Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAFRANOW
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Aktywność erytrocytarnego wymieniacza sodowo-protonowego (NHE) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym.
Tytuł angielski: The erythrocyte sodium-proton exchanger activity in patients with primary hypertension.
Autorzy: Bober Joanna, Kędzierska Karolina, Kwiatkowska Ewa, Ciechanowski Kazimierz, Widecka Krystyna, Stachowska Ewa, Safranow Krzysztof, Myślak Marek, Dutkiewicz Grażyna
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.619-624, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wymieniacz Na- - H- (NHE) jest systemem transportującym występującym w błonach komórkowych., biorącym udział w homeostazie wewnątrzkomórkowego sodu. Zwiększoną aktywność NHE obserwowano w erytrocytach pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym (NTP). Zbadano 25 osób z NTP oraz 24 osoby bez nadciśnienia tętniczego (k). Pacjenci z NTP mieli statycznie (p 0,01) większą masę ciała (BMI odpowiednio 26,0 ń 2,9 vs 23,1 ń 2,7) oraz wyższe ciśnienie skurczowe, rozkurczowee i średnie (odpowiednio SBP 167 ń 24,6 z vs 120 ń 10,5; DBP 98 ń 16,7 vs. 76 ń 6,4; MAP 118,6 ń 17,9 vs 89 ń 6,4) niż osoby z grupy kontrolnej. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy MAP a BMI (p 0,02) u pacjentów z NTP. Średnia wartość aktywności erytrocytarnego NHE była istotnie wyższa w grupie NTP niż K (9,6 ń 3,6 vs. 8,2 ń 2,6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. W grupie NTP zaobserwowano bimodalny rozkład aktywności NHE. Nie wykazano zależności pomiędzy aktywnością NHE a BMI, MAP, SBP, BDP, wiekiem czy dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego w grupie NTP i K.

  Streszczenie angielskie: A sodium-proton exchanger (NHE) is a membrane transport system taking part in intracellular sodium homeostasis. An increased NHE activity was observed in erythrocytes of primary hypertension (NTP) patients. Study group consisted of 25 NTP patients and 24 control (K). NTP patients were significantly heavier (p 0.01) than control (BMI 26.0 ń 2.9 vs. 23.1 ń 2.7, respectively). They also had significantly higher systolic, diastolic and mean arterial pressure than K (SBP 167 ń 24.6 vs. 120 ń 10.5; DBP 98 ń 16,7 vs 76 ń 6.4; MAP 118.6 ń 17.9 vs. 89 ń 6.4, respectively). There was positive correlation between MAP and BMI (p 0.02) in NTP patients. Mean NHE activity was significantly higher in NTP than in K group (9.6 ń 3.6 vs. 8.2 ń 2.6 mmol/L RBC/h) p = 0,05. A bimodal distribution of NHE activity in NTP groups was observed. There was no correlation between NHE activity and BMI, MAP, SBP, DBP, age or positive family history of hypertension in NTP or K groups.


  2/4

  Tytuł oryginału: Kwas moczowy jako składnik kamieni szczawianowo-wapniowych: implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Uric acid as a component of calcium oxalate stones: diagnostic and therapeutic implications.
  Autorzy: Safranow Krzysztof, Machoy Piotr
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dotychczas opublikowanej literaturze przedstwiono liczne dowody na udział kwasu moczowego (UA) w patogenezie kamicy szczawianowo-wapniowej. Celem niniejszej pracy była ocena zawartości UA w kamieniach moczowych bogatych w wapń. Jako materiał do analizy wykorzystano 65 próbek złogów z dróg moczowych 48 pacjentów pochodzących z Pomorza Zachodniego. Zawartość UA oznaczono przy zastosowaniu wysoce czułej i swoistej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), wapń i magnez metodą absorpcji atomowej, fosfor kolorymetrycznie z użyciem molibdenianu. Kamienie sklasyfikowano na podstawie zawartości tego składnika, który był obecny w największej ilości. Kwas moczowy występował jako główny składnik 22 proc. kamieni, a był wykrywalny w 72 proc. wszystkich złogów. Szczawiany wapnia były głó nymi składnikami 50 proc. badanych kamieni. 33 proc. kamieni szczawionowo-wapniowych nie zwawierało wykrywalnych ilości UA, 33 proc. zawierało poniżej 0,1 proc. UA, a pozostałą trzecia część zawierałą ponad 0,1 proc. UA. Zastosowanie HPLC dla anlizy zawartości puryn pozwoliło stwierdzić, że śladowe ilości kwasu moczowego są obecne w większości kamieni szczawianowo-wapniowych. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano hipotezę zakładającą, że zawartość UA w kamieniu szczawianowo-wapniowym może być użytecznym wskaźnikiem, skłaniającym do zastosowania w metafilaktyce leczenia obniżającego urykozurię.

  Streszczenie angielskie: The role of uric acid (UA) in the pathogenesis of calcium oxalate stones has been published in the literature many times. The aim of the study was to estimate uric acid content in urinary stones which are rich in calcium. We analysed 65 stone samples from 48 patietns of the West Pomeranian region of Poland. The uric acid content was examined with the use of higly specific and sensitive high-performance liquied chromatography (HPLC), calcium and magnesium content by atomic absorption method, and phosphorus content by colorimetric method with the use of molybdate. Stones were classified according to the compound present in the highest amount. Uric acid was a principal component in 22 p.c. of the stones and was found in 72 p.c. of all stones. Calcium oxalate was a pricnipal compound in 50 p.c. of the stones. Of calcium oxalate stones, in 33 p.c. UA was not found, in 33 p.c. there were only 0.1 p.c. of UA, and in 33 p.c. there were 0.1 p.c. of UA. The HPLC purine analysis showed that a majority of calcium oxalate stones contain a trace quantity of UA. These results suggest that UA content in calcium oxalate stone may be useful as an indication for lowering uricosuria in metaphylaxis.


  3/4

  Tytuł oryginału: Porównanie kryteriów diagnostycznych ADA i WHO w rozpoznawaniu cukrzycy i innych zaburzeń tolerancji glukozy.
  Tytuł angielski: Comparison of ADA and WHO diagnostic criteria for diagnosis of diabetes and other categories of glucose intolerance.
  Autorzy: Herdzik Edyta, Safranow Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Byra Elżbieta, Gołdyn Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.316-320, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowe kryteria rozpoznawania cukrzycy ogłoszone przez ADA w 1997 oraz przez WHO w 1998 r. zalecają zmniejszenie progowego stężenia glukozy w rozpoznawaniu cukrzycy do 7,0 mmol/l (126 mg/dl) oraz wprowadzają nową kategorię zaburzeń tolerancji glukozy: upośledzono regulacje glikemii na czczo (impaired fasting flucose, IFG). W przeciwieństwie do ADa, WHO zaleca utrzymanie doustnego testu tolerancji glukozy w praktyce klinicznej. W niniejszym badaniu, w oparciu o wyniki doustnego testu tolerancji glukozy i kryteria WHO 1998, ocenialiśmy wartość oznaczenia glikemii w pełnej krwi włośniczkowej na czczo w celu rozpoznania cukrzycy. Celem badania było również porównanie częstości występowania cukrzycy i innych kategorii nietolerancji glukozy na podstawie kryteriów diagnostycznych ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985. Materiał i metody: Doustny test tolerancji glukozy wykonano u 1528 pacjentów (785 mężczyzn, 743 kobiet). Zgodnie z kryteriami ADA 1997, WHO 1998 i WHO 1985 dokonano podziału pacjentów na grupy w zależności od zaburzeń tolerancji glukozy. Wyniki: Częstość występowania cukrzycy wg kryteriów ADA 1997 i WHO 1985 była prawie identyczna i wynosiła odpowiednio 10,47 i 10,34 proc., a wg kryteriów WHO 1998 wynosila 13,15 proc. U 20,4 proc. wszystkich chorych na cukrzycę wg kryteriów WHO 1998 rozpoznanie postawiono w oparciu o wynik glikemii po 2 h od obciążenia glukozą, w przypadku kryteriów WHO 1985 odsetek ten wynosił 39,9 proc. U 13,04 proc. pacjentow z IFG wg ADA rozpoznano cukrzycę, u 34,06 proc. IGT w oparciu o kryteria WHO 1998...


  4/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie modeli regresji wartości glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą w ustalaniu kryteriów rozpoznania cukrzycy.
  Tytuł angielski: Use of regression models for fasting and post-load glycaemia in establishing criteria for diabetes mellitus.
  Autorzy: Safranow Krzysztof, Herdzik Edyta, Ciechanowski Kazimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.479-488, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wyniki doustnego testu tolerancji glukozy u 1528 pacjentów. Ustalono, że zależności pomiędzy wartością glikemii na czczo i po obciążeniu glukozą ma charakter wykładniczy. Wykazano, że analiza regresji wykonana w oparciu o normalizowane wartości glikemii jest pomocna w ustaleniu kryteriów rozpoznania cukrzycy oraz ocenie ich wartości diagnostycznej dla celów klinicznych i epidemiologicznych.

  stosując format: