Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAS-KORCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wyniki i tolerancja równoczesnej chemio-radioterapii u chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: The results and tolerance of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer.
Autorzy: Sas-Korczyńska Beata, Korzeniowski Stanisław, Małecki Krzysztof, Skołyszewski Jan, Pęcak Magdalena
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.29-30, 32-34, 36, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki równoczesnej chemio-radioterapii w grupie 59 chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca. Stosowano chemioterapię wg schematu PE (cispatyna, etopozyd). Równocześnie napromieniano teren guza i śródpiersie do dawki 45 Gy, a następnie podwyższano dawkę do 55 Gy na teren guza. U 30 chorych, u których uzyskano całkowitą regresję przeprowadzano profilaktyczne napromienianie mózgowia, stosując dawkę 28-30 Gy. U 48 chorych (81,4 proc.) stwierdzono pozytywną odpowiedź na leczenie z czego całkowitą regresję u 43 chorych. Uzyskano następujące odsetki przeżyć: całkowite: 1-roczne 66 proc., 2-letnie 39,3 proc., bezobjawowe: 1-roczne 55,5 proc., 2-letnie 33,7 proc. Wykazano istotny statystycznie wpływ na wyniki leczenia w przypadku uzyskania całkowitej regresji i przeprowadzenia profilaktycznego napromieniania mózgu. Najczęstszym niepowodzeniem był rozsiew do mózgu (21 chorych). Wykazano, że u chorych, u których uzyskano całkowitą regresję, zastosowanie PCI znacznie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do mózgu. W trakcie leczenia powikłania hematologiczne w stopniu G1-2 stwierdzono u 32 chorych, a w stopniu G3-4 u 12 chorych (z czego G4 u 3 chorych), co uniemożliwiło kontynuację chemioterapii. Zaburzenia połykania wystąpiły u 17 chorych (G1-2 u 13 chorych).

  Streszczenie angielskie: Application of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer improves tumour control in thorax, overall and disease-free survival rates. Between 1994 and 2000 the group of 59 patients with limited-stage small-cell lung cancer received concurrent chemoradiotherapy at Radiotherapy Department of Oncology Centre in Kraków. The results of this method of treatment were presented. All patients received chemotherapy according to schedule Pe (Cisplatin and Etoposid). At the same time the radiotherapy was applied. The irradiated volume contrained primary tumour with margin and regional lymph. The dose 45 Gy was delivered to this volume, and then a boost to the primary tumour of up 55 Gy was applied. The fraction dose was 1.8 - 2 Gy. Since 1995 thirty patients with complete response after treatment received prophylactic cranial irradiation. These patients received dose of 28 - 30 Gy in 2 Gy fractions. The results of treatment were estimated as respose of tumour after chemotherapy, and rates of overall survival, and disease-free survival. The positive response after chemotherapy was observed in 48 (81.4 p.c.) from which the complete response was achieved in 43 patients (72.9 p.c.). The overall survival rates were: 1-year - 66 p.c., 2-uears - 39.3 p.c., and the disease-free survival rates were: 1-year - 55.5 p.c., 2-years - 33.7 p.c. The analysis of prognostic factors showed that complete after treatment and prophylactic cranial irradiation had significant positive influence on results of treatment...


  2/2

  Tytuł oryginału: Napromienianie połowy ciała (HBI) w paliatywnym leczeniu mnogich przerzutów nowotworowych - obecne poglądy.
  Tytuł angielski: Half body irradiation (HBI) in palliative treatment of multiple cancer metastases - contemporary evaluation.
  Autorzy: Wójcik Magdalena, Ząbek Magdalena, Rzeźnik Daniel, Skóra Tomasz, Sas-Korczyńska Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.395-399, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności napromieniania połowy ciała (HBI) w porównaniu z alternatywnymi metodami paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. HBI jest skuteczną i bezpieczną techniką postępowania paliatywnego, po której szybko uzyskuje się zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych. Współczynnik zmniejszenia dolegliwości bólowych waha się od 67 do 84 proc., z czego całkowite zniesienie bólu obserwuje się u 20 - 73 proc. chorych. U 80 proc. chorych zmniejszenie dolegliwości bólowych obserwuje się w ciągu 7 dni po FBI, z czego u 25 - 70 proc. chorych efekt ten jest obserwowany w ciągu pierwszych 24 - 48 godz. po zastosowanym leczeniu. Średni czas trwania pozytywnego efektu paliatywnego wynosi 3 - 5 mies. HBI stosowane jest jako jednorazowe napromienianie (SD-HBI) lub w sposób frakcjonowany (F-HBI). Frakcjonowane HBI umożliwia podanie wyższej dawki całkowitej przy zmniejszeniu ryzyka powikłań. W FBI z kolei stosowanie jednorazowego HBI wymaga krótszej hospitalizacji i pozwala na szybkie uzyskanie pozytywnego efektu paliatywnego. Badania nad wpływem czynników zwiększających skuteczność HBI: mizonidazolu, nikotynamidu, hemopoetycznych czynników wzrostu nie wykazały ich jednoznacznej efektywności, a wstępne wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach klinicznych. HBI jest skuteczną metodą paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. Pozwala hamować progresję przerzutów, powoduje zmniejszenie liczby ognisk nowotworu, poprawia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this review is to evaluate the efficacy of HBI as a method of palliative treatment of multiple cancer metastases and compare it with other alternate methods of radiotherapy. The sources of the analysis are articles available in Medline base. HBI is an efficient and safe method of palliative treatment which has the potential to improve completely or partially pain response. The overall response rate of HBI was 67 - 94 p.c. with a 20 - 73 p.c. complete response rate. The pain decrease is observed in 25 - 70 p.c. patients during the first 24 - 48 hours after HBI, and had been performed in 7-day time in 80 p.c. patients. HBI is applied as one-single dose (SD) or fractionation scheme (F-HBI). The fractionation HBI gives a chance to apply higher total dose while a decrease in the risk of adverse effects. However, one-single dose HBI recquires shorter hospitalization and enchances earlier positive paliative effects. Other from of HBI therapy is combination of HBI and local radiotherapy (LFI) which increases efficacy of these treatments alone. Such combination allows to decrease the risk of pain progression and the pain free survival is longer. Some studies comparing efficacy of HBI with therapies providing additional factors that had been expected to improve efficacy of radiotherapy (misonidasole, nicotinamide), or decreased complications (G-CSF, GM-GSF) were also considered in this review. However, they do not directly indicate the prevall of such combinations ...

  stosując format: