Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SADKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wścieklizna w 2000 roku.
Tytuł angielski: Rabies in Poland in 2000.
Autorzy: Sadkowska-Todys Małgorzata, Czerwiński Michał, Łabuńska Elżbieta
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.339-347, tab., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In Poland in 2000, one case of human rabies was reported. It has been the first case of human rabies since 1986. The person with rabies was bitten by cat and has not received post-exposure tratment. Mass oral vaccination of wild animals against rabies which was introduced in 1993, showed a positive impact on the epizootic situation of rabies in Poland. However, we observed two-fold increase of animal rabies cases this year. Sources of wild and domestic animal rabies are present on the north-east, east, and south-east parts of the country, uncovered by oral vaccination. Out of 9 210 persons vaccinated in Poland against rabies, 2 587 (19 p.c.) were bitten by or were in contact with a rabid animals. Main reason for vaccination against rabies were contacts with animals category C (rabies not excluded, 5 741 cases; 62 p.c.) or category D (animals healthy during the exposition, 882 cases; 10 p.c.).


  2/6

  Tytuł oryginału: Szczepienia przeciw wściekliźnie w Polsce.
  Tytuł angielski: Vaccination against rabies in Poland.
  Autorzy: Sadkowska-Todys Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.106-110, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • weterynaria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono informacje dotyczące wykonawstwa szczepień profilaktycznych i poekspozycyjnych ludzi przeciw wściekliźnie w Polsce, po wprowadzeniu bezpiecznych wysokoimmunogennych szczepionek przygotowywanych na hodowlach komórkowych.


  3/6

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzne zmiany w sercach sportowców w 24-miesięcznej obserwacji - kompensacja czy patologia?
  Tytuł angielski: Changes in the athlete's heart in echokardiography in 2-year-follow-up-compensation or pathology?
  Autorzy: Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.417-422, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W czasie intensywnego treningu dochodzi do zmian adaptacyjnych w sercu (serce sportowca). Czy ciągły intensywny wysiłek może wieść do patologii serca? Celem pracy była echokardiograficzna ocena serca w 24-miesięcznej obserwacji w grupie kolarzy zawodowych. Materiał i metody. U 26 sportowców o średnim czasie treningu 15,6 lat wykonywano badania echokardiograficzne. Dokonano oceny podstawowych parametrów wielkościowych serca. Stwierdzono zwiększenie masy lewej komory oraz masy lewej komory w przeliczeniu na powierzchnię ciała. Wnioski. Przerost miał charakter ekscentryczny uznawany za typowy dla serca sportowca. Konieczna jest dalsza obserwacja celem oceny dalszych zjawisk adaptacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Highly trained athletes show adaptative cardiac chganges (athlete's heart). Does the training can leads to heart's pathology? The aim of the study was to evaluate changes in hearst of competetive elite sportsments with use of echocardiography. Material and methods. 26 cyclist with 15,6 years duration of training were enrolled to the study. Echocardiography was made twice and echokardiographic parameters were assessed. We observed increasing of left ventricular mass and left ventricular mass/body surface area. Conclusions. The hypertrphy was excentric and was typical for athlete's physiology. Long term follow-up is necessary for assessment of significance of the progression.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wartość spoczynkowego badania EKG w ocenie przerostu lewej komory u sportowców wyczynowych.
  Tytuł angielski: The value of electrocardiogram at rest in evaluation of left ventricular hypertrophy in athletes.
  Autorzy: Sadkowska Katarzyna, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Domagała Agnieszka, Szczypaczewska Maria, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.423-428, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca, między innymi do przerostu i powiększenia jam serca. Celem pracy była ocena zmian elektrokardiograficznych (EKG) i korelacji między zapisem EKG a obrazem echokardiograficznym (ECHO). Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych - kolarzy, w wieku od 22 do 36 lat. U wszystkich badanych wykonano spoczynkowe badanie EKG i oznaczono następujące parametry elektrokardiograficzne: częstość rytmu serca (HR), wskaźnik Sokołowa, obecność zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz fali U. Wyniki. Częstość rytmu serca (HR) wynosiła od 36 do 83 uderzeń/minutę, średnio 51/min; HR 60/min. stwierdzono w spoczynkowym zapisie EKG u 20 z 26 kolarzy tj. 75,9 proc. Falę U - obserwowano u 22 kolarzy tj. 84,6 proc. Wskaźnik Sokołowa mieścił się w zakresie od 56 mV do 28 mV, średnio - 39,27 ń 7,03. Dodatni wskaźnik Sokołowa 35 mV miało 17 z 26 kolarzy czyli 65,4 proc. Obliczono czułość i swoistość wskaźnika Sokołowa w rozpoznawaniu przerostu lewej komory w stosunku do metody echokardiograficznej uznanej za referencyjną. Wnioski. 1. Wskaźnik Sokołowa u zwodowych kolarzy w średnim wieku 27,4 lat w rozpoznawaniu przerostu mięśnia lewej komory ma czułość 87,5 proc. i swoistość 44,4 proc. 2. Stwierdzenie cech przerostu (dodatni wskaźnik Sokołowa) w spoczynkowym zapisie EKG jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego u sportowców wyczynowych. 3. W naszej opinii echokardiografia powinn abnyć rutynowym ...

  Streszczenie angielskie: Intoduction. Intensive physical training leads to changes in heart structure, including hypertrophy and enlargement of heart cavities. The aim of the study was to evaluate electrocardiographic (ECG) changes and correlation between ECG record and echocardiographic images (ECHO) in athletes. Material and methods. Twenty-six athletes (cyclists, aged 22 to 36, mean 27,4 years) were enrolled into the study. Rest ECG was performed in all the participants. The following parameters were assessed: heart rate (HR), Sokolow index, presence of arrhythmia, conduction disorders and U wave. Echocardiography was conducted and intraventricular septum thickness during diastole (IVSd) was determined. Results. Heart rate range: 36-83 beats per minute, mean HR 51 beats/min; HR 60 beast/min was present in 20 out of 26 participants (75.9 p.c.). U wave was observed in 22 cases (84.6 p.c.) Sokolow voltage ranged from 28 to 56 mV, (mean 39.27 G7.03). Positive Sokolow index ( 35 mV) as found in 17 out of 26 cyclists (65.4 p.c.). The sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy was determined. Conclusions. 1. Sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy in professional cyclists was 87.5 p.c. and 44.4 p.c. respectivelly. 2. If hypertrophy features in rest ECG (positive Sokolow index) are detected in athletes, ECHO is indicated. 3. In our opinion echocardiography should be routinely performed ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena aparatu zastawkowego w sercach sportowców - 24-miesięczna obserwacja.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of valve function in athletes' hearts - 24-months of follow-up.
  Autorzy: Wrzosek Karol, Braksator Wojciech, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.437-441, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca (athletes geart). Celem pracy była ocena echokardiograficzna funkcji aparatu zastawkowego w sercach sportowców w czasie 24-miesięcznej obserwacji. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych (kolarzy) w wieku 22-36 lat (średnia wieku 29,3 lata). Średni czas treningu wynosił 15,6 lat (8-22 lata). U wszystkich badanych dwukrotnie wykonywano badanie echokardiograficzne - na początku i na końcu obserwacji. Obok podstawowych parametrów: wielkości jam i grubości ścian badano morfologię i szczelność aparatu zastawkowego. Wyniki. U 16 proc. wykryto wypadanie płatka zastwki mitralnej (MVP - mitral valve prolapse). Częstość występowania niedomykalności zastawki mitralnej wynosiła 34 proc., a trójdzielnej 77 proc. i zwiększyła się w czasie obserwacji do 69 proc. i 96 proc./, co w obu przypadkach było istotne statystycznie (p 0,05). Niedomykalność zastawki tętnicy płucnej była obserwowana u 23 badanych w pierwszym i 24 badanych w drugim pomiarze. U 3 osób po 24 miesiącach obserwacji zaobserwowano niedomykalność zastawki aorty. Wszyscy badani mieli poczucie zdrowia i pełną wydolność treningową. Wnioski. 1. Wraz z czasem trwania treningu wzrasta częstość występowania niedomykalności zastawek serca. 2. Wszystkie te niedomykalności wydają się związane z fizjologicznym powiększeniem serca. 3. Niedomykalności uznano za nieistotne hemodynamicznie. 4. Konieczna jest dalsza obserwacja ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Intensive physical training is associated with changes in heart structure (athlete's heart). The purpose of the study was echocardiographic evaluation of valves function in athletes during 24 months of follow-up. Materioal and methods. 26 athletes (cyclists), aged 22-36 (mean age 29,3) were enrolled into the study. The mean training period was 15,6 years (range 8-22 years). Echocardiograhic evaluation was conducted twice in the group - at the beginning and at the end of observation. The following parameters were assessed: cavitoies size, wall thickness, morphology and function of the valve apparatus. Results. Mitral valve proplase was detected in 16 p.c. of athletes. Mitral valve regurgitation and tricuspid valve regurgitation were present at the baseline in 34 p.c. and in 77 p.c. of athletes, respectively, and their prevalence increased significantly during the follow-up to 60 p.c. and 96 p.c., respectively (in both cases p 0,05). Pulmonary valve regurgitation was present in 23 athletes at the beginning of the study and in 24 athletes after 24 months. Aortic valve insufficiency was found in 3 sportsmen after 24 months of follow-up. All the participants considered themselves healthy and had full exercise capacity. Conclusion. 1. The prevalence of valve regurgitation increased with the time of training. 2. The regurgitations appear to be associated with physiological enlargement of the heart. 3. They are considered hemodynamically significant. 4. ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: