Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUTKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Trwanie życia w 2001 r.
Autorzy: Rutkowska Longina
Opracowanie edytorskie: Kałaska Małgorzata (przedm.).
Źródło: - Warszawa, Główny Urząd Statystyczny 2002, 51 s. : il., tab., 30 cm. - Tyt. i przedm. również w jęz. ang
Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne
Sygnatura GBL: 821,526

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/15

  Tytuł oryginału: Wpływ inaktywacji cząstek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) na aktywność limfocytów T.
  Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on T lymphocytes function.
  Autorzy: Rutkowski Ryszard, Moniuszko Tadeusz, Stasiak-Barmuta Anna, Rutkowska-Rogacz Danuta, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.185-189, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wykonanych badaniach oceniano wpływ inaktywacji cząsteczek B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na wytwarzanie IL-4 i IFN-ç przez limfocyty T pochodzące od zdrowych oraz chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Dodanie do hodowli monocytów/limfocytó (1:5) przeciwciał monoklonalnych anty-CD80 w sposób znamienny ograniczało wytwarzanie IFN-ç u chorych na astmę nieatopową (p 0,02). Blokada cząsteczek CD86 nie powodowała istotnego statystycznie zmniejszenia produkcji IFN-ç. W astmie nieatopowej, w porównaniu z grupą kontrolną, zahamowanie produkcji cząsteczek CD80 znamiennie zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç przez limfocyty T (2172/2368 pg/ml; p 0,02). Zhamowanie produkcji cząśteczek CD86 zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç nieznamiennie (2858/3317 pg/ml; p 0,3). W obu badanych grupach przeciwciała anty-CD80 nie powodowały zmniejszenia produkcji IL-4 przez limfocyty T (grupa kontrolna 630/725 pg/ml; grupa chorych na astmę nieatopową 718/742 pg/ml). Przeciwciała anty-CD86 zmniejszały stężenie IL-4 w nadsączu (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), lecz nie były to zmiany znaczące.

  Streszczenie angielskie: We have studied the effect of CD80 (B7.1) and CD86 (B7.2) costimulatory molecules inactivation on IL-4 and IFN-ç produciton by T lymphocytes. T cells were received from nonatopic asthmatic and healthy subjects. We have added anti-CD80 or anti-CD86 monoclonal antibodies to the monocyte/lymphocyte (1:5) cultures. In nonatopic asthma patietns compare to control group inactivation of CD80 significantly reduced IFN-ç production by T lymphocytes (2172/2368 pg/ml; p 0.02). Blockade of CD86 decreased IFN-ç production nonsignificantly (2858/3317 pg/ml; p 0.3). In both studied groups anti-CD80 antibodies did not diminish T lymphocyte production of IL-4 (control: 630/725 pg/ml; nonatopic asthma: 718/742 pg/ml). Anti-CD86 antibodies reduced the IL-4 concnetration in culture supernatants (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), but the changes were nonsignificant.


  3/15

  Tytuł oryginału: Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease.
  Autorzy: Włodarek Dariusz, Pakszys Waldemar, Rutkowska Bożena, Kozłowski Wojciech, Macek Katarzyna, Zieliński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.119-122, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Helicobacter pylori jest pałeczką Gram-ujemną wywołującą chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Rozpatrywana jest także jej rola w patogenezie innych schorzeń przewodu pokarmowego i niektórych narządów poza tym układem. Głównym rezerwuarem bakterii są ludzie, a na częstość zakażenia duży wpływ mają warunki socjo-ekonomiczne społeczeństwa. Helicobacter pylori uszkadza błonę śluzową żołądka i dwunastnicy za pomocą wielu wytwarzanych związków biologicznie czynnych, jak również pobudzanie układu immunologicznego gospodarza. Ostatnio dostrzega się związek zakażenia H. pylori z rozwojem idiopatycznej postaci choroby Parkinsona, chociaż dokładny mechanizm nie jest dokładnie poznany. Diagnostyka zakażenia H. pylori jest coraz łatwiejsza i obejmuje metody inwazyjne i nieinwazyjne. Najmniej uciążliwe dla chorych jest badanie serologiczne oraz urazowy test oddechowy. Osoby zakażone powinny być leczone zgodnie z wytycznymi Polskiej Grupy Roboczej dotyczącej zakażenia Helicobacter pylori powołanej przez Zespół Konsultanta Krajowego z Gastroenterologii. Poza farmakoterapią nadal wskazane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy jest postępowanie dietetyczne.

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (HP) is a gram-negative organism that causes chronic gastric and duodenal ulcer disease. It is also possible that HP is responsible for other diseases of gastrointestinal tube and some other organs outside this system. People are the main reservoir for this bacteria. Socio-economical conditions of the society have considerable influence on the icidence of infections. HP products many biologically active compounds and induces immunological system response causing damage to mucous membrane of the stomach and duodendum. It has been noted recently that there is a possible relation between HP infection and development of idiopatic Parkinson's disease. The exact mechanism is not known yet. The diagnosis of HP infection is becoming easier and involves invasive and non-invasive methods. Serological examination and urea breath test is least stressing for the patients. Infected people should be treated according to the instructions of Polish the Working Group on Helicobacter pylori, called by the National Consultant's Team on Gastroenterology. Besides pharmacotherapy the appropriate diet is still advisable in the treatment of chronic gastric and duodenal ulcer disease.


  4/15

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  5/15

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych : podręcznik dla zawodowych studów licencjackich w zakresie pielęgniarstwa
  Opracowanie edytorskie: Rutkowska Elżbieta (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 280 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 3
  Sygnatura GBL: 735,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo


  6/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie mącznicy lekarskiej (Arctostaphylos uva ursi R. Ericaceae) w medycynie i kosmetyce.
  Tytuł angielski: The use of Bearberry (Arctostaphylos uva ursi. R. Ericaceae) in medicine and cosmetics.
  Autorzy: Brzezińska Elżbieta, Rutkowska Hanna
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (3) s.203-210, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Arctostraphylos uva ursi - to ceniony aczkolwiek nieco zapomniany surowiec farmaceutyczny. Działanie farmakologiczne (przeciwbakteryje, antyoksydacyjne i wybielające) wyciągów z mącznicy może znaleźć zastosowanie nie tylko w medycynie (urologia), ale również i w kosmetyce. Te nowe - kosmetyczne zastosowanie surowca związane są z zawartą w nim arbutyną, która to oprócz działania odkażającego drogi moczowe, wykazuje działanie regulujące melanogenezę. Zawarte w liściach mącznicy garbniki charakteryzuje działanie ściągające i przeciwbakteryjne - co również może znaleźć zastosowanie w kosmetyce.


  7/15

  Tytuł oryginału: "Tajemnicze oko" - Guarana (Paullinia cupana).
  Tytuł angielski: "Secret eye" - Guarana (Paullinia cupana).
  Autorzy: Rutkowska Hanna
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.278-281, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ziołolecznictwo przeżywa obecnie swoisty renesans. Coraz częściej stosowane są leki pochodzenia roślinnego. W dobie rozwoju techniki i technologii gdzie czołowe miejsce zajmują leki syntetyczne obserwujemy zadziwiające zjawisko: powrót do natury. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rośliny amazońskie np. Guarana.


  8/15

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków: czynniki ryzyka jej wystąpienia i 2-letnia ocena zaburzeń widzenia. Badanie prospektywne PREMATURITAS.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity: risk factors and 2 years follow-up of vision disorders. Prospective study PREMATURITAS.
  Autorzy: Rutkowska M., Seroczyńska M., Rudzińska-Chazan M., Szamotulska K., Adamska E., Helwich E.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.39-43, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena częstości występownaia retinopatii w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie przed 33 tygodniem ciąży na teranie Warszawy w ciagu jednego roku. Analizowaliśmy czynniki ryzyka rozwoju retinopatii ciężkiego stopnia oraz zaburzenia widzenia w trakcie 2-letniego rozwoju tej populacji. Badaniem objęto 264 noworodki urodzone z ciąży o czasie trwania 24-32 tygodni. Pełną ocenę dotyczącą ewentualnego przebycia retinopatii i ocenę zaburzeń widzenia uzyskano w grupie 158 dzieci, co stnaowi 85 proc. badanej populacji. Stwierdzono, że w grupie najmniej dojrzałych noworodków 28 hbd występowanie ROP 3řjest 4-krotnie wyższe (44 proc.) w stosunku do badań światowych (9-14 proc.). Do powszechnie znanych czynników ryzyka dołączono ryzyko, jakie niesie dla rozwoju ROP przebycie wstrząsu septycznego w trakcie zakażenia uogólnionego. Tłumaczy to większą częstość występowania ROP w naszej populacji. Pomimo wysokiej częstości występowania ROP 3ř nie stwierdzono przypadku ślepoty w tej grupie dzieci, co może świadczyć o prawidłowo prowadzonym screeningu i skutecznym leczeniu. Stwierdzono, że dzieci z ROP 3ř są bardziej predysponowane do zaburzeń widzenia typu krótkowzroczność i zez w prównaniu do pozostałej części populacji badanej.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the study was to estimate of the prevalence of retinopathy among babies born before 33 weeks of gestational age in Warsaw area during one year (01.10.1998 - 30.09.1999). Risk factors of serious retinopathy and vision disorders during 2 year follow up were analyzed. 264 newborns of 24-32 gestational age were observed. Comprehensive evaluation of retinopathy was possible among 158 babies (85 p.c. of studied population). The prevalence of 3rd stage retinopathy among newborns before 28 Hbd was estimated to be 4 times higher then in other populations (44 p.c. vs 9-14 p.c.). Septic shock after septicaemia was identified as an additional risk factor of retinopathy. It is suspected to be the reason for higher prevalence of retinopathy in studied population. However, although the prevalence of 3 rd stage retinopathy was high, the blindness was absent. It may result from careful screening and effective treatment. In comparison to other premature babies, those with 3rd stage retinopathy are more prone to vision disorders, like short-sightedness and squint.


  9/15

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis Linn‚) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
  Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallari maialis glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
  Autorzy: Szeląg Adam, Magdalan Jan, Burycz Tomasz, Rutkowska Maria, Pieśniewska Małgorzata
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.26-27, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologicaly active compound with concentrations dependent on climatic zone therefore biological methods are still the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countries - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guinea-pigs). No major differences between the results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicates that both methods show similar sensitivity. The method according to FP IV simpler and does not require specialist equipment.


  10/15

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis l.) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
  Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallaria maialis l. glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
  Autorzy: Szeląg A., Magdalan J., Burycz T., Rutkowska M., Pieśniewska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Ze względu na dużą liczbę związków farmakologicznie czynnych oraz różnice w ich zawartości zależne od strefy klimatycznej, konieczne jest biologiczne mainowanie surowców roślinnych zawierających glikozydy nasercowe. W Polsce do oznaczania miana glikozydów kardenolidowych konwalii stosuje się miareczkowanie wykonywane na gołębiach, zaś w Unii Europejskiej badania te przeprowadza się na świnkach morskich. Przystąpienie Polski do Unii będzie wiązało się z konecznoscią zmiany procedur mianowania glikozydów nasercowych. Celem badań było porównanie wyników oznaczenia miana glikozydów zawartych w partii ziela konwalii majowej metodami opisanymi w FP IV (na gołębiach) oraz DAB 10 (na świnkach morskich). Porównując wyniki badań przeprowadzonych na gołębiach i na świnakch morskich nie stwierdzono istotnych różnic w mianie równoważności względem wzorca konwalatoksyny (W), co wskazuje, że obie metody cechuje podobna czułość. Metoda zawarta w FP IV jest prostsza i nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologically active compounds with concentrations dependant on climatic zone therefore biological methods ar estill the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countires - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guine-a-pigs). No major differences between teh results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicateds that both methods show similar sensitivity. The methods according to FP IV is simpler and does not require speicalist equipment.


  11/15

  Tytuł oryginału: Bóle krzyża : problem społeczny
  Autorzy: Rutkowska Elżbieta
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.131-141, il., bibliogr. 23 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/15

  Tytuł oryginału: Charakterystyka struktury 814 zabiegów resekcji wierzchołków korzeni zębów w materiale Poradni Chirurgii Stomatologicznej Przychodni Stomatologicznej SPSK nr 1 w Gdańsku w latach 1990-1998.
  Tytuł angielski: Structure characteristics of 814 performed apicectomies in medical records of Dental Surgery Department of Medical University of Gdańsk in 1990-1998.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Emerich-Poplatek Katarzyna, Adamowicz-Klepalska Barbara, Zienkiewicz Józef, Rutkowska Katarzyna
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.133-142, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/15

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza bolesności podawania i skuteczności znieczulenia wykonanego aparatem Wand i karpulą jako przygotowanie do ekstrakcji zębów.
  Tytuł angielski: Comparison of pain induced in the process of application of a local anaesthetic and its postapplicatory analgetic effectiveness achieved by means of a standard "carpule"-type syringe or a "WAND" injection device in the pre-extraction preparation process.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Rutkowska Katarzyna, Pawłowska Anita, Kucharski Robert
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.143-149, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/15

  Tytuł oryginału: Krzywda nie zawsze oznacza przemoc.
  Tytuł angielski: Harm does not always mean compulsion.
  Autorzy: Rutkowska Katarzyna, Bednarz Monika
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.47-49, sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W opracowaniu przedstawiono różne formy krzywdzenia dzieci, które wykryto u chorych przyjętych do leczenia z różnych przyczyn w Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej AM w Lublinie. Miejscem krzywdzenia był dom rodzinny i środowisko, w którym dziecko żyje, a zauważyły to i przygotowały do publikacji pielęgniarki opiekujące się chorymi dziećmi w Klinice. Przedstawiono przykłady krzywdzenia dzieci - ich genezę i skutki.

  Streszczenie angielskie: The paper presents different forms of children's maltreatment, which were detected in patients admitted to the Pediatric Surgery and Traumatology Clinic of Medical Academy in Lublin with other initial diagnosis. The familial house child's environment were the place of maltreatment. That observation was made and elaborated to publication by nurses, who cared of children in the Clinic. Cases of maltreated children, their origin and results were presented.


  15/15

  Tytuł oryginału: Zapalenie przyzębia jako czynnik ryzyka porodu przedwczesnego - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Periodontitis as a risk factor for preterm labour - review of the literature.
  Autorzy: Konopka Tomasz, Rutkowska Monika
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.259-264, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania naukowe ostatniej dekady wykazały, że obecność bakterii w kieszonkach pzryzębnych matki może wpływać na przedwczesny poród i niską masę urodzeniową dziecka. Zapalenie przyzębia może być markerem podatności na przedwczesny poród oraz potencjalnym czynnikiem ryzyka tej patologii. W pracy przedstawiono współczesne dowody na podstawie badań eksperymentalnych u zwierząt i kliniczno-kontrolnych u ludzi, na związek między chorobami przyzębia a przedwczesnymi porodami. Przedstawiono także mechanizmy etiopatologiczne łączące te patologie. Nadreaktywność w wydzielaniu cytokin prozapalnych oraz PGE2 przez komórki jednojądrzaste krwi i komórki błon płodowych stymulowane bakteryjnymi lipopolisacharydami może indukować zarówno przedwczasne zniszczenie łożyska, jak i niszczenie tkanek w przebiegu zapalenia przyzębia.

  Streszczenie angielskie: In the past decade scientific studies demonstrated that periodontal infections can influence on the preterm low birth weight. Periodontitis may be a marker for preterm delivery susceptibility, as well as a potential risk factor. This article reviews the current evidence from experimental studies in animals and human case-control studies on the relationship between maternal periodontal diseases and preterm labour. Potential etiopathogenic mechanisms between these pathologies have been shown. The hyperreactivity to synthesise of pro-inflammatory cytokines and PGE2 by bacterial lipopolysaccharides stimulated maternal mononuclear blood cells and fetal membrane cells can induce as well the premature placenta destory, of tissue during periodontitis.

  stosując format: