Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RZEŹNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena uśrednionego zapisu EKG, występowania późnych potencjałów oraz komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej.
Tytuł angielski: Signal-averaged ECG and prevalence of late ventricular potentials in children with mitral valve prolapse.
Autorzy: Bobkowski Waldemar, Siwińska Aldona, Zachwieja Jacek, Mroziński Bartłomiej, Rzeźnik-Bieniaszewska Alina, Maciejewski Janusz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.395-401, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza uśrednionego zapisu EKG (U-EKG) oraz ocena częstości występowania późnych potencjałów (LP) i ich związku z rejestrowanymi komorowymi zaburzeniami rytmu (k.z.r.) u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP). Badaniami objęto 151 dzieci z MVP (śr. wieku 12,2, SD 3,1 lat) oraz 164 dzieci zdrowych (śr. wieku 12,3, SD 3,7 lat). U wszystkich dzieci wykonano badanie kliniczne, standardowe badanie EKG, U-EKG, 24-godz. Ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie echokardiograficzne. K.z.r. znamiennie częściej rejestrowano u dzieci z MVP niż u dzieci z grupy kontrolnej (42 p.c. vs. 13 p.c., p 0,0001). W porównaniu z dziećmi zdrowymi czas trwania uśrednionego zespołu QRS (fQRS) oraz niskonapięciowym sygnałów tworzących końcowy fragment QRS (LAS) były istotnie wyższe, a amplituda końcowych 40 ms zespołu QRS (V40) istotnie niższa u dzieci z MVP. LP częściej występowały u dzieci z MVP w porównaniu ze zdrowymi (17 proc. vs. 3 proc., p 0,0001). LP częśćiej rejestrowano także u dzieci z MVP i k.z.r. w porównaniu z pozostałymi chorymi (27 proc., vs 10 proc., p 0,02). U dzieci z MVP i k.z.r. stwierdzono znamiennie wydłużony czas trwania fQRS i LAS oraz istotnie obniżoną wartość V40 w porównaniu z pozostałymi dziećmi z MVP. Wyniki badania wskazują na częstsze niż u dzieci zdrowych występowanie k.z.r. i LP u dzieci z MVP. LP częściej rejestrowane są u tych dzieci z MVP, u których występują k.z.r. Wyniki U-EKG mogą wskazywać na wolniejsze i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to determine the incidence of ventricular late potentials (LP) detected on time domain signal-averaged ECG (SAECG) and ventricular arrhythmias (VA) in children with mitral valve prolapse (MVP) and to assess the relation between anormal SAECG and VA in these patients. 151 consecutive children with MVP (12.2 ń 3.1 years) and 164 healthy subject (12.3 ń 3.7 years) as a control group were examined. All patients underwent clinical examination, standard ECG, SAECG, 24-h ambulatory ECG monitoring and echocardiography. Children with MVP had a significantly higher prevalence of VA than in controls (42 p.c. vs. 13 p.c., p 0.0001). There (2 p.c.) patients with MVP had runs of VT during 24-h ECG monitoring, compared with one (0.6 p.c.) from control group (NS). LP were more frequently observed in the MVP group than in healthy children (17 p.c. vs. 3 p.c., p 0.0001). The filtered QRS duration (FQRS, 25 - 250 Hz & 40 - 250 HZ, p 0.00001) and the duration of the low amplitude signals (LAS, 25 - 250 Hz & 40 - 250 Hz, p 0.00001) were significantly longer, and the voltage of the last 40 ms of the QRS complex (RMS, 25 - 250 Hz & 40 - 250 Hz, p 0.00001) was significantly lower for MVP patients than in controls. LP were also more common in patients with MVP and VA compared with those without VA (27 p.c. vs. 10 p.c., p 0.02), however there was no significant correaltion between an abnormal SAECG and teh presence of VT and age of patients with MVP. ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Napromienianie połowy ciała (HBI) w paliatywnym leczeniu mnogich przerzutów nowotworowych - obecne poglądy.
  Tytuł angielski: Half body irradiation (HBI) in palliative treatment of multiple cancer metastases - contemporary evaluation.
  Autorzy: Wójcik Magdalena, Ząbek Magdalena, Rzeźnik Daniel, Skóra Tomasz, Sas-Korczyńska Beata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.395-399, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena skuteczności napromieniania połowy ciała (HBI) w porównaniu z alternatywnymi metodami paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. HBI jest skuteczną i bezpieczną techniką postępowania paliatywnego, po której szybko uzyskuje się zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych. Współczynnik zmniejszenia dolegliwości bólowych waha się od 67 do 84 proc., z czego całkowite zniesienie bólu obserwuje się u 20 - 73 proc. chorych. U 80 proc. chorych zmniejszenie dolegliwości bólowych obserwuje się w ciągu 7 dni po FBI, z czego u 25 - 70 proc. chorych efekt ten jest obserwowany w ciągu pierwszych 24 - 48 godz. po zastosowanym leczeniu. Średni czas trwania pozytywnego efektu paliatywnego wynosi 3 - 5 mies. HBI stosowane jest jako jednorazowe napromienianie (SD-HBI) lub w sposób frakcjonowany (F-HBI). Frakcjonowane HBI umożliwia podanie wyższej dawki całkowitej przy zmniejszeniu ryzyka powikłań. W FBI z kolei stosowanie jednorazowego HBI wymaga krótszej hospitalizacji i pozwala na szybkie uzyskanie pozytywnego efektu paliatywnego. Badania nad wpływem czynników zwiększających skuteczność HBI: mizonidazolu, nikotynamidu, hemopoetycznych czynników wzrostu nie wykazały ich jednoznacznej efektywności, a wstępne wyniki wymagają potwierdzenia w dalszych badaniach klinicznych. HBI jest skuteczną metodą paliatywnego leczenia mnogich przerzutów nowotworowych. Pozwala hamować progresję przerzutów, powoduje zmniejszenie liczby ognisk nowotworu, poprawia ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this review is to evaluate the efficacy of HBI as a method of palliative treatment of multiple cancer metastases and compare it with other alternate methods of radiotherapy. The sources of the analysis are articles available in Medline base. HBI is an efficient and safe method of palliative treatment which has the potential to improve completely or partially pain response. The overall response rate of HBI was 67 - 94 p.c. with a 20 - 73 p.c. complete response rate. The pain decrease is observed in 25 - 70 p.c. patients during the first 24 - 48 hours after HBI, and had been performed in 7-day time in 80 p.c. patients. HBI is applied as one-single dose (SD) or fractionation scheme (F-HBI). The fractionation HBI gives a chance to apply higher total dose while a decrease in the risk of adverse effects. However, one-single dose HBI recquires shorter hospitalization and enchances earlier positive paliative effects. Other from of HBI therapy is combination of HBI and local radiotherapy (LFI) which increases efficacy of these treatments alone. Such combination allows to decrease the risk of pain progression and the pain free survival is longer. Some studies comparing efficacy of HBI with therapies providing additional factors that had been expected to improve efficacy of radiotherapy (misonidasole, nicotinamide), or decreased complications (G-CSF, GM-GSF) were also considered in this review. However, they do not directly indicate the prevall of such combinations ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna dyspersji QT jako czynnika zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej.
  Tytuł angielski: Utility of QT dispersion in detecting children with mitral valve prolapse susceptible to ventricular tachycardia: a prospective study.
  Autorzy: Bobkowski Waldemar, Zachwieja Jacek, Siwińska Aldona, Mroziński Bartłomiej, Rzeźnik-Bieniaszewska Alina, Maciejewski Janusz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.109-115, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy było porównanie dyspersji QT (QTd) u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP) i u dzieci zdrowych, a także określenie przydatności QTd jako czynnika ryzyka wystąpienia częstoskurczu komorowego u dzieci z MVP w badaniach prospektywnych. Materiał i metody: Badaniami objęto 151 dzieci z MVP oraz 164 dzieci zdrowych. U wszystkich wykonano badanie kliniczne, standardowe badanie EKG, 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie echokardiograficzne. Obserwację odległą dzieci z MVP prowadzono przez 24 - 98 miesięcy (średnio 64 miesiące). Wyniki: Dyspersja QT była istotnie wyższa u dzieci z MVP w porównaniu z grupą kontrtolną (p 0,00001). Istotny wzrost QTd obserwowano także u dzieci z MVP z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu (VA) w porównaniu z dziećmi bez VA (p 0,00001). U chorych z MVP stwierdzono istotną zależność między wartością QTd a stopniem nasilenia VA według klasyfikacji Lowna (p 0,00001) oraz stopniem niedomykalności mitralnej (p 0,008). W obserwacji odległej u 24 dzieci z MVP stwierdzono wystąpienie częstoskurczu komoroweo (3,1/100 chorych rocznie). Średnia wyjściowa wartość QTd była istotnie wyższa u dzieci, u których w okresie obserwacji odległej stwierdzono częstoskurcz komorowy w porównaniu z dziećmi z MVP (p 0,00001). Wyjściowa wartość QTd ň 50 ms pozwala na identyfikację chorych zagrożonych częstoskurczem komorowym z czułością równą 79,2 proc. i swoistością wynoszącą 85 proc. (wartość ...

  Streszczenie angielskie: Inntroduction: To compare QT dispersion (QTd) in children with mitral valve prolapse (MVP) to age and sex-matched controls, and to examine prospectively the association between QTd and arrhythmic events in children with MVP. Material and methods: 151 children wtih MVP adn 164 healthy subject as a control group were examined. All patients underwent clinical examination, standard ECG, 24-h ambulatory ECG monitoring and echocardiography. Children with MVP were followed prospectively for a mean of 64 months. Results: QTd was significantly increased in MVP patients compared with the controls (P 0.00001). A marked increase in QT dispersion was recorded in children with MVP and ventricular arrhythmias (VA) compared with those without VA (p 0.00001). There was a significant relation between QTd and the degree of mitral regurgitation (p 0.008), and the degree of VA according to the Lown classification (p 0.00001) in patients with MVP. During follow-up, 24 children with MVP developed ventricular tachycardia ventricular tachycardia (3.1/100 subject-years). Baseline QTd was significantly greater in patients with than without ventricular tachycardia during follow-up (p 0.00001). To identify children with MVP who developed ventricular tachycardia, the presence of QTd ň 50 ms had a sensitivity of 72.9 p.c. and a specificity of 85 p.c., a positive predictive value of 50 p.c. and a negative predictive value of 95.6 p.c. Conclusions: QTd is increased in children with MVP ...

  stosując format: