Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYDZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Porównanie przydatności wodnej i powietrznej próby dwukalorycznej w praktyce otochirurgicznej.
Tytuł angielski: A comparison of water and air stimulated bithermal-caloric test and the usefulness of both methods in otiatric surgery.
Autorzy: Rydzewski Bogdan
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.231-234, biobliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najczęsciej stosowaną metodą badania pobudliwości błędnika jest próba wodna Fizgeralda-Hallpike'a. Przed operacjami otochirurgicznymi niezbędne jest udokumentowanie pobudliwości narządu przedsionkowego w uchu planowanym do leczenia, jednak wlewanie do niego wody może nasilić proces chorobowy i utrudnić leczenie. W ośrodkach, gdzie stosowano poprzednio tylko wodne próby kaloryczne lub gdzie wykonuje się równolegle z powietrznymi, problemem jest porównywanie uzyskiwanych wyników. Celem pracy było ustalenie parametrów bodźców powietrznych wywołujących reakcję oczopląsową, porównywalną z uzyskiwaną w próbie Hallpike's. Ustalono, że czasy trwania reakcji oczopląsowej w próbie powietrznej i wodnej są identyczne, gdy temperatura "zimnmego" strumienia powietrza wynosi 26řC., a "ciepłego" 48řC i gdy czas oddziaływanaia każdego z bodźców wynosi 80 s.

  Streszczenie angielskie: The most commonly used method of testing the responses of the labyrinths is Water Stimulated Biothermal-Caloric Test of Fitzgerald-Hallpike. Before planning an otiatric surgery it is necessary to support by documentary evidence the responses of the vestibular organ in the ear planned to be operated on, however, irrigation with water may cause damage to structures of the ear and many intensify symptoms of the diseases and eventually make the treatment more difficult. In some centres where Water Stimulated Bithermal-Caloric Test were used alone, or a combination of air and water stimulated caloric test were performed, it seemed to be difficult to compare the results of both tests. In this study I tried to establish parameters of stimuli obrained in the Air Stimulated Bithermal-Caloriess test that evoked nystagmus, similar to those obtained in the Fiztgerald-Hallpike water stimulated test. It was determined that the duration of nystagmus in both water and air stimulated bithermal-caloric tests were identical when the temperature of "cold" air wave was 26řC, whereas "warm" air wave had the temperature of 48řC and the time of stimulation for both tests was 80 seconds.


  2/6

  Tytuł oryginału: Jatrogenne ciała obce ucha środkowego w wyniku postępowania protetycznego.
  Tytuł angielski: Iatrogenic foreign bodies found in the middle ear as a result of prosthetic management.
  Autorzy: Rydzewski Bogdan, Krokowicz Aleksandra
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.493-499, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich miesiącach leczyliśmy operacyjnie dwoje pacjentów, u których w trakcie postępownia protetycznego doszło do przedostania się do jamy bębenkowej masy silikonowej, używanej do wykonywania odlewu przewodu słuchowego zewnętrznego. Pacjenci zgłaszali niedosłuch i narastające bóle zajętego ucha. W jednym przypadku przyczyną wlania się silikonu do jamy bębenkowej było rozerwanie atroficznej błony bębenkowej, a w drugim nierozpoznany przewlekły stan zapalny ucha środkowego. W trakcie operacji tympanoplastycznych ciała obce usunięto i odtworzono łańcuch kosteczek i błonę bębenkową. U jednego z pacjentów pozostał nieznaczny niedosłuch przewodzeniowy wielkości ok. 20 dB. Przypadki te przypominają o konieczności wykonywania otoskopii mikroskopowej przez doświadczonego otiatrę przed każdą próbą podjęcia protezowania ucha.

  Streszczenie angielskie: In the past few months two patients were admitted and operated on for liquid silicone that hardened to form a spongelike mass after it was accidentally poured into the tympanic cavity during an impression taking procedure. In on case an atropic eardrum was torn open and in the other the accident was the result of a misdiagnosed chronic otitis. In both cases a tympanoplasty was performed ot remove the sponge from the tympanic cavity and to restore the conductive structures in the middle ear. Both cases demonstrate the importance of following the fules of conduct precisely, in taking the prosthetic impressions and the obvious necessity for a through primary examiantion of patients by experienced otologists with a use of a microscope.


  3/6

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  4/6

  Tytuł oryginału: Choroba kociego pazura - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Cat scratch disease - diagnostic problems.
  Autorzy: Rydzewski Bogdan, Lemańska-Kwiatkowska Katarzyna, Lipińska Małgorzata
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.727-731, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano etiologię, epidemiologię i objawy kliniczne choroby Mollareta, czyli tzw. choroby kociego pazura. Przedstawiono 4 leczonych chorych, z których jeden miał kliniczne objawy tej choroby i był obciążony cukrzycą, ale po badaniach rozpoznano ostatecznie chłoniaka złośliwego i poddano chemioterapii. Pozostałe przypadki również nasuwały wątpliwości diagnostyczne, ale zostały potwierdzone badaniami serologicznymi i po kilkutygodniowej antybiotykoterapii całkowicie wyleczone. Wszyscy chorzy mieli kontakt z kotami. Zwrócono uwagę na rozbieżności między wynikami badań histopatolgoicznych, serologicznych i USG, które prowadzą do wniosku, że pewne rozpoznanie choryby kociego pazura można ustalić dopiero po uzyskaniu dodatnich wyników odczynów serologicznych.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie leków z grupy agonistów receptora imidazolowego I1 w leczeniu nadciśnienia tętniczego w chorobach nerek.
  Tytuł angielski: Hypertension treatment with selective I1 receptors agonists in renal diseases.
  Autorzy: Rydzewski A[ndrzej]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.132-137, il., bibliogr. 51 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leki z grupy selektywnych agonistów receptora I1 (rilmenidyna i moksonidyna) działają poprzez zmniejszenie podwyższonego napięcia współczulnego i konsekwencji tego stanu patofizjologicznego. Zmniejszają natriurezę, zmniejszają białkomocz w warunkach eksperymentalnych i po zastoswaniu u ludzi i są efektywne w leczeniu nadciśnienia. Wydaje się, że istnieją przesłanki patofizjologiczne do stosowania tych leków w nadciśnieniu w przebiegu chorób nerek.


  6/6

  Tytuł oryginału: Choroby układu krążenia u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Cardiovascular diseases in chronic renal failure patients.
  Autorzy: Fiderkiewicz B., Rydzewski A[ndrzej]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.143-150, bibliogr. 52 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego są jednym z głównych powodów chorobowości i śmiertelności wśród chorych z niewydolnością nerek zwłaszcza dializowanych biorców oraz pacjentów po przeszczepieniu nerki. Czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego podzielono na te, które związane są z mocznicą, leczeniem dializacyjnym, leczeniem immunosupresyjnym oraz te występujące w społeczeństwie. Poniższy artykuł przedstawia wybrane aspekty chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, nowości w patogenezie, diagnostyce i leczeniu.

  stosując format: