Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SADURSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ dichlorfosu na aktywność reduktazy HMG-CoA w wątrobie szczura.
Tytuł angielski: Effect of dichlorvos on HMG-CoA reductase activity in rat liver.
Autorzy: Sadurska Bożenna, Skalska-Hilgier Elżbieta
Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.93-97, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,377

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dichlorfosu, pestycydu fosforoorganicznego, na aktywność reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu syntezy cholesterolu w wątrobie szczura w warunkach in vivo i in vitro.

  Streszczenie angielskie: The effect of dichlorvos, an organophosphorous pesticide, on HMG-CoA reductase activity was studied in rat liver in vivo and in vitro. Decreased reductase activity was noted both in acute (50 p.c. LD50) and repeated (10 p.c. LD50) exposure to dichlorvos. In vitro experiments did not show a direct effect of dichlorvos on the activity of the enzyme. The changes in HMG-CoA reductase activity may be explained by the disturbed permeability of the cellular membranes.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia rytmu serca w różnych stanach patologicznych u noworodków hospitalizowanych w Klinice Patologii Nowrodków, Niemowląt i Kardiologii Akademii Medycznej w Lublinie.
  Tytuł angielski: Cardiac arrhythmias in various pathological conditions in newborns hospitalized at the Department of Newborns, Infant Pathology and Cardiology, Medical University School in Lublin.
  Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Sadurska Elżbieta, Jawniak Renata, Kościesza Artur
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.849-858, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano częstość występowania różnych stanów patologicznych u noworodków hospitalizowanych z powodu zaburzeń rytmu serca. Z obserwacji własnych wynika, że na powstanie arytmii u noworodków miały duży wpływ czynniki nie związane z patologią układu krążenia, jak: zakażenia o różnej etiologii, patologia okołoporodowa i zaburzenia adaptacji. U badanych przez nas noworodków najczęstszą przyczyną zaburzeń rytmu było zapalenie mięśnia sercowego, które rozpoznano u 51,4 proc. pacjentów. W większości przypadków proces ten współistniał z uogólnionym lub miejscowym zakażeneim potwierdonym posiewami bakteriologicznymi. Wrodzone wady serca rozpoznano u 17,0 proc. noworodków hospitalizowanych z powodu arytmii. Przedstawiono również rzadkie przyczyny zaburzeń rytmu serca, jak guzy serca oraz toczeń układowy noworodków. Bez względu na etiologię, najczęściej występującymi zaburzeniami rytmu w naszym materiale były przedwczesne pobudzenia nadkomorowe, które wystąpiły u 57,1 proc. badanych. Rzadko obserwowano zaburzenia rytmu przebiegające z objawową, zagrażającą życiu niemiarowością, która wymagała leczenia antyarytmicznego. U większości leczonych przez nas dzieci zaburzenia rytmu ustępowały całkowicie lub zmniejszały nasilenie pod wpływem leczenia przyczynowego oraz immunoglobulin stosowanych w przypadkach zapalenia mięśnia serciowego. Znaczna różnorodność czynników wpływająca na powstawanie zaburzeń rytmu serca u noworodków powoduje, że diagnostyka występujących w tym okresie życia arytmii jest szczególnie trudna. Właściwe rozpoznanie czynników patologicznych i rodzaju arytmii jest warunkiem skuteczności leczenia i dobrego rokowania.


  3/5

  Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne w chorobie naczyń wieńcowych - czynnik patogenetyczny czy marker choroby.
  Tytuł angielski: C-reactive protein in coronary disease - pathogenic factor or marker of the disease.
  Autorzy: Goch Jan Henryk, Sadurska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.70-73, il., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania nad rolą białka C-reaktywnego w miażdżycy naczyń wieńcowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż białko C-reaktywne może być jednym z czynników ryzyka ostrego zespołu wieńcowego. Obserwacje kliniczne wskazują też, że stężenie białka C-reaktywnego w surowicy może być markerem martwicy mięśnia sercowego oraz wskaźnikiem prognostycznym dalszego przebiegu choroby. Należy sądzić, iż dalsze badania wskażą na wartość oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego dla oceny ryzyka, przebiegu klinicznego miażdżycy naczyń wieńcowych i możliwości prognozowania.

  Streszczenie angielskie: Studies on the role of C-reactive protein in coronary atherosclerosis have been presented. It results from the carried out investigations that C-reactive protein may be one of the risk factors of acute coronary syndrome. On the other hand, clinical observations demonstrate, that C-reactive protein concentration in blood serum may be the marker of myocardial necrosis and a prognostic indicator of further course of the disease. Further studies should indicate the importance of C-reactive protein concentration determination in the assessment of risk, clinical course of coronary atherosclerosis and possibility of prognostication.


  4/5

  Tytuł oryginału: Biochemia : skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I Wydziału Lekarskiego
  Autorzy: Szumiło Maria, Czeczot Hanna, Graboń Wojciech, Sadurska Bożenna, Barańczyk-Kuźma Anna, Rahden-Staroń Iwonna
  Opracowanie edytorskie: Barańczyk-Kuźma Anna (red.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biochemii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. AM 2002, [10], 130 s. : il., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,037


  5/5

  Tytuł oryginału: Edukacja pacjenta w opiece pielęgniarskiej - przegląd literatury polskiej.
  Tytuł angielski: Patient education in nursing care, a review of Polish literature.
  Autorzy: Ślusarska Barbara, Wysokiński Mariusz, Sadurska Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.156-169, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników analiz i ocena stanu badań nad edukacją pacjenta w oparciu o przegląd polskiej literatury pielęgniarskiej. Przeprowadzono tu przegląd i analizę 139 artykułów, które ukazały się w polskich czasopismach pielęgniarskich w latach 1990-2001, w pamiętnikach konferencyjnych, materiałach zjazdowych oraz pracach magisterskich. Zebrany materiał kwalifikowany był według następujących kryteriów: zdefiniowanego problemu badawczego, zdefiniowanych i zastosowanych zmiennych, zastosowanych narzędzi badawczych, zastosowanej metody badawczej, rozmiaru i sposobu selekcji próby badawczej, oraz osiągniętych wyników. Analiza badań dotyczących edukacji pacjenta stały się podstawą obiektywnej wiedzy na temat aktualnego stanu badań oraz ich relacji do praktyki pielęgniarskiej w tym obszarze.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to present the results of an analysis and the evaluation of the state of research on patient education based on the Polish nursing literature. A review and the analysis of 139 studies, which appeared in Polish nursing journals in the years 1990-2001 as well as in conference and convention proceedings and memoirs, was conducted. The collected material was evaluated according to the following criteria: defining the research problem, defining and operationalising the variables studied, the research total applied, the research method applied, the size and the selection of the research sample, and the achieved results. The analysis of the research carried out on patient education became the basis of the objective knowledge of the current state of research and its relation to the nursing practice in this area.

  stosując format: