Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOWIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie łódzkim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Lodz Voivodship.
Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Głoskowska-Koptas Renata, Koptas Włodzimierz, Popowicz Bożena, Klencki Mariusz
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.95-103, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki prowadzonych w naszym ośrodku badań, realizowanych w ramach Programu PBZ 03-08 i dot. oceny odległych skutków narażenia na napromieniowanie w następstwie awarii jądrowej w Czarnobylu. Badaniami objęte zostały 224 osoby mające nie więcej niż 36 lat w chwili awarii, leczone chirurgicznie z powodu wola guzowatego lub nowotworów tarczycy. Uzyskane wyniki nie pozwalają na potwierdzenie istotnego statystycznie wpływu awarii reaktora jądrowego w Czarnobylu na częstość występownaia nowotworów gruczołu tarczowego na obszarze województwa łódzkiego.

  Streszczenie angielskie: The results were presented of investigations carried out at our department as apart of PBZ 03-08 Research and dealing with the assessment of remote consequences of irradiation following the nuclear accidence at Chernobyl power station. The investigations included 224 patients subjected to thyroidectomy because of nodular goiter or neoplasms of the thyroid. All those persons wereless than 36 years old at the time of the accident. The obtained results do not allow to confirm the statistically significant influence of the nuclear accident in Chernobyl on epidemiology of thyroid neoplasms in Lodz Voivodship.


  2/10

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycy radiojodków a obrazem cytologicznym i histopatologicznym gruczołu tarczowego u pacjentów narażonych na skutki awarii jądrowej w Czarnobylu - podsumowanie wyników wieloośrodkowych.
  Tytuł angielski: Influence of dose radioactive iodides, deposited in the thyroid gland, on the cytological and histopathological picture of the thyroid in patients exposed to the effects of the Chernobyl nuclear power station accident - summary of results from multi-centre studies.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Klencki Mariusz, Słowińska-Klencka Dorota
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.133-138, Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl


  3/10

  Tytuł oryginału: Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid in an area of endemic goitre: influence of restored sufficient iodine supplementation on the clinical significance of cytological results.
  Autorzy: Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz, Sporny Stanisław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (1) s.19-26, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The iodine status of the population of Poland has markedly improved over the past years. The aims of this paper were: (i) to examine the diagnostic, value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid in goitre endemic regions (in conditions of improved iodine supply), and (ii) to find whether the changes in iodine supply have already influenced the clinical interpretation of cytological results. Methods: Cytological diagnoses, based on 3782 aspirates, obtained from 3572 patients during the years 1985-1999, were verified by reference to the results of postoperative examinations. The relative occurrences of selected cytological results in 1992-1999 were also compared (patients not subjected to surgery were included). Results: We have found that the frequenty of neoplastic lesions significantly decreased throughout the examined period (P 0.02). The ratio of the follicular carcinoma frequency increased from 1.7 during 1992-1993 up to 8.0 during 1998-1999 (P 0.05). The frequency of cytologically diagnosed chronic thyroiditis increased from 1.5 p.c. in 1992 to 5.7 p.c. in 1999 (P 0.001); the percentage of cytological diagnosis of 'follicular neoplasm' decreased during the same time (P 0.001). The risk of malignancy significantly lowered in the cytological diagnoses of 'follicular neoplasm' from 15 p.c. during 1985-1993 to 6 p.c. during 1996-1999 (P 0.05). Conclusions: The diagnostic value of FNAM during the period without proper iodine prophylaxis did not differ significantly from that during the last examined period. However, the changes in iodine supply have markedly and promptly affected the clinical significance of particular cytological results.


  4/10

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian właściwości reologicznych krwi i osocza w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: Dynamics of the changes of blood and plasma rheological properties in ischaemic stroke.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Pierzchała Krystyna, Słowińska Ludmiła, Becelewski Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.189-196, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było ustalenie związku pomiędzy zaburzeniami hemoreologicznymi a stopniem zmian chorobowych u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu oraz badanie dynamiki zmian lepkości krwi i osocza w trakcie hospitalizacji. W zależności od stopnia ciężkości niedokrwiennego udaru mózgu chorych podzielono na dwie grupy: I stanowiło 10 chorych w wieku 64 ń 11,8 roku, u których stopień udaru wyrażony był w skali National Institutes of Health i wynosił 5-8 pkt.; II - 8 chorych w wieku 65 ń 10 roku, u których stopień udaru mieścił się w granicach 16-18 pkt. Pomiary lepkości krwi przeprowadzono za pomocą wiskozymetru Brokfielda w układzie stożek - płytka, a pomiary lepkości osocza za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohda w temeperaturze 37řC. Oprócz badań reologicznych wykonano badania morfologiczne krwi, OB oraz badania biochemiczne (stężenie cukru we krwi, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, trójglicerydów i białka całkowitego). Stwierdzono, że u chorych z grupy II zarówno lepkość krwi pełnej, jak i osocza, a także lepkość skorygowana były istotnie wyższe. Co więcej, stopień zaburzeń reologicznych krwi i osocza łączył się z ciężkością przebiegu choroby. Obserwacja dynamiki zmian parametrów reologicznych wykazała, że w trakcie hospitalizacji parametry reologiczne krwi i osocza poprawiały się w miarę polepszenia stanu zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish relation between hemorheological disturbances and the degree of pathological changes in patients with ischaemic cerebral stroke as well as to examine the dynamics of changes in blood and plasma viscosity during hospitalization and treatment. The patients were divided into two groups according to ischaemic changes extent recognized on the basis of tomogram and clinical examination: group I - ten patients at the age of 64 ń 11,8, years with hemiparesis and with hypodense cerebral foci several mm in diameter; group II - eight patients at the age of 65 ń 10 years with hemiplegia and more severe course of disease. The hypodense foci in the brain were several centimeters blood viscosity measurements were carried out by Brookfield's viscometer using cone-plate system and plasma viscosity by Ubbelohd's capillary viscometer at the temperature of 37řC. Apart from rheological examinations, blood morphological measurements, ESR and biochemical examinations, such as sugar blood concentration, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerides and total serum proteins were performed. It was found that in patients in te group II both viscosity of whole blood and plasma as well as corrected viscosity were significantly higher. What is more, degree or rheological disturbances of blood and plasma was rel;ated to severity of the course of the disease. Observation of the dynamics of changes in rheological parameters showed that rheological parameters of blood and plasma during hospitalization and treatment improved along with recovery.


  5/10

  Tytuł oryginału: Zmiany lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału serca.
  Tytuł angielski: The whole blood and plasma viscosity changes in course of acute myocardial infarction.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Słowińska Ludmiła, Szczęsny Stanisław, Baschton Marek, Bartosik-Baschton Anita, Szyguła Jacek, Wodniecki Jan, Spyra Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.971-978, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie zmian lepkości krwi i osocza w przebiegu ostrego zawału mięśnia sercowego - na poczatku choroby (okres 1), w drugim do trzeciego dnia (okres 2) oraz po około 10 dniach od początku choroby (okres 3). Badania przeprowadzono u 77 chorych (średnia wieku 56,8 ń 9,8 lat). Wykonywano pomiary lepkości krwi przy szybkościach ścinania [s**-1]: 0,116; 1,0; 4,59; 150 oraz lepkości osocza. Ponadto oznaczano hematokryt, niektóre składniki biochemiczne krwi, takie jak: stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein i HDL, fibrynogenu oraz wskaźniki morfologiczne krwi. Oprócz lepkości krwi przy naturalnym hematokrycie oznaczano lepkość skorygowaną odniesioną do stałego hematokrytu 45 proc. Wyniki odniesienia do grupy kontrolnej złożonej z 110 osób zdrowych (średnia wieku 56,6 ń 10 lat). Część osób grupy kontrolnej charakteryzowała się obecnością niektórych czynników ryzyka miażdżycy (otyłość, nadciśnienie, palenie papierosów). Stwierdzono, że lepkość krwi przy naturalnym hematokrycie w 1 okresie choroby była istotnie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną, obniżyła się w 2 okresie choroby, a następnie wzrosła w 3 okresie. Natomiast lepkość skorygowana krwi we wszystkich okresach zawału serca, a szczególnie w okresie 2 była istotnie podwyższona. Zaburzeniom reologicznym u chorych na zawał serca towarzyszył wzrost stężenia cholesterolu, lipoprotein LDL, triglicerydów oraz fibrynogenu. Natomiast istotnie niższe było stężenie lipoprotein HDL. W zakresie wskaźników morfologicznych krwi, poza istotnym wzrostem liczby leukocytów, nie stwierdzono istotnych różnic...


  6/10

  Tytuł oryginału: Diety odchudzające a stan odżywienia, spożycie energii i aktywność fizyczna młodzieży.
  Tytuł angielski: Dieting and nutritional status, energy intake and physical activity in adolescence.
  Autorzy: Wądołowska Lidia, Słowińska Małgorzata Anna, Cichon Roman
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.34-39, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Źle zaplanowane i realizowane diety odchudzające mogą stanowić zagrożenie dla rozwoju młodzieży. Wynika z tego, że stan odżywienia młodzieży oraz składniki bilansu energetycznego mogą być monitorowane i analizowane. Cel. Celem pracy było określenie współzależności pomiędzy stanem odżywienia a spożyciem energii przez młodzież stosującą diety odchudzające i nie stosującą, z uwzględnieniem aktywności fizycznej. Materiał i metody. Badaniami objęto 91 uczniów w wieku od 12 do 15 lat. Na podstawie deklaracji wyróżniono 4 grupy młodzieży: osób atywnych (IA = 1,7), dość aktywnych (IA = 1,5) mało aktywnych (IA = 1,4) i o biernym trybie życia (IA = 1,3). Teoretyczną aktywność fizyczną młodzieży określono ilorazem BMR/EI. Spożycie energii (EI) i składników odżywczych wyznaczono metodą wywiadu 24-godzinnego w powtórzeniu trzykrotnym. Stan odżywienia określono metodami antropometrycznymi. W badanej grupie młodzieży w oparciu o BMI i tabele centylowe rozwoju dzieci i młodzieży warszawskiej wyodrębniono 3 kategorie osób: szczupłych (BMI 25 centyla), w normie (25 centyla ó BMI ó 75 centyla) i otyłych (BMI 75 centyla). Wyniki. U młodzieży o BMI powyżej 25 centyla oraz podejmującej w przeszłości długotrwałe odchudzanie stwierdzono wyższą masę ciała większe otłuszczenie i lepiej rozwiniętą tkankę mięśniową, lecz nie wykazano różnic w spożyciu energii. U dziewcząt otyłych oraz tych, które w przeszłości długotrwale się odchudzały wykazano spożywanie mniejszej liczby posiłków w porównaniu z dziewczętami szczupłymi ...


  7/10

  Tytuł oryginału: Badania nad optymalizacją wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej tarczycy.
  Tytuł angielski: Studies on the optimising the diagnostic value of fine-needle aspiration biopsy of the thyroid gland.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Słowińska-Klencka Dorota, Klencki Mariusz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.21-28, bibliogr. 20 poz., sum. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Od wielu lat prowadzimy badania mające na celu optymalizację wartości diagnostycznej biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) tarczycy. Badanie to, w porównaniu z biopsją cienkoigłową innych narządów (np. sutka), jest obarczone stosunkowo wysokim odsetkiem rozpoznań niejednoznacznych. W przypadku takich rozpoznań patomorfolog zakreśla jedynie krąg różnicowo-diagnostyczny i nie formułuje precyzyjnego rozpoznania. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim różnicowania zmian o typie pęcherzykowym: raków i gruczolaków pęcherzykowych oraz guzków rozrostowych w wolu guzkowym. Na podstawie weryfikacji cytologiczno-histopatologicznej bardzo dużego materiału, stwierdziliśmy, że zwiększenie dostępności jodu w populacji polskiej wpływa na częstość i znaczenie kliniczne poszczególnych rozpoznań cytologicznych (w szczególności rozpoznania "nowotwór pęcherzykowy". Ryzyko obecności raka w guzkach zdiagnozowanych cytologicznie jako "nowotwór pęcherzykowy" obniżyło się z 15 do 6 proc. Ponadto wykazaliśmy, że istnieje konieczność przesunięcia akcentu z problemu rozpoznawania raków pęcherzykowych (które w chwili obecnej są ujawniane w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym rzadko) na różnicowanie zmian nienowotworowych od gruczolaków pęcherzykowych. Badania poświęcone poszukiwaniu metod wspomagających rutynowe badanie cytologiczne rozpoczęliśmy od oceny przydatności analizy morfometrycznej (cytometrii). Opracowaliśmy w 1992 roku oryginalny system analizy obrazu mikroskopowego, ...

  Streszczenie angielskie: For quite many years we have been attempting at optimising the diagnostic value of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) of the thyroid gland. When compared with FNAB of other organs, e.g., of the breast, this examination is burdened with a relatively high percent of equivocal diagnoses. In case of diagnostic ambiguity, the pathomorphologist draws a differential-diagnostic circle, avoiding any definite diagnosis. This diagnostic limitation concerns, first of all, the differentiation of changes follicular in type: follicular carcinomas as adenomas, as well as hyperplastic nodules in nodular goitre. Following comparative analyses of very large cytological and histopatological material, we have found that the increased supply of iodine to the Polish population affects the incidence and the clinical significance of particular cytological diagnoses (especially of the diagnosis: "follicular neoplasm"). The risk of cancer occurrence in nodules, cytologically diagnosed as "follicular neoplasm" has decreased from 15 p.c. to 6 p.c. Moreover, it has been found that it is necessary to make a shift of the emphasis from the problem of follicular carcinoma diagnosis (which type of carcinoma is rarely found in postoperative histopathological examination) onto the differentation of non-neoplastic lesions from follicular adenomas. Our studies, oriented towards finding of methods which would aid routine cytological examination, were started from an assessment of the usefulness of ...


  8/10

  Tytuł oryginału: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
  Tytuł angielski: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Słowińska-Srzednicka Jadwiga, Królicki Leszek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.425-441, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Limfocytarne zapalenie przysadki jest rzadkim schorzeniem naciekowo-zapalnym o podłożu immunologicznym prowadzącym do uszkodzenia gruczołu przysadki. Do niedawna rozpoznanie choroby ustalić można było jedynie w oparciu o badania histopatologiczne (zwykle pośmiertne). Wprowadzenie do diagnostyki chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) przyczyniło się do ujawnienia zmian obejmujących nie tylko przysadkę, ale i jej szypułę oraz podwzgórze. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznania i leczenia limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki. W oparciu o materiał obejmujący 7 kobiet w wieku od 29 do 54 lat (średnio 40,4) poddanych obserwacji przez okres 2 do 7 lat (średnio 5,0) wykazano, że limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki najczęściej występuje u kobiet, może być związane z ciążą i okresem poporodowym, często towarzyszy innym chorobom o podłożu autoimmunologicznym. Klinicznie najczęściej objawia się: wtórną niedoczynnością nadnerczy i gonad, zapaleniem tarczycy, moczówką prostą oraz umiarkowanego stopnia hiperprolaktynemią. W obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego charakteryzuje się występowaniem intensywnie wysycających się po podaniu środka kontrastowego (Gd-DTPA) obszarów obejmujących podwzgórze lub symetrycznie powiększoną przysadkę. Leczenie limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki polega na wyrównaniu niedoborów hormonalnych a w przypadku nasilenia objawów neurologicznych zastosowaniu kortykosterydów, które prowadzą do poprawy klinicznej i cofania się zmian naciekowych okolicy podwzgórza i przysadki.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytic hypophysitis is a rare, inflammatory disorder of the pituitary gland. This autoimmune disease may lead to multihormonal deficiency and to the gland enlargement mimicking pituitary tumor. The aim of the study was to establish criteria of the diagnosis and to present most effective therapeutic strategies. Based on material consisting of 7 women aged 20 to 54 yrs (mean 40,4) observed for 2 to 7 years (mean 5,0) we showed, that lymphocytic hypophysytis, affecting mainly women often is temporally related to pregnancy or postpartum period, and coexists with others autoimmune diseases. Clinical features include secondary suprarenal and gonadal hypofunction, thyroiditis, and mild hyperprolactinaemia. MR-scanning of pituitary gland and parasellar region shows intensive, homogenous enhancement after Gd-DTPA administration. Treatment of hypophysitis should be primarily pharmacological: pituitary and peripheral gland supplementation and introducing corticosteroids in the case of neurological injury.


  9/10

  Tytuł oryginału: Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy stomatologów w Polsce w latach 2002-2006. Wystąpienie zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na Seminarium organizowanym przez Komisję Zdrowia Sejmu RP w dniu 11 V br.
  Autorzy: Słowińska-Srzednicka Jadwiga
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.46-50, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  10/10

  Tytuł oryginału: Realizacja zaleceń piramidy prawidłowego żywienia oraz spożycie produktów mlecznych przez osoby starsze.
  Tytuł angielski: The realization of healthy nutrition pyramid recommendations and dairy products intake by elderly people.
  Autorzy: Wądołowska Lidia, Cichon Roman, Słowińska Małgorzata A., Waluś Anna
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.43-55, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka racji pokarmowych osób w wieku podeszłym pod kątem spożycia produktów mlecznych jako źródła wybranych składników odżywczych oraz określenie zgodności odżywiania z zaleceniami profilaktyki żywieniowej. Badaniami objęto 354 osoby w wieku podeszłym (średnio 76,9 ń 1,6 lat).Metodą wywiadu 24-godzinnego określono ilość spożytych produktów spożywczych w gramach, którą przeliczono na liczbę spożywanych w ciągu dnia porcji produktów zbożowych, warzyw, owoców, produktów mlecznych, mięsa i wymienników białkowych oraz tłuszczów i słodyczy. Analiza statystyczna obejmowała porównanie spożycia składników pokarmowych przez osoby o małym spożyciu produktów mlecznych (ó 1 porcji), średnim (1-3 porcji) i wysokim (ň 3 porcji). Żadna z badanych osób w wieku podeszłym nie odżywiała się zgodnie z zaleceniami profilaktyki żywieniowej. Szczególnie niskie było przeciętne spożycie owoców (0,20 ń 0,50 porcji), warzyw (1,94 ń 1,59 porcji) i produktów mlecznych (1,11 ń 1,00 porcji). Racje pokarmowe osób spożywających co namniej 3 porcje produktów mlecznych dziennie zawierały znamiennie większe ilości energii, białka ogółem, białka zwierzęcego, tłuszczu, cholesterolu, węglowodanów, fosforu, witaminy A oraz wapnia (4-krotnie więcej), magnezu (2-krotnie), witaminy B2 (2-krotnie) i laktozy (ok. 15-krotnie) w porównaniu z osobami spożywającymi nie więcej niż 1 porcję produktów mlecznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was the elderly people food rations characteristics from the point of view of dairy products intake as a source of the chosen nutrients and to define the compatibility with the nutrition prevention recommendations. The research included 354 people of advanced age (on average 76,9 ń 1,6 years old). With the use of the 24-hour recall the amount of consumed groceries in grams, which was then converted to consumed during the day portions of grainy products, vegetables, fruit, dairy products, meat and protein substitutes and fats and sweets. The statistical analysis included the comparison of nutrients intake for people with small dairy products intake (Ł1 portion), average (1-3 portions) and high L3 portions). None of the analyzed persons in advanced age fed according to the nutrition prevention recommendations. Particularly low was the mean intake of fruit (0,20 ń 0,50 of the portion), vegetables (1,94 ń 1,59 of the portion) and dairy products (1,11 ń 1,00 of the portion). The food rations of people consuming at least 3 portions of dairy products a day included characteristically bigger amounts of energy, total protein, animal protein, fat, cholesterol, carbohydrates, phosphorus, vitamin A and calcium (4 times more), magnesium (twice), vitamin B2 (twice) and lactose (about 15 times) in comparison to people intaking no more than 1 portion of dairy products.

  stosując format: