzyszące im zakażenia bakteryjne w mukowiscydozie. Przedstawiono charakterystykę najbardziej istotnych dla tych pacjentów patogenów bakteryjnych, przede wszystkim Staphylococcus aureus i Pseudomonas aeruginosa. Podjęto próbę wyjaśnienia mechanizmu stosowania antybiotyków u dzieci z mukowiscydozą.

  Streszczenie angielskie: The article focuses on pulmonary changes and resulting bacterial infections in the lower respiratory tract in patients with cystic fibrosis. The most important pathogens responsible for recurrent and chronic endobronchial bacterial infections, such as Staphyococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, were characterized, and their phenotypic diversity was analysed. Phenotypic mechanisms leading to infections and the general rules of rational antibiotic therapy in cystic fibrosis patients were discussed.


  6/18

  Tytuł oryginału: Wpływ labetalolu na opór naczyń płodowych łożyska ludzkiego wywołany doświadczalnie w perfuzji in vitro.
  Tytuł angielski: Influence of labetalol on the resistance of human fetoplacental vessels in perfusion in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Semczuk Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.771-775, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • płód

  Streszczenie polskie: Wzrost oporu obwodowego naczyń i ciśnienia krwi wraz z upośledzeniem przepływu maciczno-łożyskowego może być następstwem zaburzenia równowagi między prostacykliną PG12, a tromboksanem A2. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu labetalolu na opór naczyń płodowych łożyska wywołany U 46619 - stabilnym analogiem tromboksanu A2 w warunkach doświadczalnej perfuzji dwustronnej zrazika łożyska ludzkiego. Wykonano 12 perfuzji zrazików łożysk ludzkich. W grupie kontrolnej uzyskiwano stabilny wzrost ciśnienia perfuzji of 60 monuty eksperymentu wynoszący średnio 185 proc. wartości ciśnienia początkowego. wartość ta stanowiła punkt odniesienia dla drugiej fazy badań, w której oceniano wpływ labetalolu na podniesione doświadczalnie ciśnienie perfuzji. labetalol nie wpływał w sposób istotny na opór naczyń łożyska ludzkiego wywołany doświadczalnie w perfuzji in vitro.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main unfavourable effects observed in gestosis include: increased vascular peripheral rwesiastance and increased blood presure with a defective uteroplacental flow. The above mentioned changes may result from disorders in prostacycline PGI2/thromboxane A2 balance. Design: The aim of the studies presented was to compare the effects of, labetalol on the fetal vascular rwesistance induced by U 46619 - stable analogue of thromboxane A2 an experimental bilateral perfusion of the human placntal lobule. Materials and methods: The researchers used the experimental model described by Schneider. 12 perfusions of the human placental lobules were performed. the control and labetalol groups consisted in 6 placental lobule perfusions lasting 120 min each. Having obtained constant increase in perfusion pressure from the 60th min of the experioment, labetalol was administered along with thromoxan A2 analogue into the fetal circulation. the perfusion pressure was steadilyrecorded on the kymograph tape. results: The stable ncrease of prfusion pressure was observed from the 60th minute with the average of 185 p.c. of the initial pressure. This value represented the reference standard in the second stage of the studies in which the effects of labetalol on experimentally increased perfusion pressure was evaluated. Conclusions: Labetalol did not significantly affect the hemodynamics of fetoplacental vessels.


  7/18

  Tytuł oryginału: Expression of TGF-á type I and II receptors in normal cancerous human endometrium.
  Autorzy: Piestrzeniewicz-Ulanska Dagmara, Brys Magdalena, Semczuk Andrzej, Jakowicki Jerzy A., Krajewska Wanda M.
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 186 (2) s.231-239, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Transforming growth factor-á (TGF-á) belongs to a superfamily of structurally related polypeptides involved in various biological processes, including cell growth, proliferation and differentiation, angiogenesis, apoptosis, and extracellular matrix remodeling. We tried to define the different expression patterns of the TGF-á receptors by investigating the female reproductive organs during the menstrual cycle and endometrial tumorigenesis, because their role in these processes is still unclear. In this study, we examined the expression of the TGF-á type I and type II receptors in normal (n = 13) and carcinomatous (n = 42) endometrial tissue specimens using reverse transcriptase polymerase chain reaction and immunological (Western blot and enzyme linked immunosorbent assay) methods. Two uncommon female genital tract tumors, rhabdomyosarcoma of the uterine cervix and uterine carcinosarcoma, were also included. There were no significant differences between normal and cancerous endometrial tissues regarding the TGF-á receptors mRNA levels. However, we observed a markedly low TGF-á type I receptor protein level (P 0.028; Mann-Whitney-U test), while the malignant endometrium showed a significantly higher TGF-á type II receptor protein level (P 0.007; Mann-Whitney-U test) than the normal endometrium. Moreover, significantly elevated TGF-á receptor type II protein level was noted when depth of myometrial invasion of endometrial carcinomas was considered (P 0.05; Mann-Whitney-U test). In contrast to uterine carcinosarcoma, in which no detectable mRNA for TGF-á type II...


  8/18

  Tytuł oryginału: Analiza przypadków kobiet chorujących na padaczkę rodzących w lubelskich Klinikach Położniczych w latach 1992-1998.
  Tytuł angielski: Analysis of epileptic pregnant women delivering between 1992-1998 in obstetric departmens of the University Medical School in Lublin.
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Semczuk Wiesława, Nowicka-Tarach Beata, Halczuk Iwona, Semczuk-Sikora Anna, Laskowska Marzena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.259-266, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę stanowi poważny problem medyczny. Celem pracy była analiza stosowanego leczenia p-w padaczkowego u kobiet w ciąży, występujących powikłań oraz analiza stanu noworodków w badanej grupie. Analizą retroskektywną objęto 84 kobiety ciężarne chorujące na padaczkę. Wśród rodzących było 51 pierwiastek i 33 wielorodki, z czego w 23 przypadkach była to druga, a w 10 trzecia i wyższa ciąża. Grupę kontrolną stanowiło 80 wybranych losowo zdrowych kobiet rodzących i hospitalizowanych w tym samym okresie. Średnia wieku badanych kobiet wynosiła 25 lat, zaś średni czas trwania choroby 8,6 lat. U 45 pacjentek występowały napady uogólnione maksymalne, u 39 napady częściowe. U 26 pacjentek stosowano monoterapię, zaś u pozostałych 58 politerapię. Stwierdzono, że podczas ciąży częstotliwość napadów wzrosła u 13 kobiet, zmalała u 19, nie ulegla zmianie u 52 kobiet. Z powikłań podczas ciąży najczęściej obserwowano infekcję dróg moczowych, nadciśnienie indukowane ciążą, gestozę, plamienie. Rozwiązanie w grupie chorych na padaczkę siłami natury nastąpiło w 40 i cięciem cesarskim w 44 przypadkach. Wady rozwojowe stwierdzono u 4 noworodków: u dwóch wady serca i u jednego wadę rozwojową palców; matki tych dzieci przyjmowały Phenydantin. Natomiast w 1 przypadku stwierdzono przepuklinę oponowo-rdzeniową i wqodogłowie, a matka tego dziecka stosowała w leczeniu Convulex. W grupie kontrolnej u noworodków nie stwierdzono wad rozwojowych. Przeprowadzona analiza pozwala zaobserwować, iż w grupie kobiet w ciąży chorujących na padaczkę częściej niż w grupie kontrolnej występują powikłania podczas ciąży...

  Streszczenie angielskie: Pregnancy in woman with epilepsy arouses several serious medical problems and always belongs to the group of high obstetric risks. The aim of the present clinical study was the evaluation of the antiepileptic treatment efficiency during pregnancy, including risk factor, effects on pregnancy and delivery in epileptic patients. The study group consisted of 84 epileptic pregnant women which delivered between 1992-1998 in Obstetric Departments of University Medical School of Lublin. A randomised group 80 healthy pregnant women constitued the control group. The mean age of the analysed patients was 25 years. 51 epileptic patients were pregnant for the first time, 23 patients for the second time and 10 patients for the third time or more. The mean time of the disease was 8.6 years. In our study group: 45 (53.8 p.c.) patients experienced primary generalized tonic-clonic seizures and 39 (46.6 p.c.) patients experienced patial seizures. 26 patients were treated with monotherapy and the rest with polytherapy methods. The estimation of the seizures frequency during pregnancy in 52 (61.9 p.c.) patients did not change, in 13 (15.4 p.c.) patients increased. Among obstetric complications: urinary tract infections, hypertonia (EPH-gestosis) were observed. In 4 newborn congenital defects have been noted. Mothers of three of them were treated with Phendydantin (heart lesion, developmental anomaly of fingers). The fourth mother used Convulex (meningoarchided hernia, hydrocephalus).


  9/18

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie metod biologii molekularnej w ocenie podobieństwa gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z sekwencyjnych posiewów krwi.
  Tytuł angielski: Molecular typing in evaluation of similarity among coagulase-negative Staphylococci from sequential blood cultures.
  Autorzy: Pawińska Alicja, Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.919-927, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gronkowce koagulazo-ujemne zasiedlają skórę człowieka i często zanieczyszczają próbki krwi, pobierane do badań bakteriologicznych. Zgodnie z zaleceniem CDC (Center for Disease Control and Prevention) przynajmniej 2-krotne wyhodowanie z krwi tego samego drobnoustroju (ten sam rodzaj i gatunek) może świadczyć o wykryciu czynnika etiologicznego bakteriemii. Do porównania izolatów stosowane jest typowanie genetyczne, w którym o pokrewieństwie szczepów decyduje podobieństwo chromosomalnego DNA. Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie, czy izolowane z sekwencyjnych posiewów krwi gronkowce koagulazo-ujemne można uznać za identyczne na podstawie wyniku typowania genetycznego. Gronkowce koagulazo-ujemne wyhodowano ze 143 posiewów krwi, pobranych od 115 pacjentów. W przypadku 98 pacjentów (85 proc.) CoNS wyhodowano tylko z jednego posiewu. Co najmniej 2-krotne "CoNS-dodatnie" posiewy krwi uzyskano od 17 pacjentów, a u 3 pacjentów CoNS wyhodowano z krwi i cewnika centralnego. Analiza genetyczna wykazała, iż zaledwie u 12 pacjentów izolowane z kolejnych posiewów krwi oraz z krwi i cewnika gronkowce były identyczne, zaś u 8 pacjentów izolowano różne szczepy. Nasze badania wykazały zatem, że często, nawet wielokrotne wyhodowanie z posiewów krwi gronkowców koagulazo-ujemnych nie świadczy o wykryciu czynnika etiologicznego posocznicy.


  10/18

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i klinika zatruć jadem kiełbasianym chorych leczonych w Klinice Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: Clinical and epidemiological analysis of patients with botulism hospitalized at the Department of Infectious Diseases, Medical University of Lublin in 1990-2000.
  Autorzy: Bielec Dariusz, Semczuk Grażyna, Lis Joanna, Firych Joanna, Modrzewska Romana, Janowski Rafał
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.435-442, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatrucie jadem kiełbasianym występuje w Polsce rzadko. Jednak ostatnio w związku z bioterroryzmem botulizm stał się przedmiotem szczególnego zainetersowania. W pracy przedstawiono opis epidemiologiczno-kliniczny zatrucia jadem kiełbasianym u 32 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie w latach 1990-2000.


  11/18

  Tytuł oryginału: Zapobieganie bakteryjnej oporności.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.360-366, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obserwuje się stałe narastanie oporności drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki. Szybkość selekcji szczepów opornych można ograniczać stosując racjonalną i celowaną antybiotykoterapię, optymalizując profilaktykę okołooperacyjną i dostosowując schematy terapeutyczne do aktualnego poziomu oporności drobnoustrojów. Konieczne jest również stosowanie systemów edukacyjnych podnoszących wiedzę zarówno wśród personelu medycznego jak i wśród chorych.

  Streszczenie angielskie: Constantly growing resistance to antibiotics and chemioterapeutics has been currently observed. Selection and spread of resistant strains can be limited by use of a rational and targeted antibacterial therapy, optimalization of surgical prophylaxis and adjustment of therapeutic schemes to the current level of bacterial resistance. Special education systems increasing the knowledge among medical staff as well as patients are undeniably required.


  12/18

  Tytuł oryginału: Posocznica - patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Sepsis - pathogenesis and treatment.
  Autorzy: Semczuk Katarzyna, Łopaciuk Urszula, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.367-373, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica oraz wstrząs septyczny należą do poważnych, zagrażających życiu schorzeń obciążonych wysoką śmiertelnością. Rozpoznanie kliniczne zakażenia krwi jest dość trudne, zwłaszcza we wczesnym okresie. Trudna do rozpoznania jest często etiologia tego zakażenia. Wtargnięcie dużej liczby drobnoustrojów w głąb tkanek wyzwala reakcję ostrej fazy, w której dużą rolę odgrywają cytokiny prozapalne. W początkowym okresie zakażenia ich działanie biologiczne jest korzystne, ponieważ stymulują nieswoistą obronę organizmu. Kliniczne znaczenie cytokin staje się szczególnie ważne, gdy tracą swoje pierwotne właściwości obronne, a działanie ich skierowane jest przeciwko tkankom gospodarza. Szczególnie groźną postacią zakażeń krwi są posocznice, będące najczęściej powikłaniem rozwijającego się istniejącego zakażenia. Wywoływane są najczęściej przez wysoce oporne szczepy szpitalne. W każdym przypadku podejrzenia zakażenia uogólnionego podstawowym badaniem mikrobiologicznym jest posiew krwi, który pozwoli w wielu przypadkach na ustalenie czynnika etiologicznego i wdrożenie celowanej antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: Sepsis as well as septic shock belong to serious life-threating illnesses bearing a high mortality rate. Clinical identification of blood infection is quite difficult, especially at the onset of the disease. An etiological factor of the infection is difficult to detect. Invasion of a large number of bacteria deeply in a tissue initiates an acute phase reaction, where cytokins play an important role. During the primary term of an infection their biological actions are beneficial as they stimulate the non-specific host defence. The clinical impact of cytokins becomes particulary important when they lose their original defense properties and their actions are directed against the host's tissues. Hospital blooodstream infections are particulary dangerous blood infections. They are most often a consequence of developing and already existing infections. Blood cultures are basic microbiological axamination in every case of a suspected generalized infection. In they allow many cases, to determine the etiological agent and implement the targeted antibacterial therapy.


  13/18

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.56, 58, 60, 62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym stanowi wyzwanie dla klinicytów i mikrobiologów. Ważnym elementem jest znajomość flory bakteryjnej własnego szpitala i dostosowanie opcji terapii empirycznej do aktualnej sytuacji. Należy również pamiętać, aby terapia empiryczna stosowana była tylko w sytuacji wyższej konieczności i do czasu uzyskania wyników badań mikrobiologicznych.


  14/18

  Tytuł oryginału: CFTR gene mutations in patietns suffering from acute pancreatitis.
  Autorzy: Kostuch Marzena, Rudzki Sławomir, Semczuk Andrzej, Kulczycki Lucas
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR369-BR372, il., tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our study was to investigate the frequency of the CFTR gene muatation in a selected group of patients suffering from severe acute pancreatitis. Material/methods: DNA isolated from peripheral blood samples from forty-one subjects was analyzed for the eight most common CFTR gene mutations (deltaF508, G542X, G551D, R553X, 1717-1(G A), W1282X, N1303K, delta1507) by the reverse-hybridization technique, suing INNO-LIPA CF2 test strips. The level of chloride ions in sweat samples was established using the pilocarpine iontophoresis method. Results: In the study group, none of the patients harbored CFTR gene mutations. In these selected cases, the experiments were repeated twice to ensure the reliability of the results. All of the subjects had a normal level of chloride ions (range 8-38 mmol/l). comparison with historical carriers revealed no differences between the frequency of carriers of the CFTR gene mutations in teh general Polish population (4 p.c.) in comparison with the surgical patients with acute pancreatitis (p = 0.26; Fisher exact test). Conclusion: We found no patietns with severe acute pancreatitis who had CFTR gene mutations, suggesting that these alterations are not a risk factor for the disease in our population. Further studies are warranted to evaluate the frequency and role of rarae ('mild') CFTR gene point mtuations in subjects suffering from severe acute pancreatitis.


  15/18

  Tytuł oryginału: Mikrobiologia zakażeń szpitalnych.
  Autorzy: Łopaciuk Urszula, Semczuk Katarzyna, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.98, 100, 102, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/18

  Tytuł oryginału: Analysis of pregnancies with a macrosomic fetus at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy in the School of Medicine in Lublin during 1997-2001.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Brzozowskiut. Ireneusz, Billewicz-Kraczkowska Aleksandra, Bednarek Wiesława, Skoczyński Mariusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: We retrospectively analyzed outcomes of with macrosomic fetus taking into consideration the following factors: maternal age and pariety, indications for cesarean delivery and fetal gender. A total of 4716 deliveries during the of 5 years study (1997-20010 were recorded at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, School of Medicine in Lublin. Neonatal birthweight of more then 4000 g was observed 10.6 p.c. (n=500) of all deliveries. We found an increased percentage of elective cesarean section multigravidae when neonatal birthweight was 4000-4500 g. Among indications for cesarean delivery were birth asphyxia in primigravidae and multigravidae and cervical dystocia in primigravidae. We did not find any correlation between maternal parity and neonatal birthweight. A greater proportion of male neonates was noted in the study group.


  17/18

  Tytuł oryginału: Evaluation of perinatal management and risk of neonatal and maternal infection in preterm premature rupture of the membranes (PPROM).
  Autorzy: Semczuk-Sikora A[nna], Sawulicka-Oleszczuk H[enryka], Kwaśniewska H., Skoczyński M[ariusz], Semczuk M[arian]
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Premature rupture the membranes (PROM) is considered and additional risk factor for pregnancy outcome. The aim of this report to evaluate the effects of reterm PROM on perinatal management, neonatal well-beineg and risk of neonatal and maternal infection as compared to preterm pregnancy not complicated by PROM. Perinatal management and outcome were analyzed in 68 patients (74 neonates) who delivered preterm with PROM-group I, and 141 women (154 neonates) who delivered preterm without PROM-group II. Mode of delivery was not significantly different between groups. Antibiotic therapy was instituted in 31 p.c. of patients without PROM and in 90 p.c. of patients with PROM. Despite this mode of management, the incidence of infection in neonates of mothers without PROM was lower than in those of mothers with PROM (53 p.c. vs 66 p.c.). No statistical differences were observed between the groups with respect to gestational age at delivery. Despite this observation, neonates from group I had significantly lower birthweight and lower Apgar scores as compared to group II neonates. Laboratory measures of infection (WBC, CRP) were significantly higher in group II compared to group I. Preterm PROM is a significant additonal risk factor for the neonate. It appears that management standards must be proposed in order to reduce the incidence of infection in premature neonates born from PROM-complicated pregnancies.


  18/18

  Tytuł oryginału: Successful pregnancy outcome after intravenous immunoglobulin therapy in woman with a history of four recurrent spontaneous abortions and subsequent endometriosis-associated infertility.
  Autorzy: Jerzak Małgorzata, Kraczkowski Janusz, Krzyżanowski Arkadiusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Górski Andrzej, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.64-65, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the work was to determine pregnancy outcome after a small-dose intravenous immunoglobulin (IVIG) and additional immunosupressive therapy (prednison, aspirin) in woman with an increased number of natural killer cells (NK cell) who has a history of recurrent spontaneous abortions (RSA) and endometriosis-associated infertility. Case report concerning pregnancy outcome in woman with four RSA and moderate endometriosis after immunosupression (IVIG/prednison/aspirin therapy). The following immune parameters of cellular (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56 expressions, NK cell activity) and humoral immune response (circulating anticoagulants, anticardiolipin, anti-nuclear autoantibodies) were studied. Immunosupression therapy controlled CD16 NK cell level and NK cell activity and favored a successful pregnancy. IVIG/prednison/aspirin immunotherapy might be effective treatment for women with the history of RSA and diagnosed endometriosis. Regulation of NK cell activity may underlie possible effect of IVIG action in such cases.

  stosując format: