Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SADLAK-NOWICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Przydatność szyn z tworzyw termoplastycznych w leczeniu chorób przyzębia.
Tytuł angielski: The usefulness of thermoplastic splints in treatment of periodontal diseases.
Autorzy: Sadlak-Nowicka Jadwiga, Kempa Halina, Tyrzyk Sebastian, Czubak Konrad
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.216-221, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zdobycie własnych doświadczeń dotyczących przydatności szyn z tworzyw termoplastycznych w toku leczenia periodontologicznego. Badaniem objęto 35 pacjentów w wieku od 22 do 56 lat, w tym 29 kobiet i 6 mężczyzn, u których rozpoznano: AP (19), RPP (1 osoba), gingivitis catarrhalis chronica - chronica exacerbata (10 osób), gingivitis hyperplastica postmedicamentos (4 osoby) oraz gingivitis hyperplastica postmedicamentosa et periodontitis (1 osoba). Wszystkich pacjentów poddano rutynowej terapii, uzupełniając ją o zastosowanie szyn z tworzyw termoplastycznych (Ercolen i Ercodur) w poszczególnych fazach leczenia periodontologicznego. Szyny przygotowywano na modelach techniką formowania wgłębnego za pomocą urządzanie Ercoform RVE. Służyły one do aplikacji leków w fazie podstawowej i stabilizującej lub w celu ochrony tkanek po zabiegach chirurgicznych. Wstępne obserwacje wskazują, iż szyny z tworzyw termoplastycznych stanowić mogą cenne uzupełnienie leczenia periodontologicznego poprzez: skuteczniejszą aplikację leków, ochronę pozabiegową tkanek i korzystne warunki gojenia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to gain our own experience concerning the usefulness of thermoplastic splints in the course of periodontal treatment. The study covered 35 patients aged 22-56, including 29 women and 6 men. Their diagnoses were as follows: AP (19 persons). RPP (1), chronic gingivitis (10), medication-induced gingival overgrowth (4) and medicatio-induced gingival overgrowth with periodontitis (1). All the patients underwent routine therapy supplemented by the use thermoplastic splints (Ercolen and Ercodur) at specific phases of periodontal treatment. The splints were prepared on models sing a deep-seated forming technique with an Ercoform RVE apparatus. The splints were used to administer medicatios at the basic and stabilizing treatment stages or to protect the tissues following surgical procedures. Preliminary observations indicate that thermoplastic splints can be a valuable supplement to periodontal treatment due to better administration of medication, post-surgical protection and favourable conditions for healing.


  2/8

  Tytuł oryginału: Badania nad diagnostyką i leczeniem chorych z dysfunkcją narządu żucia z wykorzystaniem artykulatora nastawnego - Condylatora.
  Tytuł angielski: A study of diagnosis and treating patients with oromandibular functional disorders using adjustable articulator - Condylator.
  Autorzy: Czubak Konrad, Kaska-Czubak Olga, Krajewska Monika, Wojtaszek-Słomińska Anna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.324-330, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pierwsze doświadczenia ze współpracy pomiędzy Zakładami Parodontologii i Ortodoncji AM w Gdańsku oraz Zakładerm Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii w Łodzi, w doskonaleniu metod diagnozowania i leczenia szczególnie trudnych przypadków dysfunkcji narządu żucia przy użyciu artykulatora nastawnego - Condylatora. Badaniami objęto 10 osób, w tym 6 osób z rozpoznaniem zespołu bólowego dysfunkcji narządu żucia, 3 osoby z przemieszczeniem krążka bez zablokowania i jedna osoba z przemieszczeniem krążka z zablokowaniem. W pracy omówiomo szczegółowo i zilustrowano diagnostykę i przebieg terapii u pacjentki z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Authors present their first experiences in diagnosis and treatment of very difficult cases of oromandibular disorders, using adjustable articulator - Condylator. It was a co-operation between Departments of Periodontology and Orthodontics Medical University of Gdańsk and Department of Neurology and Oromandibular Disorders of the Institute of Dentistry Medical University of Lodz. A group of 10 patients were examined, in 6 cases the temporomandibular joint pain dysfunction syndrome was found, in 3 cases the approximal disc displacement with reduction was diagnosed and one patient was suffering from the disc displacement without reduction. The diagnosis and therapy of a patient with temporomandibular joint pain disfunction syndrome was described and illustrated.


  3/8

  Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na wybrane zagadnienia rozwoju zębów i przyzębia.
  Tytuł angielski: A contemporary view of selected problems concerning the development of the teeth and periodontium.
  Autorzy: Kozłowska Krystyna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.418-423, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa z ostatniego 10-lecia przedstawiono wybrane zagadnienia dot. rozwoju zębów i przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem reakcji induktorowych oraz udziału takich substancji, jak białka morfogenetyczne (BMG) i amelogeniny.

  Streszczenie angielskie: On the basis of the literature from the past 10 years, selected problems concerning the development of the teeth and periodontium have been desribed, with special attention being paid to inductor reactions and to the participation of such substances as morphogenetic proteins (BMP) and amelogenins.


  4/8

  Tytuł oryginału: Najczęściej występujące zaburzenia somatyczne u chorych z zespołem Turnera z różnymi aberracjami chromosomu X.
  Tytuł angielski: Teh most common somatic anomalies in Turner's syndrome.
  Autorzy: Kusiak Aida, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Limon Janusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.442-447, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie ogólnych zaburzeń somatycznych występujących w zespole Turnera. Badaniem objęto 62 osoby płci żeńskiej w wieku 5-10 lat u których zdiagnozowano klinicznie i cytogenetycznie zespół Turnera. Chore podzielono na 3 grupy w zależności od kariotypu: 45, X, aberracje strukturalne chromosomu X oraz kariotyp mozaikowy. Stwierdzono, że najczęściej spotykanymi zaburzeniami był niski wzrost i zaburzenia miesiączkowania oraz zaburzenia w obrębie skóry, układu kostnego i głowy z niską tylną linią włosów oraz hipotonią twarzy. Wczesne rozpoznanie zaburzeń somatycznych charakterystycznych dla zespołu Turnera przez lekarzy pierwszego kontaktu, w tym również lekarzy stomatologów, może przyspieszyć wdrożenie leczenia wielospecjalistycznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to describe the somatic anomalies occurring in Turner's syndrome. The study covered 62 females aged 5-50 with clinical and cytogenetically diagnosed Turner's syndrome. They were divided into three groups according to cariotype: 45,X, aberration of chromosome X and mosaics. The most common disorders were short stature, irregular menstruation, anomalies of the skin and head (low hair line, facial hypotonia) and skeletal anomalies. Somatic abnormalities observed by physicians delivering primary care, including dentists, may lead to earlier diagnosis of Turner's syndrome and earlier specialist treatment.


  5/8

  Tytuł oryginału: Frekwencja i intensywność próchnicy u osób z zespołem Turnera, z różnymi aberracjami chromosomu X.
  Tytuł angielski: Caries frequency and prevalence in Turner syndrome with varius aberration of chromosome X.
  Autorzy: Kusiak Aida, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Limon Janusz
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.172-176, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was morphological construction and number of permanent teeth in Turner syndrom. 62 women at age of 5 to 50 with clinically and cytogenetically diagnosed Turner syndrom constituted the material of this research. They were divided into three groups according to karyotype: 45,X, aberration of chromosome X and mosaics. 62 women in the same aged were control group. On the basis of the research in according to aged indicated the same number of the permanent teeth in Turner syndrom and control group. Caries frequency and prevalence in deciduous and permanent teeth was lower in Turner's Syndrome than in control group.


  6/8

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny, radiologiczny i bakteriologiczny przyzębia u chorych leczonych cyklosporyną A po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Clinical, radiological and bacteriological status of periodontium in cyclosporine A treated patients after renal transplantation.
  Autorzy: Tyrzyk Sebastian, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Bochniak Mariusz, Kędzia Anna, Szumska-Tyrzyk Beata, Rutkowski Przemysław
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.55-62, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • transplantologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Cyklosporyna A (CsA) jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym w zapobieganiu odrzucania allogennych przeszczepów narządów. Coraz szersze stosowanie CsA także w innych patologiach ogólnoustrojowych pociąga za sobą narastanie problemów związanych z ubocznymi jej działaniami. W jamie ustnej dotyczy to głównie przerostu dziąseł, które w dużym stopniu upośledzają estetykę oraz utrudniają utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej, co może skutkować zapaleniami dziąseł i przyzębia z dalszymi tego następstwami. Cel pracy. Celem pracy były badania kliniczne, radiologiczne i bakteriologiczne przyzębia u pacjentów leczonych CsA po przeszczepie nerki. Materiał i metody. Badaniami objęto 20 chorych w wieku 21-64 lat. Poziom higieny jamy ustnej oceniano za pomocą wskaźnika API. W ocenie stanu przyzębia stososwano zmodyfikowany wskaźnik SBI, pomiar głębokości kieszonek dziąsłowych/przyzębnych, procentową częstość występowania przerostów dziąseł, stopień ubytku kości według Entina (na podstawie pantomogramu). Badania kliniczne uzupełniano badaniami bakteriologicznymi. Wyniki. Optymalną higienę jamy ustnej stwierdzono u 10 proc. chorych, a niedostateczną u 35 proc. badanych. Przerosty dziąseł występowały u 65 chorych. U żadnej osoby nie zanotowano przyzębia klinicznie zdrowego (SBI 10 proc.), u połowy badanych występowało uogólnione zapalenie przyzębia ze wskaźnikiem SBI 100-50 proc. i średnią głębokością kieszonek 2,8 mm. W 90 proc. przypadków stwierdzono ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cyclosporine A (CsA) is an immunosuppressive agent used to prevent rejection of allogenic organs transplantations. An increasing use of, also in other systemic diseases, causes more problems of side effects of the drug. In oral cavity, tehre is mainly gingival overgrowth that considerably compromises esthesis and makes oral cavity hygiene more difficult, which can result in gingivitis , periodontitis and the consequences there of. Objectives. The aim of the study was to conduct some clinical, radiologcial, and bacteriological investigations into the periodontium of some patients receiving CsA after the renal transplantation. Material and methods. 20 renal transplant recipients aged 21-64 years were examined. The level of oral cavity hygiene was assessed ith the API index, while the condition of the periodontium was determined by means of the SBI index, measurements of gingival/periodontal pocket depth, the incidence (percentage) of gingival overgrowth, and alveolar bone level (Entin scale based on pantomogram). Clinical examinations were completed by bacteriological studies. Results. The optimal oral cavity hygiene was demonstrated in 10 p.c. of the patients, while 35 p.c. were not sufficient. Gingival overgrowth was found in 65 p.c. of the patients. No patients had a clinically healthy periodontium (SBI 10 p.c.) and in a half of the subjects the presence of generalized periodontitis was revealed, the relevant SBI being 100-50 p.c. with an avrage pocket ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Stan kliniczny błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów chorych na tocznia rumieniowatego układowego (SLE).
  Tytuł angielski: Clinical state of oral mucosa in patients with systemic lupus erythematosus (SLE).
  Autorzy: Szumska-Tyrzyk Beata, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Antkiewicz Hanna, Tyrzyk Sebastian
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.79-83, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Toczeń rumieniowaty układowy (SLE) jest chorobą o podłożu autoimmunologicznym przebiegającą z okresami remisji i zaostrzeń. Czynnikami uszkadzającymi w SLE są przeciwwciała i komleksy antygen -przeciwciało, odkładające się w ścianach naczyń krwionośnych, które doprowadzają do zmian patologicznych narządów. Jedną z cech SLE są zmiany w jamie ustnej, które stwierdza się u około 40 proc. chorych. Cel pracy. Celem pracy była ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej oraz dolegliwości subiektywnych u pacjentek chorych na SLE. Materiał i metody. Badaniami objęto 53 kobiety w wieku 19-66 lat. W ocenie uwzględniono badanie podmiotowe oraz zastosowano ogólnie przyjęte procedury badania stomatologicznego. Uzupełniono je badaniami mikologicznymi. Wyniki. Stwierdzono częste występowanie zmian patologicznych w obrębie warg, kącików ust oraz w każdym obszarze błony śluzowej jamy ustnej. Najczęściej obserwowanymi zmianami były: suchość i stany zapalne warg, zaburzenia w rogowaceniu błony śluzowej policzków oraz nadżerki na języku i łukach podniebiennych. Nieprawidłowościom tym towarzyszyły często kserostomia i pieczenie jamy ustnej. Wnioski. Częstość występowania u chorych na SLE zmian w obrębie jamy ustnej sprawiających niekiedy dolegliwości subiektywne wskazuje na konieczność współpracy lekarzy medycyny z periodontologami w kompleksowej opiece służącej leczeniu i poprawie jakości życia chorych.

  Streszczenie angielskie: Background. Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease with periods of remission and exacerbations. The recognized damaging factors in the SLE are antibodies and antigen - antibody complexes that accumulate in the blood vessel walls and result in pathological changes in many organs. One of the SLE features is oral cavity pathology, revealed in approx. 40 p.c. patients. Objectives . The aim of the study was to assess the condition of the oral mucosa and analize subjective complaints of SLE female patients. Material and methods. 53 female SLE patients aged 19-66 yeras were examined. The assessment drew on the patient's history as well as on stomatologic examination of oral mucosa. Mycological studies were of complementary value. Results. Our investigations revealed that pathological lesions were common in the area of the lip, angles of the mouth and throughout the oral mucosa. The lesions most commonly seen included xerosis and cheilitis, hyperkeratosis in thebuccal mucosa, and erosinoses on the tonque and palatine arches. The above abnormalities were often acompanied by xerostomia and burning sensations in the oral cavity. Conlusions. High incidence of changes in teh oral cavity in SLE patients provoking strong, subjetive complaintss sindicates the need for collaboration between medical doctors and periodontologists. Providing comprehensive health care for patients with SLE might help treat the condition successfully and improve patients quality of life.


  8/8

  Tytuł oryginału: Białka matrycy szkliwa w leczeniu śródkostnych ubytków przyzębia - ocena kliniczna i radiologiczna po upływie 6, 12 i 24 miesięcy.
  Tytuł angielski: Enamel matrix proteins in the treatment of periodontal intrabony defects - clinical and radiological assessment after 6, 12 and 24 months.
  Autorzy: Kempa Halina, Sadlak-Nowicka Jadwiga, Jurczyński Witold, Czubak Konrad
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.95-101, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ceelm pracy była kliniczna i radiologiczna ocena leczenia chirurgicznego ubytków kostnych z zastsowaniem białek matrycy szkliwa (Emdogain**R) po upływie 6, 12 i 24 miesięcy. Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w wieku 26-61 lat, u których stwierdzono uogólnione agresywne zapalenie przyzębia (GAP) - 3 osoby i przewlekłe zapalenie przyzębia (CP) - 13 osób. Do zabiegu wszczepienia preparatu Emdogain zakwalifikowano 40 kieszonek kostnych; w 36 przypadkach były to ubytki kostne 2 - ścienne, w 4 przypadkach 3-ścienne. Przed zabiegiem u wszystkich pacjentów przeprowadzono podstawowe leczenie periodontologiczne. Oceniano głębokość kieszonek dziąsłowych, poziom przyczepu łącznotkankowego, recesje dziąsła oraz przeprowadzano pomiary ubytków kostnych w obrazie RTG. Zabiegi wykonywano zmodyfikowaną metodą płatową Widmana. Nie stosowano osłony antybiotykowej. Kliniczne badania kontrolne przeprowadzono po 6, 12 i 24 m-cach, a radiologiczne po 12 i 24 m-cach. Wyniki. Przebieg leczenia był prawidłowy. Uzyskano zmniejszenie ruchomości zębów, spłycenie głębokości kieszonek patologicznych, przerost przyczepu łącznotkankowego oraz budowę kości. Mniej korzystny był pozabiegowy wzrost średniego wymiaru recesji dziąseł. Wnioski. Po leczeniu ubytków kostnych z zastosowaniem preparatu Emdogain, uzyskano dobre wyniki leczenia. Były zbliżone do przedstawianych przez innych autorów. Wydaje się, że u pacjentów ogólnie zdrowych nie jest konieczne rutynowe stosowanie osłony ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the paper was to preasent some clinical and radiological assessment of surgical treatment of intrabony defects using enamel matrix proteins (Emdogain**R)in the postoperative period at 6th, 12th, and 24 month. Material and methods. The study embraced 16 patients aged 26-61 years and diansoed as geenralized aggressive periodontitis (GAP) - three subjects, and with chronic periodontitis (CP) - 13 subjects. 40 cases of intrabony defects that included 36 cases of two-wall defects and 4 cases of three-wall defects were selected to flap procedure with the Emdogain (EMD). Prior to the procedure, all the patients received initial phase of periodontium treatment. Clinical assessment before surgical treatment was based on the measurements of periodontal pockets depth, attachment level, recession depth, and the measurements of intrabony defect on X-ray. Surgical treatment based on modified flap by Widman. Antibiotic protection was not applied. Follow-up clinical examinations were done after 6, 12, 24 months and radiological examinations after 12, 24 month. Results. The healing process was normal and uneventful. Results dexreased tooth mobility, reduced pockets depth, improved connective tissue attachment and alveolar bone level achieved. Less favourable postoperative effect was sloght gingival recession. Conclusions. Treatment of intrabony defects with the enamel matrix proteins yielded positive therapeutic results. The results obtained were similar to teh ...

  stosując format: