Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUDZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Leczenie preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny a częstość retinopatii u noworodków przedwcześnie urodzonych.
Tytuł angielski: Treatment with human recombined erythropoietin and frequency of retinopathy of prematurity.
Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka Maria K., Pawluch Robert
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.83-85, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena wpływu leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEPO) na częstość występowania retinopatii (ROP) u noworodków z bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą masą ciała (ELBW). Materiał stanowiło 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 gramy i średniej dojrzałości 28,0 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny w krwi pępowinowej. Pierwsza grupa (=22, z poziomem EPO 10 mU/ml, objęta była wczesną (od 1 tygodnia życia) podażą rhEPO. W drugiej grupie (n = 14) z poziomem EPO 10 mU/ml, nie rozpoczynano leczenia. W tej grupie, w 15 dobie życia ponownie oznaczono stężenie endogennej erytropoetyny. Poziom 10 mU/ml stanowił kryterium do rozpoczęcia leczenia (3 tydzień życia). Pierwsze badanie okulistyczne przeprowadzono po ukończeniu przez noworodka 4 tygodnia życia, zaś kolejne uzależniono od zaleceń okulisty. W grupie objętej wczesną podażą rhEPO (n = 22) retinopatię rozpoznano u 15 noworodków (68,2 proc.), z czego 8 (53,3 proc.) miało zaawansowaną postać ROP (III lub III+) i wymagało laseroterapii. W drugiej grupie dzieci, którym podawano rhEPO wg "późnego" schematu (n = 14), objawy retinopatii wystąpiły u 8 (57,1 proc.) noworodków, z których 3 (37,5 proc.) poddano zabiegowi laseroterapii z powodu ROP (III lub III+).

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to assess frequency of ROP in VLBW and ELBW treated with rhEPO in preventing anemia. In 36 newborns with birth weight 480 to 1490g (median 1032 g) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,0 weeks) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of EPO 10 mU/ml we started early erythropoietin (rhEPO) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 no early usage newborns had cord EPO concentration 10 mU/ml. In second group the control level of serum EPO was measured in 15th day of life. In newborns from second group in which the EPO concentration during two weeks decreased below 10 mU/ml we started to the use rhEPO as a late usage. First oculistic consultation took place in the 5th week of life according to the screening performed in our country. In the first group (n = 22) with early EPO tretment retinpoathy was recognized in 15 preterm newborns (68.2 p.c.). Eight of them (53.3 p.c.) had advanced form of retinopathy ROP (III, III+) and were undergone a laserptherapy. In the group of late usage or rhEPO (n = 14) 8 newborns (57.1 p.c.) had sings of retinopathy, but only 3 of them (37.5 p.c.) required laserptherapy because of advanced form of ROP (III, III+).


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu sposobu żywienia w pierwszych miesiącach życia, z uwzględnieniem wpływu hydrolizatów białkowych, na mineralizację kości u noworodków urodzonycgh przedwcześnie.
  Tytuł angielski: The assessment of influence of the diet in the early life, with regard to the effect of protein hydrolisates, on bone mineralization in preterm infants.
  Autorzy: Woynarowska Martyna, Helwich Ewa, Rudzińska-Chazan Maria, Tupieka Anna, Matusik Hanna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.111-113, il., bibliogr. 8 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu żywienia w pierwszych miesiącach życia na mineralizację kości noworodków urodzonych przedwcześnie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 21 dzieci (10 chłopców, 11 dziewczynek) urodzonych między 27 a 35 tygodniem ciąży (średnia 30 tyg.) z urodzeniową masą ciała 860 - 1800g (średnia 1343 g). 12 dzieci było karmionych pokarmem matki z dodatkiem wzmacniacza BMF - grupa 1.), 9 dzieci mieszankami o różnym stopniu hydrolizy białaka (grupa 2.). Po osiągnięciu przez dziecko masy ciała 3500g żyuwienie było modyfikowane zgodnie z obowiązującymi schematami żywienia niemowląt. Obecnie poddano tempo przyrostu masy ciała oraz gęstość mineralną kości mierzoną metodą densytometryczną (DPX). Wyniki: Wartość TBBMD (total body bone mass density) (g/cmý) oznaczona w 40 tygodniu wieku liczonego od momentu koncepcji u dzieci z grupy 1. wynosiła 0,450 ń 0,021, a w grupie 2. -0,457 ń 0,049. Wartość TBBMD po 3 miesiącach obserwacjii wynosiły odpowiednio 0,496 ń 0,034 i 0,478 ń 0,016, a w wieku 6 miesięcy 0,546 ń 0,055 i 0,564 ń 0,021. Różnice nie były istotne statystycznie. Nie stwierdzono też istotnych różnic w tempie przyrostu masy ciała, która w wieku 7-9 miesięcy wieku korygowanego do daty przwidywanego wg daty ostatniej miesiączki terminu porodu wynosiła średnio 8650g i 8475g. Wnioski: W badanej grupie nie stwierdzono różnic tempa przyrostu masy ciała i gęstości mineralnej kości u dzieci żywionych mieszankami zawierajacymi hydrolizaty białkowe i żywionych pokarmem matki ze wzmacniaczem. Zbyt mała jednak liczba pacjentów nie pozwala na wyciągnięcie ogólniejszych wniosków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the influence of the neonatal diet on bone mineralization. We studied 21 neonates (M-10, F-11) in gestational age 27-35 weeks with body birth weight ranging from 860 to 1800 g (mean 1343 g). 12 children received breast milk with fortifier (BMF - group 1) and 9 children were fed with hydrolysate formulas (group 2). The feeding was modified after child body weight reached 3500g. The bone mineral density measured by densitometry (DPX) technique and body weight gain were evaluated. Results: Mean TBBMD (total body bone mass density - g/cmý) at week 40 of postconceptual age in group 1 was 0.450 ń 0.021 and in group 2 0.475 ń 0.49. At 3rd month TBBMD was respectively 0.496 ń 0.034 and 0.478 ń 0.016, and at 6 month of corrected age 0.546 ń 0.055 and 0.564 ń 0.021. The differences were not statistically significant. There were no differences inn body weight gain between both groups. At month 7 - 9 of corrected age body weight were 8650 g and 8475 g respectively. Conclusion: We did not demonstrate the differences in TBBMD and body weight gain between children fed with breast milk and BMF or hydrolkysate formulas in the first months of life. The low number of children does not allow to generalise this conclusion.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie erytropoetyny u noworodków przedwcześnie urodzonych - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The use of erythropoietin in neonates - own experience.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka M. Katarzyna, Pawluch Robert
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.29-33, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem naszego wstępnego doniesienia była ocena stężenia erytropoetyny we krwi pępowinowej oraz efekty leczenia niedokrwistości wcześniaków z zastosowaniem ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rHuEpo), a także częstość retinopatii w tej grupie dzieci. Materiał stanowilo 36 noworodków o średniej masie ciała 1032 g i średniej dojrzałości 28,2 tygodni, który podzielono na dwie grupy w zależności od poziomu erytropoetyny we krwi pępowinowej. Poziom Epo 10 mU/ml stanowił wskazanie do wczesnego (w pierwszych dniach życia) zastosowania erytropoetyny (250 U/kg 3 x w tygodniu). Drugą grupę stanowiły noworodki, u których nie podawano leku od pierwszych dni życia. W 15 dobie życia w obu grupach dokonanom kontrolnego oznaczenia Epo w surowicy. U dzieci z poziomem 10 mU/ml rozpoczęto późne leczenie rHuEpo. W 5 tygodniu życia u każdego dziecka przeprowadzono pierwszą konsultację okulistyczną. Poziom erytropoetyny u noworodków z małą i ekstremalnie małą masą ciała waha się od 2,5 mU/ml do 200 mU/ml. Wysokie wartości stężeń erytropoetyny we krwi pępowinowej nie zabezpieczają noworodków o znacznej niedojrzałości przed późną niedokrwistością wcześniaków, ale zmniejszają liczbę koniecznych transfuzji masy erytocytarnej. Ekstremalnie mała masa ciała ( 1000 g) i znaczna niedojrzałość ( 27 t.c.) koreluje z wyższą liczbą uzupełniających tramsfuzji krwi, a także z częściej występującą retinopatią i koniecznością wykonania zabiegi laseroterapii. Jednym z czynników etiologicznych ...

  Streszczenie angielskie: In 36 newborns with birth weight 480 to 1490 (median 1032) and 24 to 32 weeks of gestational age (median 28,2) we have estimated concentration of cord erythropoietin. According to this concentration we have divided our material into two groups. In first group of 22 newborns with cord concentration of Epo 10 mU/ml we started early erythropoietin (rHuEpo) therapy which was continued by 6 weeks. Second group of 14 newborns with no early use of EPO had cord Epo concentration 10 mU/ml. In the second group the control level of serum Epo was measured on 15th day of life. In newborns from the second group in which the Epo concentration during two weeks decreased below 10 mu/ml we started to use rHuEpo as a late usage. First oculistic conclusion took place oin the 5th week of life according to the screening performed in our contury. Cord concentration of Epo ranged from 2,5 mU/ml to 200 mU/ml. High concentration of cord Epo is related to cord pH. High level of cord Epo did not save newborns from neonatal anemia but can decrease the number of blood transfusions during neonatal period. Extremely low birth weight ( 1000 g) strongly correlates with higher number of blood transfusions, higher number of retinopathy and severity of ROP. Early rHuEpo treatment results in fewer transfusions during first 6 weeks of life but can be one of the ethiologic factors retinopathy of prematurity. After 6 weeks of early rHuEpo treatment, higher serum level of EPO have been observed than in ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Znaczenie erytropoetyny w rozwoju płodu i noworodka.
  Autorzy: Rudzińska Iwona M., Kornacka M. Katarzyna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.52-54, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Erytropoetyna glikoproteina zawierająca 165 aminokwasów, główny czynnik wpływający na erytropoezę jest cytokiną o bardzo licznych poza hematopoezą mechanizmach działania. Wiadomo, że już od wczesnych tygodni po zapłodnieniu EPO i receptory, z którymi się wiąże, są obecne na powierzchni różnego rodzaju komórek w wielu narządach. Poznane są efekty wpływu EPO na komórki śródbłonka oraz na rozwój serca, przewodu pokarmowego i mózgu.

  Streszczenie angielskie: Erythropoietin (Epo), the glycoprotein hormone which consists of 165 amino acides is a cytokine which is not only a main regulator of erythrocytes production but has many different regulatory functions. Its receptors have been found in very early fetal period in several neuronal, intestinal and cardiac cells.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wcześniak
  Autorzy: Helwich Ewa, Kmita Grażyna, Kornacka Maria Katarzyna, Kułakowska Zofia, Nowakowska-Szyrwińska Ewa, Piotrowska-Wichłacz Aldona, Prost Marek E., Rudzińska-Chazan Maria, Rutkowska Magdalena, Szymczyk Eliza, Woynarowska Martyna, Zacharska-Kokot Ewa, Zawitkowski Paweł
  Opracowanie edytorskie: Helwich Ewa (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 210, [1] s., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,315

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  6/8

  Tytuł oryginału: Retinopatia wcześniaków: czynniki ryzyka jej wystąpienia i 2-letnia ocena zaburzeń widzenia. Badanie prospektywne PREMATURITAS.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity: risk factors and 2 years follow-up of vision disorders. Prospective study PREMATURITAS.
  Autorzy: Rutkowska M., Seroczyńska M., Rudzińska-Chazan M., Szamotulska K., Adamska E., Helwich E.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.39-43, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena częstości występownaia retinopatii w grupie noworodków urodzonych przedwcześnie przed 33 tygodniem ciąży na teranie Warszawy w ciagu jednego roku. Analizowaliśmy czynniki ryzyka rozwoju retinopatii ciężkiego stopnia oraz zaburzenia widzenia w trakcie 2-letniego rozwoju tej populacji. Badaniem objęto 264 noworodki urodzone z ciąży o czasie trwania 24-32 tygodni. Pełną ocenę dotyczącą ewentualnego przebycia retinopatii i ocenę zaburzeń widzenia uzyskano w grupie 158 dzieci, co stnaowi 85 proc. badanej populacji. Stwierdzono, że w grupie najmniej dojrzałych noworodków 28 hbd występowanie ROP 3řjest 4-krotnie wyższe (44 proc.) w stosunku do badań światowych (9-14 proc.). Do powszechnie znanych czynników ryzyka dołączono ryzyko, jakie niesie dla rozwoju ROP przebycie wstrząsu septycznego w trakcie zakażenia uogólnionego. Tłumaczy to większą częstość występowania ROP w naszej populacji. Pomimo wysokiej częstości występowania ROP 3ř nie stwierdzono przypadku ślepoty w tej grupie dzieci, co może świadczyć o prawidłowo prowadzonym screeningu i skutecznym leczeniu. Stwierdzono, że dzieci z ROP 3ř są bardziej predysponowane do zaburzeń widzenia typu krótkowzroczność i zez w prównaniu do pozostałej części populacji badanej.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the study was to estimate of the prevalence of retinopathy among babies born before 33 weeks of gestational age in Warsaw area during one year (01.10.1998 - 30.09.1999). Risk factors of serious retinopathy and vision disorders during 2 year follow up were analyzed. 264 newborns of 24-32 gestational age were observed. Comprehensive evaluation of retinopathy was possible among 158 babies (85 p.c. of studied population). The prevalence of 3rd stage retinopathy among newborns before 28 Hbd was estimated to be 4 times higher then in other populations (44 p.c. vs 9-14 p.c.). Septic shock after septicaemia was identified as an additional risk factor of retinopathy. It is suspected to be the reason for higher prevalence of retinopathy in studied population. However, although the prevalence of 3 rd stage retinopathy was high, the blindness was absent. It may result from careful screening and effective treatment. In comparison to other premature babies, those with 3rd stage retinopathy are more prone to vision disorders, like short-sightedness and squint.


  7/8

  Tytuł oryginału: Recombinant human activated protein C for severe sepsis in a neonate.
  Autorzy: Rawicz Marcin, Sitkowska Bożena, Rudzińska Iwona, Kornacka Katarzyna M., Bocheński Przemysław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CS90-CS94, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Neonatal sepsis is frequently associated with pathological activation of the coagulation system, leading to multiple organ dysfunciton. Activated protein C has been shown to prevent thrombin generation durign this process and improve microcirculation. Case report: We present the case of a full term septic neonate admitted for tertiary intensive care with multiple organ failrue, including ARDS with severe pulmonary hypertension, renal failure, and disseminated intravascular coagulation. After initial resuscitation with volume expansion, catecholamines, pentoxifylline and nitric oxide, a diagnosis of severe systemic enterococcal sepsis was made and vancomycin-meropenem therapy was started. Because available standard treatment, including platelet transfusion, did not improve the coagulation status, it was decided to give recombinant human activated protein C (drotrecogin alpha Xigris, Elli Lilly, USA - rhAPC) in 24 mcg kg-1úh-1 continuous four-day infusion. Six hours after the start of infusion all coagulation parameters returned to normal. No side effects were observed. Renal function was restored after 36-hr hemofiltration. Treatment success was due to several factors, including resuscitiation form cardiogenic shock, effective antibiotic therapy, hemofiltration, and combined rhAPC-pentoxifylline therapy. Conclusions: The postiive outcome of this case indicates that rhAPC can be safely used in infants. A largescale study of the effectiveness of drotrecogin alpha in pediatric population is indicated.


  8/8

  Tytuł oryginału: Ogólne zasady fizjoterapii a usprawnianie osób z osteoporozą.
  Tytuł angielski: General principles of physiotherapy and increasing of efficiency of people with osteoporosis.
  Autorzy: Nowotny-Czupryna Olga, Rudzińska Aleksandra
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (3/4) s.83-89, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zasady fizjoterapii w odniesieniu do zakładanych celów usprawniania i konkretnych środków terapetycznych w poszczególnych okresach osteoporozy. Są to: zasada indywidualizacji, nieszkodzenia, wczesności, systematyczności, świadomości i aktywności, właściwego stosowania środków, stopniowania trudności, poglądowości, kolektywności ćwiczeń. Ich przestrzeganie może mieć istotny wpływ na wyniki usprawniania osób z osteoporozą.

  Streszczenie angielskie: This paper describes principles of physiotherapy in accordance to the assumed goals of efficiency increasing and particular therapic methods related to stages of osteoporosis. They are the rules of: individualisation, harmlessness, earliess, systematicity, awarness and activity, proper methods application, gradation of difficulty, view taking and collectivity of exercises. The obedience of these rules may have an important influence on the resutls of rehabilitation of people with osteoporosis.

  stosując format: