Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOMKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zastosowanie badania profilu osobowości u pacjentów z kamicą żółciową : praca doktorska
Autorzy: Głuszak Andrzej, Słomka Maria (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Oddział Kardiologiczny w Świdniku
Źródło: 2002, [2], 55 k., [40] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 107 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21085

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: The influence of interferon alpha on the rat liver injured by chronic administration of carbon tetrachloride.
  Tytuł polski: Wpływ interferonu alfa na uszkodzoną czterochlorkiem węgla wątrobę szczura.
  Autorzy: Mądro Agnieszka, Słomka Maria, Celiński Krzysztof, Chibowski Daniel, Czechowska Grażyna, Kleinrok Zdzisław, Karpińska Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.55-60, 6 tabl., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie wpływu IFN alfa na parametry biochemiczne (aktywnosć A1At i AspAt) wątroby, wpływu na funkcję metaboliczną wątroby i jej stan morfologiczny badany w mikroskopie świetlnym i elektronowym po wcześniejszym uszkadzaniu CCl4 przez 3 i 6 tygodni. Doświadczenie przeprowadzono na szczurach samcach rasy Wistar. Do oceny funkcji wątroby używano testu eliminacji aminofenazonu w izlowanej, perfundowanej wątrobie szczura według metody Millera w modyfikacji Hafte'a. Oznaczano również aktywność AspAt i AlAt. Fragmenty wątrób badano w mikroskopie świetlny, elektronowym oraz przy pomocy metod immunohistochemicznych. Uzyskane wyniki wskazują na to, że po 3-tygodniowym uszkodzeniu wątroby CCl4 interferon alfa nie ma istotnego wpływu na aktywność AlAt i AspAt, niezależnie od stosowanej dawki. IFN alfa podawany szczurom po 6-tygodniowym uszkadzaniu wątroby CCl4 zmienia w istotnym zakresie aktywność AlAt i AspAt, gdy jest stosowany w dużej dawce. Stwierdzono, że czterochlorek węgla w dawkach i przez czas stosowany w naszym doświadczeniu nie wywołuje wyraźnych cech marskości wątroby szczurów, aktywuje jednak komórki Ito, powoduje ogniskowe zapadnięcie się zrębu i włóknienie. Zwiększenie liczby komórek Ito w przestrzeniach Dissego, wykazane immunohistochemicznie i ultrastrukturalnie, przemawia za aktywacją procesów włóknienia wątroby szczurów po podawaniu CCl4 w obu stosowanych wariantach. IFN alfa znacząco osłabia fibrogenezę w uszkodzonej CCl4 wątrobie, co wyraża ...

  Streszczenie angielskie: Due to their complex and not fully known etiopathogenesis as well as difficulties in treatment, chronic hepatitis and cirrhosis still remain one of the main problems of hepatologists. Nowadays, the use of OFN alpha is considered the most effective method of treatment in chronic hepatitis. Recently, a new property of IFN, i.e. its effects on the reduction of fibrosis, has been discovered. The aim of the paper was to examine the effects of IFN alpha on biochemical parameters (AlAt and AspAt acitivities), on the metabolic function of the liver and its morphologic picture observed under the light and electron microscope after the 3-and 6-week CCl4-induced damage. The experiments were carried out in Wistar male rats. To evaluate the liver function, the test of aminophenazone elimination in the isolated perfused rat liverswas used according to Miller modified by Hafte. Additionally, AspAt and AlAt activities were determined. The liver specimens were analysed under the light and electron microscope and using immunohistochemical methods. The findings show that after the 3-week CCl4-induced liver damage, IFN alpha does not significantly affect AlAt and AspAt activities, irrespective of the dose used. IFN alpha administered after the 6-week damage significantly changes those activities when the doses used are high. It was found that carbon tetrachloride does not result in evident cirhotic changes, however it activates Ito cells, causes focal retraction of the stroma and ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Influence of adenosine receptors on the development of caerulein-induced acute pancreatitis.
  Tytuł polski: Wpływ receptorów adenozynowych na rozwój eksperymentalnego ostrego zapalenia trzustki wywołanego ceruleiną.
  Autorzy: Szczerbiński Mariusz, Celiński Krzysztof, Słomka Maria, Kasztelan-Szczerbińska Beata, Cichoż-Lach Halina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.245-256, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W przebiegu OZT (ostrego zapalenia trzustki) dochodzi do hipoksji w wyniku wazokonstrukcji oraz do aktywacji enzymów lizosomalnych i trawiennych powodujących samotrawienie i uszkodzenie trzustki. W konsekwencji dochodzi do pobudzenia leukocytów oraz zwiększenia ekspresji cząstek adhezyjnych, umożliwiających marginację i adhezję pobudzonych leukocytów do śródbłonka naczyń. Pobudzone leukocyty są źródłem prozapalnych cytokin i wolnych rodników tlenowych, które nasilają odczyn zapalny. Doniesienia o tym, że adenozyna może zapobiegać aktywacji wymienionych procesów w przebiegu niedokrwienia, skłoniły nas do przeprowadzenia badania. Doświadczenie wykonano w dwóch etapach. Pierwszy mmiał na celu ocenę wpływu agonistów i antagonistów receptorów adenozynowych na nieuszkodzoną, prawidłową trzustkę, a drugi miał określić wpływ tych substancji na rozwój OZT indukowanego ceruleiną. Podczas pierwszego etapu doświadczenia, po dootrzewnowych iniekcjach badanych substancji, odpowiednio: DPCPX - antagonisty receptora A1, CGS 21680 - agonisty receptora A2, ZM241385 - antagonisty receptora A2, IB-MECA - agonisty receptora A3, zwierzęta otrzymywały dożylną infuzję soli fizjologicznej. Zwierzętom z grupy kontrolnej podawano wyłącznie dwunastogodzinną dożylną infuzję 0,15 M NaCl. W drugim etapie doświadczenia, po dootrzewnowym podaniu, podobnie jak w pierwszym etapie, agonisty lub antagonisty receptorów adenozynowych, u badanych zwierząt wywoływano OZT, podając dwunastogodzinną dożylną ...

  Streszczenie angielskie: Acute pancreatitis leads to hypoxia caused by vasoconstriction and to activation of lysosomal and digestive enzymes resulting in pancreas autodigestion and damage. This causes activation of leucocytes and increased expression of adhesive molecules enabling margination and adhesion of activated leucocytes to the endothelium. Activated leucocytes are the source of proinflammatory cytokins an oxygen-free radicals which intensify the inflammatory response. The reports indicating that adenosine may prevent activation of the above-mentioned processes in ischaemia prompted us to undertake this study. The study was performed in two stages. The first stage was to evaluat the effects of agonists and antagonists of adenosine receptors on normal pancreas while the second one was to determine the influene of these substances on the development of caeruleininduced acute pancreatitis. During the first stage, the animals were injected intraperitoneally with the substances examined: the A1 receptor antagonist - DPCPX, the A2 receptor agonist - CGS 21680, the A2 receptor antagonist - ZM 241385 and the A3 receptor agonist - IB-MECA and then received intravenous saline. The control animals were subjected only to the 12 h intravenous infusion of 0.15 M NaCl. During the second stage, after the intraperitoneal administration of adenosine receptor agonists and antagonists (as in the first stage), acute pacnreatitis was induced with the 12h intravenous infusion of 5ćg/kg/h caerulein. ...

  stosując format: