Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUDNICKA-DROŻAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Styles of coping with stress among patients with allergic disease.
Tytuł polski: Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.86-91, bibliogr. 4 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: The analysis of the structure of suicidal behaviours in the region of the Lublin voivodship in the years 1997-1999.
  Tytuł polski: Analiza struktury zachowań samobójczych w rejonie województwa lubelskiego w latach 1997-1999.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Skórzyńska Hanna, Makara-Studzińska Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.92-96, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Social support for patients with allergic diseases.
  Tytuł polski: Wsparcie społeczne dla pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.97-103, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Krzywdzenie dzieci przez dorosłych. Ocena skali zjawiska i umiejętności rozpoznawania go przez nauczycieli.
  Tytuł angielski: Child abuse - evaluation of the scale of the phenomenon and teachers' skills in recognising it.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.351-355, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skali stosowania przez dorosłych przemocy względem dzieci i umiejętności dostrzegania jej przejawów przez nauczycieli. Nauczyciele, z racji codziennych wielogodzinnych kontaktów z dziećmi, mają szansę wczesnego itnerweniowania, dlatego na tej grupie zawodowej skupiła się uwaga autorek. Postanowiono sprawdzić, czy nauczyciele są przygotowani do rozpoznawania tzw. zespołu dziecka maltretowanego, czy podejmują działania profilaktyczne, czy są przygotowani do udzielania pomocy poszkodowanym dzieciom. Badaniami ankietowymi objęto 141 nauczycieli szkół podstawowych z Lublina i okolic. Najczęściej dostrzegali oni u dzieci zaniedbania bytowe i emocjonalne. Około 50 proc. respondentów zetknęło się z uczniami maltertowanymi psychicznie i fizycznie przez rodziców, 12 proc. zna dzieci wykorzystywane seksualnie. Najczęściej podłożem przemocy są patologie społeczne (alkoholizm, konflikty rodzinne, rodzina niepełna), rzadziej - choroba psychiczna, czy wygórowane ambicje rodziców. Nauczyciele zazwyczaj zgłaszali potrzebę dokształcania w zakresie umiejętności rozpoznawania zespołu dziecka maltertowanego, interweniowania oraz podejmowania działań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the scale of various forms of child abuse and teachers' skills to recognise them. Teachers, thanks to many-hour, everyday contacts with children, have an opportunity of early intervention, and that is why the authors focused on this occupational group. They decided to evaluate whether teachers were prepared to recognise the Battered Child Syndrome, Undertook prophylactic activities, and were prepared to help abused children. The study covered 141 primary school teachers from Lublin and its surroundings. The symptosm of neglect of a child's existenitla and emotional needs were most frequently observed. About 50 p.c. of teachers had contact with pupils who were psychologically and physically abused by their parents, and 12 p.c of respondents had contact with children who were sexually abused. The most frequently observed basis of child abuse are social pathologies (alcoholism, family conflicts, incomplete family), less frequently - mental disorders or excessive parents' ambitions. The teachers generally declared the need of speical training to be able to recognise the Battered Child Syndrome, to intervene and to undertake prophylactic activities.


  5/5

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne i medyczne uwarunkowania zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Psychosocial and medical conditions for suicidal behaviours among children and young people in Lublin province.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Makara-Studzińska Marta, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.428-434, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ludzie młodzi należą do grupy szczególnie zagrożonej samobójstwami. Okres dojrzewania i wchodzenia w dorosłość związany jest często z silnymi emocjami. Nienadążanie dojrzałości umysłowej i emocjonalnej za biologiczną powoduje niestabilność psychiki i skrajne nastroje. W tym okresie zaburzone reakcji w rodzinie lub utrata nadziei na udaną przyszłość wywołują często nieadekwatne do rzeczywistości poczucie beznadziejności. Samobójstwo kojarzy się młodym ludziom z wyborem wolności, stanowiąc najczęściej wyraz demonstracji lub prowokacji, a także próbę zwrócenia uwagi na swoje potrzeby. Celem pracy było poznanie przyczyn podjęcia najtragiczniejszej decyzji, jaką jest przerwanie własnego życia. Metodą badawczą była dotycząca samobójstw analiza danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz karty zgonów w województwie lubelskim. Badaniem objęto zamachy samobójcze w okresie od 1.01.1997 do 30.12.2000. Najbardziej niepokojące są przypadki samobójstw dzieci, stanowiące aż 40,6 proc. przyczyn zgonów wśród osób między 10 a 14 rokiem życia. Najczęstszymi przyczynami są w tej grupie brak poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i miłości ze strony rodziców. Pomiędzy 15 a 24 rokiem życia możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy przyczyn: głębokie przeżycia związane z rozstaniem z ukochaną osobą, czyli zawód miłosny, oraz choroby (postępujący rozwój i brak perspektyw na wyleczenie) bądź kalectwo. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział dzieci i młodzieży w zgonach ...

  Streszczenie angielskie: Young people belong to the group especially exposed to suicidal behaviours. The period of puberty and early adolescence is full of strong emotions and feelings. Mental and emotional maturity do not follow biological one, which results in extreme moods and unstable psyche. Disturbed relations within the family or loss of hope for successful future very often evoke feeling of hopelessness inadequate to everyday life problems. That is why suicide seems to be the best solution to get rid of all problems. It is also one of the ways to demonstrate the needs of young people. The aim of the study is to recognize a number of conditions affecting the decision on committing a suicide. The method was based on statistical analysis of data stored in the District Police Headquarters in Lublin as well as death certificates in Lublin Province. Analysis included suicides among inhabitants of Lublin Province. The study comprised suicides committed between 1 January 1997 - 30 December 2000. Results: Cases of suicides among children are the ost worrying ones. They constitute 40.6 p.c. death causes among people between 10-14 years. The most frequent causes include: lack of security, understanding and lover from parents. Two main groups of causes may be distinguished in people between 15-24 years. The first one includes deep experiences related to breaking up with a loving person. The second group is associated with biological side of our life that is somatic diseases, their progression ...

  stosując format: