Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEIN ANAND
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Leczenie nerkozastępcze pacjentów w wieku podeszłym na terenie Pomorza Gdańskiego.
Tytuł angielski: Renal replacement therapy in elderly patients in the Gdańsk Pomeranian region.
Autorzy: Rutkowski Bolesław, Minkowski Jarosław, Rutkowski Przemysław, Zdrojewski Zbigniew, Dębska-Ślizień Alicja, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.234-238, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Starzenie się populacji jest zjawiskiem obejmującym coraz większą część cywilizowanego świata. Wiąże się z tym również zwiększenie ilości chorych na przewlekłą niewydolność nerek w wieku podeszłym. W poniższej pracy przeanalizowano postęp w leczeniu nerkozastępczym (ln) chorych w wieku podeszłym, w województwie pomorskim, od momentu zniesienia w roku 1997 bariery wieku jako czynnika dyskwalifikującego od tego rodzaju terapii. Od tego czasu liczba chorych po 65 roku życia rozpoczynających ln narastała, aby pod koniec 2000 roku wynieść 61 osób, co stanowiło 25 proc. wszystkich zakwalifikowanych do leczenia. Rozpatrując pierwotną przyczynę wystąpienia schyłkowej niewydolności nerek (spnn), zaobserwowano zwiększenie ilości nefropatii cukrzycowej z 15 do 27,9 proc. co odpowiada trendom w całym kraju i na świecie. Natomiast na stałym poziomie utrzymywał się udział nefropatii nadciśnieniowej (około 5 proc.). Nadal wiele osób późno trafia pod opiekę specjalistyczną, o czym śwwiadczy między innymi znaczny udział nefropatii o niejasnej etiologii - 32,8 proc. Jednak jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia dializoterapii zbliżamy się do zaleceń światowych, o czym świadczy stopniowe obniżanie stężenia kreatyniny przy kwalifikacji. Dodatkowo większość chorych w wieku podeszłym rozpoczynających ln pochodzi z miast 74,6 proc., co oznacza, że wielu pacjentów z rejonów wejskich nie dociera do specjalistów i w ten sposób pozbawiona jest szansy ln. Dalsze narastanie liczby pacjentów z nefropatią cukrzycową i w podeszłym wieku oraz tendencji do wcześniejszego rozpoczynania dializoterapii stanowić będzie w najbliższych latach poważne wyzwanie, nie tylko dla środowiska nefrologicznego, ale dla całego systemu opieki zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Aging of population is a common phenomenon all over the civilized world. It results in increasing number of aged patients with end-stage renal disease. We analysed patients over 65 yers who have been qualified for renal replacement therapy (RRT) since 1997. From that time age was no longer barrier for RRT in Pomerania region. Number of aged patients starting RRT raised systematically and achieved 61 pts in 2000. It was 25 p.c. of all starting this therapy in our region. In this period we observed changes in the causes of primary renal diseases: diabetic nephropathy raised from 15 to 27.8 p.c., but hypertensive nephropathy unexpectedly was stale at 5 p.c. Most of elderly patients qualified for RRT lived in town - 74.6 p.c. It means that many of them living in rural areas did not have adequate nephrological care and probably some of them have not been qualified for RRT. Late referral in this group is still a great problem. Many patients have never been referred to nephrologist before starting RRT. In majority of those cases no definitive daignosis of ESRD was established. At present we are aiming at international standards and patients are started on RRT with lower level of serum creatinine than earlier. Increasing number of patients with diabetic nephropathy and in advanced age will require grat effort both from nephrological community and health care system.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty farmakoterapii długowiecznych pensjonariuszy domów opieki społecznej.
  Tytuł angielski: Some aspects of pharmacotherapy among the oldest old living in veterans homes.
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.256-258, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy analizowano niektóre aspekty farmakoterapii wśród 889 mieszkańców domów opieki społecznej, w tym 20 mężczyzn i 69 kobiet, w wieku od 90 do 103 (średnio 92,3) lat. Połowa pensjonariuszy ściśle przestrzegała zaleceń lekarskich, zaś 22 proc. probantów odstawiała samowolnie leki lub zmniejszała ich dawki. Polipragmazja nie była zjawiskiem częstym. Około 21 proc. chorych przyjmowała od 4 do 7 leków, zaś 9 proc. od 8 do 10 medykamentów. Wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych dotyczące farmakoterapii były w małym stopniu wdrażane chorym po 90 r. życia. W związku z tym postępowanie terapeutyczne było nadzwyczaj oszczędne i niezgodne ze współczesnym standardami.

  Streszczenie angielskie: We have described some aspects of pharmacotherapy among 89 residents of veterans homes, 20 men and 69 women, aged between 90 to 103 (average 92.3) years old. Half of the residents strictly complied with the doctor's instructions whereas 22 p.c. used to either discontinue taking the drugs or decrease the dosage according to their own will. Polypragmasia was not very common. About 21 p.c. patients used to take from 4 to 7 drugs whereas 9 p.c. from 8 to 10 medicines. Guiding instructions of International Medical Associations regarding pharmacotherapy were initiated on a very small scale for patients over 90 years of age. Due to that, the therapeutic procedures were highly incompatible with present standards.


  3/4

  Tytuł oryginału: Leukoencefalopatia po przebyciu ostrego samobójczego zatrucia doustnym preparatem siarczanu morfiny (MST).
  Tytuł angielski: Leukoencephalopathy after acute suicidal intoxication with oral morphine sulphate (MST).
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt, Korolkiewicz Roman
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.461-464, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 28-letnią kobietę, która została przyjęta do Kliniki Toksykologii AMG z powodu samobójczego zatrucia 2,0 g siarczanu morfiny. W badaniu klnicznym dominowała głęboka śpiączka, hipotonia, tachykardia, ostra niewydolność oddechowa oraz różnorodne objawy nerologiczne. W badaniu MRI mózgu stwierdzono leukoencefalopatię z licznymi drobnymi hiperintensywnymi ogniskami w obrazach T2-zależnych zlokalizowanymi w substancji białej obu półkul mózgu, ciele modzelowatym oraz substancji białej móżdżku. W dostępnej literaturze medycznej opisana chora jest drugim przypadkiem wystąpienia leukoencefalopatii po samobójczym doustnym zatruciu morfiną.

  Streszczenie angielskie: In ths article we described 28-year old female patient, who was admitted to the Toxicological Clinica after having tried to commit suicide with 2.0 g morphine sulphate. Coma, hypotonia, tachycardia, acute respiratory insufficiency and numerous neurological signs dominated during clinical examination. MRI disclosed leukoencephalopathy with numerous and subtle high signal centres from the both centrum semiovale, corpus callosum and the cerebellum white matter on T2-weighted images. According to the best of our knowledge the described patient is the second case of leucoencephalopathy in medical literature after acute intoxication with oral morphine sulphate.


  4/4

  Tytuł oryginału: Rozległe toksyczne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu uzależnienia od rozpuszczalnika "Nitro" - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Extensive toxic central nervous system damage in the course of sniffing of solvent "Nitro". A case report.
  Autorzy: Sein Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt, Wiśniewski Marek
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (4) s.465-468, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek rozlanej toksycznej encefalopatii u 19-letniej chorej, która przez trzy lata systematycznie odurzała się oparami rozpuszczalnika "Nitro". W badaniu przedmiotowym stwierdzono m.in. znacznego stopnia spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia mowy o charakterze dyzartrii, poziomy oczopląs, cechy uszkodzenia dróg piramidowych oraz ataksję móżdżkową. Zaburzenia neurologiczne wykazywały stałą progresję i doprowadziły do śmierci pacjenti w 23 dobie leczenia. Badanie MRI umożliwiło wykrycie podwyższonego sygnału w obrazach PD i T2-zależnych przede wszystkim w istocie białej półkuli mózgowych oraz mostu. Badanie neuropatologiczne ujawniło rozlane zaniki głownie neuronów płatów czołowych i warstwy ziarnistej kory móżdżku. W istocie białej obu półkul móżgowych, móżdżku i pnia móżgu dominował obraz encefalopatii z cechami zgąbczenia tkanki, demielinizacji oraz przewlekłej glejozy astrocytarnej.

  Streszczenie angielskie: In this article we described a case of diffuse toxic encephalopathy in 19-year old woman who intoxicated herself with the Nitro solvent for the last three years. In the clinical examination there were bradypsychia and bradykinesia, incoherent speech-dysarthria type, horizontal nystagmus, signs of pyramidal ways damage and cerebellar ataxia. The neurologic disturbances showed the constant progression and was the cause of the patient's death on the 23rd day of hospitalisation. The MRI disclosed the high signal in PD and T2-weighted images especially in cerebrum white matter and pons. In the post mortem histological examination there were diffuse atrophy especially of the frontal lobes neurons and granular layer of the cerebellar cortex as well as signs of spongiosity, demyelinization and chronic astrocytic gliosis which mainly dominated in substantia alba of both cerebral hemispheres, cerebellum and the pons.

  stosując format: