Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOWIAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów.
Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats.
Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Grabowski Piotr, Słowiańska Anna, Tyślerowicz Piotr
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Tiopental - pochodna barbituranów siarkowych jest najczęściej używanym anestatykiem dożylnym. Jego zaletą jest szybkie i przewidywalne działanie, dobra rozpuszczalność w wodzie oraz tylko niewielkie uwalnianie histaminy. Jednakże doniesienia różnych autorów odnośnie wpływu tiopentalu na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną są sprzeczne, podjęto badania własne nad rolą tiopentalu w metabolizmie tlenowym szczurów poddawanych znieczuleniu dootrzewnemu.

  Streszczenie angielskie: Thiopental - sulphuric barbiturates derivative is the most frequently used intravenous anaesthetic. Its advantage is quick and predictable action, good solubility in water and only slight histamine release. However, reports of various authors as regards the effect of Thiopental on peroxidative-antioxidative balance are contradictory, own studies have been undertaken on the role of Thiopental in oxidative metabolism in rats subjected to intraperitoneal anaesthesia.


  2/3

  Tytuł oryginału: Aspekty psychologiczne i lecznicze zasadności wykonywania zabiegu operacyjnego w opinii chorych wybranego oddziału chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Psychological aspects and therapeutic justification of performing surgery in the opinion of patients of the chosen surgical department.
  Autorzy: Hnatuszko Małgorzata, Dudkiewicz Zbigniew, Kilian Zdzisław, Dudkiewicz Mariusz, Pawlik Paweł, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.178-183, tab., bibliogr. 11 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe w grupie 100 pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym, podjęto próbę określenia czynników psychologicznych i leczniczych wpływających na akceptację interwencji chirurgicznej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of inquiry investigations carried out in the grtoup of 100 patients subjected to surgeries an attempt was made to determine psychological and therapeutic factors affecting the acceptances of surgical intervention.


  3/3

  Tytuł oryginału: Determinanty uczestnictwa dzieci z rozpoznanymi wadami postawy w procesie leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Participation of children with diagnosed faulty postures in the process of conservative therapy.
  Autorzy: Stokowska Elżbieta, Raczkowski Jan W., Kilian Zdzisław, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.211-215, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytania dotyczące oceny postaw rodziców i dzieci wobec stwierdzonych u dzieci wad postawy oraz próba wskazania czynników warunkujących uczestnictwo w procesie leczenia zachowawczego i programach profilaktycznych. Badania przeprowadzone w wylosowanych łódzkich szkołach podstawowych wykazały, iż jedynie 66 proc. dzieci z rozpoznanymi wadami postawy uczęszcza na gimnastykę korekcyjną w szkole. Oznacza to, że proces leczenia zachowawczego dla tych dzieci zakończył się na pierwszym ogniwie, a mianowicie na diagnozie. Prawie połowa rodziców dzieci, u których rozpoznano wadę postawy, nie jest w stanie powiedzieć, jaka to wada. W 26 proc. zgodność wady określonej przez rodziców z rozpoznaniem lekarza jest niezupełna, a w 15,3 proc. rodziców wskazuje na wady, których u dziecka nie stwierdzono.

  Streszczenie angielskie: The aim of the carried out examinations was an attempt to answer questions concerning the attitude evaluation of parents' and children's towards faulty postures found in children and an attemptn to indicate factors conditioning participation in the process of conservative therapy and prophylactic programs. The examinations carried out in selected at random Łódź primary schools showed that only 66 p.c. of children with diagnosed faulty postures corrective gimnastics at school. In means that the process of conservative therapy ended for these children on the first stage - diagnosis. Almost half of the parents of children with diagnosed faulty postures are not able to say what fault it is. In 25 p.c. the compatibility of fault defined by parents with physician's diagnosis is incomplete and 15.3 p.c. of parents indicate faults not found in the child.

  stosując format: