Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SANCEWICZ-PACH
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 740,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/4

  Tytuł oryginału: Interleukina 2 i jej rozpuszczalny receptor w pierwotnym zespole nerczycowym u dzieci.
  Tytuł angielski: Interleukin 2 and his receptor in primary nephrotic syndrome in children.
  Autorzy: Pogan Anna, Sancewicz-Pach Krystyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.371-373, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena stężeń interleukiny 2 (IL-2) i jej rozpuszczalnego receptora (sIL-2R) u dzieci z zespołem nerczycowym pierwotnym (ZN) w trakcie rzutu choroby oraz w okresie remisji. Badania wykonano u 94 dzieci oznaczając stężenie IL-2 i sIL-2R w surowicy metodą immunoenzymatyczną. Chorych podzielono na trzy podgrupy w zależności od odpowiedzi na steroidy: zależność (SZ) n = 33, oporność (SO) n=30, wrażliwość (SW) n=31. Grupę kontrolną stanowiło 32 dzieci. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą testów Wilcoxona oraz Manna-Whitney'a. Uzyskano znamiennie obniżone stężenia receptora IL-2 w remisji zespołu w stosunku do stężeń w okresie rzutu choroby i w grupie kontrolnej (p 0,01). W grupie z SWZN stężenia sIL-2R w remisji nie różniły się znamiennie od stężeń w grupie kontrolnej, mimo że podobnie jak w innych podgrupach stwierdzano istotną różnicę między okresem rzutu i remisji choroby (p 0,01). Stężenia sIL-2R w rzucie nie były istotnie różne od stężeń w grupie kontrolnej. Jednak porównując analizowane wyniki grup wykazano różnice w stężeniach sIL-2R między SZ i SWZN zarówno w okresie rzutu (p = 0,02) jak i remisji choroby (p 0,01). Pomiędzy SO i SWZN różnice te stwierdzano tylko w remisji (p = 0,014). Najniższe stężenia receptora obserwowano w SZZN. Stężenia IL-2 u chorych z ZN były podwyższone, nie różniły się one jednak istotnie w rzucie i remisji ani między grupami. Zaobserwowane różnice w stężeniach sIL-2R w rzucie ZN mogą służyć do ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare serum concentrations of itnerleukin 2 (IL-2) and soluble IL-2 receptor (sIL-2R) in children with primary nephrotic syndrome (PNS) during relapse and remission. Serum IL-2 and sIL-2R levels were determined in 94 children using the enzyme linked immunoabsorbent assay (ELISA). The patients were divided into 3 groups according to their response to steroids: dependence (SD) n=33, resistance (SR) n=30 and sensibility (SS) n=31. The contorl group consisted of 32 age-matched healthy children. In statistical analysis, the Wilcoxon's and Mann-Whitney's tests were used. The concentrations of sIL-2R in remission were decreased comparing to the group with relapse and the controls (p 0.01). There were no differences in sIL-2R concentrations between SS group in remission and the control group. However, differences between relapse and remission were observed in all groups (p 0.01). sIL-2R concentrations in relapse did not differ from levels noted in the control group. An intergroup comparison revealed, however, significant differences between SD and SS NS either in relapse (p = 0.02) or in remission (p 0.01). SR differed from SS only in remission (p = 0.014). The lowest receptor concentrations were observed in SD NS. IL-2 concentrations were incresed in patietns with NS and were not significantly different either in patietns with relapse and remission, or between the groups. Differences observed between sIL-2R concentrations in relapse and ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Statyny w zaburzeniach lipidowych u chorych z zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Statins in lipid abnormalities in patients with nephrotic syndrome treated with Cyclosporin A.
  Autorzy: Ogarek Iwona, Sancewicz-Pach Krystyna, Wierzchowska-Słowiaczek Ewa, Wilkosz Katarzyna, Kwinta-Rybicka Joanna, Stec Zofia, Pogan Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.417-419, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hiperlipidemia w zespole nerczycowym stanowi czynnik ryzyka postępu szkliwienia kłębuszków nerkowych oraz rozwoju miażdżycy. Celem pracy była ocena wpływu statyn na stężenie lipidów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym i przewlekłą hipercholesterolemią leczonych cyklosporyną A (CsA). Badaniem objęto 20 dzieci w wieku 3,5 - 14,5 lat (śr. 8,3 ń 3,5 lat). Statyny podawano w jednej dawce wieczornej. Średnie stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów, wynoszące na początku leczenia 14,6 ń 6,6 mmol/l, 10,2 ń 1,6 mmol/l i 6,4 ń 3,5 mmol/l, uległo obniżeniu odpowiednio o 23,38 i 38 proc. po miesiącu terapii (p 0,01). Po zakończeniu leczenia średnie stężenie cholesterolu, LDL i trójglicerdów zmniejszyło się do 8,4 ń 4,1 mmol/l, 4,9 ń 2,2 mmol/l i 3,6 ń 2,4 mmol/l (p 0.01). Stężenie białka całkowitego i białkomocz nie uległy zmianie po miesiącu terapii, natomiast stężenie białka wzrosło o 10 proc., a białkomocz zmalał o 42 proc. po zakończeniu leczenia (p 0.01). W badanej grupie nie obserwowano istotnych klinicznych i biochemicznych skutków ubocznych stosowanego leczenia. Remisję całkowitą uzyskano u 11 z 20 chorych. Leczenia statynami powoduje obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji LDL i trójglicerydów u dzieci ze steroidoopornym zespołem nerczycowym. Równoczesne stosowanie CsA i statyn u chorych z utrzymującą się hiperlipidemią jest stosunkowo bezpieczne i może ułatwić uzyskanie remisji.

  Streszczenie angielskie: Hyperlipidemia in nephrotic syndrome is a risk factor contributing to the progression of focal glomerulosclerosis as well as atherosclerosis. The aim of this study was to evaluate the effect of statins on lipids level in children with steroid-resistant nephrotic syndrome and persistent hypercholesterolaemia treated with Cyclosporin A. Twenty children aged 3.5 - 14.5 (mean 8.3 ń 3.5 years) were studied. All patients were treated with statins at a single daily (evening) dose Mean cholesterol, LDL and trigliceride concentration at baseline were 14.6 ń 6.6 mmol/l and 6.4 ń 3.5 mmol/l and decreased by 23 p.c., 38 and 39 p.c. respectively after one month of treatment (p 0.01). After discontinuation of therapy, mean cholesterol, LDL and trigliceride concentrations decreased to 8.4 ń 4.1 mmol/l, 4.9 ń 2.2 mmol/l and to 3.6 ń 2.4 mmol/l respectively (p 0.01). Serum protein and proteinuria remained unchanged after one month of therapy, but serum protein increased by 10 p.c. and protienuria decreased by 42 p.c. after treatment (p 0.01). The drug was well tolerated with no clinical and essential biochemical side effects. Eleven of the twenty patients developed complete remission. Statins are effective at lowering total cholesterol, LDL and triglyceride levels. CsA and statins treatment in patients with steroid-resistant NS and persistent hyperlipidaemia appears to be relatively safe and could facilitate induction of remission; effectiveness oflong-term therapy still needs to be evaluated.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie bioimpedancji elektrycznej do oceny przestrzeni płynowych dzieci z chorobami nerek : praca doktorska
  Autorzy: Drożdż Dorota, Sancewicz-Pach Krystyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Nefrologii Dziecięcej, Zakład Dializ w Krakowie
  Źródło: 2002, 166 k. : il., tab., bibliogr. 214 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20102

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: