Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOWIK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Technika crown down opracowywania kanałów korzeniowych narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi systemu K3 endo.
Tytuł angielski: The crown down technique - a method of cleaning and shaping root canals using finger and rotary instruments K3 endo.
Autorzy: Słowik Joanna, Kotulski Sebastian, Maga Iwona
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.5-9, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano technikę crown down opracowywania kanałów korzeniowych z zastosowaniem narzędzi palcowych. Opisano również system narzędzi rotacyjnych K3 firmy Kerr. Wymieniono etapy pracy według tej techniki oraz z zastosowaniem systemu rotacyjnego, wymieniono poszczególne instrumenty oraz kolejność ich zastosowania. Zwrócono również uwagę na szersze zastosowanie stopu niklowo-tytanowego (NiTi) w endodoncji.

  Streszczenie angielskie: In the study we describe the crown down technique as a method of cleaning and shaping root canal. We also describe rotary instrumentation (mainly K3 system). We recommend specific guidelines to maintain proper shaping and filling root canal. The recent advent of nickel-titanium alloy is also discussed.


  2/17

  Tytuł oryginału: Zakażenia krwi u pacjentów OIT - czynniki etiologiczne, lekooporność.
  Tytuł angielski: Bloodstream infections in patients hospitalized on ICU-ethiological factors, antibiotic factors.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Słowik Danuta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.89 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/17

  Tytuł oryginału: Fenotyp A i B LDL w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: LDL phenotpe A and B in ischemic stroke.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Hartwich Jadwiga, Słowik Agnieszka, Pankiewicz Joanna, Dembińska-Kieć Aldona, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.7-10, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kontrowersje związane z udziałem zaburzeń lipidowych w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu wynikają z oceniania jedynie podstawowych frakcji lipidów i z braku dokładnego różnicowania przyczyny zawału mózgu. Fenotyp B LDL promuje postęp miażdżycy i jest uznawany za czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ale jego występowanie w udarach mózgu o określonej etiologii jest nieznane. Stąd celem pracy była ocena częstości występowania fenotypu A i B w udarze niedokrwiennym spowodowanym chorobą dużych lub małych naczyń. Ponadto oceniono związek fenotypów A i B LDL z podstawowymi frakcjami lipoprotein w tej grupie chorych. W badaniu wzięło udział 59 chorych po przebytym zawale mózgu, w tym 24 osoby z chorobą dużych naczyń i 35 z chorobą małych naczyń. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób. We krwi pacjentów badano stężenia cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i triglicerydów, a także określono fenotyp LDL za pomocą ultrawirowania w gradiencie gęstości bromku potasu. Fenotyp B frakcji LDL stwierdzono u 2/3 (67 proc., p 0,05) chorych z chorobą dużych naczyń, a zatem istotnie częściej w porównaniu z grupą osób z chorych małych naczyń i z grupą kontrolną. Fenotyp B LDL stwierdzono również znacznie częściej w grupie chorych z chorobą małych naczyń (40 proc.) i wśród wszystkich chorych z udarem (51 proc.) w porównaniu z grupą kontrolną (17 proc.; p 0,05; test chikwadrat). U osób z fenotype B LDL w grupie chorych po udarze, w grupie kontrolnej jak i u wszystkich pacjentów z ...

  Streszczenie angielskie: The role of the lipid abnormalities as a risk factor for stroke remains controversial; very likely because only the standard lipid fractions are measured and because different causes of stroke are not considered. LDL phenotype B promotes atherogenesis and is recognized as a risk factor for ischemic heart disease, but its prevalence in ischemic stroke of distinct causes is unknown. Therefore we designed the study to investigate the prevalence of LDL phenotype B in stroke survivors with large vessel disease (LVD) or small vessel diseases (SVD) and to establish the relationship between LDL phenotypes and basic lipid fractions in this group of patients. 59 patients (24 patients with LVD and 35 patients with SVD) being at least 3 months after ischemic stroke were included into the study. 30 sex - and age-matched subject served as controls. The concentrations of total cholesterol, HDL- and LDL-cholesterol, as well as triglycerides were measured and the LDL phenotype was determined using the potassium bromide density gradient ultracentrifugation. The LDL phenotype B was more frequent in patients with LVD (67 p.c., p 0.05) compared to patients with SVD and with controls. LDL phenotype B was also more frequent in patients with SVD (40 p.c.) and in all stroke survivors combined (51 p.c.), when compared with control group (17 p.c., p 0.05; chi-square test). Among stroke survivors, controls and studied subjects as a whole, those with LDL phenotype B revealed the lower ...


  4/17

  Tytuł oryginału: Szczelność brzeżna wypełnień z materiału złożonego Pertac II (ESPE) zakładanych in vitro metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów.
  Tytuł angielski: Marginal seal of Pertac II (ESPE) composite resin restorations placed in vitro in a traditional manner and modified with the use of inserts.
  Autorzy: Krupiński Jerzy, Gończowski Krzysztof, Dyląg Marcin, Słowik Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.83-88, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania porównawcze w warunkach in vitro szczelności brzeżnej wypełnień z materiałów złożonych wykonanych metodą konwencjonalną oraz zmodyfikowaną z użyciem insertów. Technika zmodyfikowana polega na umieszczeniu w masie nieutwardzonego kompozytu jak największej liczby wcześniej spolimeryzowanych kawałeczków wykonanych z tego samego materiału co wypełnienie (insertów). Metoda ta umożliwia znaczne ograniczenie masy utwardzanego materiału. W 50 usuniętych ludzkich zębach wykonano preparację V klasy, a następnie wypełniono obu metodami stosując materiał Pertac II (ESPE). Ocena laboratoryjna wykazała znacząco mniejszy mikroprzeciek w przypadku metody zmodyfikowanej z insertami. Metodą, która zapewniła najlepszą szczelność wypełnienia, była metoda z zastosowaniem dwóch warstw, każda po 4-5 insertów, utwardzanych osobno.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this in vitro study was to compare marginal leakage of composite restorations placed in traditional manner and modified with the use of inserts. The modified technique involves adding as many pieces of previously polymerized composite resin (inserts) as possible to the composite paste in the cavity, and polymerizing the restoration. This method reduces the volume of the material to be polymerized. Class V cavities were prepared in 50 extracted human teeth and were then restored with one of the two techniques using Pertac II composite (ESPE). Laboratory evaluation revealed a significantly lower microleakage in the case of the modified method with the use of inserts. The method that gave best marginal seal of the restoration was the modified method with two layers, each with 4-5 inserts, polymerized incrementally.


  5/17

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na temat różnic płciowych.
  Tytuł angielski: Current vievs on the sexual differences.
  Autorzy: Kula Krzysztof, Słowikowsaka-Hilczer Jolanta
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.121-127, bibliogr. 42 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy prawidłowym rozwoju płciowym występuje zgodność między płcią genetyczną a gonadalną (jądro lub jajnik), genitalną (wewnętrzne i zewnętrzne narządy płciowe), somatyczną (cechy płciowe budowy ciała) oraz psychiczną. Płeć psychiczna składa się z identyfikacji płciowej (poczucie przynależności płciowej), roli płciowej (zachowanie) i psychoorientacji płciowej (ukierunkowanie popędu płciowego hetero-, bi- i homoseksualne). Uważano, że płeć psychiczna zależy głównie od wychowania lub/i świadomego wyboru. Koncepcje te zostały jednak podważone dzięki badaniom nad zaburzeniami rozwoju płciowego u ludzi. Wykazano też, że krótkotrwałe działanie steroidów płciowych w obrębie mózgu w okresie noworodkowym decyduje o samczym typie zachowań płciowych zwierząt w okresie dojrzałości. Wydaje się, że również u człowieka różnicowanie płciowe mózgu odbywa się w okresie noworodkowym i jest zależne od wpływu steroidów płciowych. U genetycznych chłopców z obojnaczymi narządami płciowymi z powodu braku przemian tkankowych testosteronu (niedobór 5-alfa-reduktazy) lub u genetycznych dziewczynek z obojnaczymi narządami płciowymi z powodu nadmiaru testoteronu (wrodzony przerost nadnerczy) może wystąpić niezgodnośc między płcią metrykalną (ustanowioną zależnie od płci narządów płciowych) a płcią psychiczną. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że żeńska identyfikacja płciowa rozwija się wtedy, gdy obecne są jajniki lub występuje brak czynności hormonalnej gonad, męska zaś częściej przy obecności ...

  Streszczenie angielskie: Normal sexual development consists of the compatibility between genetic sex, sex of gonads (testes or ovaries), genital sex (sex organs), somatic sex (body characteristics) and psychic sex. The psychic sex has an original nomenclature and is called gender. Gender consists of gender identity (selfl-estimation), gender role (objective estimation of sex behaviour). In addition, a sexual psycho-orientation (hetero-, bi- or homosexual) has been distinguished. It was believed that gender depends on the socio-environmental influence such as rearing, learning and individual choice. Although, the process of sexual diffrentiation of human brain is not completely elucidated, it has become recently evident that endogenous hormones more than socio-envirnmental factors influence gender differences. Experimental studies on animals revealed that transient action of sex steroids during perinatal period of life is crucial for the development of male sexual behavior in adulthood. Also in human male neonates testosterone, produced by tests perinatally, plays the main role in the irreversible masculinisation of the brain i.e. creation of the differences versus female brain. Patients with disturbances of sexual differentiation of external genitalia (the lack of testosterone transformation into 5-alfa dihydrotestosterone in peripheral tissues of men, or the inborn exces of androgens in women with the congenital adrenal hyperplasia) have the affections in the formation of gender as well. In ...


  6/17

  Tytuł oryginału: Wady dolnych dróg moczowych jako przyczyna nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Defects of the low urinary tract as a cause of recurrent urinary tract infection in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Słowik Małgorzata, Płoska-Urbanek Barbara, Paruszkiewicz Grzegorz, Drejewicz Hanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.265-268, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1985-1992 zbadano 353 dziewcząt, w latach 1999-2000 109 dziewcząt w wieku od jednego mies. życia do 15 lat z nawracającymi zakażeniami układu moczowego (ZUM) zgłaszających się do Poradni i diagnozowanych w Klinice Pediatrii IMiDZ w Warszawie. Najczęstszą przyczyną nawracających ZUM było izolowane zwężenie ujścia zewnętrznego cewki - 59,9 proc. (187/312). U 41,1 proc. (125/312) badanych zwężeniu towarzyszyły wsteczne odpływy pęcherzowo-moczowodowe, natomiast u 22,5 proc. (104/462) występowały izolowane odpływy pęcherzowo-moczowodowe. U wszystkich pacjentek badanych w latach 1985-1992 wykonano kalibrację cewki moczowej, a w latach 1999-2000 tylko u dzieci powyżej 2. roku życia. W 75 proc. (312/416) wykryto zwężenie jej ujścia zewnętrznego, podczas gdy na podstawie obrazu radiologicznego cystografii mikcyjnej zwężenie rozpoznano tylko u 54,7 proc. (253/462) badanych dziewcząt. Wyniki badań wskazują na konieczność dokładnej diagnostyki dolnych dróg moczowych i wprowadzenia odpowiedniego leczenia zapobiegającego nawrotom zakażenia.

  Streszczenie angielskie: 462 girls aged 1 month - 15 years with recurrent urinary tract infection were diagnosed in the Outpatient Clinic of Mother and Child Institute during 1985-1992 and 1999-2000 years period. The most common cause of recurrent urinary tract infection was an isolated construction of exaternal urethral ostium - 59.9 p.c. (187/312) then vesico-ureteral reflux coexisting with external urethral ostium - 41.1 p.c. (125/312), next isolate vesico-ureteral reflux - 2.5 p.c. (104/462). Typical radiological diagnostic was perforemd in all cases adn calibration of urethrae was 416 girls. From 75 p.c. (312/416) cases with urethral construction only 54.7 p.c. (253/462) had typical cystographic picture of that defect. Results of our studies confirmed the importance of exact diagnosis of "lower part of urinary tract" and necessity of appropriate treatment.


  7/17

  Tytuł oryginału: Przydatność preparatu Uro-Vaxom w kompleksowym leczeniu nawracających zakażeń układu moczowego u dziewcząt.
  Tytuł angielski: Usefulness of Uro-Vaxom in complex treatment of recurrent urinary tract infections in girls.
  Autorzy: Gołąbek Bożena, Nowakowska Krystyna, Słowik Małgorzata, Paruszkiewicz Grzegorz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.269-272, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Preparat Uro-Vaxom zastosowano w leczeniu nawrotowych zakażeń układu moczowego u 35 dziewczynek. Większość 34/35 tolerowała lek dobrze, nie obserwowano u nich objawów niepożądanych. U jednej przerwano stosowanie Uro-Vaxomu w pierwszym miesiącu leczenia w związku z wystąpieniem wymiotów, dlatego też skuteczność Uro-Vaxomu oceniono u 34 dziewczynek. Stwierdzono, że preparat ten jest cennym lekiem wspomagającym antybiotykoterapię nawrotowych zakażeń układu moczowego (ZUM) wywołanych przez E. coli.

  Streszczenie angielskie: Uro-Vaxom was used in the treatment of recurrent urinary tract infections in 35 girls. Most of them (34/35) tolerated the drug very well, no side effect were observed. We stoped administration of the Uro-Vaxom one girl, during the first months of treatment because of vomiting. This way efficiency of Uro-Vaxom was evaluted in the treatment of recurrent urinary tract infections in 34 girls. Uro-Vaxom was found to be a valuable drug, supporting antibiotic therapy in recurrent urinary tract infections caused by E. coli.


  8/17

  Tytuł oryginału: Kostniak błony naczyniowej oka - podstawy rozpoznania i postępowanie okulistyczne.
  Tytuł angielski: Choroidal osteoma - diagnosis and ophthalmic management.
  Autorzy: Popiela Grażyna, Słowik Mirosław, Niżankowska Maria Hanna
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.271-275, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Two cases of the long term observation and clinical findings of choroidal osteoma are presented. Choroidal osteoma (choroidal osseous choristoma) is a very rare, benign, ossifying tumour of the choroid, which typically affects healthy young women. The etiology is unknown. Neovascularisation and haemorrhage is a frequent associated finding. Subretinal neovascularisationm, which tend to develop progressive visual loss, may be treated succesfully with argon or krypton laser photocoagulation.


  9/17

  Tytuł oryginału: Choroba Whipple'a - rzadka przyczyna objawów i zespołów neurologicznych.
  Tytuł angielski: Whipple's disease - a rare cause of neurological symptoms and disorders.
  Autorzy: Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.959-970, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba Whipple'a to przewlekłe schorzenie infekcyjne wywołane przez Gram-dodatnią laseczkę Throphetryma Whippelii, manifestujące się różnorodnymi objawami klinicznymi, zarówno ogólnymi jak i neurologicznymi. Seronegatywne zapalenie stawów może być jedynym objawem wyprzedzającycm na wiele lat objawy z przewodu pokarmowego, płucne, sercowe, nerkowe i neurologiczne. Diagnozę choroby potwierdzają charakterystyczne cechy histopatologiczne stwierdzane w biopsji zajętego narządu (piankowate makrofagi z ziarnistą cytoplazmą, barwiące się PAS dodatnio) i w badanie PCR stwierdzające obecność fragmentu 16S rybosomalnego RNA bakterii Tropheryna Whippelii. Uszkodzenie układu nerwowego charakteryzuje się bogatą symptomatologią: zaburzeniami pamięci, świadomości, podwzgórzowymi, psychiatrycznymi i zachowania, a także objawami, które są typowe dla chorób zwyrodnieniowych, neuroinfekcji, udaru i guza mózgu. W pracy przedstawiono szczegółową symptomatologię neurologiczną choroby Whipple'a, jej diagnostykę różnicową oraz zmiany stwierdzane w badaniach laboratoryjnych, neurofizjologicznych i radiologicznych. Choroba Whipple'a w naturalnym przebiegu prowadzi do zgonu, ale leczenie antybiotykami zmienia rokowanie. W pracy podano aktualne rekomendacje leczenia choroby.


  10/17

  Tytuł oryginału: Wartość badania różnicy latencji ruchowej między drugim mięśniem glistowatym i drugim mięśniem międzykostnym w diagnostyce zespołu cieśni kanału nadgarstka.
  Tytuł angielski: The value of motor latency difference measurement between the second lumbrical muscle and the second interosseous muscle in carpal tunnel syndrome diagnosis.
  Autorzy: Banach Marta, Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.657-667, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czułości nowego testu elektrofizjologicznego, oceniającego różnicę latencji ruchowej między drugim mięśniem glistowatym a drugim mięśniem międzykostnym (test 2LI-DML) u chorych z zespołem cieśni kanału nadgarstka (ZCN). Badanie przeprowadzono na materiale 161 nerwów u 100 chorych z objawami klinicznymi ZCN, w tym u 68 kobiet i 32 miężczyzn, w wieku od 20 do 84 lat. Grupę kontrolną stanowiło 60 nerwów osób zdrowych. Wyniki badania za pomocą testu 2LI-DML porównano z wynikami testów standardowych oraz testu dodatkowego D4M-D4U. Test 2LI-DML opiera się na porównaniu latencji końcowej we włóknach ruchowych między nerwem pośrodkowym na odcinku nadgarstek - drugi mięsień glistowaty a nerwem łokciowym na odcinku nadgarstek - drugi mięsień międzykostny, przy zachowaniu takiej samej odległości podczas stymulacji tych nerwów i umieszczeniu elektrody odbiorczej między drugą a trzecią kością śródręcza. Średnia różnica latencji w teście 2LI-DML w grupie kontrolnej była 0,15 ms + 0,12 (x ń SD), a górną granicę normy ustalono na 0,4 ms (średnia + 2SD). Nieprawidłowy wynik testu 2LI-DML stwierdzono u 89 proc. chorych, testu D4M-D4U u 88 proc. chorych, a testów standardowych u 74 proc. chorych. Wynik oceny dowodzi, że test 2LI-DML jest metodą bardzo czułą i przydatną do oceny niewielkiego oraz bardzo znacznego uszkodzenia nerwu pośrodkowego, kiedy zastosowanie standardowych metod nie pozwala na uzyskanie odpowiedzi czuciowej i ruchowej.


  11/17

  Tytuł oryginału: Hyperthermia is not an independent predictor of greater mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage.
  Autorzy: Szczudlik Andrzej, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Strojny Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR702-CR707, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Our goal was to identify independent early predictors of 30-day mortality in patients with medically treated primary intracerebral hemorrhage (PICH), and to assess the prognostic significance of hyerpthermia in these cases. Material/Methods: We prospectively studied 152 patients wtih supratentorial PICH confirmed by CT on admission. We recorded gender, age, severity of neurological deficit on admission (Scandinavian Stroke Scale), level of consciousness at admission and one day later, and maximum body temperature for the first three days after onset. Hematoma size and midline shift were assessed by CT scans. Outcome was measured by either mortality or Barthel Index functional status 30 days after stroke. Results: 59 patietns (38.8 p.c.) died within 30 days. Patients who died had greater neurological deficit on admission and higher maximum temperature within the first 24 hours after admission, and were more likely to have impaired consciousness on admission and after 24 hours, as well as large hematoma and midline shift (p 0.05 for all differences). However, statistically only severity of neurological deficit was an independent predictor of 30-day mortality. The functional status of survivors who had hyperthermia was much worse than those who wer normothermic on Day 1. Conslusions: The severity of neurologcal deficit predicts greater 30-day mortality in patients with primary intracerebral hemorrhage. Patients with hyperthermia on the first day of hospitalization have greater 30-day mortality and worse functional status 30 days after stroke, but increased body temperature is not an independent predictor of 30-day mortality after PICH.


  12/17

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji narządu wzroku u dzieci z retinopatią wcześniaczą w materiale własnym - wyniki odległe.
  Tytuł angielski: Evaluation of the visual system in retinopathy of prematurity in the own study group.
  Autorzy: Modrzejewska Monika, Słowik Monika, Tokarz-Sawińska Ewa
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.44-47, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena wpływu wcześniactwa na późne zmiany w narządzie wzroku u dzieci. Materiał i metoda: W I Klinice Okulistyki w Szczecinie przebadano stan narządu wzroku u 57 dzieci (114 oczu) leczonych w Poradni Okulistycznej dla wcześniaków w okresie od 1988 do 2002 roku. Wśród przebadanych dzieci wyodrębniono 3 grupy w zależności od wieku ciążowego (Hbd) i urodzeniowej masy ciała. Pierwszą grupę stanowiło 15 dzieci (30 oczu) urodzonych między 25 a 29 Hbd z masą urodzeniową 700-1300 g (średnia waga 940,5 g). Drugą grupę stanowiło 29 dzieci (58 oczu) urodzonych pomiędzy 30 a 34 Hbd z ciężarem ciała 800 - 2100 g (średnia waga 1593,4 g). Trzecią grupę stanowiło 13 dzieci (26 oczu) urodzonych między 35 a 38 Hbd z wagą 1200 do 2900 g (średnia waga 2135,8 g). Wyniki: We wszystkich grupach dzieci obserwowano zmiany w narządzie wzroku w postaci pojawienia się zeza, krótkowzroczności, nadwzroczności, astygmatyzmu, oraz zmian na dnie oka. Wnioski: Późne powikłania narządu wzroku w grupie przebadanych wcześniaków wskazują na potrzebę objęcia ich szczególną opieką okulistyczną.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To estimate the influence of prematurity on late changes in visual system in children. Material: 57 patietns (114 eyes) with retinopathy of prematurity were investigsted in the Ist Department of Ophthalmology in Szczecin in the period of time between 1988-2002. Three groups of children were selected according to the gestational age and birth weight. The first group comprised of 15 children (30 eyes) born between 25 and 29 week of gestation with the birth weight from 700 to 1300 g (medium 940,5 ). The second group comprised of 29 children (58 eyeys) born between 30 and 34 week of gestation with the birth weight from 800 to 2100 g (medium 1593,4 g). The third group comprised of 13 children (26 eyes) born between 35 and 38 week of gestation with the birth weight from 1200 to 2900 g (medium 2135,8 g). Results: In all groups of children the following abnormalites were observed: strabismus, myopy, astimgatism, anisometropy, and changes of the eye fundus. Conclusions: The obtained data (late complications in the visual system) indicated that there is an insufficient ophthalmological care of chldren in postnatal life and especially of those who were born prematurely.


  13/17

  Tytuł oryginału: Gonadotropiny a przedinwazyjny rak jądra.
  Tytuł angielski: Gonadotropins and preinvasive testicular germ cell carcinoma.
  Autorzy: Słowikowska-Hilczer Jolanta, Szarras-Czapnik Maria, Walczak-Jędrzejowska Renata, Wolski Jan K., Woźniewicz Bogdan M., Romer Tomasz E., Kula Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1051-1056, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano dzieci w wieku 1-7 lat, u których stwierdzono dysgenetyczne obojnactwo rzekome męskie (11 przypadków) i izolowane spodziectwo żołądziowe (18 przypadków). U wszystkich stwierdzono kariotyp 46,XY. U dzieci z obojnactwem stężenie FSH we krwi było znamiennie wyższe (8,4 ń 2,3 IU/l) niż u chłopców ze spodziectwem (1,5 ń 0,3 IU/l). W gonadach wszystkich dzieci z obojnactwem stwierdzono obecność komórek przedinwazyjnego raka jądra (carcinoma in situ - CIS), a w jednej czwartej przypadków nowotwór gonadoblastoma, także zawierający komórki CIS. Przy obojnactwie wykazano znamienne korelacje pomiędzy stężeniem FSH i LH we krwi a liczbą komórek CIS na przekroju kanalika jądra (odpowiednio: r = 0,87 i r = 0.79). Wyniki badań wskazują, że zaburzona organogeneza jądra oraz towarzyszące jej zwiększone stężenie gonadotropin mogą tworzyć już w okresie dziecięcym środowisko sprzyjające powstaniu lub/i utrzymaniu się stanu przedrakowego w dysgenetycznych jądrach.

  Streszczenie angielskie: Eleven children with dysgenetic male pseudohermaphroditism and 18 boys with isolated penile hypospadias, all with 46,XY karotype, were studied. Testicular dysgenesis was associated with significantly higher mean serum FSH levels than in hypospadias (8.4 ń 2.3 IU/l vs. 1.5 ń 0.3 IU/l). Gonadoblastoma, a tumor arising from sex cords, was found in 1/4 of cases, while testicular carcinoma in situ (CIS) was present in all patients with dysgenesis (100 p.c.). In dysgenesis the higher the serum FSH and LH levels, the higher the number of CIS cells per tubule cross-section (r = 0.87 and 0.79, respectively) was found. The results indicate that in children with testicular dysgenesis and 46,XY karyotype preneoplastic lesions of seminal tubule appear more frequently than previously thought. Impaired testicular organogenesis and elevation of serum gonadotropins may play a role in the formation/maintenance of the neoplastic potntial of the tests in childhood.


  14/17

  Tytuł oryginału: Lipoproteina (a) u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu spowodowanym chorobą dużych i małych naczyń.
  Tytuł angielski: Lipoprotein (a) in stroke patients with large- and small vessel disease.
  Autorzy: Iskra Tomasz, Turaj Wojciech, Słowik Agnieszka, Szczudlik Andrzej, Dembińska-Kieć Aldona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.877-880, tab, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaburzeń lipidowych jako czynnika ryzyka udaru mózgu pozostaje niepewne. Celem pracy było porównanie stężeń lipoproteiny (a) [lp(a)] u osób z udarem mózgu spowodowanym chorobą dużych naczyń oraz chorobą małych naczyń. Do badania włączono 71 osób po udarze mózgu (30 z chorobą dużych naczyń i 41 z chorobą małych naczyń) oraz 30 osób tworzących grupę kontrolną. Z badania wykluczono chorych z udarem o etiologii sercowo-zatorowej, rzadkiej lub niejasnej, chorych na cukrzycę, z przebytym zawałem serca, zaburzeniami rytmu serca, wadami serca, nadczynnością lub niedoczynnością tarczycy, niewydolnością wątroby lub nerek, aloholizmem oraz leczonych statynami lub fibratami. Mierzono stężenie podstawowych frakcji lipidów. Stężenie lp(a) w surowicy mierzono metodą nefelometryczną. Nie stwierdzono różnic między badanymi grupami w zakresie średnich stężeń cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL. W grupie chorych z chorobą dużych naczyń w porównaniu z chorymi z chorobą małych naczyń jak i z osobami z grupy kontrolnej stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglicerydów. W grupie wszystkich badanych chorych po przebytym udarze mózgu w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono niższe stężenie cholesterolu HDL oraz wyższe stężenia triglcerydów. Mediana stężenia lp(a) w surowicy była zbliżona we wszystkich badanych grupach i wynosiła 8,4 mg/dl w grupie wszystkich chorych z udarem, 10,85 mg/dl w grupie chorych z chorobą dużych naczyń, 7,7 mg/dl w ...

  Streszczenie angielskie: The significance of lipid abnormalities as the risk factor for stroke remains uncertain. The aim of this study was to compare the concentrations of lipoprotein (a) [lp(a)] in stroke patients with large and small vessel disease. We studied 71 patients being 3 to 12 months after ischemic stroke (including 30 subjects with large vessel disease and 41 subjects with small vessel disease) and 30 controls. We excluded patients with stroke of cardioembolic, rare or uncertain etiology, subjects with diabetes, with history of myocardial infarction, arrhytmia, valvular heart disease, hypoor hyperthyreoidism, hepatic or renal insufficiency, and treated with statins or fibrates. We assessed basal lipid fractions and nephelometrically measured the concentration of lp(a). The concentrations of total and LDL-cholesterol were similar in studied groups. Patients with large vessel disease had lower levels of HDL-cholesterol and higher levels of triglycerides than patients with small vessel disease and than controls. Median concentrations of lp(a) were similar in all studied groups (8.4 mg/dl in all stroke patients; 10.85 mg/dl in large vessel disease; 7.7 mg/dl in small vessel disease and 6.3 mg/dl in controls; p = n.s.). The percentage of subjects with increased lp(a) concentrations (i.e. 30 mg/dl) was greater in large vessel disease (36,7 pc) than in small vessel disease (12.2 p.c.; p 0.05) and in controls (10 p.c.; p 0.05). The concentrations of basal lipid fractions were ...


  15/17

  Tytuł oryginału: Związki między poczuciem koherencji a emocjami u chorych somatycznie.
  Tytuł angielski: The sense of coherence vs. emotional life in somatic patients.
  Autorzy: Słowik Piotr
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.43-48, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł omawia związki pomiędzy poczuciem koherencji a przeżywanymi emocjami u pacjentów chorych somatycznie. Zbadano grupę 92 dwóch chorych (w tym 60 mężczyzn oraz 32 kobiety, średnia wieku ok. 58 lat) z rozpoznaniem miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. Prezentowane wyniki przedstawiają wiele istotnych zależności, jakie występują pomiędzy poczuciem koherencji, a poszczególnymi wskaźnikami emocji (wybranymi do badań) jak również związanych z emocjami negatywnymi jako sumą (uzyskaną dzięki analizie czynnikowej). Szczególnie warto zauważyć, że im wyższy poziom poczucia koherencji u badanych pacjentów, tym występujące u nich emocje negatywne są słabsze (i odwrotnie).

  Streszczenie angielskie: The paper deals with the relationship between the sense of coherence and emotions experienced by somatic patients. Research involved 92 patients (60 males and 32 females, average age ca.58) diagnosed with obliterative arteriosclerosis of the lower limbs. The research (part of a bigger project) was conducted using the following methods: the Life orientation questionnarie (SOC) by A. Antonovsky to measure the sense of coherence (with three constituent elements); the inventory of state and anxiety features (ISCL), STAI, by C. D. Spielberger et. al. (1970), adapted in to Polish be K. Wrześniewski and T. Sosnowski (1987); the hopelessness scale (HS-20) (Beck et. al. 1974) adapted by R. Stach (1991); self-awareness inventory for assessing stress, used in the Department of Health Psychology and Behaviour Disorder at the Applied Psychology Institute of the Jagiellonian University and the author's own scales used for determining patient self-assessment (including the sense of anxiety). The results presented demonstrate numerous significant interdependencies that exist between the sense of coherence and individual emotional indices (selected for the study) as well as negative emotions as a sum obtained thanks to the analysis of factors. It is worth noting, however, that the higher the sense of coherence in patients under investigation the weaker their negative emotions (and vice-versa).


  16/17

  Tytuł oryginału: Przetrwała infekcja w kanale korzeniowym - główna przyczyna niepowodzeń leczeń endodontycznych.
  Autorzy: Lipińska Agata, Słowik Joanna, Gregorczyk-Maga Iwona, Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.18-21, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/17

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych z zastosowaniem metody jednoseansowej.
  Autorzy: Lipińska Agata, Gregorczyk-Maga Iwona, Słowik Joanna, Krupiński Jerzy
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.6-9, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda jednoseansowa znajduje we współczesnej endodoncji coraz większą liczbę zwolenników. W pracy przedstawiono opis czterech przypadków przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, których leczenie kanałowe przeprowadzono w ramach jednej wizyty.

  stosując format: