Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/7

  Tytuł oryginału: Profesor zw. dr hab. med. Jan Fibak (1924-2000).
  Autorzy: Słowiński Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.471-472, il.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Fibak
 • Jan 1924-2000


  3/7

  Tytuł oryginału: Wartość alogenicznych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji kości w przebiegu obluzowania protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Value of allogenic bone grafts for bone reconstruction during the course of hip prosthesis loosening.
  Autorzy: Ozonek Włodzimierz, Rąpała Kazimierz, Milecki Marcin
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Krzysztof (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.769-777, il., bibliogr. 11 poz. + bibliogr. 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności alogenicznych przeszczepów kości do odbudowy ściany kostnej w rekonstrukcyjnych zabiegach wykonywanych z powodu obluzowania protezy stawu biodrowego. Materiał i metodyka. Materiał obejmował 100 chorych leczonych z powodu obluzowania protez, u których wykorzystano mrożone, wyjałowione radiacyjnie alogeniczne przeszczepy kości. Do odbudowy łoża kostnego w obrębie panewki wykorzystywano rozdrobnione przeszczepy kości o rozmiarach około 0,5 x 0,5 cm. Do odbudowy ściany uda używano granulatu kostnego w części dalszej i takich samych przeszczepów jak w panewce w obrębie przynasady. Przeszczepy te wraz z protezą wszczepiano wg techniki opracowanej w Nijmegen i Exeter. Zastosowanie ubitych, rozdrobnionych przeszczepów kości pozwala na stworzenie struktury, która umożliwia wnikanie naczyń krwionośnych i wpełzanie komórek kostnych tworzących nowe, żywe beleczki. Proces budowy nowej kości wokół protezy był długotrwały. Badanie radiol. wykazało przebudowę kostną w warstwie przeszczepów, ale było nieobiektywne i trudne do oceny. Wyniki. U 85 chorych stwierdzono przebudowę kostną warstwy przeszczepów, z dobrym osadzeniem protezy. U 15 osób konieczna była ponowna operacja z powodu powikłań pooperacyjnych (destabilizacja panewki w warstie przeszczepów, migracja trzpienia protezy), zbyt wczesnego obciążania kończyny i braku przebudowy przeszczepów. Wniosek. Mrożone alogeniczne przeszczepy kości stosowane do rekonstrukcji łoża kostnego po ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the usefulness of allogenic bone grafts in rebuilding bone stock during recionstructive surgery, following hip prosthesis loosening. Material and methods. The study group comprised 100 patients treated due to hip prosthesis loosening, who underwent surgery by means of deep frozen, radio-sterilized allogenic bone grafts. Morselized bone grafts 0.5 x 0.5 cm in diameter were used to rebuild the acetabular bone stock. In the distal part of the femur granulated bone grafts had been used in the metaphysis, the same as in case of the acetabulum. Bone grafts aand prostheses were implanted according to techniques elaborated in Nijmegen and Exeter. The use of tight rammed morselized bone grafts led towards the creation of structures, enabiling penetration of blood vessels and bone cell infiltration, which would form new, live trabeculae. The process of new bone formation around prostheses was sustained. Radiolohgical examinations demonstrated bone remodelling in the graft layer, being subjective and difficult to interpret. Results. In 85 cases we noted bone graft rebuilding and good prosthesis stabilization. In 15 cases reoperation was required due to postoperative complications (destabilization of the prosthesis cup, stem migration), too early weight bearing and lack of bone graft rebuilding. Conclusion. Deep frozen, allogenic bone grafts used for the reconstruction of boone stock after hip prosthesis loosening form a net, on which new bone ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Leczenie czynnościowe pozastawowymi ortezami złamań trzonu kości ramiennej u chorych z osteoporozą.
  Tytuł angielski: Functional bracing of humeral schaft fractures in osteoporotic patients.
  Autorzy: Grala Paweł, Słowiński Krzysztof, Twardosz Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.135-139, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. W złamaniach kości ramiennej zastosowanie znalazło wiele metod, zarówno operacyjnego, jak i nieoperacyjnego leczenia. Materiał i metody. W sposób prospektywny dokonano oceny wyników leczenia 8 wybranych chorych w wieku 56-78 lat, ze złamaniem trzonu kości ramiennej i osteoporozą, z zastosowaniem czynnościowego ortezowania. W ocenie rezultatu wzięto pod uwagę obecność zrostu kostnego, jakość ostatecznego nastawienia odłamów oraz czynność stawów łokciowego i barkowego oraz kończyny górnej w całości. Wyniki. We wszystkich przypadkach uzyskano wartościowy zrost kostny z różnego stopnia deformacją kości ramiennej, jednak nie zauważono wpływu deformacji na uzyskany wynik czynnościowy. Wnioski. Zastosowaną metodę leczenia, ze względu na wczesny pełny powrót funkcji kończyny górnej, jak i zadowolenie z niej pacjentów, oceniono jako bardzo wartościową dla badanej grupy chorych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. There are many treatment methods in use, both surgical and non-surgical, for fractures of the shaft of the humeral bone. Material and methods. We did a prospective study of the effectiveness of functional bracing for humeral shaft fractures in 8 selected patients with osteoporosis, aged 56-78. Evaluation was based on radiographic signs of bone union, the quality of reduction, and the functioning of the ulnar and gleno-humeral joints and the upper extremity as a whole. Results. In all the cases studied, good and fast bone union was achieved with varying degress of residual deformation, without detectable influence of the latter on the functional result. Conclusions. The method in use proved to be very effective, since early, good function of the injured extremity was restored and patient satisfaction was very high.


  5/7

  Tytuł oryginału: Histone mRNA in situ hybridization in assessing proliferative activity of normal and malignant cells.
  Autorzy: Słowiński Jerzy, Mazurek Urszula, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.335-339, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Proliferative capacity is an important determinant of tumour biological behaviour. For research and diagnostic purposes, immunohistochemical techniques are usually in the assessment of tissue proliferative status. An interesting alternative for these studies is a detection of histone mRNA. As the synthesis of histones is tightly coupled with DNA replication during S-phase of the cell cycle, histone mRNA level is a specific marker of S-phase cells. Furthermore, a short-lived transcript guarantees accurate estimation of S-phase cell pool at the moment of tissue fixation. The progress in molecular biology techniques during the last decade made possible the use of in situ hybridization, especially its non-radioactive version, in routine laboratory services. This technique can be successfully applied to detection of histone mRNA in routinely processed tissues. Advantages and limitations of such approach in tumour proliferation studies are discussed.


  6/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej z metodą kodowania kolorem w ocenie dynamiki zmian zakrzepowych u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych.
  Tytuł angielski: Colour-coded duplex scanning in determination of anatomical end-points in deep vein thrombosis progression in lower extremities.
  Autorzy: Madycki Grzegorz, Słowiński Piotr, Kwietniak Zbigniew, Staszkiewicz Walerian
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.61-67, il., tab., bibliogr. 12 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była analiza zmian zakrzepowych obejmujących żyły układu głębokiego w poszukiwaniu naturalnych, anatomicznych miejsc sprzyjających ograniczaniu rozwoju procesu zakrzepowego. Materiał i metody. W okresie 3 lat (1998-2000) w Klinice Chirurgii Naczyniowej CMKP w Warszawie, przebadano 130 chorych leczonych z powodu zakrzepicy żył głębokich. Rozległość zmian zakrzepowych oceniano za pomocą aparatu ultrasonograficznego o wysokiej rozdzielczości. Wyniki. Wyniki porównano z objawami klinicznymi i poddano analizie statystycznej, stosując test regresji liniowej i oceniając współczynnik korelacji. Autorzy zaobserwowali, że niektóre anatomiczne połączenie żył głębokich kończyn dolnych mogą spełniać istotną rolę w samoistnym ograniczeniu procesu zakrzepowego. Te anatomiczne miejsca, nazwane przez autorów naturalnymi zakończeniami zakrzepic żył głębokich, to: 1. spływ żyły udowej głębokiej i powierzchownej; 2. spływ żyły biodrowej wewnętrznej i zewnętrznej; 3. spływ obu żył biodrowych wspólnych. Wnioski. Autorzy sugerują, iż niektóre żyły głębokie, takie jak żyła udowa głęboka, żyła biodrowa wewnętrzna i żyły biodrowe wspólne, mogą spełniać istotną rolę w rozwoju zakrzepicy żył głębokich. Żyła podkolanowa, ze względu na anatomiczne położenie i brak istotnych dopływów, nie stanowi naturalnego miejsca zakończenia dla procesu zakrzepowego w układzie żył głębokich.


  7/7

  Tytuł oryginału: Neuropatologia
  Autorzy: Drozdowska-Pluskiewicz Bogna, Folwaczny Augustyn, Harabin-Słowińska Marzena, Holewa Bernard, Mazur-Zielińska Henryka, Mrówka Ryszard, Panasiewicz Małgorzata, Sabat Daniel, Słowiński Jerzy, Stęplewska Katarzyna, Zembala-Nożyńska Ewa, Ziółkowski Adam
  Opracowanie edytorskie: Słowiński Jerzy (red.).; Śląska Akademai Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 171 s. : tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,914

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: