Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUPNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Interleukina-13 i receptor interleukiny-13 w ziarnicy złośliwej.
Tytuł angielski: Interleukin-13 and interleukin-13 receptor in Hodgkins disease.
Autorzy: Rupniewska Zofia Monika, Wach Małgorzata
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1121-1124
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia


  2/3

  Tytuł oryginału: Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej.
  Tytuł angielski: Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. P. 3: Deletions of chromosome bands 11q22.3-q23.1.
  Autorzy: Rupniewska Zofia Monika, Wąsik-Szczepanek Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.169-179, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Delecja długich ramion chromosomu 11 w prążkach 11q22.3-q23.1 są jednymi z najczęstszych aberracji chromosomowych w przewlekłej białaczce limfatycznej B-komórkowej (PBL-B). Aberracja ta wiąże się z rozległym powiększaniem węzłów chłonnych i gorszym przeżyciem, zwłaszcza w grupie młodszych chorych powyżej 55 r. życia. Najmniejszy segment delecji zawiera gen zmutowany w ataksja-teleangiektazja (Gen ATM). W podgrupie chorych z PBL-B i delecją 11q ATM może działać jako gen supresji transformacji nowotworowej, chociaż także inne geny mogą mieć znaczenie. Niedawno Wolf i wsp. zaproponowali nowego kandydata na gen supresji nowotworowej. Gen ten został wyizolowany z najmniejszego delecyjnego regionu w 13q14.3. Nazwano go genem związanym z nowotworami B-komórkowymi o wielu typach składania RNA (gen BCMS). Jest to duży gen złożony co najmniej z 50 eksonów i zajmujący przestrzeń ok. 560 kb DNA genomu.

  Streszczenie angielskie: Deletion in chromosomal bands 11q22.3-q23.1 is one of the most common chromosome aberration in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-Cll). It is associated with extensive lymph node involvement and poor survival particularly in the group of younger patients under 55 years. The minimal consensus deletion comprises a segment which contains the ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene. The ATM gene may act as a tumor suppressor gene in the subset of cases with 11q deletions, but other genes may be also involved. Recently Wolf et. al. proposeda new candidate for the tumor supressor gene isolated from the minimally delected region in chromosomal band 13q14.3. This gene, designated B-cell neoplasiaassociated gene with multiple splicing (BCMS) is composed of at least 50 exonus spanning ň 560 kb of genomic DNA.


  3/3

  Tytuł oryginału: Blipm-1: białko regulujące końcowe dojrzewanie limfocytów B i granulocytów-monocytów.
  Tytuł angielski: Blimp-1: regulator of terminal differentiation B lymphocytes and myeloid cells.
  Autorzy: Rupniewska Zofia M., Wąsik-Szczepanek Ewa
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.293-299, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Chociaż w końcowym okresie różnicowania komórek B w komórki plazmatyczne wydzialjące przeciwciała występują kompleksowe zmiany w ekspresji wielu genów, tylko jeden czynnik transkrypcji - Blimp-1 (ang. B-lymphocyte induced maturation protein-1) został określony jako król regulacji (ang. "master regulator"). Przemawiają za tym następujące dane: po pierwsze - ekspresja Blimp-1 jest wystarcająca dla wywołania różnicowania linii mysiego chłoniaka B-komórkowego in vitro; po drugie - in vivo ekspresja Blimp-1 zależy od stopnia dojrzałości komórki B. Niedawno wykazano, że Blimp-1 jest także konieczny dla terminalnego różnicowania granulocytów-monocytów, co sugeruje że Blimp-1 może również odgrywać rolę w końcowym okresie różnicowania wielu linii komórkwoych. Blimp-1 jest białkeim palca cynkowego 100 kDa., które działa jako represor transkrypcji proto-onkogenu c-myc i CIITA (ang. MHC class II transactivator). Jednakże Lin i wsp. sugerują że regulacja innych genów docelowych poza c-myc i CIITA jest również niezbędna podczas programu terminalnego różnicowania kierowanego przez Blimp-1. BLIMP-1 u człowieka może być kandydatem na gen supresji nowotworowej, (a zwłaszcza supresji transformacji komórki B w komórki chłoniakowe) który leży w 6q21-q22.1.

  Streszczenie angielskie: Although terminal differentiation of B cells into antibody-secreting plasma cells involves complex changes in the expression of many genes, a single trancription factor, Blimp-1 (B lymphocyte-induced maturation protein-1), has been identified as a "master regulator" of this process. Expression of Blimp-1 is sufficient to trigger terminal differentition of murine B cell lymphoma line in vitro, and the developmental stage-specific expression of Blimp-1 in B cells in vivo is consstent with its role as a "master regulator" of terminal B cell differentitation. Recently Blimp-1 has also been shown to be required for terminal differentiation of myeloid cells, suggesting the possibility that it may play role in terminal differentiation of many cell lineages. Blimp-1 is a 100 kDa zinc finger-containing protein that function as transcriptional repressor of the c-myc proto-onocgene and the MCH class II transactivator (CIITA). However Lin et al. suggest that regulation of other target genes in addition to c-myc and CIITA is required during the Blimp-1 program of terminal differentiation. BLIMP-1 may be a candidate tumor suppressor gene residing on 6q21-q22.1; in particular it could be a strong candidate for the B cell non-Hodgkin lymphomas suppresor gene.

  stosując format: