Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOWIŃSKA-KLENCKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie łódzkim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Lodz Voivodship.
Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Głoskowska-Koptas Renata, Koptas Włodzimierz, Popowicz Bożena, Klencki Mariusz
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.95-103, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych w naszym ośrodku badań, realizowanych w ramach Programu PBZ 03-08 i dot. oceny odległych skutków narażenia na napromieniowanie w następstwie awarii jądrowej w Czarnobylu. Badaniami objęte zostały 224 osoby mające nie więcej niż 36 lat w chwili awarii, leczone chirurgicznie z powodu wola guzowatego lub nowotworów tarczycy. Uzyskane wyniki nie pozwalają na potwierdzenie istotnego statystycznie wpływu awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu na częstość występownaia nowotworów gruczołu tarczowego na obszarze województwa łódzkiego.

  Streszczenie angielskie: The results were presented of investigations carried out at our department as apart of PBZ 03-08 Research and dealing with the assessment of remote consequences of irradiation following the nuclear accidence at Chernobyl power station. The investigations included 224 patients subjected to thyroidectomy because of nodular goiter or neoplasms of the thyroid. All those persons wereless than 36 years old at the time of the accident. The obtained results do not allow to confirm the statistically significant influence of the nuclear accident in Chernobyl on epidemiology of thyroid neoplasms in Lodz Voivodship.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycy radiojodków a obrazem cytologicznym i histopatologicznym gruczołu tarczowego u pacjentów narażonych na skutki awarii jądrowej w Czarnobylu - podsumowanie wyników wieloośrodkowych.
  Tytuł angielski: Influence of dose radioactive iodides, deposited in the thyroid gland, on the cytological and histopathological picture of the thyroid in patients exposed to the effects of the Chernobyl nuclear power station accident - summary of results from multi-centre studies.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Klencki Mariusz, Słowińska-Klencka Dorota
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.133-138, Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl


  3/4

  Tytuł oryginału: Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid in an area of endemic goitre: influence of restored sufficient iodine supplementation on the clinical significance of cytological results.
  Autorzy: Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz, Sporny Stanisław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The iodine status of the population of Poland has markedly improved over the past years. The aims of this paper were: (i) to examine the diagnostic, value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid in goitre endemic regions (in conditions of improved iodine supply), and (ii) to find whether the changes in iodine supply have already influenced the clinical interpretation of cytological results. Methods: Cytological diagnoses, based on 3782 aspirates, obtained from 3572 patients during the years 1985-1999, were verified by reference to the results of postoperative examinations. The relative occurrences of selected cytological results in 1992-1999 were also compared (patients not subjected to surgery were included). Results: We have found that the frequenty of neoplastic lesions significantly decreased throughout the examined period (P 0.02). The ratio of the follicular carcinoma frequency increased from 1.7 during 1992-1993 up to 8.0 during 1998-1999 (P 0.05). The frequency of cytologically diagnosed chronic thyroiditis increased from 1.5 p.c. in 1992 to 5.7 p.c. in 1999 (P 0.001); the percentage of cytological diagnosis of 'follicular neoplasm' decreased during the same time (P 0.001). The risk of malignancy significantly lowered in the cytological diagnoses of 'follicular neoplasm' from 15 p.c. during 1985-1993 to 6 p.c. during 1996-1999 (P 0.05). Conclusions: The diagnostic value of FNAM during the period without proper iodine prophylaxis did not differ significantly from that during the last examined period. However, the changes in iodine supply have markedly and promptly affected the clinical significance of particular cytological results.


  4/4

  Tytuł oryginału: Badania nad optymalizacją wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy.
  Tytuł angielski: Studies on the optimising the diagnostic value of fine-needle aspiration biopsy of the thyroid gland.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.21-28, bibliogr. 20 poz., sum. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od wielu lat prowadzimy badania mające na celu optymalizację wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) tarczycy. Badanie to, w porównaniu z biopsją cienkoigłową innych narządów (np. sutka), jest obarczone stosunkowo wysokim odsetkiem rozpoznań niejednoznacznych. W przypadku takich rozpoznań patomorfolog zakreśla jedynie krąg różnicowo-diagnostyczny i nie formułuje precyzyjnego rozpoznania. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim różnicowania zmian o typie pęcherzykowym: raków i gruczolaków pęcherzykowych oraz guzków rozrostowych w wolu guzkowym. Na podstawie weryfikacji cytologiczno-histopatologicznej bardzo dużego materiału, stwierdziliśmy, że zwiększenie dostępności jodu w populacji polskiej wpływa na częstość i znaczenie kliniczne poszczególnych rozpoznań cytologicznych (w szczególności rozpoznania "nowotwór pęcherzykowy". Ryzyko obecności raka w guzkach zdiagnozowanych cytologicznie jako "nowotwór pęcherzykowy" obniżyło się z 15 do 6 proc. Ponadto wykazaliśmy, że istnieje konieczność przesunięcia akcentu z problemu rozpoznawania raków pęcherzykowych (które w chwili obecnej są ujawniane w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym rzadko) na różnicowanie zmian nienowotworowych od gruczolaków pęcherzykowych. Badania poświęcone poszukiwaniu metod wspomagających rutynowe badanie cytologiczne rozpoczęliśmy od oceny przydatności analizy morfometrycznej (cytometrii). Opracowaliśmy w 1992 roku oryginalny system analizy obrazu mikroskopowego, ...

  Streszczenie angielskie: For quite many years we have been attempting at optimising the diagnostic value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid gland. When compared with FNAB of other organs, e.g., of the breast, this examination is burdened with a relatively high percent of equivocal diagnoses. In case of diagnostic ambiguity, the pathomorphologist draws a differential-diagnostic circle, avoiding any definite diagnosis. This diagnostic limitation concerns, first of all, the differentiation of changes follicular in type: follicular carcinomas as adenomas, as well as hyperplastic nodules in nodular goitre. Following comparative analyses of very large cytological and histopatological material, we have found that the increased supply of iodine to the Polish population affects the incidence and the clinical significance of particular cytological diagnoses (especially of the diagnosis: "follicular neoplasm"). The risk of cancer occurrence in nodules, cytologically diagnosed as "follicular neoplasm" has decreased from 15 p.c. to 6 p.c. Moreover, it has been found that it is necessary to make a shift of the emphasis from the problem of follicular carcinoma diagnosis (which type of carcinoma is rarely found in postoperative histopathological examination) onto the differentation of non-neoplastic lesions from follicular adenomas. Our studies, oriented towards finding of methods which would aid routine cytological examination, were started from an assessment of the usefulness of ...

  stosując format: