Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYMARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: The influence of chronic obstructive pulmonary disease on the occurrence rate and intensification of osteoporosis.
Tytuł polski: Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na częstość i nasilenie osteoporozy.
Autorzy: Szymański Piotr, Mosiewicz Jerzy, Myśliński Wojciech, Dzida Grzegorz, Rymarz Ewa
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.187-195, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena związków osteopenii i osteoporozy z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń masy i gęstości kości w tym schorzeniu oraz próba oceny relacji przyczynowo-sktukowych między obu chorobami. Badana grupa składała się z 77 osób chorych na POChP w różnych stadiach zaawansowania choroby i grupy kontrolnej. U wszystkich badanych wykonano badanie spirometryczne aparatem abcPneumoRS oraz badanie densytometryczne apratem Osteometr A/S, wykorzystujac metodę DEXA, a wyniki odniesiono do grup referencyjnych. Mierzono parametry spirometryczne statyczne i dynamiczne. Densytometrycznie oznaczano masę, gęstość mineralną kości, wskaźnik T, a badanym odcinkiem kości był dystalny odcinek kości promieniowej i łokciowej. W badaniach własnych potwierdzono zależność masy i gęstości kości od wieku, płci, masy i powierzchni ciała. Częstość ostoeporozy była większa w grupie pacjentów z POChP, szczególnie wśród kobiet. Stwierdzono zależność pomiędzy stopniem zaawansowania POChP a masą i gęstością mineralną kości. Im obturacja bardziej nasilona, tym niższe były wskaźniki masy kostnej. Na kształtowanie się wskaźników masy kostnej istotnie wpływała wielkość natężonej pojemności wydechowej pierwszosekundowej oraz stopień odwracalności obturacji, wykazany testem z beta-mimetykiem.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the estimation of the relationship between ostoepenia and osteoporosis and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The group under investigation consisted of 77 people suffering from chronic obstructive pulmonary disease in different stages of its development and control group. All the patients underwent spirometry carried out by means of abcPneumoRS system and bone densitometry carried out by means of Osteometer A/S using the DEXA method; the results were compared with those of the reference groups. Static and dynamic lung volumnes were measured in all patients. By means of densitometry the mass, bone mineral density and T-score were determined in all patients' distal forearm. The research confirmed the relationship between the mass and density of bones and patietns' age, sex, weight and body surface. Osteoporosis frequency rate was much higher among patients with chronic obstructive pulmonary disease, particularly women. The following relationship between the degree of disease progression and the mass and mineral density of the bones was observed: the more advanced airflow obstruction was, the lower osseous mass coefficients were. Forced expiratory volume during the first second and airflow obstruction reversibility rate determined by means of bronchodilatator response also had a considerable influence on osseous mass coefficients.

  stosując format: