Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYMARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Prospektywna ocena oczyszczenia jelita grubego preparatami X-Prep i Fortrans - badanie randomizowane.
Tytuł angielski: Prospective evaluation of X-Prep and Fortrans for bowel cleansing - a randomized study.
Autorzy: Rupiński Maciej, Reguła Jarosław, Pachlewski Jacek, Przytulski Krzysztof, Bołdys Hubert, Romańczyk Tomasz, Rymarczyk Grzegorz, Nowakowska-Duława Ewa, Bartnik Witold, Nowak Andrzej, Butruk Eugeniusz
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.31-38, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dobre oczyszczenie jelita grubego jest warunkiem wartościowego badania endoskopowego i celem porównawczych prac nad skutecznym, tanim i akceptowanym przez pacajentów przygotowaniem jelita. Cel pracy: Randomizowane i kontrolowane porównanie skuteczności i bezpieczeństwa X-Prepu, wyciągu Senna acutifolia (preparat A) oraz Fortransu, roztworu glikolu polietylenowego z elektrolitami (praparat B) w oczyszczeniu jelita grubego przed kolonoskopią. Materiał i metody: Do każdej z grup włączono po 50 pacjentów , przygotowywanych preparatami A lub B. Grupy nie różniły się znamiennie między sobą. Bezpieczeństwo i skuteczność obu preparatów oceniano na podstawie: a) subiektywnej skali wrażeń pacjentów, b) częstości i nasilenia objawów niepożądanych, c) stopnia oczyszczenia jelita podczas badania endoskopowego, d) badań biochemicznych krwi przed i po zastosowaniu każdego z preparatów. Wyniki: Przygotowanie do kolonoskopii przerwano u jednej osoby z grupy A i trzech z grupy B. W grupie A znamiennie częściej występował ból brzucha (61 vs. 32 proc.), bóle (33vs. 9 proc.) i zawroty głowy (31 vs. 6 proc.) oraz zaburzenia snu (39 vs. 15 proc.), co znalazło odbicie w subiektywnej ocenie pacjentów. Pacjenci ocenili smak preparatu B jako gorszy. Czas wypijania preparatu B był znamiennie krótszy (15,4 vs. 424,5 min), natomiast średnie objętości spożytych płynów nie różniły się znamiennie. Oczyszczenie całego jelita grubego i jego poszczególnych odcinków było lepsze w grupie pacjentów ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Good colonic cleansing is a condition of valuable colonoscopy and the purpose of studies on efficient, cheap and acceptable method. Purpose: Randomised, controlled comparison of efficacy and safety fo X-Prep, extract of Senna acutifolia (preparation A) and Fortrans - PEG and electrolyte solution (preparation B) for colonic cleansing before colonoscopy, a single blind study. Material and methods: 50 patients were included into both groups, prepared with preparations A or B, with no significant (NS) difference between groups. Efficacy and safety were assessed on the basis of: a) subjective patients scale, b) incidence of side effects, c) level of colonic cleansing, d) blood biochemistry before and after preparation. Results: Preparation was withdrawn in one person from group A and three persons from group B. Abdominal pain, headache, dizziness and sleep problems occurred more often in group A (61 vs. 32 p.c., 33 vs. 9 p.c., 31 vs. 6 p.c. and 39 vs. 15 p.c., respectively), what was also subjectively assessed by patients. They assessed the taste of B preparation as bad. Consumption time of preparation B was shorter than A (150.4 vs. 424.5 min), with similar mean volumes of both preparations. Cleansing of the whole colon and its parts was better in patients taking Fortrans, allowing complete examination in all of them. In 5 patients from the group taking X-Prep colon cleansing was assessed as unsatisfactory. Mean endoscopic assessment of colonic cleansing ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Analiza rodzinnego występowania cech atopii i wybranych parameterów immunologicznych u chorych na astmę oskrzelową - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Features of atopy in asthmatic subjects and their parents - preliminary report.
  Autorzy: Rymarczyk Barbara, Brzoza Zenon, Grzanka Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.160-163, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednoznaczna ocena podłoża genetycznego chorób atopowych jest trudna do przeprowadzenia ze względu na wysoką niejednorodność cech fenotypowych. Dane dotyczące tego zagadnienia są niejednoznaczne, a ich analiza jest aktualnym tematem badawczym. Cel. Celem badań była ocena rodzinnego występowania cech atopii u chorych z objawawmi astmy oskrzelowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 18 chorych na astmę oskrzelową, wśród których 7 osób wykazywało cechy sporadycznego alergicznego nieżytu nosa (SANN), a u pozostałych 11 - współwystępował przewlekły alergiczny nieżyt nosa (PANN). Odrębną grupę stanowili rodzice chorych (n=36). U wszystkich osób przeprowadzono badanie internistyczne, wykonano punktowe testy skórne, oznaczono stężenie całkowitej IgE (tIgE), alergenowo-swoistych IgE (as IgE), IL-4, sIL-4 oraz IL-5 w surowicy. Wyniki. Wartości tIgE w grupie badanych były istotnei wyższe niż w grupie rodziców, a wartości sIgE istotnie podwyższone ( 0,07 IU/ml). Cechy atopii stwierdzono jedynie u 8 proc. rodziców (2 matek i 1 ojca). Nie stwierdzono różnic w stężeniu IL-4 między osobami chorymi i ich rodzicami, jak również między podgrupami chorych z SANN i PANN. Stężenia sIL-4 były istotnie wyższe w surowicy rodziców aniżeli w grupie badanych chorych (p=0,04), natomiast stężenia IL-5 w surowicy chorych atopowych były istotnie wyższe niż u ich rodziców (p=0,01). Wnioski. Niska ekspresja cech atopii u rodziców badanych chorych może świadczyć o recesywnym modelu dziedziczenia lub też modulującym wpływie środowiska na manifestację fenotypu atopowego.


  3/4

  Tytuł oryginału: Dwie strony ludzkiego mózgu.
  Tytuł angielski: Two sides of the human brain.
  Autorzy: Grabowska Anna, Nowicka Anna, Szatkowska Iwona, Bednarek Dorota, Rymarczyk Krystyna
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.52-54, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Gastropareza cukrzycowa.
  Autorzy: Cholewka Andrzej, Rymarczyk Grzegorz
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.14-15
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: