Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYCHLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Różnorodny obraz przewlekłej niedoczynności kory nadnerczy - trzy przypadki kliniczne.
Tytuł angielski: Various image of primary adrenal cortex insufficiency - there clinical cases.
Autorzy: Lisiewicz-Jakubaszko Justyna, Rychlik Magdalena, Rogala Krzysztof
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.79-82, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona, cisawica) jest trudna do rozpoznania przez swój stopniowy i powolny rozwój oraz brak charakterystycznych objawów klinicznych w początkowym okresie. Może prowadzić do stanu ostrego zagrożenia życia pod postacią przełomu nadnerczowego. W niniejszym artykule autorzy chcą podkreślić fakt, istnienia poważnych trudności diagnostycznych u chorych z istniejącymi już i rozpoznanymi chorobami autoagresyjnymi. U tych chorych, pomimo braku charakterystycznych objawów i typowego wyglądu, wskazane jest przeprowadzenie diagnostyki w kierunku niedoczynności kory nadnerczy.

  Streszczenie angielskie: Primary adrenal cortex insufficiency (Addison disease) develops gradual, slov and asymptomatic, discloses very vilent during metabolic stress or injury. In this way Addison disease is hard to diagnose and can be very dangerous for human life. Authors want to pay attention to diagnostic difficulties of Addison disease in patients with another autoimmune diseases. Although no characteristic symptoms and none of typical appearance are observed in this patients, it is necessary to keep adrenal cortex insufficiency diagnostic.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty czyności śródbłonka.
  Tytuł angielski: Selected problems of endothelial functions. [P.] 1: The role of the endothelium in maintaining the haematological and circulatory balance.
  Autorzy: Bednarska-Chabowska Dorota, Adamiec Rajmund, Rychlik-Golema Wiesława, Adamiec Joanna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.322-327, il., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych z piśmiennictwa dokonano analizy wpływu śródbłonka naczyniowego na utrzymanie równowagi hematologicznej i krążeniowej w ustroju. Zwrócono szczególną uwagę na jego aktywną rolę metaboliczną i wydzielniczą w tym procesie.

  Streszczenie angielskie: Based on literary data we carried out the analysis of the influence vascular endothelium on maintaining the haematological and circulatory balance in the organism. Particular attention was paid on its active metabolic and secretory role in this process.


  3/7

  Tytuł oryginału: Sposób żywienia uczniów korzystających z żywienia zbiorowego w szkołach.
  Tytuł angielski: Dietary pattern of schoolchildren eating school meals.
  Autorzy: Szponar Lucjan, Rychlik Ewa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.659-668, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki oceny indywidualnego sposobu żywienia uczniów szkół podstawowych korzystających z posiłków szkolnych oraz chłopców i dziewcząt, którzy nie stołowali się w szkole. Ocenę sposobu żywinienia przeprowadzono na podstawie wywiadu o spożytych pokarmach w czasie ostatnich 24 godzin poprzedzających badanie. Ocena zawartości energii i składników odżywczych w całodziennym pożywieniu uczniów spożywających posiłki szkolne wykazała, iż spożywali oni znamiennie wyższe ilości energii, białka i węglowodanów w porównaniu z grupą kontrolną. Również zawartość większości skałdników mineralnych (fosfor, żelazo, magnez) witamin (witamina A, B1, B2, B6, niacyna i witamina C) była wyższa w pożywieniu dzieci korzystających z obiadów szkolnych aniżeli w pożywieniu niekorzystających z tej formy żywienia. Analiza spożycia w grupach produktów wykazała, iż zarówno chłopcy, jak i dziewczęta korzystające z żywienia zbiorowego spożywali więcej mięsa i wędlin, zmieniaków, warzyw i owoców, roślin strączkowych suchych oraz cukru i słodyczy, a dziewczęta również warzyw i owoców bogatych w witaminę C, niż uczniowie, którzy nie stołowali się w szkole.

  Streszczenie angielskie: The resutls of evaluation of individual nutritional patterns of primary school pupils eating meals in school canteens in comparison with boys and girls not eating their meals in school canteens are presented in this paper. The nutritional pattern evaluation was carried out using a 24-h dietary recall. The evaluation of energy and nutrient contents in the daily diet of children eating meals in school canteens showed out that energy, protein and carbohydrate intakes were higher compared with the control group. The contents of phosphorus, iron, magnesium, vitamins A, B1, B2, B6, niacin, and C in the diet were higher in the children eating school meals. Boys and girls eating meals prepared at school consumed more meat and meat products, potatoes, fruit and vegetables (category: other fruits and vegetables), pulses, sugar and sweets, compared with the control group. Girls from the test group also consumed more vegetables and fruits rich in vitamin C.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena zasięgu stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia przez chorych na wybrane, porównywalne rokowniczo, jednostki onkologiczne i kardiologiczne.
  Tytuł angielski: The estimation of the prevalence of alternative treatment methods used by patients with prognostically similar oncological and cardiological entities.
  Autorzy: Świątoniowski Grzegorz, Kłaniewski Tomasz, Sośnik Katarzyna, Pokryszko Anna, Rychlik Magdalena, Warszylewicz-Szymanek Magdalena, Molenda Włodzimierz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niekonwencjonalne metody leczenia są istotnym problemem współczesnej medycyny. Znaczne rozpowszechnienie tych praktyk wśród poważnie chorych pacjentów stanowi wystarczający powód do próby racjonalizacji zjawiska - a więc analizy wybranych przyczyn i skutków funkcjonowania terapii niekonwencjonalnych. Cel pracy: Celem naszej pracy było porównanie niektórych aspektów stosowania terapii niekonwencjonalnych w dwóch grupach pacjentów (chorzy onkologiczni i kardiologiczni) z uwzględnieniem rokowania. Materiał i metody: Badanie w formie ankietowej (bezpośredniej) objęło 50 chorych na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia i 50 chorych na raka piersi i jelita grubego. W każdej z grup wydzielono podgrupy o rokowaniu niepewnym i złym. Wyniki i wnioski: Większość (54 proc.) spośród leczonych przez nas pacjentów z chorobami nowotworowymi stosuje różne formy terapii alternatywnych. Chorzy na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia czynią to o wiele rzadziej (12 proc.). Ponadto znacznie mniejszy odsetek pacjentów kardiologicznych niż onkologicznych (odpowiednio 34 proc. i 94 proc.) jest w ogóle zorientowany, co do możliwości terapii alternatywnej swojej choroby. Rokowanie w obu badanych grupach - onkologicznej i kardiologicznej - w nieznacznym tylko stopniu wpływa na częstość stosowania terapii niekonwencjonalnych. Badane czynniki demograficzne (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie) mają niewielki wpływ na stosowanie bądź nie terapii alternatywnych, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The alternative therapies are essential problem for current medicine. The spread of the use of these methods among seriously sick patients is a reason good enough for an attempt to rational this phenomenon - that is to analyse the selected reasons and results of their application. Objectives: The objective of our study was to compare some aspects of the application of the alternative therapies in two groups of patients: with oncological and cardiological diseases. Material and methods: The investigation in a questionaire form involved a group of 50 patients suffering from chronic cardiac failure and a group of 50 patients with breast or colorectal cancer. Each group was divided into two subgroups: with poor and doubtful prognosis. Results and conclusions: Majority of cancer patients (54 p.c.) uses various forms of the alternative treatments, while the patients with chronic cardiac failure do it sporadically (12 p.c.). In addition, a much smaller percentage of the cardiological patients is aware of existence of the alternative therapy (respectively 34 p.c. of the cardiological patients and 94 p.c. of the oncological patients). The prognosis in both investigated groups influences the frequency of the use of the alternative therapies. Investigated demographic factors (sex, location, education) have a small impact on fact that patients give up a conventional medicine and turn to alternative form of treatment. The only exception to this rule is that women ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Sposób żywienia w wieku podeszłym na wsi i w mieście w Polsce.
  Tytuł angielski: Dietary intake of elderly subjects in rural and urban area in Poland.
  Autorzy: Szponar Lucjan, Rychlik Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.490-496, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena sposobu żywienia osób w wieku podeszłym w zależności od miejsca zamieszkania. Dane zebrano metodą wywiadu o spożyciu w ciągu ostatnich 24 godzin wśród 591 osób w wieku od 61 do 96 lat. W oparciu o te dane obliczono zawartość energii i wybranych składników odżywczych w całodziennym pożywienu badanych. Zawartość energii i makroskładników w diecie badanych z obu środowisk była zbliżona, jednak na wsi mniejsze niż w mieście było spożycie niektórych witamin i składników mineralnych, zwłaszcza á-karotenu i witaminy C, a u kobiet również potasu i magnezu. Na tle norm dla osób w wieku podeszłym wartość energetyczna całodziennego pożywienia u mężczyzn była wyższa, a u kobiet zbliżona do wartości zalecanych. Dieta mężczyzn i kobiet odznaczała się wysokim odsetkiem energii z tłuszczu, a niskim z węglowodanów. Ponadto odnotowano duże w porównaniu do norm spożycie sodu, fosforu i witaminy A, przy jednoczesnym niedoborze wapnia, cynku, miedzi, ryboflawiny, witaminy B6, a u kobiet również żelaza, potasu, tiaminy i niacyny. Stwierdzane wady w żywieniu znacznie zwiększają ryzyko zachorowania z powodu chorób układu krążenia, otyłości, cukrzycy typu II, udarów oraz osteoporozy.

  Streszczenie angielskie: In this paper the authors tried to evaluate and compare the dietary habits of elderly people living in rural and urban areas. The date were collected from 591 men and women aged 61 - 96 years, using 24-h dietary recall. Energy and selected nutrients content in daily diet was calculated basing on these data. The energy and macronutrients content in daily diet or rural and urban residents was similar. However, the intake of some vitamins and minerals, especially á-carotene and ascorbic acid, in men and women and potassium and magnesium in women, was lower in rural than in urban population. Daily energy intake in men was higher, and in women adequate to the recommended values. The per cent of energy from fat was high, while that from carbohydrates was relatively low in the daily diet of men and women The study subjects had high intake of sodium, phosphorus, vitamin AS, and insufficient intake of calcium, zinc, copper, riboflavin, vitamin B6, and women had also low intake of iron, potassium, thiamin and niacin in comparison with Polish dietary allowances. Improper dietary habits significantly increase the risk of development of cardiovascular diseases, obesity, non-insulin- dependent diabetes, and osteoporosis among the studied subjects.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna podstawowych wskaźników hematologicznych u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of fundamental hematologic factors in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Pudełek Jacek, Kojs Zbigniew, Tarapacz Jadwiga, Kulpa Jan
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.175-184, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Anemia jest objawem spotykanym u znacznego odsetka chorych na nowotwory, w tym raka jajnika. Badania wartości prognostycznej stężenia hemoglobiny, liczby erytrocytów, wartości hematokrytu i średniej objętości krwinki czerwonej przeprowadzono w wyselekcjonowanej grupie 98 chorych na raka janika przed i w trakcie chemioterapii, u których nie dokonywano transfuzji krwi ani nie prowadzono leczenia uzupełniającego erytropoetyną. Dla scharakteryzowania dynamiki zmian poziomu tych wskaźników hematologicznych wyliczano współczynniki jako stosunek poziomu danego wskaźnika przed 6 cyklem chemioterapii do poziomu z okresu przed leczeniem. Stwierdzono, że u chorych na raka jajnika do niezależnych czynników prognostycznych oprócz stadium zaawansowanai choroby należą stężenie hemoglobiny oraz współczynniki Hg6/Hb1 oraz MCV6/MCV1.

  Streszczenie angielskie: Anemia is a symptom observed in significant percent of patients with cancer, including ovarian cancer. The evaluation of prognostic value of hemoglobin concentration, eyrthrocyte counts, hematocrit and mean corpuscular volume was performed in patients with ovarian cancer before and during chemotherapy (without of blood transfusion or erythropoietin treatment). For characterization of the level changes dynamic of these hematologic factors were calculated indexes as ratio of level before 6 chemotherapy cycle to pretreatment level. There was found that in ovarian cancer besides stage of disease the hemoglobin concentration before chemotherapy as well as Hb6/Hb1 and MCV6/MCV1 indexes are independent prognostic factors.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wartość predykcyjna zmian stężenia CA 125 przed i po chemioterapii I rzutu u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Predictive value of Ca 125 concentration changes before and during first-line chemotherapy in ovarian cancer patients.
  Autorzy: Rychlik Urszula, Kulpa Jan, Urbański Krzysztof, Tarapacz Jadwiga, Kojs Zbigniew, Wójcik Ewa
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.283-292, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia CA 125 przeprowadzono u 71 chorych na raka jajnika przed i w trakcie chemioterapii I rzutu. U każdej chorej dla oceny dynamiki zmian markera wyliczono współczynnik będący stosunkiem stężenia CA 125 po 6 cyklach chemioterapii do stężenia z okresu przed rozpoczęciem leczenia. Nie stwierdzono istotnych różnic w wyjściowym poziomie markera, jego stężeniu po 6 cyklach chemioterapii oraz w wartościach wyliczonego współczynnika CA 125 6/CA 125 0 w zależności od wieku chorych i przeżycia 2-letniego. W grupie chorych bardziej zaawansowanych (III i IV wg FIGO) stwierdzono istotnie wyższe stężenia CA 125 przed chemioterapią oraz wartości współczynnika w porównaniu do chorych we wczesnych stadiach zaawansowania. Istotnie wyższe stężenia wyjściowe markera miały chore, u których nie uzyskano całkowitej remisji w wyniku leczenia I rzutu. Analiza jednoczynnikowa wykazała, że długość przeżycia całkowitego chorych pozostaje w istotnej zależności nie tylko względem parametrów klinicznych, ale również stężenia CA 125 z okresu przed i po 6 cyklach chemioterapii oraz poziomu współczynnika opisującego dynamikę zmian markera w trakcie leczenia. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że do niezależnych czynników prognostycznych u chorych na raka jajnika, można zaliczyć oprócz stadium zaawansowania klinicznego również wyjściowe stężenie CA 125, a także układ: stężenie CA 125 przed i po 6 cyklach chemioterapii.

  Streszczenie angielskie: CA 125 determinations were performed in a group of 71 patients with ovarian carcinoma before and during first-line chemotherapy. For evaluation of dynamics of CA 125 concentration changes for each patient was calculated as ratio of marker level after 6 course of chemotherapy to pretreatment concentration. There was a lack of significant differences in marker concentrations before treatment as well as after 6 courses of therapy and in values of calculated index CA 125 6/CA 125 0 in relation to age and survival of 2 years. In the group of advanced patients significantly higher level of CA 125 before chemotherapy and value of calculated index was found that in patients with early tages. Patients without remission after first-line chemotherapy had also significantly higher pretreatment level of marker. Univariate analysis confirmed that the total survival of patients was not only in relation to clinical parameters but also dependent on CA 125 level before and after chemotherapy, and index describing dynamics of marker level changes during treatment. Multivariate analysis revealed that independent prognostic factors in ovarian cancer patients are not only stage of disease but also pretreatment marker level and the complex of CA 125 concentrations before and after chemotherapy.

  stosując format: