Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁOBODZIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Problemy gastryczne w teorii i praktyce terapii manualnej w modelu holistycznym.
Autorzy: Słobodzian Janina
Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.24-32, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
Sygnatura GBL: 313,757

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Definicja medycyny manualnej w tradycyjnym pojęciu ogranicza możliwości zaangażowania terapeuty manualnego w proces terapeutyczny tylko do stanów zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Doświadczenie uczy, że bardzo trudno jest jednoznacznie określić, z jakim stanem chorobowym u danego pacjenta mamy do czynienia: czy z chorobą organiczną, czy też zaburzeniem czynnościowym. Trudność polega na tym, że klasyczna medycyna nie wypracowała obiektywnych procedur badawczych do diagnozowania stanów zaburzeń czynnościowych. Terapeuta manualny, wykorzystując odruchowo związki narządów wewnętrznych z narządem ruchu i odwrotnie, ma możliwiść pozytywnie oddziaływać na zaburzenia czynnościowe, jak również skutecznie wspierać specjalistyczne leczenie chorób organicznych przewodu pokarmowego przez oddziaływanie na narząd ruchu.

  Streszczenie angielskie: Traditional philosophy of manual medicine restricts possibilities of involvement in therapeutic process to conditions of functional trouble of organ of motion. According to hindsight, it is very hard to say what kind od disease's condition a patient has got: whether the organic diseases or the functional trouble. Difficulty consists in that the classic medicine has not worked aut objective and research procedures to diagnosis of conditions of functional trouble. The manual therapist benefits from reactional connections of inside organs with organ of motion (and the other way round) and thus the manual therapist is able to have effect on functional trouble and also effective support specjalistic treatment of organic disease of alimentary canal throw interaction on the organ of motion.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przykład wykorzystania dynamiki organizmu na bodźce lecznicze w modelu holistycznym terapii manualnej na przykładzie objawów dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowego.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.36-45, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Realizacja procesu terapeutycznego z zastosowaniem terapii manualnej w modelu holistycznym polega na konsekwentnym podążaniu za nieustanną zmiennością organizmu chorego. Oznacza to, że terapeuta dostosowuje zarówno procedury badawcze, diagnostyczne jak i terapeutyczne do tej zmienności obserwując wnikliwe reakcje chorego na zadawane bodźce. Poprzez wywiad, badanie, poszukuje tych struktur anatomicznych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na powstawanie dolegliwości oraz związków przyczynowo-skutkowych z innymi strukturami, często odległymi od miejsca występowania aktualnego problemu zdrowotnego. Niezwykle pomocny w tym procesie jest test kontrolny, za pomocą którego można określić reakcje natychmiastowe występujące bezpośrednio po wykonaniu konkretnego zabiegu. Test kontrolny, reakcje pozabiegowe oraz reakcje późne potwierdzają lub nie słuszność stawianych hipotez co do przyczyn choroby a jednocześnie ukierunkowują terapię. Warunkiem pozytywnego, stymulującego organizm do zdrowienia, oddziaływania jest bezpośrednie zaangażowanie chorego w proces terapeutyczny poprzez wykonywanie dostosowanych do aktualnego stanu ćwiczeń w autoterapii w celu aktywizacji zasobów własnych organizmu.

  Streszczenie angielskie: The realization of the therapeutic process with manual medicine's application in holistic model depends on consistent continuation for an incessant changeability of patient's organism. The therapist adapts the research, diagnosical and therapeutic procedures and also observes the patient's reaction who responds to given stimulus. The therapist is looking for the anatomical structures thanks to the interview and the research. These structures could have the direct impact on comming the disorders and relationships of casual-effectal structures with those ones which are often remote from the place of topical, salubrious problem's occurrence. Immensely helpful in this process is a checking test by means of which the therapist could defive the immediate reactions appearing directly after carrying out the concrete treatment. The test and the reaction after curative treatment verify or not the fairness of theories about the causes of illness. The circumstances of positive action which lead to health recovery are the following: patient's involvement in therapeutic process (through the right exercises and autotherapy) and derivness from own resources. It often ties up with necessity of making changes in psychic-spiritual and environmental-social spheres.


  3/4

  Tytuł oryginału: Badanie narządu żucia stosowane w modelu holistycznym terapii manualnej.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.46-52, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawiła podstawowe sposoby badania czynnościowego stawu skroniowo-żuchwowego oraz mięśni żwaczowych. Zwróciła uwagę na konieczność badania również tych okolic narządu ruchu, które wykazują w patologii czynnościowej największe związki przyczynowo-skutkowe z narządem żucia. Podkreśliła podstawowe znaczenie dokładnego wywiadu, uwzględniającego sferę psychiczno-duchową i środowiskowo-społeczną chorego.

  Streszczenie angielskie: The author has presented basic ways of a functional research of temple-submaxila sewage and masseter muscles. She's paid attention to necesity of testing the regions, which show the biggest connection with organ of mastication in a functional pathology. The author's stressed an importance of a precise interview. This interview underlines patient's psychic-spiritual and environmental-social spheres.


  4/4

  Tytuł oryginału: Leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego w gabinecie ortodontycznym - relacja ze szkolenia dla lekarzy ortodontów.
  Autorzy: Słobodzian Janina
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.80-81
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: