Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RYCHLEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Pierwotny rak jelita grubego i nerki; rzadki przypadek synchronicznego występowania mnogich guzów pierwotnych.
Tytuł angielski: Synchronous primary colorectal and renal cancers; a rare case report.
Autorzy: Rychlewski Dariusz, Dawiskiba Janusz, Bednarz Wiktor
Opracowanie edytorskie: Kopacz Andrzej (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.77-81, bibliogr. 18 poz., sum. + bibliogr. 1 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono bardzo rzadki przypadek współwystępowania pierwotnego raka jelita grubego i nerki z omówieniem danych statystycznych przedstawioanych w piśmiennictwie. 62 letniego mężczyznę leczono chirurgicznie usuwając z powodzeniem jednoczasowo oba guzy nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of the synchronous primary colorectal and renal cancers with the review of the statistical data presented in the literature. 62-years old man underwent succesfully a combined operative procedure in which both neoplasms were resected.


  2/9

  Tytuł oryginału: Fold-recognition analysis predicts that the Tag protein family shares a common domain with the helix-hairpin-helix DNA glycosylases.
  Autorzy: Bujnicki Janusz M., Rychlewski Leszek
  Źródło: DNA Repair 2002: 1 (5) s.391-395, il., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Escherichia coli protein Tag is traditionally regarded as an archetype of one of four classes of N-alkylpurine DNA glycosylases. However, its structure and phylogenetic relationship to other glycosylases emains a mystery. Fold-recognition and sequence profile analyses suggest that Tag shares the catalytic domain with helix-hairpin-helix (HhH) glycosylases such as MutY, AlkA and EndoIII, but its N- and C-termini together form a unique His2Cys2 cluster. The findings presented in this paper provide insight into sequence-structure-function relationships in the Tag family and should aid in a more precise definition of the common core of the HhH superfamily of glycosylases involved in DNA repair.


  3/9

  Tytuł oryginału: Współczesne sposoby diagnostyki i leczenia kamicy żółciowej w świetle ich historycznego rozwoju i uzyskiwanych wyników.
  Tytuł angielski: Actual methods of diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of its historical development and obtained results.
  Autorzy: Dawiskiba Janusz, Czopnik Piotr, Bednarz Wiktor, Rychlewski Dariusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.153-160, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd metod diagnostycznych i leczniczych dotyczących kamicy żółciowej z uwzględnieniem ich historycznego rozwoju i aktualnie przyjętych standardów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the review of diagnostic and therapeutic methods useful in diagnosis and treatment of cholelithiasis in light of historical development and actually recommended standards.


  4/9

  Tytuł oryginału: Dokanałowe podawanie baklofenu - metoda z wyboru w leczeniu spastyczności.
  Tytuł angielski: Intrathecal administration of baclofen: the method of choice in the treatment of spasticity.
  Autorzy: Rychlewski Jan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.57-59, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zasady leczenia metodą dokanałowego podawania baklofenu wraz z ogólnymi informacjami dotyczącymi doświadczeń naukowców w wykorzystaniu tej terapii. Informacje zawarte w aratykule dotyczą również porównaniu rodzaju stosowanych pomp, testów pre-implantacyjych i technik chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: This article presents principles of Intrathecal Baclofen Thearpy. We are informed about general experiences of scientists in IBT. The author provides some basic data of baclofen pump short, pre-implantation baclofen tests and surgical technique.


  5/9

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu różnych form treningu wytrzymałościowego połączonego z farmakoterapią na tolerancję wysiłku u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Wilk Małgorzata, Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Rychlewski Tadeusz, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.5-16, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań będących przedmiotem niniejszej pracy było porównanie efektów fizjologicznych różnych form treningu wytrzymałościowego. Analizowano również wpływ treningu na wysiłkowe parametry fizjologiczne w zależności od stosowanej farmakoterapii (leki á-adrenergiczne i ACE-inhibitory). Badaniami objęto 155 mężczyzn w wieku 33-68 lat, w okresie 1,5-6 miesięcy po pełnościennym zawale serca. Stwierdzono, że trzytygodniowa stacjonarna rehabilitacja chorych po zawale serca, obejmująca 15 sesji 30- do 40-minutowego treningu wytrzymałościowego typu ciągłego lub interwałowego powoduje istotną poprawę tolerancji wysiłku. Trening wytrzymałościowy o charakterze ciągłym, dawkowany na podstawie pomiaru progu wentylacyjnego, wykazuje jednak pewną przewagę nad metodą interwałową wyrażoną korzystniejszym wpływem na wysiłkową częstotliwość rytmu serca oraz wysiłkowe parametry równowagi kwasowo-zasadowej. Zastosowanie leków á-adrenergicznych lub ACE-inhibitorów w grupie chorych o dobowej wyjściowej tolerancji wysiłku nie prowadzi do istotnego zwiększenia korzystnego wpływu treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wpływ trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej u chorych rehabilitowanych po zawale serca.
  Autorzy: Przywarska Izabela, Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Dylewicz Piotr, Pilaczyńska-Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz, Wilk Małgorzata
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.17-26, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu trzytygodniowego treningu wytrzymałościowego o charakterze ciągłym, zastosowanego u chorych rehabilitowanych stacjonarnie po zawale serca na niektóre metaboliczne czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej takie jak: hiperlipidemia, hiperinsulinemia i insulinooporność. Ponadto oceniono wpływ zwiększenia wydatku energetycznego poprzez wydłużenie czasu trwania jednostki treningowej na wyżej wymienione parametry. Badania przeprowadzono u 60 mężczyzn, w okresie 1,5-3 miesięcy po niepowikłanym zawale serca, których losowwo podzielono na trzy grupy: dwie ćwiczące z 30- i 40-minutową jednostką treningową i grupę kontrolną nie poddaną treningowi. W obu grupach ćwiczących uzyskano korzystną modyfikację parametrów insulinooporności - zwłaszcza u osób z nasiloną patologią, a przy zwiększeniu wydatku energetycznego lepszą korektę parametrów profilu lipidowego. W grupie kontrolnej nie zaobserwowano żadnych korzystnych zmian w zakresie analizowanych parametrów. Przeprowadzone badania dostarczają nowych istotnych argumentów wskazujących na korzystną rolę krótkoterminowej stacjonarnej rehabilitacji po zawale serca.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wpływ różnych form treningu wytrzymałościowego na efekty rehabilitacji chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego.
  Autorzy: Borowicz-Bieńkowska Sławomira, Przywarska Izabela, Dylewicz Piotr, Wilk Małgorzata, Szczęśniak Łucja, Rychlewski Tadeusz
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.27-37, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu różnych modeli treningu rehabiltacyjnego na tolerancję wysiłku, parametry gospodarki lipidowej i węglowodanowej u chorych po operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego. Badanie było przeprowadzone w grupie 50 chorych płci męskiej (33 do 68 lat), w okresie średnio 3,8 miesiąca po zabiegu. Pacjenci byli losowo przydzieleni do dwóch grup treningowych (po 20 osób każda) i grupy kontrolnej (10 osób). Obie grupy treningowe zostały poddane 3-tygodniowemu treningowi na cykloergometrze (metoda ciągła lub interwałowa) codziennie przez 5 dni w tygodniu, natomist grupę kontrolną zwolniono do domu. Przed i po rehabilitacji wykonano badanie spiroergometryczne z oznaczeniem wysiłkowego stężenia kwasu mlekowego i gazometrii krwi. Oznaczono także spoczynkowe stężenie glukozy insuliny, C-peptydu we krwi, wiązanie i degradację 125I-insuliny przez receptory erytrocytów, a także profil lipidowy krwi. Wykazano, że już 3-tygodniowa stacjonarna rerhabilitacja po pomostowaniu aortalno-wieńcowym pozwala na uzyskanie istotnego wzrostu tolerancji wysiłku. Lepszą adaptację do wysiłku zaobserwowano u chorych poddanych treningowi ciągłemu. Trening ciągły prowadzi także do korzystniejszej poprawy parametrów gospodarki lipidowej i węglowodanowej.


  8/9

  Tytuł oryginału: Wpływ diety niskokalorycznej oraz systematycznego wysiłku fizycznego na metabolizm kostny u otyłych dziewcząt i chłopców.
  Tytuł angielski: Influence of low-calorie-diet and systematic physical effort on bone metabolism in obese girls and boys.
  Autorzy: Nowak Alicja, Szczęśniak Łucja, Kasprzak Zbigniew, Rychlewski Tadeusz, Stemplewski Rafał
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.44-48, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Uznanym sposobem redukcji otyłości jest dieta niskoenergetyczna oraz zwiększona aktywność fizyczna. Cel. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań wpływu terapii redukującej masę ciała na biochem. wskaźniki metabolizmu kostnego w surowicy krwi 15-letnich otyłych dziewcząt i chłopców. Metody. Badań przez okres 28 dni wykonywali codziennie 30-min. Wysiłek na ergometrze rowerowym o intensywności 70 proc. maksymalnego pochłaniania tlenu (V02max.). Jednocześnie stosowano dietę niskokaloryczną na poziomie średnio 1300 kcal. Przed przystąpieniem do terapii i po jej ukończeniu w surowicy krwi żylnej oznaczano stężenie osteokalcyny, aktywność fosfatazy alkalicznej (bALP), stężenie C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I (ICTP), stężenie glukozy, insuliny, hormonu wzrostu, kortyzolu testosteronu, a we krwi kapilarnej wskaźniki równowagi kwasowo-zasadowej i poziom mleczanu. Wyniki. Po 4 tyg. terapii, u dziewcząt stwierdzono istotny przyrost stężenia osteokalcyny (średnio o 19,3 proc.; p 0,01) i u chłopców wzrost aktywności bALP (średnio o 7,5 proc.; p 0,05). Stężenie osteokalcyny u chłopców i aktywność bALP u dziewcząt nie uległy zmianie. Stężenie ICTP uległo wzrostowi w obu grupach, kolejno średnio o 11,9 proc. (p 0,05) i 18,6 proc. (p 0,01). Wnioski. Zastosowana terapia u chłopców przyczyniła się do nasilenia resorpcji kostnej w stosunku do kościotworzenia, natomiast u dziewcząt doprowadziła do nasilenia syntezy tkanki kostnej w stosunku do tej degradacji.


  9/9

  Tytuł oryginału: Financing a biotech project in Poland. Bacteriophage therapy : case study
  Autorzy: Rychlewski Leszek
  Źródło: W: Bio-Forum III : biotechnology business-science conference - Łódź, 2002 s.7-10 - Konferencja Bio-Forum III nt. biotechnologii Łódź 20-21.05. 2002
  Sygnatura GBL: 735,931

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  stosując format: