Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAŁACKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania i nasilenia depresji po udarze niedokrwiennym mózgu w rocznej obserwacji.
Autorzy: Rotter Iwona, Kozielec Tadeusz, Karakiewicz Beata, Sałacka Anna
Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (9) s.508, 510-513, il., tab., bibliogr. 21 poz.
Sygnatura GBL: 313,625

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu ocenę występowania depresji oraz jej nasilenie u chorych po przebytym udarze mózgu w ciągu rocznej obserwacji. Grupę badaną stanowiło 79 chorych z rozpoznanym udarem niedokrwiennym mózgu. Każdy chory badany był czterokrotnie w ciągu roku po zachorowaniu na udar. Pierwsze badanie przeprowadzono w warunkach klinicznych w dniu wypisu do domu, następnie badano chorych po 3, 6 i 12 miesiącach od zachorowania. W każdym z kolejno przeprowadzonych badań oceniano występowanie depresji w oparciu o kryteria wg ICD 10 oraz jej nasilenie przy pomocy Skali Depresji Hamiltona. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że depresja stanowi częste następstwo przebytego udaru. Depresja poudarowa najczęściej przyjmuje nasilenie łagodne, jednakże w miarę upływu czasu po zachorowaniu wykazyje tendencję do stopniowego nasilania się.


  2/3

  Tytuł oryginału: Występowanie kadmu i cynku w populacji ludzi dorosłych.
  Tytuł angielski: Cadmium and zinc concentration in adults from the Szczecin area.
  Autorzy: Kozielec Tadeusz, Sałacka Anna, Późniak Jolanta, Sałacki Andrzej, Karakiewicz Beata
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.141-145, tab., bibliogr. [9] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kadm jest jednym z najniebezpieczniejszych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia całej populacji. Kadm wykazuje zdolność kumulacji w organizmie. Kumulacja kadmu zależy m.in. od zawartości cynku w diecie. Celem pracy było wykazanie korelacji pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach u osób dorosłych - mieszkańców Szczecina. Badania przeprowadzono u 124 osób (53 mężczyzn i 71 kobiet) w wieku od 19 do 72 roku życia, mieszkańców Szczecina. Zakres stężeń kadmu w badanej populacji wynosił od nieoznaczalnego (według przyjętej metody) do 2,81 ćgúg-1 s.m., średnie stężenie wynosiło 0,19 ćgúg-1 s.m. U 23 osób (18,5 proc.) stężenie kadmu przekraczało 0,3 ćúg-1. Zakres stężeń cynku wynosił od 33,49 do 301,1 ćgúg-1 s.m., a średnie stężenie 149,58 ćgúg-1 s.m. Stwierdzono statystycznie istotną ujemną korelację pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach przy poziomie istotności p 0,004. Stwierdzenie ujemnej korelacji pomiędzy stężeniem kadmu i cynku we włosach wskazuje na potrzebę monitorowania stężeń kadmu i cynku, szczególnie u osób narażonych na toksyczne działanie kadmu.

  Streszczenie angielskie: Cadmium, one of the most dangerous toxic pollutants of the environment, poses a serious threat to the human population. Cadmium can accumulate in the human body and its cumulating depends on the concentration of zinc in daily diet. The aim of the work was to show correlation between cadmium and zinc concentration in hair of adults from Szczecin. 124 people (53 men and 71 women) aged 19 to 72 years were examined. The range of cadmium concentration in the population was from undetectable levels (by the method applied) to 2,81 ćgúg-1 dry mass, with the average concentration 0.19 ćgúg-1 dry mass. In 23 persons (18,5 p.c.) cadmium concentration exceeded 0.3 ćgúg-1 dry mass. The range of zinc concentration was from 33.49 to 301.11 ćgúg-1 dry mass, and the average concentration was 149.58 ćgúg-1 dry matter. Negative correlation was found between cadmium and zinc concentration in hair, at the statistical significance level p 0.004. This results show that it is important to check cadmium and zinc concentration, especially in people who are at risk of cadmium toxic exposition.


  3/3

  Tytuł oryginału: Socjoterapia i readaptacja społeczna leczonych metadonem pacjentów uzależnionych od narkotyków.
  Tytuł angielski: Socioenvironmental therapy and residential treatment of drug addicted patients treated with methadone.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Rotter Iwona, Sałacka Anna, Biernacka Lilianna, Nestorowicz Marzena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.528-532, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków odurzających i substancji psychoaktywnych poprzez doskonalenie programów edukacyjnych, wymianę igieł i strzykawek oraz leczenie substytucyjne. Od kilku lat szczecińscy pacjenci leczeni metadonem objęci są programem socjoterapii i readaptacji społecznej autorstwa terapeutów z Centrum Psychiatrycznego w Szczecinie. Oddziaływania terapeutyczne mają zapobiegać zachowaniom patologicznym, zwłaszcza kryminogennym, prostytucji, powrotowi do stosowania środków narkotycznych. Ostatecznie terapia ma doprowadzić do trwałej abstynencji i zaadoptowania się do życia w środowisku rodzinnym.

  Streszczenie angielskie: One of the principles of the National Programme for Counteracting Drug Addiciton is to limit the range of health damages, caused by taking stupefacients and psychoactive substances, through improving educaitonal programmes, exchange of needles and syringes, and substitute therapy. For several years, in Szczecin, the patients treated with methadone, have been included in a socioenvironmental therapy and residential treatment programme, authored by the therapists of Szczecin Psychiatric Centre. Therapeutic actions are supposed to prevent patholgoical behavour, especially the crime-generating one, prostitution, and return to using drugs. Ultimately, the therapy is supposed to lead to permanent abstinence and adaptation to life in a family.

  stosując format: