Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYDZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania wybranych interleukin w prognozowaniu ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł angielski: The usefulness of selected interleukin measurements as prognostic parameters during the course of acute pancreatitis.
Autorzy: Panek Józefa, Dolecki Mirosław, Karcz Danuta
Opracowanie edytorskie: Rydzewska Grażyna (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.724-731, tab., bibliogr. 12 poz. + 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena poziomu i przydatności prognostycznej wybranych interleukin (IL-6, IL-8, IL-12) w surowicy krwi u chorych w różńym stopniu zaawansowania ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 46 chorych z ostrym zapaleniem trustki. W grupie tej było 28 mężczyzn i 18 kobiet. Średni wiek mężczyzn wyniósł 47 lat, kobiet 53,7 lat. W 25 przypadkach stiwerdzono alkoholową etiologię zapalenia trzustki, w 21 przypadkach kamiczą. Krew do oznaczeń poziomu interleukin pobierano w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Stopień zaawansowania schorzenia oceniano na podstawie badania ultrasonograficznego, oparty na skali Beckera. W stopniu I było 21 chorych, w II 13 i w III 12 chorych. Oznaczenie poziomu interleukin wykonano metodą ELISA używając zestawów firmy BioSource Europe S.A. Wyniki. Najniższe wartości dla IL-6 i IL-8 uzyskano u chorych w I stopniu zaawansowania wg Beckera. W pierwszym dniu badania wynosiły one odpowiednio: 317,3 pg/ml i 55,4 pg/ml. W kolejnych oznaczeniach obserwowano systematyczny spadek ich wartości. W 7 dobie poziom IL-6 wyniósł 131,8 pg/ml, a IL-8 13 pg/ml. Poziom IL-12 w grupie I utrzymywał się na stabilnym poziomie, natomiast w grupie II i III wykazywał niewielką tendencję zwyżkową (197,2 - 216,9 pg/ml). U chorych w III stopniu zaawansowania choroby uzyskano najwyższe wartości dla IL-6 i IL-8. W poszczególnych dniach badania wykazywały wahania zniżkowo-zwyżkowe. Wartość IL-12 w tej grupie wzrastała w kolejnych dniach ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to measure levels of IL-6, 8 and 12 in patients with acute pancreatitis, as well as determine the correlation between their level changes in the serum and the severity of the disease and probability of occurrence of local or systemic complications. Material and methods. The study group comprised 46 patietns with acute pancreatitis, 28 men and 18 women. Blood samples were collected during the 1, 3, 5 and 7-th day of hospitalization. The stage of the disease was assessed, according to Becker's scale (4). Interleukin levels were measured by means of the ELISA methods (Bio Europe S.A.). Statistical analysis was performed by means of the t-Student test. Results. The lowest levels of IL-6 and 8 were in the Becker's I group. During the 1st day of hospitalization they amounted to 317.3 pg/ml and 55.4 pg/ml, respectively. During following measurements we observed a decrease in the level of IL-6, to values of 131.8 pg/ml during the last day of the study. The level of IL 8 also proved to be lowest on the 7-th day of the study (13 pg/ml). IL-12 level was the same during all measurements. In patietns with local pancreatic necrosis (Becker II) interleukin levels were higher, in comparison to patients with Becker stage I. These levels amounted to 443.6 and 113.3 pg/ml, respectively). The level of IL-12 in patients with local necrosis slightly increased (197.2 - 216.9 pg/ml). Levels of IL-6 and 8 were highest in the group of patietns with severe pancreatitis ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu interwałowego na wydolność fizyczną chorych z niewydolnością serca - 2 lata obserwacji.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof, Rydzewska Ewa, Dobraszkiewicz-Wasilewska Barbara, Rudnicki Stanisław, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Rausińska-Nocny Ligia, Bątkowska Krystyna, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.53-64, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu kontrolowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych z cechami niewydolności serca (II-III klasa wg NYHA) ocena efektów odległych - 2 lata obserwacji oraz dokonanie oceny porównawczej wyliczonej wielkości parametru MET (wydatku energetycznego) w czasie badania wysiłkowego EKG oraz w czasie badania ergospirometrycznego. Badaną grupę stanowiło 45 chorych z niewydolnością serca oraz 40 bez cech niewydolności serca. Pacjentów losowo zakwalifikowano do grupy rehabilitowanej A (23 pacjentów z niewydolnością serca) oraz B (40 pacjentów bez cech niewydolności). Pacjenci przebyli cykl 24 treningów interwałowych na ergometrze rowerowym. Wydolność fizyczną oceniano na podstawie wyników uzyskanych w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych we wszystkich badanych grupach, a efekty rehabilitacji jedynie w grupie A i K. W opracowaniu wyników uwzględniono następujące dane: stan kliniczny pacjenta, czas trwania badania wysiłkowego, przebytej drogi oraz kosztu metabolicznego. Ocenie poddano również wybrane parametry w czasie trwania treningów interwałowych: tętno, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, wielkość stosowanych obciążeń treningowych (W), wykonaną pracę (J) w trakcie wybranych treningów [1, 6, 12, 18, 24]. Przeprowadzona analiza wyników próby wysiłkowej przed i po zakończeniu treningów interwałowych na ergometrze rowerowym wskazuje na pozytywny wpływ tej formy treningu na poprawę stanu klinicznego i wydolności fizycznej. W rehabilitowanych grupach wskaźniki próby wysiłkowej istotnie się pojawiły...


  3/5

  Tytuł oryginału: Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych na wybrane czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
  Autorzy: Wolszakiewicz Jadwiga, Rydzewska Ewa, Rudnicki Stanisław
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.65-70, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na redukcję masy ciała i ciśnienia tętniczego oraz poprawę tolerancji wysiłku. Badaniami objęto grupę 64 mężczyzn po przebytym zawale serca, przebywających na 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w Szpitalu Uzdrowiskowym Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie. Pacjenci objęci byli kompleksową rehabilitacją: terening fizyczny 3 razy w tygodniu, codzienna gimnastyka poranna i popołudniowa, indywidualne spacery, psychoterapia, stosowano dietę 1800-1900 kcal. Efekty kompleksowej rehabilitacji oceniano na podstawie submaksymalnych testów wysiłkowych na ergometrze rowerowym ze stopniowym wzrostem obciążenia. Po okresie rehabilitacji poprawiła się wydolność chorych objętych badaniami. Znamiennie wzrosła wykonana praca w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych oraz stosowane maksymalne obciążenie, wydłużył się rownież czas trwania badania wysiłkowego, stwierdzono zmniejszenie masy ciała, spoczynkowe ciśnienie również się obniżyło. Tak więc kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna wpływa w istotny sposób na redukcję ciśnienia tętniczego, redukcję masy ciała oraz na poprawę wydolności chorych po przebytym zawale serca.


  4/5

  Tytuł oryginału: Skórne manifestacje zakażenia Helicobacter pylori.
  Autorzy: Zawisza A., Walecka I., Rydzewska G[rażyna]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.246-251, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna pod postacią guza nerki lewej i okrężnicy.
  Tytuł angielski: Atypical course of the Leśniowski-Crohn disease as a tumor of the kidney and colon.
  Autorzy: Kierzkiewicz Maciej, Dutkiewicz Sławomir, Małek Władysław, Witeska Alojzy, Rydzewska Grażyna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.72-75, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki, nietypowy przebieg choroby Leśniowskiego-Crohna u 74-letniego mężczyzny, chorującego na cukrzyce i nadciśnienie tętnicze. Pacjent pierwszy raz był hospitalizowany z powodu krwawienia z przewodu pokarmowego. W procesie diagnozowania wykryto guz nerki lewej naciekający okrężnicę (USG i CT). Zastosowano leczenie operacyjne (nefrektomia i hemicolectomia - lewostronne). W badaniu histopatologicznym stwierdozno chorobę Leśniowskiego-Crohna. W dalszym przebiegu choroby stwierdzono guz okrężnicy z przerzutem do wątroby, co wymagało kolejnego usuniecia fragmentu okrężnicy z klinową resekcją prawego płata wątroby. Następnym powikłaniem była przetoka jelitowo-skórna, spowodowana częściowa resekcją jelita i ropień międzypętlowy z zaburzeniami białkowo-elektrolitowymi. Chory w czasie niespełna dwóch lat był operowany cztery razy. Obecnie jego stan jest stabilny. Pozostaje pod kontrolą poradni gastrologicznej.

  Streszczenie angielskie: We present a rare and atypical course of Leśniowski-Crohn disease in a 74-years old man suffering of diabetes mellitus and arterial hypertension. The patient was admitted to the hospital due to bleeding of the digestive tract. Imagine examinatins (USG, CT) diagnosed tumor of the left kidney infiltrating colon. Surgical treatment, e.g. left nephrectomy with left hemicolectomy, was performed. Pathological examination showed Leśniowski-Crohn disease. In the later course of the disease a colonic tumor was diagnosed with liver metastasis. The patient underwent resection of the colon with the tumor and wedge resection of the right liver lobe with metastasis. Next complications were enterocutaneous fistula due to colonic resection, and interintestinal abscess with albuminous and electrolyte disorders. The patient underwent four operations during less than two years. Right now the patients status is stabile. He has been staying still under control of gastrologic outpatient clinic.

  stosując format: