Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SŁADEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Dekortykacja płuca wykonana techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego.
Tytuł angielski: Lung decortication performed by video-assisted thoracic surgery (VATS).
Autorzy: Wąsowski Dariusz, Kużdżał Jarosław, Reifland Agnieszka, Soja Jerzy, Szlubowski Artur, Sładek Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Kołodziej Jerzy (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.54-60, tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie dekortykacji płuca wykonanej techniką minitorakotomii z wykorzystaniem toru wizyjnego (VATS). Materiał i metodyka. Podstawą leczenia ropniaków opłucnej, w zależności od nasilenia zmian, jest w dalszym ciągu drenaż płucnej lub dekortykacja płuca. Wideotorakoskopia (WTS) umożliwia przyspieszenie diagnostyki i skrócenie leczenia wczesnych postaci ropniaków (faza I i II). W przypadku wystąpienia ropniaka przewlekłego (faza III) leczeniem z wyboru jest dekortykacja płuca przez wykonanie rozległej torakotomii. U częsci chorych jest to zabieg zbyt obciążający. Połączenie natomiaswt techniki klasycznej torakochirurgii z wykorzystaniem toru wizyjnego (video-assisted thoracic surgery - VATS) pozwala bezpiecznie wykonać całkowitą dekortykację przy jednoczesnym ograniczeniu urazu operacyjnego, a w rezultacie szybszą rehabilitację oddechową chorych i lżejszy przebieg pooperacyjny. Taka taktyka umożliwia skuteczne operowanie bardziej obciążonych chorych. Spośród 58 chorych leczonych na oddziale z powodu ropniaka opłucnej ośmiu leczono tylko drenażem, u 30 udało się oczyścić jamę opłucnej techniką WTS, a u 20 podczas wideotorakoskopii konieczne było rozszerzenie zabiegu do VATS i wykonanie dekortykacji płuca. Wyniki. U wszystkich chorych po dekortykacji płuca płuca uzyskanoo poprawę radiologiczną i zostali wypisani do domu w stanie ogólnym dobrym. Wszyscy chorzy żyją. Średni okres obserwacji wynosi 19 miesięcy (ń 7,4). Wniosek. Technika VATS jest skutecznym sposobem wykonywania dekortykacji płuca. Umożliwia zmniejszenie urazu operacyjnego ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present video-assisted thoracic surgery (VATS) as the method of lung decortication. Material and methods. Standard treatment of pleural empyema, regarding the intensity of changes is still tube thoracostomy or lung decortication by thoractomy. Videothoracoscopy (VTS) accelerates the diagnostic process and shortens treatment of early forms of empyema (stage I and II). In case of organizing empyema (stage III) standard treatment consists in lung decortication performed by means classical thoracotomy, although in some cases this approach seems too traumatic. However, video-assisted thoracic surgery (VATS) enables a complete lung decortication by mini-thoracoctomy, with less surgical trauma. Finally, the post-operative course and respiratory rehabilitation are much easier to treat. Patients in poor general condition may also be operated by VATS. In our department 58 patients were treated due to pleural empyema. Eight of them were treated by tube thoracostomy, 30 by VTS and 20 required VATS and lung decortication. Results. In all operated patients we observed clinical and radiological improvement. There were no hospital deaths, and all patients remain alive (mean follow-up was 19 months ń 7.4). Conclusion. Video-assisted thoracic surgery (VATS) is an efficient method of lung decortication, reducing postoperative trauma. Due to better visualization of the surgical field VATS is a safer method in comparison to classical ones.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ciężkie zapalenie przełyku ze zwężeniem jako późne powikłanie refluksu żołądkowo-przełykowego po operacji przetoki przełykowo-tchawiczej i atrezji przełyku - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Severe esophagitis with stricture as a late complication of gastroesophageal reflux after operation for tracheoesophageal fistula and oesophageal atresia - case report.
  Autorzy: Wędrychowicz Andrzej, Sładek Małgorzata, Jedynak-Wąsowicz Urszula, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.173-176, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 13-letniej dziewczynki po operacji atrezji przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą w okresie noworodkowym, która zgłosiła się z powodu występująccych od 3 lat odbijań, ślinotoku oraz czkawki. Na podstawie badania scyntygraficznego rozpoznano refluks żołądkowo-przełykowy. W wykonanym badaniu gastroskopowym z oceną histopatolgoiczną wycinków stwierdzono znacznego stopnia zmiany zapalne w górnej części przełyku z cechami dysplazji (przełyk Barretta) oraz zwężenie przełyku w części środkowej, uniemożliwiające przejście gastroskopu. W leczeniu zastosowano blokery pompy protonowej oraz rozszerzania przełyku rozszerzadłami rtęciowymi typu bougie. W kontrolnym badaniu gastroskopowym stwierdzono regresję zmian zapalnych w górnej części przełyku i uwidoczniono zmiany zapalne w przełyku poniżej zwężenia oraz w żołądku i dwunastnicy. Obecnie u dziewczynki kontynuowane jest przewlekłe leczenie blokerami pompy protonowej oraz zabiegi rozszerzania przełyku.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 13-years-old girl operated at the neonatal age for esohageal atresia and tracheoesophageal fistula, complained of eructations, sialorrhoea and hiccups for 3 years. The gastroesophageal reflux was diagnosed using scintigraphy. Gastroscopy revealed severe esophagitis with dysplasia (Barrett's esophagus) in the upper part of the esophagus and stricture in the middle part of the esophagus, impossible to pass the gastroscope. The proton pomp inhibitors (omeprazol) and esophageal dilatations with the bougie dilators were used in the treatment. The control gastroscopy revealed regression of the inflammation in the upper part of the esophagus and inflammation in the lower part of th esophagus, stomach and duodenum. We continue the treatment with proton pomp inhibitors and esophageal dilatations.


  3/7

  Tytuł oryginału: Do glikokortykosteroidów wziewnych, w terapii łączonej astmy należy dodać: Pro I: á-2 agonistę o przedłużonym działaniu.
  Tytuł angielski: In the therapy of asthma it is reasonable to supplement inhaled glucocorticosteroids with: Pro I: long acting á-2 agonist.
  Autorzy: Sładek Krzysztof
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.57-59, bibliogr. 20 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/7

  Tytuł oryginału: Programy edukacyjne w astmie.
  Tytuł angielski: Education program in asthma.
  Autorzy: Sładek Krzysztof
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.87-90, bibliogr. 8 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Upper gastrointestinal motility disturbances in children with Helicobacter pylori gastritis.
  Autorzy: Sładek Małgorzata, Jedynak-Wąsowicz Urszula, Pieczarkowski Stanisław, Wędrychowicz Andrzej, Gruszka Małgorzata, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.335-338, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Związek między refluksem żołądkowo-przełykowym (GER), zakażeniem Helicobacter pylori (H.p.) i eradykacją H.p. nie jest ustalony. Uważa się, że H.p. nie jest czynnikiem ryzyka GER a wręcz u niektórych pacjentów może mieć wpływ ochronny. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu zakażenia H.p. na czynność motoryczną górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ustalenie czy eradyakcja H.p. wpływa na GER u dzieci z zapaleniem żołądka wywołanym H.p. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 33 dzieci z zapaleniem żołądka o etiologii H.p. Zakażenie H.p. było diagnozowane na podstawie badania histopatologicznego wycinków żołądka i szybkiego testu urazowego. GER rozpoznawano na podstawie 24-godzinnej pH-metrii przełyku. Czynność motoryczną przełyku oceniano na podstawie badania manometrycznego a czynność elektryczną żołądka na podstawie elektrogastrografii. Badania wykonywano przed i po eradykacji H.p. Nie stwierdzono różnicy statystycznie znamiennej w częstości występowania GER przed i po eradykacji. Eradykacja znamiennie zmniejszała częstość nasilonego refluksu. Nie stwierdzono zależności między napięciem LES a występowaniem i nasileniem GER. Normogastria była dominującym rytmem czynności elektrycznej żołądka przed i po eradykacji. Wnioski: w badanej grupie dzieci eradyakcja H.p. nie miała wpływu na częstość występowania GER, natomiast znamiennie zmniejszała częstość nasilonego GER. Występowanie i nasilenie GER przed i po eradykacji nie było związane z napięciem LES. Zakażenie H.p. nie miało wpływu na czynność motoryczną przełyku jak również na dominującą czynność elektryczną żołądka.


  6/7

  Tytuł oryginału: Czynnościowe bóle brzucha u dzieci - algorytm postępowania diagnostycznego.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Sładek Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.79-82, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób postępowania diagnostycznego w czynnościowych bólach brzucha u dzieci. Algorytm został opracowany na podstawie II rzymskiej klasyfikacji czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego oraz w oparciu o postanowienia spotkania roboczego Sekcji Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rola izoprostanów i stresu oksydacyjnego w patologii układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Role of the isoprostanes and oxidative stress in pathology of respiratory system.
  Autorzy: Mika Paweł, Gross Iwona, Koza Magdalena, Soja Jerzy, Nagraba Krzysztof, Gielicz Anna, Sładek Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1103-1109, il., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: