Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEHN
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ stymulacji receptorów dopaminergicznych na powrót funkcji nefronu w zagrożeniu ostrą niewydolnością nerek.
Tytuł angielski: Effects of dopaminergic receptors stimulation in imminent acute renal failure.
Autorzy: Jakubaszko Juliusz, Sehn Marek
Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (2) s.95-100, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,477

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ostra niewydolność nerek (o.n.n.) stanowi poważny problem kliniczny. Pomimo postępu medycyny, śmiertelność w tym schorzeniu sięga 50 p.c. W pracy porównano wyniki stosowania stymulacji receptorów dopaminergicznych w o.n.n. Badaniami objęto 34 pacjentów w dwóch grupach. U wszystkich badanych o.n.n. była wtórna do choroby zasadniczej. Pierwsza grupa otrzymywała dopaminę w dawkach diuretycznych, a druga dopeksaminę. Badania nie wykazały różnic stymulacji receptorów dopaminergicznych przy użyciu obu środków. Zarówno śmiertelność, jaki zmiany objętości wydalanego moczu, standardowego klirensu kreatyniny i wskaźnika niewydolności nerek były podobne w obu badanych grupach.

  Streszczenie angielskie: Acute renal failure is a very serious clinical problem. In spite of progress in medicine, mortality reaches 50 p.c. The paper compares effects of dopaminergic stimulation in acute renal failure. 34 patients in two groups were examined. Acute renal failure was a complication of the primary underlying disease. Group I received dopamine in diuretic doses, group II received dopexamine. There were no differences in stimulation of dopaminergic receptors in both groups. Mortality as well as changes in urine output, standard creatinine clearance and renal failure index were similar in both groups.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu i skuteczności pozaszpitalnych resuscytacji krążeniowo-oddechowych we wrocławskich dzielnicach Śródmieście i Psie Pole w latach 1998-2001 : praca doktorska
  Autorzy: Sehn Marek Rafał, Jakubaszko Juliusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 127 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20080

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Nowości europejskich zaleceń resuscytacji krążeniowo-oddechowej (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Tytuł angielski: New recommendations in European cardiopulmonary resuscitation guidelines (Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care 2000 - an International Consensus on Science).
  Autorzy: Jakubaszko Juliusz, Smereka Jacek, Sehn Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.927-931, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono najistotniejsze zmiany w międzynarodowych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych. Artykuł omawia zmiany w podstawowoych i zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych na podstawie wytycznych zawartych w Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science. Najistotniejsze zmiany omówione w tym artykule obejmują: technikę sparawdzania obecności tętna na sztucznej wentylacji, technikę wykonywania pośredniego masażu serca, wskazania do wykonania rękoczynu Heimlicha u pacjenta nieprzytomnego, zastosowanie uderzenia przedsercowego i nowości w algorytmach postępowania.

  Streszczenie angielskie: The article presents most important changes in international guidelines for adult cardiopulmonary resuscitation. In this article guideline changes in basic and advanced life support published in Guidelines 2000 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care - a Consensus on Science are discussed. Major changes in guidelines presented in this article include: pulse check, ventilation technique for rescue breathing, compression technique, abdominal thrust recommendations, precordial thump, universal algorithm changes.

  stosując format: