Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SACHA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Z metodyki pracy nad wymową.
Tytuł angielski: Methodology of work on articulation.
Autorzy: Sachajska Elżbieta
Źródło: Logopedia 2002: 31 s.227-256, il., sum.
Sygnatura GBL: 725,970

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Remnants of respiratory peaks in heart rate variability spectrum of an adult man with tachypnea and bradycardia.
  Tytuł polski: Pozostałości pików oddechowych w widmie zmienności rytmu serca dorosłego człowieka z szybkim rytmem oddechowym i wolnym rytmem serca.
  Autorzy: Sacha Jerzy, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.67-74, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analiza zmienności rytmu serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości jest użytecznym narzędziem do badania fluktuacji rytmu zatokowego powodowanych przez autonomiczny układ nerwowy. Jednakże, nie jest jasne, jaka jest górna granica częstotliwości, która może być analizowana w widmie HRV. Materiał i metody: Badamy widma HRV dorosłego ochotnika z szybkim rytmem oddechowym, gdy jego rytm jest zwalniany bądź przyspieszany. Stosując szybką tranformatę Fouriera (FFT), analizujemy serie odstępów między uderzeniami serca w dziedzinie częstotliwość. Przeprowadzamy również komputerowe symulacje mierzonych sygnałów i porównujemy otrzymane z widmiami ochotnika. Wyniki: Jeżeli częstość oddechów przekracza połowę średniej częstości uderzeń serca, w widmie HRV są obecne dwa piki reprezentujące ten sam sygnał oddechowy. Jeden z pików jest wynikiem zjawiska aliasingu, natomiast drugi jest pozostałością prawdziwego piku oddechowego, jako efekt właściwości symetrii FFT. Żaden z nich nie przynosi rzetelnej, ilościowej informacji o fali oddechowej w widmie HRV. Wnioski: Górna granica częstotliwości w widmie HRV jest zdeterminowana przez połowę średniej częstotliwości serca. Przed obliczaniem widma należy więc określic górny możliwy do analizy limit częstotliwości, by uniknąć sytuacji, w której analizowane zakresy lokalizują się poza tą granicą. Sytuacja jest taka wielce prawdopodobna w przypadku, gdy pacjent wykazuje wolną akcję serca.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Heart rate variability (HRV) analysis in frequency domain is a useful tool to investigate fluctuations of the sinus rhythm caused by the nervous system. However, it is not clear what the upper limit of the frequency where the HRV spectrum is reliable is. Material and methods: We investigated HRV spectra of an adult man with high respiratory rate when his heartbeat rate was slowed down or accelerated. We applied Fast Fiurier Transform (FFT) to analyse the discrete event series in the frequency domain. We also performed numerical simulations of measured signals and compared the resulting spectra with those of the man. Results: It the respiration rate exceeds half of the average heartbeat rate, two peaks corresponding to the same respiratory signal can be found in the spectrum. One of them results from the aliasing phenomenon but the other is a remnant of the true respiratory peak whose origin lies in the symmetry properties of FFT. None of the peaks brings reliable, quantitative information about the respiration wave in the HRV spectrum. Conclusion: The upper frequency limit in a hRV spectrum is determined by half of the average heartbeat frequency. Consequently, one should check if any considered fluctuation lies within this frequency range, otherwise there is no reliable information about the fluctuation in the HRV spectrum. Such a situation is likely to occur when a patient exhibits slow heart rate.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena metod znieczulenia chorych do zabiegów endoskopowych w mikrochirurgii krtani z uwzględnieniem problemów postępowania okołooperacyjnego : praca doktorska
  Autorzy: Sachajdak-Michalewska Zdzisława, Dyaczyńska-Herman Anna (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, [I Klinika Laryngologii] w Katowicach
  Źródło: 2002, 95 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20205

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • otorynolaryngologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: MutScreen - system badania polimorfizmu w genomowym DNA
  Autorzy: Sachadyn Paweł
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.73-79, il. - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: